tazusb rev 191

Typo in vi_VN.po
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Wed Oct 05 16:58:42 2016 +0200 (2016-10-05)
parents 0d72b0cec842
children 5ddaf19fb1af
files po/tazusb/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- a/po/tazusb/vi_VN.po	Tue Oct 04 17:41:53 2016 +0200
   1.2 +++ b/po/tazusb/vi_VN.po	Wed Oct 05 16:58:42 2016 +0200
   1.3 @@ -74,7 +74,7 @@
   1.4 "Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
   1.5 "list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
   1.6 msgstr ""
   1.7 -"Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ "list" để có được "
   1.8 +"Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ 'list' để có được "
   1.9 "danh sách thiết bị, gõ 'exit' hoặc không để thoát."
  1.10 
  1.11 #: tazusb:68 tazusb:72