tazusb rev 195

Update Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200 (2017-01-19)
parents fc900bf1a8bd
children 49db011ddd98
files Makefile po/tazusb-box/vi.po po/tazusb/vi.po po/tazusb/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Tue Jan 10 13:49:55 2017 +0200
   1.2 +++ b/Makefile	Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200
   1.3 @@ -4,7 +4,7 @@
   1.4 PREFIX?=/usr
   1.5 DOCDIR?=/usr/share/doc
   1.6 DESTDIR?=
   1.7 -LINGUAS?=el fr ja pl pt_BR ru vi_VN zh_CN zh_TW
   1.8 +LINGUAS?=el fr ja pl pt_BR ru vi zh_CN zh_TW
   1.9 
  1.10 PACKAGE	=	tazusb
  1.11 VERSION	:=	$(shell grep ^VERSION ${PACKAGE} | cut -d '=' -f 2)
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/tazusb-box/vi.po	Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,55 @@
   2.4 +# Vietnamese translations for the TazUsb package.
   2.5 +# Copyright (C) 2017 SliTaz
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the TazUsb package.
   2.7 +# Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2017-01-19 14:56+0700\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2017-01-19 14:58+0700\n"
  2.15 +"Language-Team: \n"
  2.16 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.17 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.18 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.19 +"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
  2.20 +"Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  2.22 +"Language: vi\n"
  2.23 +
  2.24 +#: tazusb-box:37
  2.25 +msgid "Generate SliTaz LiveUSB media and boot in RAM!"
  2.26 +msgstr "Tạo SliTaz Trực tiếp trên USB và khởi động trên RAM!"
  2.27 +
  2.28 +#: tazusb-box:38
  2.29 +msgid ""
  2.30 +"Insert a LiveCD into the CD-ROM drive or use a local ISO image, select the "
  2.31 +"correct device and press OK."
  2.32 +msgstr ""
  2.33 +"Chèn một đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM hoặc sử dụng một ảnh ISO, chọn thiết bị "
  2.34 +"và nhấn OK."
  2.35 +
  2.36 +#: tazusb-box:51
  2.37 +msgid "Reboot"
  2.38 +msgstr "Khởi động lại"
  2.39 +
  2.40 +#: tazusb-box:60
  2.41 +msgid "No USB media found"
  2.42 +msgstr "Không thấy thiết bị USB"
  2.43 +
  2.44 +#: tazusb-box:70
  2.45 +msgid "ISO Image:"
  2.46 +msgstr "Tệp ISO:"
  2.47 +
  2.48 +#: tazusb-box:71
  2.49 +msgid "USB Media:"
  2.50 +msgstr "Thiết bị USB:"
  2.51 +
  2.52 +#: tazusb-box:91
  2.53 +msgid "No device: exit"
  2.54 +msgstr "Không có thiết bị: thoát"
  2.55 +
  2.56 +#: tazusb-box:109
  2.57 +msgid "Usage:"
  2.58 +msgstr "Sử dụng:"
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/po/tazusb/vi.po	Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,315 @@
   3.4 +# Vietnamese translations for the TazUsb package.
   3.5 +# Copyright (C) 2017 SliTaz
   3.6 +# This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
   3.7 +# Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2016.
   3.8 +#
   3.9 +msgid ""
  3.10 +msgstr ""
  3.11 +"Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
  3.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  3.13 +"POT-Creation-Date: 2016-11-20 00:13+0200\n"
  3.14 +"PO-Revision-Date: 2016-10-04 17:41+0200\n"
  3.15 +"Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  3.16 +"Language-Team: \n"
  3.17 +"Language: Vietnamese\n"
  3.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  3.19 +"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  3.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3.21 +
  3.22 +#: tazusb:34
  3.23 +msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
  3.24 +msgstr "SliTaz Live USB - Phiên bản: %s"
  3.25 +
  3.26 +#: tazusb:36
  3.27 +msgid "Usage:"
  3.28 +msgstr "Sử dụng:"
  3.29 +
  3.30 +#: tazusb:37
  3.31 +msgid "%s [command] [compression|device]"
  3.32 +msgstr ""
  3.33 +
  3.34 +#: tazusb:38
  3.35 +msgid "Commands:"
  3.36 +msgstr "Lệnh:"
  3.37 +
  3.38 +#: tazusb:40
  3.39 +msgid "Print this short usage."
  3.40 +msgstr "In sử dụng ngắn."
  3.41 +
  3.42 +#: tazusb:41
  3.43 +msgid ""
  3.44 +"Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
  3.45 +"gzip, none."
  3.46 +msgstr ""
  3.47 +"Viết các hệ thống tập tin hiện tại vào rootfs.gz. Kiểu nén được hỗ trợ: "
  3.48 +"lzma, gzip, không."
  3.49 +
  3.50 +#: tazusb:42
  3.51 +msgid ""
  3.52 +"Format and label device with ext4, ext3, ext2 or fat32 filesystem (for "
  3.53 +"LiveUSB or /home). Default is ext3."
  3.54 +msgstr ""
  3.55 +"Định dạng và nhãn thiết bị với hệ thống tập tin ext4, ext3, ext2 hoặc fat32 "
  3.56 +"(cho LiveUSB hoặc /home). Mặc định là ext3."
  3.57 +
  3.58 +#: tazusb:43
  3.59 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
  3.60 +msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các file từ đĩa CD."
  3.61 +
  3.62 +#: tazusb:44
  3.63 +msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
  3.64 +msgstr "Tạo hoặc tái tạo và kích hoạt bộ nhớ trao đổi thêm (swap)."
  3.65 +
  3.66 +#: tazusb:45
  3.67 +msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
  3.68 +msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các tập tin từ tập tin ISO."
  3.69 +
  3.70 +#: tazusb:46
  3.71 +msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
  3.72 +msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ đến không gian đĩa còn trống."
  3.73 +
  3.74 +#: tazusb:64
  3.75 +msgid ""
  3.76 +"Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
  3.77 +"list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
  3.78 +msgstr ""
  3.79 +"Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ 'list' để có được danh "
  3.80 +"sách thiết bị, gõ 'exit' hoặc không để thoát."
  3.81 +
  3.82 +#: tazusb:68 tazusb:72
  3.83 +msgid "Device to use: "
  3.84 +msgstr "Thiết bị sử dụng: "
  3.85 +
  3.86 +#: tazusb:77
  3.87 +msgid "No specified device or exit."
  3.88 +msgstr "Không có thiết bị hoặc thoát."
  3.89 +
  3.90 +#: tazusb:91
  3.91 +msgid "Unable to find device %s"
  3.92 +msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"
  3.93 +
  3.94 +#: tazusb:108
  3.95 +msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
  3.96 +msgstr "Hãy xác định một nhãn cho phân vùng (TazUSB): "
  3.97 +
  3.98 +#: tazusb:117
  3.99 +msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3, ext4 or fat32 (ext3): "
  3.100 +msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin ext2, ext3, ext4 hoặc fat32 (ext3): "
  3.101 +
  3.102 +#: tazusb:126
  3.103 +msgid "Please specify the filesystem type to %s."
  3.104 +msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin cho %s."
  3.105 +
  3.106 +#: tazusb:127
  3.107 +msgid "Available formats are ext4, ext3(default), ext2 or fat32."
  3.108 +msgstr "Định dạng sẵn có ext4, ext3(mặc định), ext2 hoặc fat32."
  3.109 +
  3.110 +#: tazusb:128
  3.111 +msgid "Press enter to keep the default value."
  3.112 +msgstr "Nhấn Enter để giữ giá trị mặc định."
  3.113 +
  3.114 +#: tazusb:130
  3.115 +msgid "File system type: "
  3.116 +msgstr "Loại hệ thống tập tin: "
  3.117 +
  3.118 +#: tazusb:148 tazusb:156
  3.119 +msgid "Processing..."
  3.120 +msgstr "Đang thực hiện..."
  3.121 +
  3.122 +#: tazusb:149 tazusb:157
  3.123 +msgid "Label: %s"
  3.124 +msgstr "Nhãn: %s"
  3.125 +
  3.126 +#: tazusb:162
  3.127 +msgid "Can't find %s tool."
  3.128 +msgstr "Không thể tìm thấy công cụ %s."
  3.129 +
  3.130 +#: tazusb:163
  3.131 +msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
  3.132 +msgstr "Bạn có muốn cài đặt %s từ kho lưu trữ [y/N]? "
  3.133 +
  3.134 +#: tazusb:174
  3.135 +msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
  3.136 +msgstr "Tiếc. Hệ thống tập tin %s không được hỗ trợ."
  3.137 +
  3.138 +#: tazusb:191
  3.139 +msgid "Unmounting USB target device..."
  3.140 +msgstr "Ngắt kết nối USB..."
  3.141 +
  3.142 +#: tazusb:200
  3.143 +msgid "Mounting USB target device..."
  3.144 +msgstr "Đang kết nối USB..."
  3.145 +
  3.146 +#: tazusb:209
  3.147 +msgid "Mounting CD-ROM device..."
  3.148 +msgstr "Đang kết nối CD-ROM..."
  3.149 +
  3.150 +#: tazusb:221
  3.151 +msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
  3.152 +msgstr "Không thể kết nối CD-ROM hoặc tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  3.153 +
  3.154 +#: tazusb:243
  3.155 +msgid "Mounting %s..."
  3.156 +msgstr "Đang kết nối %s..."
  3.157 +
  3.158 +#: tazusb:248
  3.159 +msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
  3.160 +msgstr "Không thể gắn kết ISO hoặc để tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  3.161 +
  3.162 +#: tazusb:257
  3.163 +msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
  3.164 +msgstr "Sao chép tập tin từ cần thiết từ CD-ROM..."
  3.165 +
  3.166 +#: tazusb:271
  3.167 +msgid "Installing a new MBR to %s"
  3.168 +msgstr "Cài đặt một MBR mới cho %s"
  3.169 +
  3.170 +#: tazusb:276
  3.171 +msgid "No new MBR installed to %s"
  3.172 +msgstr "Không có MBR mới để cài đặt cho %s"
  3.173 +
  3.174 +#: tazusb:295
  3.175 +msgid "Installing bootloader: %s"
  3.176 +msgstr "Đang cài đặt bootloader: %s"
  3.177 +
  3.178 +#: tazusb:323
  3.179 +msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
  3.180 +msgstr ""
  3.181 +"Bạn có muốn thoát Tazusb hoặc khởi động lại hệ thống (Thoát/khởi động lại)? "
  3.182 +
  3.183 +#: tazusb:343
  3.184 +msgid "Setting %s as bootable..."
  3.185 +msgstr "Cài đặt %s có thể khởi động..."
  3.186 +
  3.187 +#: tazusb:359
  3.188 +msgid "Gen swap"
  3.189 +msgstr "Tạo swap"
  3.190 +
  3.191 +#: tazusb:361
  3.192 +msgid ""
  3.193 +"Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
  3.194 +"memory available (empty value to exit)."
  3.195 +msgstr ""
  3.196 +"Tạo một tập tin trao đổi (swap) trong %s sẽ kích hoạt mỗi khi khởi động để "
  3.197 +"có thêm bộ nhớ có sẵn (giá trị trống để thoát)."
  3.198 +
  3.199 +#: tazusb:364
  3.200 +msgid "Swap file in MB: "
  3.201 +msgstr "Tập tin trao đổi (swap) cỡ MB: "
  3.202 +
  3.203 +#: tazusb:367
  3.204 +msgid "Empty value. Exiting..."
  3.205 +msgstr "Giá trị trống. Đang thoát..."
  3.206 +
  3.207 +#: tazusb:387
  3.208 +msgid "Clean"
  3.209 +msgstr "Xóa"
  3.210 +
  3.211 +#: tazusb:389
  3.212 +msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
  3.213 +msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ %s để giải phóng không gian đĩa."
  3.214 +
  3.215 +#: tazusb:394
  3.216 +msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
  3.217 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ: %s (Có/không/thoát)? "
  3.218 +
  3.219 +#: tazusb:402
  3.220 +msgid "No filesystems selected, exiting..."
  3.221 +msgstr "Không có hệ thống tập tin được lựa chọn, đang thoát..."
  3.222 +
  3.223 +#: tazusb:424
  3.224 +msgid "Write filesystem"
  3.225 +msgstr "Viết hệ thống tập tin"
  3.226 +
  3.227 +#: tazusb:426
  3.228 +msgid ""
  3.229 +"The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
  3.230 +"cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
  3.231 +msgstr ""
  3.232 +"Các writefs lệnh sẽ viết tất cả các hệ thống tập tin hiện tại vào một kho "
  3.233 +"lưu trữcpio phù hợp (%s) để sử dụng trên một phương tiện LiveUSB có thể khởi "
  3.234 +"động."
  3.235 +
  3.236 +#: tazusb:430
  3.237 +msgid "Archive compression: %s"
  3.238 +msgstr "Nén lưu Trữ: %s"
  3.239 +
  3.240 +#: tazusb:437
  3.241 +msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
  3.242 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ các card âm thanh và cài đặt màn hình?"
  3.243 +
  3.244 +#: tazusb:438 tazusb:456
  3.245 +msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
  3.246 +msgstr "Nhấn ENTER để giữ hay trả lời (Không|Có|Thoát): "
  3.247 +
  3.248 +#: tazusb:444
  3.249 +msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
  3.250 +msgstr "Loại bỏ các cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  3.251 +
  3.252 +#: tazusb:449
  3.253 +msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
  3.254 +msgstr "Giữ cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  3.255 +
  3.256 +#: tazusb:455
  3.257 +msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
  3.258 +msgstr "Bạn có muốn loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím?"
  3.259 +
  3.260 +#: tazusb:462
  3.261 +msgid "Removing current locale/keymap settings..."
  3.262 +msgstr "Đang loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  3.263 +
  3.264 +#: tazusb:466
  3.265 +msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
  3.266 +msgstr "Cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  3.267 +
  3.268 +#: tazusb:504
  3.269 +msgid "Creating %s with lzma compression... "
  3.270 +msgstr "Đang tạo %s kiểu nén lzma... "
  3.271 +
  3.272 +#: tazusb:508
  3.273 +msgid "Creating %s with gzip compression... "
  3.274 +msgstr "Đang tạo %s kiểu nén gzip... "
  3.275 +
  3.276 +#: tazusb:513
  3.277 +msgid "Creating %s without compression... "
  3.278 +msgstr "Đang tạo %s kiểu không nén... "
  3.279 +
  3.280 +#: tazusb:525
  3.281 +msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
  3.282 +msgstr "Đang chuyển %s tới. Hãy nhớ tháo kết nối cho ghi chậm!"
  3.283 +
  3.284 +#: tazusb:534 tazusb:536
  3.285 +msgid "%s is located in %s"
  3.286 +msgstr "%s nằm trong %s"
  3.287 +
  3.288 +#: tazusb:540
  3.289 +msgid "Root filesystem size: %s"
  3.290 +msgstr "Kích thước gốc hệ thống tập tin: %s"
  3.291 +
  3.292 +#: tazusb:542
  3.293 +msgid "ENTER to continue..."
  3.294 +msgstr "ENTER để tiếp tục..."
  3.295 +
  3.296 +#: tazusb:550
  3.297 +msgid "Format a device"
  3.298 +msgstr "Định dạng một thiết bị"
  3.299 +
  3.300 +#: tazusb:559
  3.301 +msgid "Device: %s"
  3.302 +msgstr "Thiết bị: %s"
  3.303 +
  3.304 +#: tazusb:566
  3.305 +msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
  3.306 +msgstr "Thiết bị %s sẵn sàng dùng như LiveUSB và/hoặc vùng /home."
  3.307 +
  3.308 +#: tazusb:574
  3.309 +msgid "Gen a LiveUSB media"
  3.310 +msgstr "Tạo một LiveUSB"
  3.311 +
  3.312 +#: tazusb:605
  3.313 +msgid "Please specify a valid filename on the command line."
  3.314 +msgstr "Hãy xác định một tên tập tin hợp lệ trên dòng lệnh."
  3.315 +
  3.316 +#: tazusb:609
  3.317 +msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
  3.318 +msgstr "Sao chép tập tin ISO ra SliTaz LiveUSB"
   4.1 --- a/po/tazusb/vi_VN.po	Tue Jan 10 13:49:55 2017 +0200
   4.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.3 @@ -1,315 +0,0 @@
   4.4 -# Vietnamese translations for the TazUSB.
   4.5 -# Copyright (C) 2016 SliTaz
   4.6 -# This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
   4.7 -# tuananh88c25 <tuananh88c25@gmail.com>, 2016.
   4.8 -#
   4.9 -msgid ""
  4.10 -msgstr ""
  4.11 -"Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
  4.12 -"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  4.13 -"POT-Creation-Date: 2016-11-20 00:13+0200\n"
  4.14 -"PO-Revision-Date: 2016-10-04 17:41+0200\n"
  4.15 -"Last-Translator: tuananh88c25 <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  4.16 -"Language-Team: \n"
  4.17 -"Language: Vietnamese\n"
  4.18 -"MIME-Version: 1.0\n"
  4.19 -"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  4.20 -"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  4.21 -
  4.22 -#: tazusb:34
  4.23 -msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
  4.24 -msgstr "SliTaz Live USB - Phiên bản: %s"
  4.25 -
  4.26 -#: tazusb:36
  4.27 -msgid "Usage:"
  4.28 -msgstr "Sử dụng:"
  4.29 -
  4.30 -#: tazusb:37
  4.31 -msgid "%s [command] [compression|device]"
  4.32 -msgstr ""
  4.33 -
  4.34 -#: tazusb:38
  4.35 -msgid "Commands:"
  4.36 -msgstr "Lệnh:"
  4.37 -
  4.38 -#: tazusb:40
  4.39 -msgid "Print this short usage."
  4.40 -msgstr "In sử dụng ngắn."
  4.41 -
  4.42 -#: tazusb:41
  4.43 -msgid ""
  4.44 -"Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
  4.45 -"gzip, none."
  4.46 -msgstr ""
  4.47 -"Viết các hệ thống tập tin hiện tại vào rootfs.gz. Kiểu nén được hỗ trợ: "
  4.48 -"lzma, gzip, không."
  4.49 -
  4.50 -#: tazusb:42
  4.51 -msgid ""
  4.52 -"Format and label device with ext4, ext3, ext2 or fat32 filesystem (for "
  4.53 -"LiveUSB or /home). Default is ext3."
  4.54 -msgstr ""
  4.55 -"Định dạng và nhãn thiết bị với hệ thống tập tin ext4, ext3, ext2 hoặc fat32 "
  4.56 -"(cho LiveUSB hoặc /home). Mặc định là ext3."
  4.57 -
  4.58 -#: tazusb:43
  4.59 -msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
  4.60 -msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các file từ đĩa CD."
  4.61 -
  4.62 -#: tazusb:44
  4.63 -msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
  4.64 -msgstr "Tạo hoặc tái tạo và kích hoạt bộ nhớ trao đổi thêm (swap)."
  4.65 -
  4.66 -#: tazusb:45
  4.67 -msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
  4.68 -msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các tập tin từ tập tin ISO."
  4.69 -
  4.70 -#: tazusb:46
  4.71 -msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
  4.72 -msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ đến không gian đĩa còn trống."
  4.73 -
  4.74 -#: tazusb:64
  4.75 -msgid ""
  4.76 -"Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
  4.77 -"list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
  4.78 -msgstr ""
  4.79 -"Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ 'list' để có được danh "
  4.80 -"sách thiết bị, gõ 'exit' hoặc không để thoát."
  4.81 -
  4.82 -#: tazusb:68 tazusb:72
  4.83 -msgid "Device to use: "
  4.84 -msgstr "Thiết bị sử dụng: "
  4.85 -
  4.86 -#: tazusb:77
  4.87 -msgid "No specified device or exit."
  4.88 -msgstr "Không có thiết bị hoặc thoát."
  4.89 -
  4.90 -#: tazusb:91
  4.91 -msgid "Unable to find device %s"
  4.92 -msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"
  4.93 -
  4.94 -#: tazusb:108
  4.95 -msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
  4.96 -msgstr "Hãy xác định một nhãn cho phân vùng (TazUSB): "
  4.97 -
  4.98 -#: tazusb:117
  4.99 -msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3, ext4 or fat32 (ext3): "
  4.100 -msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin ext2, ext3, ext4 hoặc fat32 (ext3): "
  4.101 -
  4.102 -#: tazusb:126
  4.103 -msgid "Please specify the filesystem type to %s."
  4.104 -msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin cho %s."
  4.105 -
  4.106 -#: tazusb:127
  4.107 -msgid "Available formats are ext4, ext3(default), ext2 or fat32."
  4.108 -msgstr "Định dạng sẵn có ext4, ext3(mặc định), ext2 hoặc fat32."
  4.109 -
  4.110 -#: tazusb:128
  4.111 -msgid "Press enter to keep the default value."
  4.112 -msgstr "Nhấn Enter để giữ giá trị mặc định."
  4.113 -
  4.114 -#: tazusb:130
  4.115 -msgid "File system type: "
  4.116 -msgstr "Loại hệ thống tập tin: "
  4.117 -
  4.118 -#: tazusb:148 tazusb:156
  4.119 -msgid "Processing..."
  4.120 -msgstr "Đang thực hiện..."
  4.121 -
  4.122 -#: tazusb:149 tazusb:157
  4.123 -msgid "Label: %s"
  4.124 -msgstr "Nhãn: %s"
  4.125 -
  4.126 -#: tazusb:162
  4.127 -msgid "Can't find %s tool."
  4.128 -msgstr "Không thể tìm thấy công cụ %s."
  4.129 -
  4.130 -#: tazusb:163
  4.131 -msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
  4.132 -msgstr "Bạn có muốn cài đặt %s từ kho lưu trữ [y/N]? "
  4.133 -
  4.134 -#: tazusb:174
  4.135 -msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
  4.136 -msgstr "Tiếc. Hệ thống tập tin %s không được hỗ trợ."
  4.137 -
  4.138 -#: tazusb:191
  4.139 -msgid "Unmounting USB target device..."
  4.140 -msgstr "Ngắt kết nối USB..."
  4.141 -
  4.142 -#: tazusb:200
  4.143 -msgid "Mounting USB target device..."
  4.144 -msgstr "Đang kết nối USB..."
  4.145 -
  4.146 -#: tazusb:209
  4.147 -msgid "Mounting CD-ROM device..."
  4.148 -msgstr "Đang kết nối CD-ROM..."
  4.149 -
  4.150 -#: tazusb:221
  4.151 -msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
  4.152 -msgstr "Không thể kết nối CD-ROM hoặc tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  4.153 -
  4.154 -#: tazusb:243
  4.155 -msgid "Mounting %s..."
  4.156 -msgstr "Đang kết nối %s..."
  4.157 -
  4.158 -#: tazusb:248
  4.159 -msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
  4.160 -msgstr "Không thể gắn kết ISO hoặc để tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
  4.161 -
  4.162 -#: tazusb:257
  4.163 -msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
  4.164 -msgstr "Sao chép tập tin từ cần thiết từ CD-ROM..."
  4.165 -
  4.166 -#: tazusb:271
  4.167 -msgid "Installing a new MBR to %s"
  4.168 -msgstr "Cài đặt một MBR mới cho %s"
  4.169 -
  4.170 -#: tazusb:276
  4.171 -msgid "No new MBR installed to %s"
  4.172 -msgstr "Không có MBR mới để cài đặt cho %s"
  4.173 -
  4.174 -#: tazusb:295
  4.175 -msgid "Installing bootloader: %s"
  4.176 -msgstr "Đang cài đặt bootloader: %s"
  4.177 -
  4.178 -#: tazusb:323
  4.179 -msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
  4.180 -msgstr ""
  4.181 -"Bạn có muốn thoát Tazusb hoặc khởi động lại hệ thống (Thoát/khởi động lại)? "
  4.182 -
  4.183 -#: tazusb:343
  4.184 -msgid "Setting %s as bootable..."
  4.185 -msgstr "Cài đặt %s có thể khởi động..."
  4.186 -
  4.187 -#: tazusb:359
  4.188 -msgid "Gen swap"
  4.189 -msgstr "Tạo swap"
  4.190 -
  4.191 -#: tazusb:361
  4.192 -msgid ""
  4.193 -"Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
  4.194 -"memory available (empty value to exit)."
  4.195 -msgstr ""
  4.196 -"Tạo một tập tin trao đổi (swap) trong %s sẽ kích hoạt mỗi khi khởi động để "
  4.197 -"có thêm bộ nhớ có sẵn (giá trị trống để thoát)."
  4.198 -
  4.199 -#: tazusb:364
  4.200 -msgid "Swap file in MB: "
  4.201 -msgstr "Tập tin trao đổi (swap) cỡ MB: "
  4.202 -
  4.203 -#: tazusb:367
  4.204 -msgid "Empty value. Exiting..."
  4.205 -msgstr "Giá trị trống. Đang thoát..."
  4.206 -
  4.207 -#: tazusb:387
  4.208 -msgid "Clean"
  4.209 -msgstr "Xóa"
  4.210 -
  4.211 -#: tazusb:389
  4.212 -msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
  4.213 -msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ %s để giải phóng không gian đĩa."
  4.214 -
  4.215 -#: tazusb:394
  4.216 -msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
  4.217 -msgstr "Bạn có muốn loại bỏ: %s (Có/không/thoát)? "
  4.218 -
  4.219 -#: tazusb:402
  4.220 -msgid "No filesystems selected, exiting..."
  4.221 -msgstr "Không có hệ thống tập tin được lựa chọn, đang thoát..."
  4.222 -
  4.223 -#: tazusb:424
  4.224 -msgid "Write filesystem"
  4.225 -msgstr "Viết hệ thống tập tin"
  4.226 -
  4.227 -#: tazusb:426
  4.228 -msgid ""
  4.229 -"The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
  4.230 -"cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
  4.231 -msgstr ""
  4.232 -"Các writefs lệnh sẽ viết tất cả các hệ thống tập tin hiện tại vào một kho "
  4.233 -"lưu trữcpio phù hợp (%s) để sử dụng trên một phương tiện LiveUSB có thể khởi "
  4.234 -"động."
  4.235 -
  4.236 -#: tazusb:430
  4.237 -msgid "Archive compression: %s"
  4.238 -msgstr "Nén lưu Trữ: %s"
  4.239 -
  4.240 -#: tazusb:437
  4.241 -msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
  4.242 -msgstr "Bạn có muốn loại bỏ các card âm thanh và cài đặt màn hình?"
  4.243 -
  4.244 -#: tazusb:438 tazusb:456
  4.245 -msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
  4.246 -msgstr "Nhấn ENTER để giữ hay trả lời (Không|Có|Thoát): "
  4.247 -
  4.248 -#: tazusb:444
  4.249 -msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
  4.250 -msgstr "Loại bỏ các cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  4.251 -
  4.252 -#: tazusb:449
  4.253 -msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
  4.254 -msgstr "Giữ cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
  4.255 -
  4.256 -#: tazusb:455
  4.257 -msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
  4.258 -msgstr "Bạn có muốn loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím?"
  4.259 -
  4.260 -#: tazusb:462
  4.261 -msgid "Removing current locale/keymap settings..."
  4.262 -msgstr "Đang loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  4.263 -
  4.264 -#: tazusb:466
  4.265 -msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
  4.266 -msgstr "Cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
  4.267 -
  4.268 -#: tazusb:504
  4.269 -msgid "Creating %s with lzma compression... "
  4.270 -msgstr "Đang tạo %s kiểu nén lzma... "
  4.271 -
  4.272 -#: tazusb:508
  4.273 -msgid "Creating %s with gzip compression... "
  4.274 -msgstr "Đang tạo %s kiểu nén gzip... "
  4.275 -
  4.276 -#: tazusb:513
  4.277 -msgid "Creating %s without compression... "
  4.278 -msgstr "Đang tạo %s kiểu không nén... "
  4.279 -
  4.280 -#: tazusb:525
  4.281 -msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
  4.282 -msgstr "Đang chuyển %s tới. Hãy nhớ tháo kết nối cho ghi chậm!"
  4.283 -
  4.284 -#: tazusb:534 tazusb:536
  4.285 -msgid "%s is located in %s"
  4.286 -msgstr "%s nằm trong %s"
  4.287 -
  4.288 -#: tazusb:540
  4.289 -msgid "Root filesystem size: %s"
  4.290 -msgstr "Kích thước gốc hệ thống tập tin: %s"
  4.291 -
  4.292 -#: tazusb:542
  4.293 -msgid "ENTER to continue..."
  4.294 -msgstr "ENTER để tiếp tục..."
  4.295 -
  4.296 -#: tazusb:550
  4.297 -msgid "Format a device"
  4.298 -msgstr "Định dạng một thiết bị"
  4.299 -
  4.300 -#: tazusb:559
  4.301 -msgid "Device: %s"
  4.302 -msgstr "Thiết bị: %s"
  4.303 -
  4.304 -#: tazusb:566
  4.305 -msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
  4.306 -msgstr "Thiết bị %s sẵn sàng dùng như LiveUSB và/hoặc vùng /home."
  4.307 -
  4.308 -#: tazusb:574
  4.309 -msgid "Gen a LiveUSB media"
  4.310 -msgstr "Tạo một LiveUSB"
  4.311 -
  4.312 -#: tazusb:605
  4.313 -msgid "Please specify a valid filename on the command line."
  4.314 -msgstr "Hãy xác định một tên tập tin hợp lệ trên dòng lệnh."
  4.315 -
  4.316 -#: tazusb:609
  4.317 -msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
  4.318 -msgstr "Sao chép tập tin ISO ra SliTaz LiveUSB"