tazpanel rev 602

Add po/vi_VN.po (thanks tuananh88c25)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Tue Oct 04 17:44:19 2016 +0200 (2016-10-04)
parents 02ac7cd16669
children 258402948dd9
files po/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/po/vi_VN.po	Tue Oct 04 17:44:19 2016 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,1702 @@
   1.4 +# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
   1.5 +# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
   1.6 +# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   1.7 +# FIRST AUTHOR &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;, YEAR.
   1.8 +#
   1.9 +#, fuzzy
  1.10 +msgid ""
  1.11 +"Project-Id-Version: TazPanel 522\n"
  1.12 +"Report-msgid-Bugs-To: \n"
  1.13 +"POT-Creation-Date: 2016-04-15 20:54+0100\n"
  1.14 +"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  1.15 +"Last-Translator: FULL NAME &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;\n"
  1.16 +"Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;\n"
  1.17 +"Language: Vietnam\n"
  1.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.19 +"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
  1.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.21 +"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
  1.22 +
  1.23 +#: lib/libtazpanel:153 network.cgi:455
  1.24 +msgid "Scan"
  1.25 +msgstr "Quét"
  1.26 +
  1.27 +#: lib/libtazpanel:156
  1.28 +msgid "connected"
  1.29 +msgstr "Đã kết nối"
  1.30 +
  1.31 +#: lib/libtazpanel:170 network.cgi:254
  1.32 +msgid "Interface"
  1.33 +msgstr "Giao diện"
  1.34 +
  1.35 +#: lib/libtazpanel:171 boot.cgi:142 hardware.cgi:57 hardware.cgi:78
  1.36 +#: network.cgi:345 hosts.cgi:243
  1.37 +msgid "Name"
  1.38 +msgstr "Tên"
  1.39 +
  1.40 +#: lib/libtazpanel:172 boot.cgi:145 network.cgi:349
  1.41 +msgid "Status"
  1.42 +msgstr "Trạng thái"
  1.43 +
  1.44 +#: lib/libtazpanel:173
  1.45 +msgid "IP Address"
  1.46 +msgstr "Địa chỉ IP"
  1.47 +
  1.48 +#: lib/libtazpanel:174
  1.49 +msgid "Scan ports"
  1.50 +msgstr "Quét cổng"
  1.51 +
  1.52 +#: lib/libtazpanel:249
  1.53 +msgid "Please wait"
  1.54 +msgstr "Xin đợi"
  1.55 +
  1.56 +#: lib/libtazpanel:318 hardware.cgi:498
  1.57 +msgid "Disk"
  1.58 +msgstr "Disk"
  1.59 +
  1.60 +#: lib/libtazpanel:319
  1.61 +msgid "Label"
  1.62 +msgstr "Nhãn"
  1.63 +
  1.64 +#: lib/libtazpanel:320 hardware.cgi:500
  1.65 +msgid "Type"
  1.66 +msgstr "Thể loại"
  1.67 +
  1.68 +#: lib/libtazpanel:321 hardware.cgi:182 hardware.cgi:534
  1.69 +msgid "Size"
  1.70 +msgstr "Kích cỡ"
  1.71 +
  1.72 +#: lib/libtazpanel:322
  1.73 +msgid "Available"
  1.74 +msgstr "Có sẵn"
  1.75 +
  1.76 +#: lib/libtazpanel:323 hardware.cgi:183 hardware.cgi:591
  1.77 +msgid "Used"
  1.78 +msgstr "Đã dùng"
  1.79 +
  1.80 +#: lib/libtazpanel:324 hardware.cgi:499
  1.81 +msgid "Mount point"
  1.82 +msgstr "Điểm nối"
  1.83 +
  1.84 +#: lib/libtazpanel:371 index.cgi:315
  1.85 +msgid "Back"
  1.86 +msgstr "Trở lại"
  1.87 +
  1.88 +#: lib/libtazpanel:381 index.cgi:242 settings.cgi:791
  1.89 +msgid "Edit"
  1.90 +msgstr "Sửa"
  1.91 +
  1.92 +#: lib/libtazpanel:395
  1.93 +msgid "You must be root to show this page."
  1.94 +msgstr "Bạn phải là root để hiển thị trang này."
  1.95 +
  1.96 +#: lib/libtazpanel:418 lib/libtazpanel:428
  1.97 +msgid "Browse"
  1.98 +msgstr "Duyệt"
  1.99 +
  1.100 +#: boot.cgi:16 floppy.cgi:11 styles/default/header.html:65
  1.101 +msgid "Boot"
  1.102 +msgstr "Boot"
  1.103 +
  1.104 +#: boot.cgi:27
  1.105 +msgid "Show more..."
  1.106 +msgstr "Hiện thêm..."
  1.107 +
  1.108 +#: boot.cgi:40 boot.cgi:45 boot.cgi:482 styles/default/header.html:83
  1.109 +msgid "System logs"
  1.110 +msgstr "Bản ghi hệ thống"
  1.111 +
  1.112 +#: boot.cgi:90
  1.113 +msgid "Boot log files"
  1.114 +msgstr "Tệp ghi boot"
  1.115 +
  1.116 +#: boot.cgi:93 index.cgi:723 styles/default/header.html:77
  1.117 +msgid "Kernel messages"
  1.118 +msgstr "Tin từ nhân"
  1.119 +
  1.120 +#: boot.cgi:94 index.cgi:726 styles/default/header.html:78
  1.121 +msgid "Boot scripts"
  1.122 +msgstr "Lệnh Boot"
  1.123 +
  1.124 +#: boot.cgi:95 styles/default/header.html:79
  1.125 +msgid "X server"
  1.126 +msgstr "X server"
  1.127 +
  1.128 +#: boot.cgi:96 styles/default/header.html:80
  1.129 +msgid "X session"
  1.130 +msgstr "X session"
  1.131 +
  1.132 +#: boot.cgi:115 boot.cgi:483 styles/default/header.html:84
  1.133 +msgid "Manage daemons"
  1.134 +msgstr "Quản lý khởi chạy (daemon)"
  1.135 +
  1.136 +#: boot.cgi:118
  1.137 +msgid "Check, start and stop daemons on SliTaz"
  1.138 +msgstr "Kiểm tra, bắt đầu và dừng lại khởi chạy (daemon) trên SliTaz"
  1.139 +
  1.140 +#: boot.cgi:143 hardware.cgi:181 settings.cgi:459 powersaving.cgi:154
  1.141 +msgid "Description"
  1.142 +msgstr "Miêu tả"
  1.143 +
  1.144 +#: boot.cgi:144 network.cgi:248
  1.145 +msgid "Configuration"
  1.146 +msgstr "Cấu hình"
  1.147 +
  1.148 +#: boot.cgi:146
  1.149 +msgid "Action"
  1.150 +msgstr "Hoạt động"
  1.151 +
  1.152 +#: boot.cgi:147
  1.153 +msgid "PID"
  1.154 +msgstr "PID"
  1.155 +
  1.156 +#: boot.cgi:172
  1.157 +msgid "SliTaz Firewall with iptables rules"
  1.158 +msgstr "SliTaz Firewall với bảng quy tắc"
  1.159 +
  1.160 +#: boot.cgi:174
  1.161 +msgid "Small and fast web server with CGI support"
  1.162 +msgstr "Máy chủ web nhỏ và nhanh chóng với sự hỗ trợ CGI"
  1.163 +
  1.164 +#: boot.cgi:177
  1.165 +msgid "Network time protocol daemon"
  1.166 +msgstr "Giao thức Mạng thời gian daemon"
  1.167 +
  1.168 +#: boot.cgi:180
  1.169 +msgid "Anonymous FTP server"
  1.170 +msgstr "Anonymous FTP server"
  1.171 +
  1.172 +#: boot.cgi:183
  1.173 +msgid "Busybox DHCP server"
  1.174 +msgstr "Busybox DHCP server"
  1.175 +
  1.176 +#: boot.cgi:186
  1.177 +msgid "Linux Kernel log daemon"
  1.178 +msgstr "Linux Kernel log daemon"
  1.179 +
  1.180 +#: boot.cgi:189
  1.181 +msgid "Execute scheduled commands"
  1.182 +msgstr "Execute scheduled commands"
  1.183 +
  1.184 +#: boot.cgi:192
  1.185 +msgid "Small static DNS server daemon"
  1.186 +msgstr "Small static DNS server daemon"
  1.187 +
  1.188 +#: boot.cgi:195
  1.189 +msgid "Transfer a file on tftp request"
  1.190 +msgstr "Chuyển một tập tin theo tftp"
  1.191 +
  1.192 +#: boot.cgi:198
  1.193 +msgid "Printer daemon"
  1.194 +msgstr "Printer daemon"
  1.195 +
  1.196 +#: boot.cgi:200
  1.197 +msgid "Listen for network connections and launch programs"
  1.198 +msgstr "Nghe các kết nối mạng và chương trình khởi động"
  1.199 +
  1.200 +#: boot.cgi:203
  1.201 +msgid "Manage a ZeroConf IPv4 link-local address"
  1.202 +msgstr "Manage a ZeroConf IPv4 link-local address"
  1.203 +
  1.204 +#: boot.cgi:272
  1.205 +msgid "Started"
  1.206 +msgstr "Bắt đầu"
  1.207 +
  1.208 +#: boot.cgi:273 network.cgi:297 network.cgi:454 network.cgi:647
  1.209 +msgid "Stop"
  1.210 +msgstr "Dừng lại"
  1.211 +
  1.212 +#: boot.cgi:283
  1.213 +msgid "Stopped"
  1.214 +msgstr "Đã dừng"
  1.215 +
  1.216 +#: boot.cgi:284 network.cgi:296 network.cgi:453 network.cgi:646
  1.217 +msgid "Start"
  1.218 +msgstr "Bắt đầu"
  1.219 +
  1.220 +#: boot.cgi:309
  1.221 +msgid "GRUB Boot loader"
  1.222 +msgstr "GRUB Boot loader"
  1.223 +
  1.224 +#: boot.cgi:311
  1.225 +msgid "The first application started when the computer powers on"
  1.226 +msgstr "Ứng dụng đầu tiên bắt đầu khi bật máy tính"
  1.227 +
  1.228 +#: boot.cgi:318
  1.229 +msgid "Default entry:"
  1.230 +msgstr "Mục mặc định:"
  1.231 +
  1.232 +#: boot.cgi:320
  1.233 +msgid "Timeout:"
  1.234 +msgstr "Hết giờ:"
  1.235 +
  1.236 +#: boot.cgi:322
  1.237 +msgid "Splash image:"
  1.238 +msgstr "Ảnh Splash:"
  1.239 +
  1.240 +#: boot.cgi:327 network.cgi:669 network.cgi:700 settings.cgi:633
  1.241 +#: settings.cgi:747 powersaving.cgi:108
  1.242 +msgid "Change"
  1.243 +msgstr "Thay đổi"
  1.244 +
  1.245 +#: boot.cgi:334
  1.246 +msgid "View or edit menu.lst"
  1.247 +msgstr "Xem hoặc chỉnh sửa menu.lst"
  1.248 +
  1.249 +#: boot.cgi:339
  1.250 +msgid "Boot entries"
  1.251 +msgstr "Mục boot"
  1.252 +
  1.253 +#: boot.cgi:346
  1.254 +msgid "Entry"
  1.255 +msgstr "Mục"
  1.256 +
  1.257 +#: boot.cgi:367
  1.258 +msgid "Web boot is available with %s"
  1.259 +msgstr "Khởi động qua web có sẵn %s"
  1.260 +
  1.261 +#: boot.cgi:381 boot.cgi:486 styles/default/header.html:86
  1.262 +msgid "ISO mine"
  1.263 +msgstr "ISO mine"
  1.264 +
  1.265 +#: boot.cgi:383
  1.266 +msgid "Invalid ISO image."
  1.267 +msgstr "ISO không hợp lệ."
  1.268 +
  1.269 +#: boot.cgi:403 floppy.cgi:288
  1.270 +msgid "ISO image file full path"
  1.271 +msgstr "Đường dẫn đầy đủ của ISO"
  1.272 +
  1.273 +#: boot.cgi:404 floppy.cgi:289
  1.274 +msgid "set /dev/cdrom for a physical CD-ROM"
  1.275 +msgstr "Đặt /dev/cdrom cho ổ CD-ROM"
  1.276 +
  1.277 +#: boot.cgi:407
  1.278 +msgid "Working directory"
  1.279 +msgstr "Thư mục làm việc"
  1.280 +
  1.281 +#: boot.cgi:410
  1.282 +msgid "Target partition"
  1.283 +msgstr "Phân vùng mục tiêu"
  1.284 +
  1.285 +#: boot.cgi:411
  1.286 +msgid ""
  1.287 +"For hard disk installation only. Will create /slitaz tree and keep other "
  1.288 +"files. No partitioning and no formatting."
  1.289 +msgstr ""
  1.290 +"Để cài đặt đĩa cứng. Sẽ tạo ra /slitaz và giữ các tệp khác."
  1.291 +"Không phân vùng và không định dạng."
  1.292 +
  1.293 +#: boot.cgi:414
  1.294 +msgid "Choose a partition (optional)"
  1.295 +msgstr "Chọn một phân vùng (không bắt buộc)"
  1.296 +
  1.297 +#: boot.cgi:425
  1.298 +msgid "USB key device"
  1.299 +msgstr "thiết bị USB"
  1.300 +
  1.301 +#: boot.cgi:426
  1.302 +msgid "For USB boot key only. Will erase the full device."
  1.303 +msgstr "Đối với lựa chọn USB. Sẽ xóa toàn bộ thiết bị."
  1.304 +
  1.305 +#: boot.cgi:429
  1.306 +msgid "Choose a USB key (optional)"
  1.307 +msgstr "Chọn USB (không bắt buộc)"
  1.308 +
  1.309 +#: boot.cgi:450
  1.310 +msgid "Choose an action"
  1.311 +msgstr "Chọn hoạt động"
  1.312 +
  1.313 +#: boot.cgi:463
  1.314 +msgid "Mine"
  1.315 +msgstr "Mine"
  1.316 +
  1.317 +#: boot.cgi:476
  1.318 +msgid "Boot &amp;amp; Start services"
  1.319 +msgstr "Boot &amp;amp; Start services"
  1.320 +
  1.321 +#: boot.cgi:478
  1.322 +msgid "Everything that happens before user login"
  1.323 +msgstr "Everything that happens before user login"
  1.324 +
  1.325 +#: boot.cgi:481 styles/default/header.html:75
  1.326 +msgid "Boot logs"
  1.327 +msgstr "Boot logs"
  1.328 +
  1.329 +#: boot.cgi:489 styles/default/header.html:71
  1.330 +msgid "Boot loader"
  1.331 +msgstr "Boot loader"
  1.332 +
  1.333 +#: boot.cgi:496
  1.334 +msgid "Configuration files"
  1.335 +msgstr "Các file cấu hình"
  1.336 +
  1.337 +#: boot.cgi:499
  1.338 +msgid "Main configuration file:"
  1.339 +msgstr "file cấu hình chính:"
  1.340 +
  1.341 +#: boot.cgi:500 boot.cgi:502 index.cgi:791 index.cgi:887
  1.342 +msgid "View"
  1.343 +msgstr "xem"
  1.344 +
  1.345 +#: boot.cgi:501
  1.346 +msgid "Login manager settings:"
  1.347 +msgstr "Cài đặt quản lý đăng nhập:"
  1.348 +
  1.349 +#: boot.cgi:509
  1.350 +msgid "Kernel cmdline"
  1.351 +msgstr "Kernel cmdline"
  1.352 +
  1.353 +#: boot.cgi:516
  1.354 +msgid "Local startup commands"
  1.355 +msgstr "lệnh khởi động địa phương"
  1.356 +
  1.357 +#: hardware.cgi:13 powersaving.cgi:22 styles/default/header.html:91
  1.358 +msgid "Hardware"
  1.359 +msgstr "Phần cứng"
  1.360 +
  1.361 +#: hardware.cgi:54
  1.362 +msgid "Bus"
  1.363 +msgstr "Bus"
  1.364 +
  1.365 +#: hardware.cgi:55 hardware.cgi:77 hardware.cgi:532
  1.366 +msgid "Device"
  1.367 +msgstr "thiết bị"
  1.368 +
  1.369 +#: hardware.cgi:56
  1.370 +msgid "ID"
  1.371 +msgstr "ID"
  1.372 +
  1.373 +#: hardware.cgi:76
  1.374 +msgid "Slot"
  1.375 +msgstr "Slot"
  1.376 +
  1.377 +#: hardware.cgi:112
  1.378 +msgid "Detect hardware"
  1.379 +msgstr "Phát hiện phần cứng"
  1.380 +
  1.381 +#: hardware.cgi:114
  1.382 +msgid "Detect PCI and USB hardware"
  1.383 +msgstr "Phát hiện PCI và USB"
  1.384 +
  1.385 +#: hardware.cgi:122 hardware.cgi:252 powersaving.cgi:150
  1.386 +#: styles/default/header.html:94
  1.387 +msgid "Kernel modules"
  1.388 +msgstr "Kernel modules"
  1.389 +
  1.390 +#: hardware.cgi:126
  1.391 +msgid "Manage, search or get information about the Linux kernel modules"
  1.392 +msgstr "Quản lý, tìm kiếm hoặc nhận thông tin về các mô-đun hạt nhân Linux"
  1.393 +
  1.394 +#: hardware.cgi:130
  1.395 +msgid "Modules search"
  1.396 +msgstr "Tìm mô-đun"
  1.397 +
  1.398 +#: hardware.cgi:131
  1.399 +msgid "Search"
  1.400 +msgstr "Tìm"
  1.401 +
  1.402 +#: hardware.cgi:139
  1.403 +msgid "Detailed information for module: %s"
  1.404 +msgstr "Thông tin chi tiết cho các mô-đun: %s"
  1.405 +
  1.406 +#: hardware.cgi:163
  1.407 +msgid "Matching result(s) for: %s"
  1.408 +msgstr "kết quả cho: %s"
  1.409 +
  1.410 +#: hardware.cgi:170
  1.411 +msgid "Module:"
  1.412 +msgstr "Mô-đun:"
  1.413 +
  1.414 +#: hardware.cgi:180 powersaving.cgi:153
  1.415 +msgid "Module"
  1.416 +msgstr "Mô-đun"
  1.417 +
  1.418 +#: hardware.cgi:184
  1.419 +msgid "by"
  1.420 +msgstr "bởi"
  1.421 +
  1.422 +#: hardware.cgi:208
  1.423 +msgid "Information for USB Device %s"
  1.424 +msgstr "Thông tin USB %s"
  1.425 +
  1.426 +#: hardware.cgi:210 hardware.cgi:228
  1.427 +msgid "Detailed information about specified device."
  1.428 +msgstr "Thông tin chi tiết về thiết bị."
  1.429 +
  1.430 +#: hardware.cgi:226
  1.431 +msgid "Information for PCI Device %s"
  1.432 +msgstr "Thông tin cho PCI %s"
  1.433 +
  1.434 +#: hardware.cgi:247
  1.435 +msgid "Drivers &amp;amp; Devices"
  1.436 +msgstr "Drivers &amp;amp; Devices"
  1.437 +
  1.438 +#: hardware.cgi:249
  1.439 +msgid "Manage your computer hardware"
  1.440 +msgstr "Quản lý phần cứng máy tính của bạn"
  1.441 +
  1.442 +#: hardware.cgi:253 styles/default/header.html:95
  1.443 +msgid "Detect PCI/USB"
  1.444 +msgstr "Phát hiện PCI/USB"
  1.445 +
  1.446 +#: hardware.cgi:254
  1.447 +msgid "Auto-install Xorg video driver"
  1.448 +msgstr "Tự cài điều khiển Xorg video"
  1.449 +
  1.450 +#: hardware.cgi:264 hardware.cgi:281
  1.451 +msgid "Battery"
  1.452 +msgstr "Pin"
  1.453 +
  1.454 +#: hardware.cgi:284
  1.455 +msgid "health"
  1.456 +msgstr "sức khỏe"
  1.457 +
  1.458 +#: hardware.cgi:293
  1.459 +msgid "Discharging %d%% - %s"
  1.460 +msgstr "Xả %d%% - %s"
  1.461 +
  1.462 +#: hardware.cgi:297
  1.463 +msgid "Charging %d%% - %s"
  1.464 +msgstr "Sạc %d%% - %s"
  1.465 +
  1.466 +#: hardware.cgi:299
  1.467 +msgid "Charged 100%%"
  1.468 +msgstr "Sạc 100%%"
  1.469 +
  1.470 +#: hardware.cgi:318
  1.471 +msgid "Temperature:"
  1.472 +msgstr "Nhiệt:"
  1.473 +
  1.474 +#: hardware.cgi:333
  1.475 +msgid "Brightness"
  1.476 +msgstr "Sáng"
  1.477 +
  1.478 +#: hardware.cgi:353 index.cgi:851
  1.479 +msgid "Filesystem usage statistics"
  1.480 +msgstr "thống kê sử dụng hệ thống tập tin"
  1.481 +
  1.482 +#: hardware.cgi:476
  1.483 +msgid "new mount point:"
  1.484 +msgstr "Điểm nối mới:"
  1.485 +
  1.486 +#: hardware.cgi:477
  1.487 +msgid "read-only"
  1.488 +msgstr "Chỉ đọc"
  1.489 +
  1.490 +#: hardware.cgi:492
  1.491 +msgid "Filesystems table"
  1.492 +msgstr "bảng hệ thống tập tin"
  1.493 +
  1.494 +#: hardware.cgi:501
  1.495 +msgid "Options"
  1.496 +msgstr "Tùy chọn"
  1.497 +
  1.498 +#: hardware.cgi:502
  1.499 +msgid "Freq"
  1.500 +msgstr "Thường"
  1.501 +
  1.502 +#: hardware.cgi:503
  1.503 +msgid "Pass"
  1.504 +msgstr "Vượt qua"
  1.505 +
  1.506 +#: hardware.cgi:525
  1.507 +msgid "Loop devices"
  1.508 +msgstr "Loop devices"
  1.509 +
  1.510 +#: hardware.cgi:533
  1.511 +msgid "Backing file"
  1.512 +msgstr "tập tin sao lưu"
  1.513 +
  1.514 +#: hardware.cgi:535
  1.515 +msgid "Access"
  1.516 +msgstr "Truy cập"
  1.517 +
  1.518 +#: hardware.cgi:536
  1.519 +msgid "Offset"
  1.520 +msgstr "Offset"
  1.521 +
  1.522 +#: hardware.cgi:545
  1.523 +msgid "read/write"
  1.524 +msgstr "read/write"
  1.525 +
  1.526 +#: hardware.cgi:546 hardware.cgi:571
  1.527 +msgid "read only"
  1.528 +msgstr "chỉ đọc"
  1.529 +
  1.530 +#: hardware.cgi:568
  1.531 +msgid "Setup"
  1.532 +msgstr "Cài đặt"
  1.533 +
  1.534 +#: hardware.cgi:569
  1.535 +msgid "new backing file:"
  1.536 +msgstr "tập tin sao lưu mới:"
  1.537 +
  1.538 +#: hardware.cgi:570
  1.539 +msgid "offset in bytes:"
  1.540 +msgstr "offset in bytes:"
  1.541 +
  1.542 +#: hardware.cgi:588
  1.543 +msgid "System memory"
  1.544 +msgstr "hệ thống bộ nhớ"
  1.545 +
  1.546 +#: hardware.cgi:594
  1.547 +msgid "Buffers"
  1.548 +msgstr "Buffers"
  1.549 +
  1.550 +#: hardware.cgi:597
  1.551 +msgid "Free"
  1.552 +msgstr "Trống"
  1.553 +
  1.554 +#: help.cgi:20
  1.555 +msgid "Manual"
  1.556 +msgstr "Hướng dẫn"
  1.557 +
  1.558 +#: help.cgi:28
  1.559 +msgid "Help &amp;amp; Doc"
  1.560 +msgstr "Trợ giúp &amp;amp; Tài liệu"
  1.561 +
  1.562 +#: index.cgi:37 index.cgi:186
  1.563 +msgid "Differences"
  1.564 +msgstr "khác biệt"
  1.565 +
  1.566 +#: index.cgi:77
  1.567 +msgid "Choose directory"
  1.568 +msgstr "Chọn thư mục"
  1.569 +
  1.570 +#: index.cgi:81
  1.571 +msgid "Choose file"
  1.572 +msgstr "Chọn tập tin"
  1.573 +
  1.574 +#: index.cgi:142
  1.575 +msgid "exec"
  1.576 +msgstr "exec"
  1.577 +
  1.578 +#: index.cgi:175
  1.579 +msgid "File"
  1.580 +msgstr "Tập tin"
  1.581 +
  1.582 +#: index.cgi:185 index.cgi:205 index.cgi:244
  1.583 +msgid "Save"
  1.584 +msgstr "Lưu"
  1.585 +
  1.586 +#: index.cgi:293 index.cgi:447 index.cgi:470 index.cgi:813
  1.587 +#: styles/default/header.html:49
  1.588 +msgid "Terminal"
  1.589 +msgstr "Terminal"
  1.590 +
  1.591 +#: index.cgi:314 index.cgi:399
  1.592 +msgid "History"
  1.593 +msgstr "Lịch sử"
  1.594 +
  1.595 +#: index.cgi:322
  1.596 +msgid "run"
  1.597 +msgstr "chạy"
  1.598 +
  1.599 +#: index.cgi:338
  1.600 +msgid "Clear"
  1.601 +msgstr "Xóa"
  1.602 +
  1.603 +#: index.cgi:362
  1.604 +msgid "Small non-interactive terminal emulator."
  1.605 +msgstr "Giả lập terminal nhỏ không tương tác."
  1.606 +
  1.607 +#: index.cgi:363
  1.608 +msgid "Run any command at your own risk, avoid interactive commands (%s)"
  1.609 +msgstr "Chạy bất kỳ lệnh, tránh các lệnh tương tác (%s)"
  1.610 +
  1.611 +#: index.cgi:368
  1.612 +msgid "Downloading to: %s"
  1.613 +msgstr "Tải: %s"
  1.614 +
  1.615 +#: index.cgi:377
  1.616 +msgid "%s needs an argument"
  1.617 +msgstr "%s cần một đối số"
  1.618 +
  1.619 +#: index.cgi:380
  1.620 +msgid "Please, don't run interactive command \"%s\""
  1.621 +msgstr "Xin vui lòng, không chạy lệnh tương tác \"%s\""
  1.622 +
  1.623 +#: index.cgi:398 styles/default/header.html:101
  1.624 +msgid "Settings"
  1.625 +msgstr "Cài đặt"
  1.626 +
  1.627 +#: index.cgi:468
  1.628 +msgid "Terminal settings"
  1.629 +msgstr "Cài đặt Terminal"
  1.630 +
  1.631 +#: index.cgi:489
  1.632 +msgid "Font:"
  1.633 +msgstr "Font:"
  1.634 +
  1.635 +#: index.cgi:491
  1.636 +msgid "Default"
  1.637 +msgstr "Mặt định"
  1.638 +
  1.639 +#: index.cgi:497
  1.640 +msgid "Palette:"
  1.641 +msgstr "Palette:"
  1.642 +
  1.643 +#: index.cgi:503
  1.644 +msgid "Apply"
  1.645 +msgstr "Áp dụng"
  1.646 +
  1.647 +#: index.cgi:513 index.cgi:814
  1.648 +msgid "Process activity"
  1.649 +msgstr "Tiến trình hoạt động"
  1.650 +
  1.651 +#: index.cgi:518
  1.652 +msgid "Refresh:"
  1.653 +msgstr "Làm mới:"
  1.654 +
  1.655 +#: index.cgi:521
  1.656 +msgid "1s"
  1.657 +msgstr "1s"
  1.658 +
  1.659 +#: index.cgi:523
  1.660 +msgid "5s"
  1.661 +msgstr "5s"
  1.662 +
  1.663 +#: index.cgi:525
  1.664 +msgid "10s"
  1.665 +msgstr "10s"
  1.666 +
  1.667 +#: index.cgi:527 floppy.cgi:110
  1.668 +msgid "none"
  1.669 +msgstr "không"
  1.670 +
  1.671 +#: index.cgi:549
  1.672 +msgid "Kill"
  1.673 +msgstr "Tắt"
  1.674 +
  1.675 +#: index.cgi:553
  1.676 +msgid "Start time:"
  1.677 +msgstr "Lúc bật:"
  1.678 +
  1.679 +#: index.cgi:556
  1.680 +msgid "Renice"
  1.681 +msgstr "Renice"
  1.682 +
  1.683 +#: index.cgi:569
  1.684 +msgid "I/O class"
  1.685 +msgstr "I/O class"
  1.686 +
  1.687 +#: index.cgi:607
  1.688 +msgid "Debug"
  1.689 +msgstr "Debug"
  1.690 +
  1.691 +#: index.cgi:610
  1.692 +msgid "HTTP Environment"
  1.693 +msgstr "Môi trường HTTP"
  1.694 +
  1.695 +#: index.cgi:622
  1.696 +msgid "System report"
  1.697 +msgstr "Báo cáo hệ thống"
  1.698 +
  1.699 +#: index.cgi:629
  1.700 +msgid "Reporting to: %s"
  1.701 +msgstr "Báo cáo: %s"
  1.702 +
  1.703 +#: index.cgi:632
  1.704 +msgid "Creating report header..."
  1.705 +msgstr "Đạng tạo đầu báo cáo..."
  1.706 +
  1.707 +#: index.cgi:639 index.cgi:656
  1.708 +msgid "SliTaz system report"
  1.709 +msgstr "Báo cáo hệt thống SliTaz"
  1.710 +
  1.711 +#: index.cgi:653
  1.712 +msgid "Creating system summary..."
  1.713 +msgstr "Tạo tóm lược hệ thống..."
  1.714 +
  1.715 +#: index.cgi:657
  1.716 +msgid "Date:"
  1.717 +msgstr "Ngày:"
  1.718 +
  1.719 +#: index.cgi:668
  1.720 +msgid "Getting hardware info..."
  1.721 +msgstr "Lấy thông tin phần cứng..."
  1.722 +
  1.723 +#: index.cgi:686
  1.724 +msgid "Getting networking info..."
  1.725 +msgstr "Lấy thông tin mạng..."
  1.726 +
  1.727 +#: index.cgi:700
  1.728 +msgid "Getting filesystems info..."
  1.729 +msgstr "Lấy thông tin hệ thống tập tin..."
  1.730 +
  1.731 +#: index.cgi:720
  1.732 +msgid "Getting boot logs..."
  1.733 +msgstr "Lấy các bản ghi khởi động..."
  1.734 +
  1.735 +#: index.cgi:731
  1.736 +msgid "Getting package list..."
  1.737 +msgstr "Lấy danh sách gói..."
  1.738 +
  1.739 +#: index.cgi:734
  1.740 +msgid "Packages"
  1.741 +msgstr "Gói"
  1.742 +
  1.743 +#: index.cgi:772
  1.744 +msgid "Getting extra reports..."
  1.745 +msgstr "Nhận được báo cáo thêm..."
  1.746 +
  1.747 +#: index.cgi:780
  1.748 +msgid "Creating report footer..."
  1.749 +msgstr "Tạo báo cáo chân trang..."
  1.750 +
  1.751 +#: index.cgi:796
  1.752 +msgid "This report can be attached with a bug report on:"
  1.753 +msgstr "Báo cáo này có thể được gắn với một báo cáo lỗi:"
  1.754 +
  1.755 +#: index.cgi:806
  1.756 +msgid "SliTaz administration and configuration Panel"
  1.757 +msgstr "Quản lý và cấu hình SliTaz"
  1.758 +
  1.759 +#: index.cgi:815
  1.760 +msgid "Create a report"
  1.761 +msgstr "Tạo một báo cáo"
  1.762 +
  1.763 +#: index.cgi:819 styles/default/header.html:47 styles/default/header.html:57
  1.764 +#: styles/default/header.html:67 styles/default/header.html:93
  1.765 +#: styles/default/header.html:103
  1.766 +msgid "Summary"
  1.767 +msgstr "Tóm lược"
  1.768 +
  1.769 +#: index.cgi:821 hosts.cgi:227
  1.770 +msgid "Host:"
  1.771 +msgstr "Host:"
  1.772 +
  1.773 +#: index.cgi:822
  1.774 +msgid "Uptime:"
  1.775 +msgstr "Thời gian hoạt động:"
  1.776 +
  1.777 +#: index.cgi:825
  1.778 +msgid "Memory in Mb:"
  1.779 +msgstr "Bộ nhớ Mb:"
  1.780 +
  1.781 +#: index.cgi:827
  1.782 +msgid "Total: %d, Used: %d, Free: %d"
  1.783 +msgstr "Tổng: %d, Đã sử dụng: %d, Còn: %d"
  1.784 +
  1.785 +#: index.cgi:831 floppy.cgi:151
  1.786 +msgid "Total: %d, Used: %d, Free: %d"
  1.787 +msgstr "Linux kernel:"
  1.788 +
  1.789 +#: index.cgi:840
  1.790 +msgid "Network status"
  1.791 +msgstr "Tình trạng mạng"
  1.792 +
  1.793 +#: index.cgi:842 network.cgi:15 network.cgi:216 hosts.cgi:15
  1.794 +#: styles/default/header.html:55
  1.795 +msgid "Network"
  1.796 +msgstr "Mạng"
  1.797 +
  1.798 +#: index.cgi:853 styles/default/header.html:96
  1.799 +msgid "Disks"
  1.800 +msgstr "Disks"
  1.801 +
  1.802 +#: index.cgi:885
  1.803 +msgid "Panel Activity"
  1.804 +msgstr "Panel Hoạt động"
  1.805 +
  1.806 +#: network.cgi:153
  1.807 +msgid "Changed hostname: %s"
  1.808 +msgstr "Đã thay đổi hostname: %s"
  1.809 +
  1.810 +#: network.cgi:210
  1.811 +msgid "Scanning open ports..."
  1.812 +msgstr "Quét cổng mở..."
  1.813 +
  1.814 +#: network.cgi:215
  1.815 +msgid "Port scanning for %s"
  1.816 +msgstr "Quét cổng cho %s"
  1.817 +
  1.818 +#: network.cgi:226
  1.819 +msgid "Ethernet connection"
  1.820 +msgstr "kết nối Có dây"
  1.821 +
  1.822 +#: network.cgi:244
  1.823 +msgid ""
  1.824 +"Here you can configure a wired connection using DHCP to automatically get a "
  1.825 +"random IP or configure a static/fixed IP"
  1.826 +msgstr ""
  1.827 +"Ở đây bạn có thể cấu hình một kết nối có dây sử dụng DHCP để tự động nhận được một"
  1.828 +"IP ngẫu nhiên hoặc TP tĩnh"
  1.829 +
  1.830 +#: network.cgi:262
  1.831 +msgid "Static IP"
  1.832 +msgstr "IP tĩnh"
  1.833 +
  1.834 +#: network.cgi:264
  1.835 +msgid "Use static IP"
  1.836 +msgstr "Sử dụng IP tĩnh"
  1.837 +
  1.838 +#: network.cgi:266
  1.839 +msgid "IP address"
  1.840 +msgstr "IP address"
  1.841 +
  1.842 +#: network.cgi:269
  1.843 +msgid "Netmask"
  1.844 +msgstr "Netmask"
  1.845 +
  1.846 +#: network.cgi:272
  1.847 +msgid "Gateway"
  1.848 +msgstr "Cổng vào"
  1.849 +
  1.850 +#: network.cgi:275
  1.851 +msgid "DNS server"
  1.852 +msgstr "DNS server"
  1.853 +
  1.854 +#: network.cgi:278 network.cgi:298
  1.855 +msgid "Wake up"
  1.856 +msgstr "Thức dậy"
  1.857 +
  1.858 +#: network.cgi:280
  1.859 +msgid "Wake up machines by network"
  1.860 +msgstr "Thức dậy máy qua mạng"
  1.861 +
  1.862 +#: network.cgi:282
  1.863 +msgid "MAC address to wake up"
  1.864 +msgstr "địa chỉ MAC để thức dậy"
  1.865 +
  1.866 +#: network.cgi:283
  1.867 +msgid "Leave empty for a general wakeup"
  1.868 +msgstr "Để trống cho một wakeup chung"
  1.869 +
  1.870 +#: network.cgi:284
  1.871 +msgid "List"
  1.872 +msgstr "Danh sách"
  1.873 +
  1.874 +#: network.cgi:287
  1.875 +msgid "MAC/IP address password"
  1.876 +msgstr "địa chỉ MAC/IP mật khẩu"
  1.877 +
  1.878 +#: network.cgi:288
  1.879 +msgid "Optional"
  1.880 +msgstr "Không bắt buộc"
  1.881 +
  1.882 +#: network.cgi:289
  1.883 +msgid "Help"
  1.884 +msgstr "Trợ giúp"
  1.885 +
  1.886 +#: network.cgi:322 network.cgi:609
  1.887 +msgid "Configuration file"
  1.888 +msgstr "Tập tin cấu hình"
  1.889 +
  1.890 +#: network.cgi:327
  1.891 +msgid ""
  1.892 +"These values are the ethernet settings in the main /etc/network.conf "
  1.893 +"configuration file"
  1.894 +msgstr ""
  1.895 +"Những giá trị này là cài đặt có dây trong tập tin cấu hình /etc/network.conf "
  1.896 +
  1.897 +
  1.898 +#: network.cgi:339
  1.899 +msgid "(hidden)"
  1.900 +msgstr "(ẩn)"
  1.901 +
  1.902 +#: network.cgi:346
  1.903 +msgid "Signal level"
  1.904 +msgstr "Tín hiệu"
  1.905 +
  1.906 +#: network.cgi:347
  1.907 +msgid "Channel"
  1.908 +msgstr "Kênh"
  1.909 +
  1.910 +#: network.cgi:348
  1.911 +msgid "Encryption"
  1.912 +msgstr "Mã hóa"
  1.913 +
  1.914 +#: network.cgi:407 network.cgi:489 network.cgi:511
  1.915 +msgid "None"
  1.916 +msgstr "Không"
  1.917 +
  1.918 +#: network.cgi:413
  1.919 +msgid "Connected"
  1.920 +msgstr "Đã Kết nối"
  1.921 +
  1.922 +#: network.cgi:439
  1.923 +msgid "Wireless connection"
  1.924 +msgstr "Kết nối không dây"
  1.925 +
  1.926 +#: network.cgi:463
  1.927 +msgid "Scanning wireless interface..."
  1.928 +msgstr "Đang quét Kết nối không dây..."
  1.929 +
  1.930 +#: network.cgi:477
  1.931 +msgid "Connection"
  1.932 +msgstr "Kết nối"
  1.933 +
  1.934 +#: network.cgi:483
  1.935 +msgid "Network SSID"
  1.936 +msgstr "Network SSID"
  1.937 +
  1.938 +#: network.cgi:487
  1.939 +msgid "Security"
  1.940 +msgstr "Bảo vệ"
  1.941 +
  1.942 +#: network.cgi:498
  1.943 +msgid "EAP method"
  1.944 +msgstr "Phương pháp EAP"
  1.945 +
  1.946 +#: network.cgi:509
  1.947 +msgid "Phase 2 authentication"
  1.948 +msgstr "Xác thực giai đoạn 2"
  1.949 +
  1.950 +#: network.cgi:521
  1.951 +msgid "CA certificate"
  1.952 +msgstr "Chứng chỉ CA"
  1.953 +
  1.954 +#: network.cgi:526
  1.955 +msgid "User certificate"
  1.956 +msgstr "Chứng chỉ người dùng"
  1.957 +
  1.958 +#: network.cgi:531
  1.959 +msgid "Identity"
  1.960 +msgstr "Danh tính"
  1.961 +
  1.962 +#: network.cgi:536
  1.963 +msgid "Anonymous identity"
  1.964 +msgstr "Danh tính ẩn danh"
  1.965 +
  1.966 +#: network.cgi:541
  1.967 +msgid "Password"
  1.968 +msgstr "Mật khẩu"
  1.969 +
  1.970 +#: network.cgi:544
  1.971 +msgid "Show password"
  1.972 +msgstr "Hiển thị mật khẩu"
  1.973 +
  1.974 +#: network.cgi:556 network.cgi:685
  1.975 +msgid "Configure"
  1.976 +msgstr "cấu hình"
  1.977 +
  1.978 +#: network.cgi:557
  1.979 +msgid "Share"
  1.980 +msgstr "Chia sẻ"
  1.981 +
  1.982 +#: network.cgi:598
  1.983 +msgid "Share Wi-Fi network with your friends"
  1.984 +msgstr "Chia sẻ mạng Wi-Fi với bạn bè của bạn"
  1.985 +
  1.986 +#: network.cgi:614
  1.987 +msgid ""
  1.988 +"These values are the wifi settings in the main /etc/network.conf "
  1.989 +"configuration file"
  1.990 +msgstr ""
  1.991 +"Những giá trị này là cài đặt wifi trong tập tin cấu hình /etc/network.conf"
  1.992 +
  1.993 +#: network.cgi:620
  1.994 +msgid "Output of iwconfig"
  1.995 +msgstr "Đầu ra của iwconfig"
  1.996 +
  1.997 +#: network.cgi:629
  1.998 +msgid "Manage network connections and services"
  1.999 +msgstr "Quản lý kết nối mạng và dịch vụ"
 1.1000 +
 1.1001 +#: network.cgi:648
 1.1002 +msgid "Restart"
 1.1003 +msgstr "Khởi động lại"
 1.1004 +
 1.1005 +#: network.cgi:652
 1.1006 +msgid "Configuration:"
 1.1007 +msgstr "Cấu hình:"
 1.1008 +
 1.1009 +#: network.cgi:660
 1.1010 +msgid "Network interfaces"
 1.1011 +msgstr "Giao diện mạng"
 1.1012 +
 1.1013 +#: network.cgi:667
 1.1014 +msgid "forward packets between interfaces"
 1.1015 +msgstr "các gói tin chuyển tiếp giữa các giao diện"
 1.1016 +
 1.1017 +#: network.cgi:677 hosts.cgi:203
 1.1018 +msgid "Hosts"
 1.1019 +msgstr "Hosts"
 1.1020 +
 1.1021 +#: network.cgi:679
 1.1022 +msgid "%d record in the hosts DB"
 1.1023 +msgid_plural "%d records in the hosts DB"
 1.1024 +msgstr[0] ""
 1.1025 +msgstr[1] ""
 1.1026 +
 1.1027 +#: network.cgi:686 hosts.cgi:16
 1.1028 +msgid "Use hosts file as Ad blocker"
 1.1029 +msgstr "Sử dụng tập tin host như chặn quảng cáo"
 1.1030 +
 1.1031 +#: network.cgi:693
 1.1032 +msgid "Hostname"
 1.1033 +msgstr "Hostname"
 1.1034 +
 1.1035 +#: network.cgi:712
 1.1036 +msgid "Output of ifconfig"
 1.1037 +msgstr "Đầu ra của ifconfig"
 1.1038 +
 1.1039 +#: network.cgi:718
 1.1040 +msgid "Routing table"
 1.1041 +msgstr "Bảng định tuyến"
 1.1042 +
 1.1043 +#: network.cgi:724
 1.1044 +msgid "Domain name resolution"
 1.1045 +msgstr "Phân giải tên miền"
 1.1046 +
 1.1047 +#: network.cgi:730
 1.1048 +msgid "ARP table"
 1.1049 +msgstr "ARP table"
 1.1050 +
 1.1051 +#: network.cgi:750
 1.1052 +msgid "Proxy"
 1.1053 +msgstr "Proxy"
 1.1054 +
 1.1055 +#: network.cgi:751 hosts.cgi:224 hosts.cgi:231
 1.1056 +msgid "Add"
 1.1057 +msgstr "Thêm"
 1.1058 +
 1.1059 +#: network.cgi:764
 1.1060 +msgid "IP Connections"
 1.1061 +msgstr "Kết nối IP"
 1.1062 +
 1.1063 +#: network.cgi:772
 1.1064 +msgid "Firewall"
 1.1065 +msgstr "Tường lửa"
 1.1066 +
 1.1067 +#: network.cgi:773
 1.1068 +msgid "Port knocker"
 1.1069 +msgstr "Cổng knocker"
 1.1070 +
 1.1071 +#: hosts.cgi:107
 1.1072 +msgid "Host \"%s\" added to /etc/hosts."
 1.1073 +msgstr "Host \"%s\" thêm vào /etc/hosts."
 1.1074 +
 1.1075 +#: hosts.cgi:120
 1.1076 +msgid "%d record disabled"
 1.1077 +msgid_plural "%d records disabled"
 1.1078 +msgstr[0] "%d vô hiệu hóa"
 1.1079 +msgstr[1] "%d vô hiệu hóa"
 1.1080 +
 1.1081 +#: hosts.cgi:130
 1.1082 +msgid "Installing the \"%s\"..."
 1.1083 +msgstr "Cài đặt \"%s\"..."
 1.1084 +
 1.1085 +#: hosts.cgi:132 hosts.cgi:156 hosts.cgi:176
 1.1086 +msgid "Done"
 1.1087 +msgstr "Hoàn thành"
 1.1088 +
 1.1089 +#: hosts.cgi:142
 1.1090 +msgid "Updating the \"%s\"..."
 1.1091 +msgstr "Cập nhật \"%s\"..."
 1.1092 +
 1.1093 +#: hosts.cgi:174
 1.1094 +msgid "Removing the \"%s\"..."
 1.1095 +msgstr "Xóa \"%s\"..."
 1.1096 +
 1.1097 +#: hosts.cgi:187
 1.1098 +msgid "%d record used for Ad blocking"
 1.1099 +msgid_plural "%d records used for Ad blocking"
 1.1100 +msgstr[0] "%d đã dùng để chặn quảng cáo"
 1.1101 +msgstr[1] "%d đã dùng để chặn quảng cáo"
 1.1102 +
 1.1103 +#: hosts.cgi:193
 1.1104 +msgid "%d record found for \"%s\""
 1.1105 +msgid_plural "%d records found for \"%s\""
 1.1106 +msgstr[0] "%d tìm thấy trong \"%s\""
 1.1107 +msgstr[1] "%d tìm thấy trong \"%s\""
 1.1108 +
 1.1109 +#: hosts.cgi:197
 1.1110 +msgid " (The list is limited to the first 100 entries.)"
 1.1111 +msgstr " (Danh sách này được giới hạn ở 100 mục đầu tiên.)"
 1.1112 +
 1.1113 +#: hosts.cgi:218
 1.1114 +msgid "Disable selected"0
 1.1115 +msgstr "Vô hiệu hoá đã lựa chọn"
 1.1116 +
 1.1117 +#: hosts.cgi:237
 1.1118 +msgid "Manage lists"
 1.1119 +msgstr "Quản lý danh sách"
 1.1120 +
 1.1121 +#: hosts.cgi:238
 1.1122 +msgid ""
 1.1123 +"You can use one or more prepared hosts files to block advertisements, "
 1.1124 +"malware and other irritants."
 1.1125 +msgstr ""
 1.1126 +"Bạn có thể sử dụng một hoặc chuẩn bị nhiều hơn các file host để chặn quảng cáo, "
 1.1127 +"phần mềm độc hại và các chất kích thích khác."
 1.1128 +
 1.1129 +#: hosts.cgi:244
 1.1130 +msgid "Details"
 1.1131 +msgstr "Chi tiết"
 1.1132 +
 1.1133 +#: hosts.cgi:245
 1.1134 +msgid "Updates"
 1.1135 +msgstr "Cập nhật"
 1.1136 +
 1.1137 +#: hosts.cgi:246
 1.1138 +msgid "Actions"
 1.1139 +msgstr "Hoạt động"
 1.1140 +
 1.1141 +#: hosts.cgi:259
 1.1142 +msgid "info"
 1.1143 +msgstr "Thông tin"
 1.1144 +
 1.1145 +#: hosts.cgi:261
 1.1146 +msgid "Updated monthly"
 1.1147 +msgstr "Cập nhật hàng tháng"
 1.1148 +
 1.1149 +#: hosts.cgi:262
 1.1150 +msgid "Updated regularly"
 1.1151 +msgstr "Cập nhật thường xuyên"
 1.1152 +
 1.1153 +#: hosts.cgi:303
 1.1154 +msgid "Upgrade"
 1.1155 +msgstr "Nâng cấp"
 1.1156 +
 1.1157 +#: hosts.cgi:308
 1.1158 +msgid "Remove"
 1.1159 +msgstr "Xóa"
 1.1160 +
 1.1161 +#: hosts.cgi:314
 1.1162 +msgid "Install"
 1.1163 +msgstr "Cài đặt"
 1.1164 +
 1.1165 +#: settings.cgi:16
 1.1166 +msgid "System settings"
 1.1167 +msgstr "Cài đặt hệ thống"
 1.1168 +
 1.1169 +#: settings.cgi:101 settings.cgi:646 settings.cgi:673 settings.cgi:678
 1.1170 +msgid "Set date"
 1.1171 +msgstr "Đặt ngày"
 1.1172 +
 1.1173 +#: settings.cgi:233 settings.cgi:620
 1.1174 +msgid "Manage groups"
 1.1175 +msgstr "Quản lý các nhóm"
 1.1176 +
 1.1177 +#: settings.cgi:241 settings.cgi:318
 1.1178 +msgid "Selection:"
 1.1179 +msgstr "Lựa chọn:"
 1.1180 +
 1.1181 +#: settings.cgi:242
 1.1182 +msgid "Delete group"
 1.1183 +msgstr "xóa nhóm"
 1.1184 +
 1.1185 +#: settings.cgi:249
 1.1186 +msgid "Group"
 1.1187 +msgstr "Nhóm"
 1.1188 +
 1.1189 +#: settings.cgi:250
 1.1190 +msgid "Group ID"
 1.1191 +msgstr "Nhóm ID"
 1.1192 +
 1.1193 +#: settings.cgi:251
 1.1194 +msgid "Members"
 1.1195 +msgstr "Các thành viên"
 1.1196 +
 1.1197 +#: settings.cgi:278
 1.1198 +msgid "Add a new group"
 1.1199 +msgstr "Thêm một nhóm mới"
 1.1200 +
 1.1201 +#: settings.cgi:281 settings.cgi:293
 1.1202 +msgid "Group name:"
 1.1203 +msgstr "Tên nhóm:"
 1.1204 +
 1.1205 +#: settings.cgi:282
 1.1206 +msgid "Create group"
 1.1207 +msgstr "Tạo nhóm"
 1.1208 +
 1.1209 +#: settings.cgi:289
 1.1210 +msgid "Manage group membership"
 1.1211 +msgstr "Quản lý thành viên nhóm"
 1.1212 +
 1.1213 +#: settings.cgi:294 settings.cgi:379
 1.1214 +msgid "User login:"
 1.1215 +msgstr "Đăng nhập người dùng:"
 1.1216 +
 1.1217 +#: settings.cgi:297
 1.1218 +msgid "Add user"
 1.1219 +msgstr "Thêm người dùng"
 1.1220 +
 1.1221 +#: settings.cgi:298
 1.1222 +msgid "Remove user"
 1.1223 +msgstr "Di chuyển người dùng"
 1.1224 +
 1.1225 +#: settings.cgi:311 settings.cgi:619
 1.1226 +msgid "Manage users"
 1.1227 +msgstr "Quản lý người dùng"
 1.1228 +
 1.1229 +#: settings.cgi:319
 1.1230 +msgid "Delete user"
 1.1231 +msgstr "Xóa người dùng"
 1.1232 +
 1.1233 +#: settings.cgi:320
 1.1234 +msgid "Lock user"
 1.1235 +msgstr "Khóa người dùng"
 1.1236 +
 1.1237 +#: settings.cgi:321
 1.1238 +msgid "Unlock user"
 1.1239 +msgstr "Mở khóa người dùng"
 1.1240 +
 1.1241 +#: settings.cgi:327
 1.1242 +msgid "Login"
 1.1243 +msgstr "Đăng nhập"
 1.1244 +
 1.1245 +#: settings.cgi:328
 1.1246 +msgid "User ID"
 1.1247 +msgstr "ID người dùng"
 1.1248 +
 1.1249 +#: settings.cgi:329
 1.1250 +msgid "User Name"
 1.1251 +msgstr "Tên người dùng"
 1.1252 +
 1.1253 +#: settings.cgi:330
 1.1254 +msgid "Home"
 1.1255 +msgstr "Nhà"
 1.1256 +
 1.1257 +#: settings.cgi:331
 1.1258 +msgid "Shell"
 1.1259 +msgstr "Shell"
 1.1260 +
 1.1261 +#: settings.cgi:365
 1.1262 +msgid "Password:"
 1.1263 +msgstr "Mật khẩu:"
 1.1264 +
 1.1265 +#: settings.cgi:366
 1.1266 +msgid "New password"
 1.1267 +msgstr "Mật khẩu mới"
 1.1268 +
 1.1269 +#: settings.cgi:367
 1.1270 +msgid "Change password"
 1.1271 +msgstr "Đổi mật khẩu"
 1.1272 +
 1.1273 +#: settings.cgi:374
 1.1274 +msgid "Add a new user"
 1.1275 +msgstr "Thêm một người dùng mới"
 1.1276 +
 1.1277 +#: settings.cgi:381
 1.1278 +msgid "User name:"
 1.1279 +msgstr "Tên người dùng:"
 1.1280 +
 1.1281 +#: settings.cgi:383
 1.1282 +msgid "User password:"
 1.1283 +msgstr "Mật khẩu người dùng:"
 1.1284 +
 1.1285 +#: settings.cgi:388
 1.1286 +msgid "Create user"
 1.1287 +msgstr "Tạo người dùng"
 1.1288 +
 1.1289 +#: settings.cgi:398
 1.1290 +msgid "Current user sessions"
 1.1291 +msgstr "Người sử dụng phiên hiện tại"
 1.1292 +
 1.1293 +#: settings.cgi:408
 1.1294 +msgid "Last user sessions"
 1.1295 +msgstr "Người sử dụng phiên cuối"
 1.1296 +
 1.1297 +#: settings.cgi:420
 1.1298 +msgid "Choose locale"
 1.1299 +msgstr "Chọn địa phương"
 1.1300 +
 1.1301 +#: settings.cgi:423
 1.1302 +msgid "Please wait..."
 1.1303 +msgstr "Xin vui lòng chờ..."
 1.1304 +
 1.1305 +#: settings.cgi:428
 1.1306 +msgid "Current locale settings:"
 1.1307 +msgstr "Thiết lập miền địa phương hiện tại:"
 1.1308 +
 1.1309 +#: settings.cgi:435
 1.1310 +msgid "Locales that are currently installed on the machine:"
 1.1311 +msgstr "Miền địa phương hiện đang được cài đặt trên máy tính này:"
 1.1312 +
 1.1313 +#: settings.cgi:445
 1.1314 +msgid ""
 1.1315 +"Can't see your language?&lt;br/&gt;You can &lt;a href='pkgs.cgi?do=Install&amp;amp;glibc-"
 1.1316 +"locale'&gt;install glibc-locale&lt;/a&gt; to see a larger list of available locales."
 1.1317 +msgstr ""
 1.1318 +"Không thể nhìn thấy ngôn ngữ của bạn?&lt;br/&gt;Bạn có thể &lt;a href='pkgs.cgi?do=Install&amp;amp;glibc-"
 1.1319 +"locale'&gt;cài đặt glibc-locale&lt;/a&gt; để xem một danh sách lớn của miền địa phương có sẵn."
 1.1320 +
 1.1321 +#: settings.cgi:452
 1.1322 +msgid "Available locales:"
 1.1323 +msgstr "Địa phương có sẵn:"
 1.1324 +
 1.1325 +#: settings.cgi:456
 1.1326 +msgid "Code"
 1.1327 +msgstr "Mã"
 1.1328 +
 1.1329 +#: settings.cgi:457
 1.1330 +msgid "Language"
 1.1331 +msgstr "Ngôn ngữ"
 1.1332 +
 1.1333 +#: settings.cgi:458
 1.1334 +msgid "Territory"
 1.1335 +msgstr "Territory"
 1.1336 +
 1.1337 +#: settings.cgi:475 settings.cgi:476
 1.1338 +msgid "-d"
 1.1339 +msgstr "-d"
 1.1340 +
 1.1341 +#: settings.cgi:487 settings.cgi:790 settings.cgi:802 settings.cgi:814
 1.1342 +msgid "Activate"
 1.1343 +msgstr "Kích hoạt"
 1.1344 +
 1.1345 +#: settings.cgi:500 settings.cgi:522
 1.1346 +msgid "Small quick tweaks for user %s"
 1.1347 +msgstr "Chỉnh nhanh cho người sử dụng %s"
 1.1348 +
 1.1349 +#: settings.cgi:525
 1.1350 +msgid "Terminal prompt"
 1.1351 +msgstr "Terminal prompt"
 1.1352 +
 1.1353 +#: settings.cgi:531
 1.1354 +msgid "Monochrome"
 1.1355 +msgstr "Đơn sắc"
 1.1356 +
 1.1357 +#: settings.cgi:540
 1.1358 +msgid "Colored"
 1.1359 +msgstr "Màu"
 1.1360 +
 1.1361 +#: settings.cgi:549 settings.cgi:597
 1.1362 +msgid "Manual edit: %s"
 1.1363 +msgstr "chỉnh sửa bằng tay: %s"
 1.1364 +
 1.1365 +#: settings.cgi:550
 1.1366 +msgid ""
 1.1367 +"To take effect: log out and log in to system or execute command in the "
 1.1368 +"terminal:"
 1.1369 +msgstr ""
 1.1370 +"Để có hiệu lực: đăng xuất và đăng nhập vào hệ thống hoặc thực hiện lệnh trong"
 1.1371 +"terminal:"
 1.1372 +
 1.1373 +#: settings.cgi:558
 1.1374 +msgid "Menu button appearance"
 1.1375 +msgstr "Nút menu xuất hiện"
 1.1376 +
 1.1377 +#: settings.cgi:563
 1.1378 +msgid "Icon:"
 1.1379 +msgstr "Biểu tượng:"
 1.1380 +
 1.1381 +#: settings.cgi:566 settings.cgi:587
 1.1382 +msgid "Do not show"
 1.1383 +msgstr "Không hiển thị"
 1.1384 +
 1.1385 +#: settings.cgi:584
 1.1386 +msgid "Text:"
 1.1387 +msgstr "Bản văn:"
 1.1388 +
 1.1389 +#: settings.cgi:591
 1.1390 +msgid "Show text"
 1.1391 +msgstr "Hiển thị văn bản"
 1.1392 +
 1.1393 +#: settings.cgi:614
 1.1394 +msgid "Manage system time, users or language settings"
 1.1395 +msgstr "Quản lý thời gian hệ thống, người sử dụng hoặc cài đặt ngôn ngữ"
 1.1396 +
 1.1397 +#: settings.cgi:624
 1.1398 +msgid "System time"
 1.1399 +msgstr "Thời gian hệ thống"
 1.1400 +
 1.1401 +#: settings.cgi:627
 1.1402 +msgid "Time zone:"
 1.1403 +msgstr "Múi giờ:"
 1.1404 +
 1.1405 +#: settings.cgi:636
 1.1406 +msgid "System time:"
 1.1407 +msgstr "Thời gian hệ thống:"
 1.1408 +
 1.1409 +#: settings.cgi:638
 1.1410 +msgid "Sync online"
 1.1411 +msgstr "Đồng bộ hóa trực tuyến"
 1.1412 +
 1.1413 +#: settings.cgi:641
 1.1414 +msgid "Hardware clock:"
 1.1415 +msgstr "Đồng hồ phần cứng:"
 1.1416 +
 1.1417 +#: settings.cgi:643
 1.1418 +msgid "Set hardware clock"
 1.1419 +msgstr "Đặt đồng hồ phần cứng"
 1.1420 +
 1.1421 +#: settings.cgi:729
 1.1422 +msgid "System language"
 1.1423 +msgstr "Hệ thống ngôn ngữ"
 1.1424 +
 1.1425 +#: settings.cgi:742
 1.1426 +msgid ""
 1.1427 +"You must logout and login again to your current session to use %s locale."
 1.1428 +msgstr ""
 1.1429 +"Bạn phải đăng xuất và đăng nhập lại để phiên hiện tại của bạn để sử dụng %s."
 1.1430 +
 1.1431 +#: settings.cgi:745
 1.1432 +msgid "Current system locale:"
 1.1433 +msgstr "Hệ thống địa phương hiện tại:"
 1.1434 +
 1.1435 +#: settings.cgi:757
 1.1436 +msgid "Keyboard layout"
 1.1437 +msgstr "Bố trí Keyboard"
 1.1438 +
 1.1439 +#: settings.cgi:771
 1.1440 +msgid "Current console keymap: %s"
 1.1441 +msgstr "Console keymap hiện tại: %s"
 1.1442 +
 1.1443 +#: settings.cgi:789
 1.1444 +msgid "Suggested keymap for Xorg:"
 1.1445 +msgstr "Đề xuất keymap cho Xorg:"
 1.1446 +
 1.1447 +#: settings.cgi:798
 1.1448 +msgid "Available keymaps:"
 1.1449 +msgstr "Có sẵn keymaps:"
 1.1450 +
 1.1451 +#: settings.cgi:809
 1.1452 +msgid "Panel configuration"
 1.1453 +msgstr "Panel cấu hình"
 1.1454 +
 1.1455 +#: settings.cgi:812
 1.1456 +msgid "Style:"
 1.1457 +msgstr "Phong cách:"
 1.1458 +
 1.1459 +#: settings.cgi:818
 1.1460 +msgid "Configuration files:"
 1.1461 +msgstr "Các file cấu hình:"
 1.1462 +
 1.1463 +#: settings.cgi:819 styles/default/header.html:45
 1.1464 +msgid "Panel"
 1.1465 +msgstr "Panel"
 1.1466 +
 1.1467 +#: settings.cgi:820
 1.1468 +msgid "Server"
 1.1469 +msgstr "Máy chủ"
 1.1470 +
 1.1471 +#: settings.cgi:823
 1.1472 +msgid "TazPanel provides a debugging mode and page:"
 1.1473 +msgstr "TazPanel cung cấp một chế độ gỡ lỗi và trang:"
 1.1474 +
 1.1475 +#: floppy.cgi:21
 1.1476 +msgid "Boot floppy"
 1.1477 +msgstr "Boot floppy"
 1.1478 +
 1.1479 +#: floppy.cgi:72
 1.1480 +msgid "TazPanel - floppy"
 1.1481 +msgstr "TazPanel - floppy"
 1.1482 +
 1.1483 +#: floppy.cgi:94
 1.1484 +msgid "Floppy disk utilities"
 1.1485 +msgstr "Công cụ đĩa mềm"
 1.1486 +
 1.1487 +#: floppy.cgi:104
 1.1488 +msgid "Floppy disk format"
 1.1489 +msgstr "Định dạng đĩa mềm"
 1.1490 +
 1.1491 +#: floppy.cgi:107
 1.1492 +msgid "Format disk"
 1.1493 +msgstr "Định dạng đĩa"
 1.1494 +
 1.1495 +#: floppy.cgi:118
 1.1496 +msgid "Floppy disk transfer"
 1.1497 +msgstr "Floppy disk transfer"
 1.1498 +
 1.1499 +#: floppy.cgi:123
 1.1500 +msgid "Write image"
 1.1501 +msgstr "viết image"
 1.1502 +
 1.1503 +#: floppy.cgi:129
 1.1504 +msgid "Read image"
 1.1505 +msgstr "Đọc image"
 1.1506 +
 1.1507 +#: floppy.cgi:146
 1.1508 +msgid "Boot floppy set builder"
 1.1509 +msgstr "Boot floppy set builder"
 1.1510 +
 1.1511 +#: floppy.cgi:152
 1.1512 +msgid "required"
 1.1513 +msgstr "cần thiết"
 1.1514 +
 1.1515 +#: floppy.cgi:155
 1.1516 +msgid "Initramfs / Initrd:"
 1.1517 +msgstr "Initramfs / Initrd:"
 1.1518 +
 1.1519 +#: floppy.cgi:156 floppy.cgi:160 floppy.cgi:164 floppy.cgi:169
 1.1520 +msgid "optional"
 1.1521 +msgstr "không bắt buộc"
 1.1522 +
 1.1523 +#: floppy.cgi:159
 1.1524 +msgid "Extra initramfs:"
 1.1525 +msgstr "initramfs thêm:"
 1.1526 +
 1.1527 +#: floppy.cgi:163
 1.1528 +msgid "Boot message:"
 1.1529 +msgstr "Thông tin khởi động:"
 1.1530 +
 1.1531 +#: floppy.cgi:167
 1.1532 +msgid "Default cmdline:"
 1.1533 +msgstr "Mặc định cmdline:"
 1.1534 +
 1.1535 +#: floppy.cgi:168
 1.1536 +msgid "edit"
 1.1537 +msgstr "chỉnh sửa"
 1.1538 +
 1.1539 +#: floppy.cgi:172
 1.1540 +msgid "Root device:"
 1.1541 +msgstr "Gốc thiết bị:"
 1.1542 +
 1.1543 +#: floppy.cgi:174
 1.1544 +msgid "Flags:"
 1.1545 +msgstr "Flags:"
 1.1546 +
 1.1547 +#: floppy.cgi:214
 1.1548 +msgid "Output directory:"
 1.1549 +msgstr "Thư mục đầu ra:"
 1.1550 +
 1.1551 +#: floppy.cgi:218
 1.1552 +msgid "Floppy size:"
 1.1553 +msgstr "Kích cỡ đĩa mềm:"
 1.1554 +
 1.1555 +#: floppy.cgi:247
 1.1556 +msgid "no limit"
 1.1557 +msgstr "không giới hạn"
 1.1558 +
 1.1559 +#: floppy.cgi:249
 1.1560 +msgid "RAM used"
 1.1561 +msgstr "RAM được sử dụng"
 1.1562 +
 1.1563 +#: floppy.cgi:264 floppy.cgi:293
 1.1564 +msgid "Build floppy set"
 1.1565 +msgstr "Xây dựng bộ đĩa mềm"
 1.1566 +
 1.1567 +#: floppy.cgi:270 floppy.cgi:273
 1.1568 +msgid "Note"
 1.1569 +msgstr "Chú thích"
 1.1570 +
 1.1571 +#: floppy.cgi:270
 1.1572 +msgid "the extra initramfs may be useful to add your own configuration files."
 1.1573 +msgstr "initramfs thêm có thể hữu ích để thêm các tập tin cấu hình của riêng bạn."
 1.1574 +
 1.1575 +#: floppy.cgi:273
 1.1576 +msgid ""
 1.1577 +"the keyboard is read for ESC or ENTER on every form feed (ASCII 12) in the "
 1.1578 +"boot message."
 1.1579 +msgstr ""
 1.1580 +"the keyboard is read for ESC or ENTER on every form feed (ASCII 12) in the "
 1.1581 +"boot message."
 1.1582 +
 1.1583 +#: floppy.cgi:280
 1.1584 +msgid "Floppy set from an ISO image"
 1.1585 +msgstr "Đĩa mềm thiết lập từ tệp ISO"
 1.1586 +
 1.1587 +#: powersaving.cgi:15 powersaving.cgi:24
 1.1588 +msgid "Power saving"
 1.1589 +msgstr "Tiết kiệm năng lượng"
 1.1590 +
 1.1591 +#: powersaving.cgi:33
 1.1592 +msgid ""
 1.1593 +"DPMS enables power saving behaviour of monitors when the computer is not in "
 1.1594 +"use."
 1.1595 +msgstr ""
 1.1596 +"DPMS cho phép tiết kiệm điện màn hình khi máy tính không "
 1.1597 +"sử dụng."
 1.1598 +
 1.1599 +#: powersaving.cgi:54
 1.1600 +msgid "Identifier"
 1.1601 +msgstr "Xác định"
 1.1602 +
 1.1603 +#: powersaving.cgi:55
 1.1604 +msgid "Vendor name"
 1.1605 +msgstr "Tên hãng"
 1.1606 +
 1.1607 +#: powersaving.cgi:56 powersaving.cgi:137
 1.1608 +msgid "Model name"
 1.1609 +msgstr "Tên Model"
 1.1610 +
 1.1611 +#: powersaving.cgi:57
 1.1612 +msgid "DPMS enabled"
 1.1613 +msgstr "DPMS kích hoạt"
 1.1614 +
 1.1615 +#: powersaving.cgi:86
 1.1616 +msgid "DPMS times (in minutes):"
 1.1617 +msgstr "Thời gian DPMS (phút):"
 1.1618 +
 1.1619 +#: powersaving.cgi:99
 1.1620 +msgid "Manual edit"
 1.1621 +msgstr "Chỉnh sửa bằng tay"
 1.1622 +
 1.1623 +#: powersaving.cgi:129
 1.1624 +msgid "CPU"
 1.1625 +msgstr "CPU"
 1.1626 +
 1.1627 +#: powersaving.cgi:131
 1.1628 +msgid ""
 1.1629 +"CPU frequency scaling enables the operating system to scale the CPU "
 1.1630 +"frequency up or down in order to save power. CPU frequencies can be scaled "
 1.1631 +"automatically depending on the system load, in response to ACPI events, or "
 1.1632 +"manually by userspace programs."
 1.1633 +msgstr ""
 1.1634 +"tần số CPU rộng cho phép hệ điều hành để mở rộng quy mô các tần số CPU "
 1.1635 +"lên hoặc xuống để tiết kiệm điện. tần số CPU có thể được thu nhỏ "
 1.1636 +"tự động tùy thuộc vào tải của hệ thống, để đáp ứng với các sự kiện ACPI, hoặc "
 1.1637 +"bằng tay bởi các chương trình người dùng."
 1.1638 +
 1.1639 +#: powersaving.cgi:138
 1.1640 +msgid "Current frequency"
 1.1641 +msgstr "Tần số hiện tại"
 1.1642 +
 1.1643 +#: powersaving.cgi:139
 1.1644 +msgid "Current driver"
 1.1645 +msgstr "driver hiện tại"
 1.1646 +
 1.1647 +#: powersaving.cgi:140
 1.1648 +msgid "Current governor"
 1.1649 +msgstr "governor hiện tại"
 1.1650 +
 1.1651 +#: styles/default/header.html:35
 1.1652 +msgid "Confirm break"
 1.1653 +msgstr "Xác nhận ngắt"
 1.1654 +
 1.1655 +#: styles/default/header.html:48
 1.1656 +msgid "Processes"
 1.1657 +msgstr "Tiến trình"
 1.1658 +
 1.1659 +#: styles/default/header.html:50
 1.1660 +msgid "Create Report"
 1.1661 +msgstr "Tạo báo cáo"
 1.1662 +
 1.1663 +#: styles/default/header.html:58
 1.1664 +msgid "Config file"
 1.1665 +msgstr "Tập tin cấu hình"
 1.1666 +
 1.1667 +#: styles/default/header.html:59
 1.1668 +msgid "Ethernet"
 1.1669 +msgstr "Mạng dây"
 1.1670 +
 1.1671 +#: styles/default/header.html:60
 1.1672 +msgid "Wireless"
 1.1673 +msgstr "Không dây"
 1.1674 +
 1.1675 +#: styles/default/header.html:104
 1.1676 +msgid "Users"
 1.1677 +msgstr "Người dùng"
 1.1678 +
 1.1679 +#: styles/default/header.html:105
 1.1680 +msgid "Groups"
 1.1681 +msgstr "Các nhóm"
 1.1682 +
 1.1683 +#: styles/default/header.html:106
 1.1684 +msgid "Tweaks"
 1.1685 +msgstr "Tweaks"
 1.1686 +
 1.1687 +#: styles/default/header.html:122
 1.1688 +msgid "Some features are disabled."
 1.1689 +msgstr "Một số tính năng bị vô hiệu hóa."
 1.1690 +
 1.1691 +#: styles/default/header.html:127
 1.1692 +msgid "You are logged in to the TazPanel as user %s."
 1.1693 +msgstr "Bạn đang đăng nhập vào TazPanel như người sử dụng %s."
 1.1694 +
 1.1695 +#: styles/default/header.html:128
 1.1696 +msgid "Click to re-login." 
 1.1697 +msgstr "Nhấn vào đây để đăng nhập lại."
 1.1698 +
 1.1699 +#: styles/default/header.html:138
 1.1700 +msgid "Copyright"
 1.1701 +msgstr "Bản quyền"
 1.1702 +
 1.1703 +#: styles/default/header.html:140
 1.1704 +msgid "BSD License"
 1.1705 +msgstr "Giấy phép BSD"