tazusb rev 190

Add po/tazusb/vi_VN.po (thanks tuananh88c25)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Tue Oct 04 17:41:53 2016 +0200 (2016-10-04)
parents 244df7906749
children 0ff122245f79
files po/tazusb/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/po/tazusb/vi_VN.po	Tue Oct 04 17:41:53 2016 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,313 @@
   1.4 +# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
   1.5 +# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
   1.6 +# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   1.7 +# FIRST AUTHOR &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;, YEAR.
   1.8 +#
   1.9 +#, fuzzy
  1.10 +msgid ""
  1.11 +msgstr ""
  1.12 +"Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
  1.13 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1.14 +"POT-Creation-Date: 2015-08-01 22:14+0300\n"
  1.15 +"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  1.16 +"Last-Translator: FULL NAME &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;\n"
  1.17 +"Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;\n"
  1.18 +"Language: Vietnam\n"
  1.19 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.20 +"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  1.21 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.22 +
  1.23 +#: tazusb:34
  1.24 +msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
  1.25 +msgstr "SliTaz Live USB - Phiên bản: %s"
  1.26 +
  1.27 +#: tazusb:36
  1.28 +msgid "Usage:"
  1.29 +msgstr "Sử dụng:"
  1.30 +
  1.31 +#: tazusb:37
  1.32 +msgid "%s [command] [compression|device]"
  1.33 +msgstr ""
  1.34 +
  1.35 +#: tazusb:38
  1.36 +msgid "Commands:"
  1.37 +msgstr "Lệnh:"
  1.38 +
  1.39 +#: tazusb:40
  1.40 +msgid "Print this short usage."
  1.41 +msgstr "In sử dụng ngắn."
  1.42 +
  1.43 +#: tazusb:41
  1.44 +msgid ""
  1.45 +"Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
  1.46 +"gzip, none."
  1.47 +msgstr ""
  1.48 +"Viết các hệ thống tập tin hiện tại vào rootfs.gz. Kiểu nén được hỗ trợ: lzma, "
  1.49 +"gzip, không."
  1.50 +
  1.51 +#: tazusb:42
  1.52 +msgid ""
  1.53 +"Format and label device with ext4, ext3, ext2 or fat32 filesystem (for LiveUSB or /"
  1.54 +"home). Default is ext3."
  1.55 +msgstr ""
  1.56 +"Định dạng và nhãn thiết bị với hệ thống tập tin ext4, ext3, ext2 hoặc fat32 (cho LiveUSB hoặc /"
  1.57 +"home). Mặc định là ext3."
  1.58 +
  1.59 +#: tazusb:43
  1.60 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
  1.61 +msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các file từ đĩa CD."
  1.62 +
  1.63 +#: tazusb:44
  1.64 +msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
  1.65 +msgstr "Tạo hoặc tái tạo và kích hoạt bộ nhớ trao đổi thêm (swap)."
  1.66 +
  1.67 +#: tazusb:45
  1.68 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
  1.69 +msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các tập tin từ tập tin ISO."
  1.70 +
  1.71 +#: tazusb:46
  1.72 +msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
  1.73 +msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ đến không gian đĩa còn trống."
  1.74 +
  1.75 +#: tazusb:64
  1.76 +msgid ""
  1.77 +"Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
  1.78 +"list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
  1.79 +msgstr ""
  1.80 +"Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ "list" để có được "
  1.81 +"danh sách thiết bị, gõ 'exit' hoặc không để thoát."
  1.82 +
  1.83 +#: tazusb:68 tazusb:72
  1.84 +msgid "Device to use: "
  1.85 +msgstr "Thiết bị sử dụng: "
  1.86 +
  1.87 +#: tazusb:77
  1.88 +msgid "No specified device or exit."
  1.89 +msgstr "Không có thiết bị hoặc thoát."
  1.90 +
  1.91 +#: tazusb:91
  1.92 +msgid "Unable to find device %s"
  1.93 +msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"
  1.94 +
  1.95 +#: tazusb:108 tazusb:123
  1.96 +msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
  1.97 +msgstr "Hãy xác định một nhãn cho phân vùng (TazUSB): "
  1.98 +
  1.99 +#: tazusb:113 tazusb:164 tazusb:172
  1.100 +msgid "Label: %s"
  1.101 +msgstr "Nhãn: %s"
  1.102 +
  1.103 +#: tazusb:132
  1.104 +msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3, ext4 or fat32 (ext3): "
  1.105 +msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin ext2, ext3, ext4 hoặc fat32 (ext3): "
  1.106 +
  1.107 +#: tazusb:141
  1.108 +msgid "Please specify the filesystem type to %s."
  1.109 +msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin cho %s."
  1.110 +
  1.111 +#: tazusb:142
  1.112 +msgid "Available formats are ext4, ext3(default), ext2 or fat32."
  1.113 +msgstr "Định dạng sẵn có ext4, ext3(mặc định), ext2 hoặc fat32."
  1.114 +
  1.115 +#: tazusb:143
  1.116 +msgid "Press enter to keep the default value."
  1.117 +msgstr "Nhấn Enter để giữ giá trị mặc định."
  1.118 +
  1.119 +#: tazusb:145
  1.120 +msgid "File system type: "
  1.121 +msgstr "Loại hệ thống tập tin: "
  1.122 +
  1.123 +#: tazusb:163 tazusb:171
  1.124 +msgid "Processing..."
  1.125 +msgstr "Đang thực hiện..."
  1.126 +
  1.127 +#: tazusb:177
  1.128 +msgid "Can't find %s tool."
  1.129 +msgstr "Không thể tìm thấy công cụ %s."
  1.130 +
  1.131 +#: tazusb:178
  1.132 +msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
  1.133 +msgstr "Bạn có muốn cài đặt %s từ kho lưu trữ [y/N]? "
  1.134 +
  1.135 +#: tazusb:189
  1.136 +msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
  1.137 +msgstr "Tiếc. Hệ thống tập tin %s không được hỗ trợ."
  1.138 +
  1.139 +#: tazusb:206
  1.140 +msgid "Unmounting USB target device..."
  1.141 +msgstr "Ngắt kết nối USB..."
  1.142 +
  1.143 +#: tazusb:215
  1.144 +msgid "Mounting USB target device..."
  1.145 +msgstr "Đang kết nối USB..."
  1.146 +
  1.147 +#: tazusb:224
  1.148 +msgid "Mounting CD-ROM device..."
  1.149 +msgstr "Đang kết nối CD-ROM..."
  1.150 +
  1.151 +#: tazusb:236
  1.152 +msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
  1.153 +msgstr "Không thể kết nối CD-ROM hoặc tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  1.154 +
  1.155 +#: tazusb:258
  1.156 +msgid "Mounting %s..."
  1.157 +msgstr "Đang kết nối %s..."
  1.158 +
  1.159 +#: tazusb:263
  1.160 +msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
  1.161 +msgstr "Không thể gắn kết ISO hoặc để tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  1.162 +
  1.163 +#: tazusb:272
  1.164 +msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
  1.165 +msgstr "Sao chép tập tin từ cần thiết từ CD-ROM..."
  1.166 +
  1.167 +#: tazusb:286
  1.168 +msgid "Installing a new MBR to %s"
  1.169 +msgstr "Cài đặt một MBR mới cho %s"
  1.170 +
  1.171 +#: tazusb:291
  1.172 +msgid "No new MBR installed to %s"
  1.173 +msgstr "Không có MBR mới để cài đặt cho %s"
  1.174 +
  1.175 +#: tazusb:310
  1.176 +msgid "Installing bootloader: %s"
  1.177 +msgstr "Đang cài đặt bootloader: %s"
  1.178 +
  1.179 +#: tazusb:338
  1.180 +msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
  1.181 +msgstr "Bạn có muốn thoát Tazusb hoặc khởi động lại hệ thống (Thoát/khởi động lại)? "
  1.182 +
  1.183 +#: tazusb:358
  1.184 +msgid "Setting %s as bootable..."
  1.185 +msgstr "Cài đặt %s có thể khởi động..."
  1.186 +
  1.187 +#: tazusb:374
  1.188 +msgid "Gen swap"
  1.189 +msgstr "Tạo swap"
  1.190 +
  1.191 +#: tazusb:376
  1.192 +msgid ""
  1.193 +"Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
  1.194 +"memory available (empty value to exit)."
  1.195 +msgstr ""
  1.196 +"Tạo một tập tin trao đổi (swap) trong %s sẽ kích hoạt mỗi khi khởi động để có thêm "
  1.197 +"bộ nhớ có sẵn (giá trị trống để thoát)."
  1.198 +
  1.199 +#: tazusb:379
  1.200 +msgid "Swap file in MB: "
  1.201 +msgstr "Tập tin trao đổi (swap) cỡ MB: "
  1.202 +
  1.203 +#: tazusb:382
  1.204 +msgid "Empty value. Exiting..."
  1.205 +msgstr "Giá trị trống. Đang thoát..."
  1.206 +
  1.207 +#: tazusb:403
  1.208 +msgid "Clean"
  1.209 +msgstr "Xóa"
  1.210 +
  1.211 +#: tazusb:405
  1.212 +msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
  1.213 +msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ %s để giải phóng không gian đĩa."
  1.214 +
  1.215 +#: tazusb:410
  1.216 +msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
  1.217 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ: %s (Có/không/thoát)? "
  1.218 +
  1.219 +#: tazusb:418
  1.220 +msgid "No filesystems selected, exiting..."
  1.221 +msgstr "Không có hệ thống tập tin được lựa chọn, đang thoát..."
  1.222 +
  1.223 +#: tazusb:438
  1.224 +msgid "Write filesystem"
  1.225 +msgstr "Viết hệ thống tập tin"
  1.226 +
  1.227 +#: tazusb:440
  1.228 +msgid ""
  1.229 +"The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
  1.230 +"cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
  1.231 +msgstr ""
  1.232 +"Các writefs lệnh sẽ viết tất cả các hệ thống tập tin hiện tại vào một kho lưu trữ" "cpio phù hợp (%s) để sử dụng trên một phương tiện LiveUSB có thể khởi động."
  1.233 +
  1.234 +#: tazusb:444
  1.235 +msgid "Archive compression: %s"
  1.236 +msgstr "Nén lưu Trữ: %s"
  1.237 +
  1.238 +#: tazusb:450
  1.239 +msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
  1.240 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ các card âm thanh và cài đặt màn hình?"
  1.241 +
  1.242 +#: tazusb:451 tazusb:469
  1.243 +msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
  1.244 +msgstr "Nhấn ENTER để giữ hay trả lời (Không|Có|Thoát): "
  1.245 +
  1.246 +#: tazusb:457
  1.247 +msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
  1.248 +msgstr "Loại bỏ các cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  1.249 +
  1.250 +#: tazusb:462
  1.251 +msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
  1.252 +msgstr "Giữ cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  1.253 +
  1.254 +#: tazusb:468
  1.255 +msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
  1.256 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím?"
  1.257 +
  1.258 +#: tazusb:475
  1.259 +msgid "Removing current locale/keymap settings..."
  1.260 +msgstr "Đang loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  1.261 +
  1.262 +#: tazusb:479
  1.263 +msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
  1.264 +msgstr "Cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  1.265 +
  1.266 +#: tazusb:512
  1.267 +msgid "Creating %s with lzma compression... "
  1.268 +msgstr "Đang tạo %s kiểu nén lzma... "
  1.269 +
  1.270 +#: tazusb:516
  1.271 +msgid "Creating %s with gzip compression... "
  1.272 +msgstr "Đang tạo %s kiểu nén gzip... "
  1.273 +
  1.274 +#: tazusb:520
  1.275 +msgid "Creating %s without compression... "
  1.276 +msgstr "Đang tạo %s kiểu không nén... "
  1.277 +
  1.278 +#: tazusb:531
  1.279 +msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
  1.280 +msgstr "Đang chuyển %s tới. Hãy nhớ tháo kết nối cho ghi chậm!"
  1.281 +
  1.282 +#: tazusb:541
  1.283 +msgid "%s is located in %s"
  1.284 +msgstr "%s nằm trong %s"
  1.285 +
  1.286 +#: tazusb:545
  1.287 +msgid "Root filesystem size: %s"
  1.288 +msgstr "Kích thước gốc hệ thống tập tin: %s"
  1.289 +
  1.290 +#: tazusb:547
  1.291 +msgid "ENTER to continue..."
  1.292 +msgstr "ENTER để tiếp tục..."
  1.293 +
  1.294 +#: tazusb:555
  1.295 +msgid "Format a device"
  1.296 +msgstr "Định dạng một thiết bị"
  1.297 +
  1.298 +#: tazusb:564
  1.299 +msgid "Device: %s"
  1.300 +msgstr "Thiết bị: %s"
  1.301 +
  1.302 +#: tazusb:572
  1.303 +msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
  1.304 +msgstr "Thiết bị %s sẵn sàng dùng như LiveUSB và/hoặc vùng /home."
  1.305 +
  1.306 +#: tazusb:580
  1.307 +msgid "Gen a LiveUSB media"
  1.308 +msgstr "Tạo một LiveUSB"
  1.309 +
  1.310 +#: tazusb:611
  1.311 +msgid "Please specify a valid filename on the command line."
  1.312 +msgstr "Hãy xác định một tên tập tin hợp lệ trên dòng lệnh."
  1.313 +
  1.314 +#: tazusb:615
  1.315 +msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
  1.316 +msgstr "Sao chép tập tin ISO ra SliTaz LiveUSB"