tazusb annotate po/tazusb/vi.po @ rev 195

Update Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jan 19 11:17:23 2017 +0200 (2017-01-19)
parents
children
rev   line source
al@195 1 # Vietnamese translations for the TazUsb package.
al@195 2 # Copyright (C) 2017 SliTaz
al@195 3 # This file is distributed under the same license as the TazUSB package.
al@195 4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2016.
al@195 5 #
al@195 6 msgid ""
al@195 7 msgstr ""
al@195 8 "Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
al@195 9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
al@195 10 "POT-Creation-Date: 2016-11-20 00:13+0200\n"
al@195 11 "PO-Revision-Date: 2016-10-04 17:41+0200\n"
al@195 12 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
al@195 13 "Language-Team: \n"
al@195 14 "Language: Vietnamese\n"
al@195 15 "MIME-Version: 1.0\n"
al@195 16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
al@195 17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
al@195 18
al@195 19 #: tazusb:34
al@195 20 msgid "SliTaz Live USB - Version: %s"
al@195 21 msgstr "SliTaz Live USB - Phiên bản: %s"
al@195 22
al@195 23 #: tazusb:36
al@195 24 msgid "Usage:"
al@195 25 msgstr "Sử dụng:"
al@195 26
al@195 27 #: tazusb:37
al@195 28 msgid "%s [command] [compression|device]"
al@195 29 msgstr ""
al@195 30
al@195 31 #: tazusb:38
al@195 32 msgid "Commands:"
al@195 33 msgstr "Lệnh:"
al@195 34
al@195 35 #: tazusb:40
al@195 36 msgid "Print this short usage."
al@195 37 msgstr "In sử dụng ngắn."
al@195 38
al@195 39 #: tazusb:41
al@195 40 msgid ""
al@195 41 "Write the current filesystem to rootfs.gz. Supported compression: lzma, "
al@195 42 "gzip, none."
al@195 43 msgstr ""
al@195 44 "Viết các hệ thống tập tin hiện tại vào rootfs.gz. Kiểu nén được hỗ trợ: "
al@195 45 "lzma, gzip, không."
al@195 46
al@195 47 #: tazusb:42
al@195 48 msgid ""
al@195 49 "Format and label device with ext4, ext3, ext2 or fat32 filesystem (for "
al@195 50 "LiveUSB or /home). Default is ext3."
al@195 51 msgstr ""
al@195 52 "Định dạng và nhãn thiết bị với hệ thống tập tin ext4, ext3, ext2 hoặc fat32 "
al@195 53 "(cho LiveUSB hoặc /home). Mặc định là ext3."
al@195 54
al@195 55 #: tazusb:43
al@195 56 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from the LiveCD."
al@195 57 msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các file từ đĩa CD."
al@195 58
al@195 59 #: tazusb:44
al@195 60 msgid "Create or recreate and activate additional swap memory."
al@195 61 msgstr "Tạo hoặc tái tạo và kích hoạt bộ nhớ trao đổi thêm (swap)."
al@195 62
al@195 63 #: tazusb:45
al@195 64 msgid "Generate a bootable LiveUSB using files from ISO file."
al@195 65 msgstr "Tạo một LiveUSB có thể khởi động sử dụng các tập tin từ tập tin ISO."
al@195 66
al@195 67 #: tazusb:46
al@195 68 msgid "Remove old backup filesystems to free disk space."
al@195 69 msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ đến không gian đĩa còn trống."
al@195 70
al@195 71 #: tazusb:64
al@195 72 msgid ""
al@195 73 "Please specify the target USB device to %s. You can type 'list' to get a "
al@195 74 "list of devices, type 'exit' or give an empty value to exit."
al@195 75 msgstr ""
al@195 76 "Hãy xác định các thiết bị USB để %s. Bạn có thể gõ 'list' để có được danh "
al@195 77 "sách thiết bị, gõ 'exit' hoặc không để thoát."
al@195 78
al@195 79 #: tazusb:68 tazusb:72
al@195 80 msgid "Device to use: "
al@195 81 msgstr "Thiết bị sử dụng: "
al@195 82
al@195 83 #: tazusb:77
al@195 84 msgid "No specified device or exit."
al@195 85 msgstr "Không có thiết bị hoặc thoát."
al@195 86
al@195 87 #: tazusb:91
al@195 88 msgid "Unable to find device %s"
al@195 89 msgstr "Không thể tìm thấy thiết bị %s"
al@195 90
al@195 91 #: tazusb:108
al@195 92 msgid "Please specify a label for the partition (TazUSB): "
al@195 93 msgstr "Hãy xác định một nhãn cho phân vùng (TazUSB): "
al@195 94
al@195 95 #: tazusb:117
al@195 96 msgid "Please specify a filesystem type ext2, ext3, ext4 or fat32 (ext3): "
al@195 97 msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin ext2, ext3, ext4 hoặc fat32 (ext3): "
al@195 98
al@195 99 #: tazusb:126
al@195 100 msgid "Please specify the filesystem type to %s."
al@195 101 msgstr "Xin xác định một hệ thống tập tin cho %s."
al@195 102
al@195 103 #: tazusb:127
al@195 104 msgid "Available formats are ext4, ext3(default), ext2 or fat32."
al@195 105 msgstr "Định dạng sẵn có ext4, ext3(mặc định), ext2 hoặc fat32."
al@195 106
al@195 107 #: tazusb:128
al@195 108 msgid "Press enter to keep the default value."
al@195 109 msgstr "Nhấn Enter để giữ giá trị mặc định."
al@195 110
al@195 111 #: tazusb:130
al@195 112 msgid "File system type: "
al@195 113 msgstr "Loại hệ thống tập tin: "
al@195 114
al@195 115 #: tazusb:148 tazusb:156
al@195 116 msgid "Processing..."
al@195 117 msgstr "Đang thực hiện..."
al@195 118
al@195 119 #: tazusb:149 tazusb:157
al@195 120 msgid "Label: %s"
al@195 121 msgstr "Nhãn: %s"
al@195 122
al@195 123 #: tazusb:162
al@195 124 msgid "Can't find %s tool."
al@195 125 msgstr "Không thể tìm thấy công cụ %s."
al@195 126
al@195 127 #: tazusb:163
al@195 128 msgid "Would you like to install %s from repository [y/N]? "
al@195 129 msgstr "Bạn có muốn cài đặt %s từ kho lưu trữ [y/N]? "
al@195 130
al@195 131 #: tazusb:174
al@195 132 msgid "Sorry. Filesystem %s is not supported."
al@195 133 msgstr "Tiếc. Hệ thống tập tin %s không được hỗ trợ."
al@195 134
al@195 135 #: tazusb:191
al@195 136 msgid "Unmounting USB target device..."
al@195 137 msgstr "Ngắt kết nối USB..."
al@195 138
al@195 139 #: tazusb:200
al@195 140 msgid "Mounting USB target device..."
al@195 141 msgstr "Đang kết nối USB..."
al@195 142
al@195 143 #: tazusb:209
al@195 144 msgid "Mounting CD-ROM device..."
al@195 145 msgstr "Đang kết nối CD-ROM..."
al@195 146
al@195 147 #: tazusb:221
al@195 148 msgid "Unable to mount CD-ROM or to find a filesystem on it (%s)."
al@195 149 msgstr "Không thể kết nối CD-ROM hoặc tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
al@195 150
al@195 151 #: tazusb:243
al@195 152 msgid "Mounting %s..."
al@195 153 msgstr "Đang kết nối %s..."
al@195 154
al@195 155 #: tazusb:248
al@195 156 msgid "Unable to mount ISO or to find a filesystem on it (%s)."
al@195 157 msgstr "Không thể gắn kết ISO hoặc để tìm một hệ thống tập tin trên đó (%s)."
al@195 158
al@195 159 #: tazusb:257
al@195 160 msgid "Copying needed files from CD-ROM..."
al@195 161 msgstr "Sao chép tập tin từ cần thiết từ CD-ROM..."
al@195 162
al@195 163 #: tazusb:271
al@195 164 msgid "Installing a new MBR to %s"
al@195 165 msgstr "Cài đặt một MBR mới cho %s"
al@195 166
al@195 167 #: tazusb:276
al@195 168 msgid "No new MBR installed to %s"
al@195 169 msgstr "Không có MBR mới để cài đặt cho %s"
al@195 170
al@195 171 #: tazusb:295
al@195 172 msgid "Installing bootloader: %s"
al@195 173 msgstr "Đang cài đặt bootloader: %s"
al@195 174
al@195 175 #: tazusb:323
al@195 176 msgid "Do you want to exit Tazusb or reboot system (Exit/reboot)? "
al@195 177 msgstr ""
al@195 178 "Bạn có muốn thoát Tazusb hoặc khởi động lại hệ thống (Thoát/khởi động lại)? "
al@195 179
al@195 180 #: tazusb:343
al@195 181 msgid "Setting %s as bootable..."
al@195 182 msgstr "Cài đặt %s có thể khởi động..."
al@195 183
al@195 184 #: tazusb:359
al@195 185 msgid "Gen swap"
al@195 186 msgstr "Tạo swap"
al@195 187
al@195 188 #: tazusb:361
al@195 189 msgid ""
al@195 190 "Generate a swap file in %s that will be activated on each boot to have more "
al@195 191 "memory available (empty value to exit)."
al@195 192 msgstr ""
al@195 193 "Tạo một tập tin trao đổi (swap) trong %s sẽ kích hoạt mỗi khi khởi động để "
al@195 194 "có thêm bộ nhớ có sẵn (giá trị trống để thoát)."
al@195 195
al@195 196 #: tazusb:364
al@195 197 msgid "Swap file in MB: "
al@195 198 msgstr "Tập tin trao đổi (swap) cỡ MB: "
al@195 199
al@195 200 #: tazusb:367
al@195 201 msgid "Empty value. Exiting..."
al@195 202 msgstr "Giá trị trống. Đang thoát..."
al@195 203
al@195 204 #: tazusb:387
al@195 205 msgid "Clean"
al@195 206 msgstr "Xóa"
al@195 207
al@195 208 #: tazusb:389
al@195 209 msgid "Remove old %s backup filesystems to free up disk space."
al@195 210 msgstr "Di chuyển hệ thống tập tin sao lưu cũ %s để giải phóng không gian đĩa."
al@195 211
al@195 212 #: tazusb:394
al@195 213 msgid "Do you wish to remove: %s (Yes/no/exit)? "
al@195 214 msgstr "Bạn có muốn loại bỏ: %s (Có/không/thoát)? "
al@195 215
al@195 216 #: tazusb:402
al@195 217 msgid "No filesystems selected, exiting..."
al@195 218 msgstr "Không có hệ thống tập tin được lựa chọn, đang thoát..."
al@195 219
al@195 220 #: tazusb:424
al@195 221 msgid "Write filesystem"
al@195 222 msgstr "Viết hệ thống tập tin"
al@195 223
al@195 224 #: tazusb:426
al@195 225 msgid ""
al@195 226 "The command writefs will write all the current filesystem into a suitable "
al@195 227 "cpio archive (%s) usable on a bootable LiveUSB media."
al@195 228 msgstr ""
al@195 229 "Các writefs lệnh sẽ viết tất cả các hệ thống tập tin hiện tại vào một kho "
al@195 230 "lưu trữcpio phù hợp (%s) để sử dụng trên một phương tiện LiveUSB có thể khởi "
al@195 231 "động."
al@195 232
al@195 233 #: tazusb:430
al@195 234 msgid "Archive compression: %s"
al@195 235 msgstr "Nén lưu Trữ: %s"
al@195 236
al@195 237 #: tazusb:437
al@195 238 msgid "Do you wish to remove the sound card and screen configs?"
al@195 239 msgstr "Bạn có muốn loại bỏ các card âm thanh và cài đặt màn hình?"
al@195 240
al@195 241 #: tazusb:438 tazusb:456
al@195 242 msgid "Press ENTER to keep or answer (No|yes|exit): "
al@195 243 msgstr "Nhấn ENTER để giữ hay trả lời (Không|Có|Thoát): "
al@195 244
al@195 245 #: tazusb:444
al@195 246 msgid "Removing current sound card and screen configurations..."
al@195 247 msgstr "Loại bỏ các cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
al@195 248
al@195 249 #: tazusb:449
al@195 250 msgid "Keeping current sound card and screen configurations..."
al@195 251 msgstr "Giữ cấu hình card âm thanh và màn hình hiện tại..."
al@195 252
al@195 253 #: tazusb:455
al@195 254 msgid "Do you wish to remove local/keymap settings?"
al@195 255 msgstr "Bạn có muốn loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím?"
al@195 256
al@195 257 #: tazusb:462
al@195 258 msgid "Removing current locale/keymap settings..."
al@195 259 msgstr "Đang loại bỏ cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
al@195 260
al@195 261 #: tazusb:466
al@195 262 msgid "Keeping current locale/keymap settings..."
al@195 263 msgstr "Cài đặt kiểu bố trí bàn phím..."
al@195 264
al@195 265 #: tazusb:504
al@195 266 msgid "Creating %s with lzma compression... "
al@195 267 msgstr "Đang tạo %s kiểu nén lzma... "
al@195 268
al@195 269 #: tazusb:508
al@195 270 msgid "Creating %s with gzip compression... "
al@195 271 msgstr "Đang tạo %s kiểu nén gzip... "
al@195 272
al@195 273 #: tazusb:513
al@195 274 msgid "Creating %s without compression... "
al@195 275 msgstr "Đang tạo %s kiểu không nén... "
al@195 276
al@195 277 #: tazusb:525
al@195 278 msgid "Moving %s to media. Remember to unmount for delayed writes!"
al@195 279 msgstr "Đang chuyển %s tới. Hãy nhớ tháo kết nối cho ghi chậm!"
al@195 280
al@195 281 #: tazusb:534 tazusb:536
al@195 282 msgid "%s is located in %s"
al@195 283 msgstr "%s nằm trong %s"
al@195 284
al@195 285 #: tazusb:540
al@195 286 msgid "Root filesystem size: %s"
al@195 287 msgstr "Kích thước gốc hệ thống tập tin: %s"
al@195 288
al@195 289 #: tazusb:542
al@195 290 msgid "ENTER to continue..."
al@195 291 msgstr "ENTER để tiếp tục..."
al@195 292
al@195 293 #: tazusb:550
al@195 294 msgid "Format a device"
al@195 295 msgstr "Định dạng một thiết bị"
al@195 296
al@195 297 #: tazusb:559
al@195 298 msgid "Device: %s"
al@195 299 msgstr "Thiết bị: %s"
al@195 300
al@195 301 #: tazusb:566
al@195 302 msgid "Device %s is ready to use as LiveUSB and/or /home partition."
al@195 303 msgstr "Thiết bị %s sẵn sàng dùng như LiveUSB và/hoặc vùng /home."
al@195 304
al@195 305 #: tazusb:574
al@195 306 msgid "Gen a LiveUSB media"
al@195 307 msgstr "Tạo một LiveUSB"
al@195 308
al@195 309 #: tazusb:605
al@195 310 msgid "Please specify a valid filename on the command line."
al@195 311 msgstr "Hãy xác định một tên tập tin hợp lệ trên dòng lệnh."
al@195 312
al@195 313 #: tazusb:609
al@195 314 msgid "Copy ISO file to SliTaz LiveUSB media"
al@195 315 msgstr "Sao chép tập tin ISO ra SliTaz LiveUSB"