slitaz-forge rev 571

pkgs: Add Persian translations (thanks Ali Rashidi).
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Thu Jun 26 13:41:04 2014 +0300 (2014-06-26)
parents ba908ef4f9ff
children 3f69f6b3ee85
files pkgs/Makefile pkgs/mirror-search.sh pkgs/po/fa.po pkgs/search.sh
line diff
   1.1 --- a/pkgs/Makefile	Thu Jun 26 09:27:30 2014 +0200
   1.2 +++ b/pkgs/Makefile	Thu Jun 26 13:41:04 2014 +0300
   1.3 @@ -2,7 +2,7 @@
   1.4 #
   1.5 
   1.6 PACKAGE="tazpkg-web"
   1.7 -LINGUAS?=de es_AR fr pl pt_BR ru sv zh
   1.8 +LINGUAS?=de es_AR fa fr pl pt_BR ru sv zh zh_CN zh_TW
   1.9 
  1.10 all: msgfmt
  1.11 
   2.1 --- a/pkgs/mirror-search.sh	Thu Jun 26 09:27:30 2014 +0200
   2.2 +++ b/pkgs/mirror-search.sh	Thu Jun 26 13:41:04 2014 +0300
   2.3 @@ -27,6 +27,7 @@
   2.4 		case "$lang" in
   2.5 			de) LANG="de_DE" ;;
   2.6 			es) LANG="es_AR" ;;
   2.7 +			fa) LANG="fa_IR" ;;
   2.8 			fr) LANG="fr_FR" ;;
   2.9 			it) LANG="it_IT" ;;
  2.10 			pl) LANG="pl_PL" ;;
  2.11 @@ -35,7 +36,7 @@
  2.12 			sv) LANG="sv_SE" ;;
  2.13 			zh) LANG="zh_TW" ;;
  2.14 		esac
  2.15 -		if echo "de en es fr pl pt ru sv zh" | fgrep -q "$lang"; then
  2.16 +		if echo "de en es fa fr pl pt ru sv zh" | fgrep -q "$lang"; then
  2.17 			break
  2.18 		fi
  2.19 	done
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/pkgs/po/fa.po	Thu Jun 26 13:41:04 2014 +0300
   3.3 @@ -0,0 +1,223 @@
   3.4 +# Persian translation of Tazpkg Web.
   3.5 +# Copyright (C) 2014 www.slitaz.org
   3.6 +# This file is distributed under the same license as the TazPkg Web package.
   3.7 +# Ali Rashidi <alirashidi17@yahoo.com>, 2014.
   3.8 +#
   3.9 +msgid ""
  3.10 +msgstr ""
  3.11 +"Project-Id-Version: TazPkg Web\n"
  3.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  3.13 +"POT-Creation-Date: 2014-04-12 15:16+0300\n"
  3.14 +"PO-Revision-Date: 2014-06-25 18:01+0400\n"
  3.15 +"Last-Translator: Ali Rashidi <alirashidi17@yahoo.com>\n"
  3.16 +"Language-Team: Ali Rashidi <alirashidi17@yahoo.com>\n"
  3.17 +"Language: fa_IR\n"
  3.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  3.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  3.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3.21 +"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  3.22 +"X-Generator: Poedit 1.6.5\n"
  3.23 +"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
  3.24 +
  3.25 +#: search.sh:222
  3.26 +msgid "Package"
  3.27 +msgstr "پکیج"
  3.28 +
  3.29 +#: search.sh:223
  3.30 +msgid "Description"
  3.31 +msgstr "توضیحات"
  3.32 +
  3.33 +#: search.sh:224
  3.34 +msgid "Tags"
  3.35 +msgstr "برچسب ها"
  3.36 +
  3.37 +#: search.sh:225
  3.38 +msgid "Arch"
  3.39 +msgstr "اصلی"
  3.40 +
  3.41 +#: search.sh:226 lib/header.sh:26
  3.42 +msgid "Bugs"
  3.43 +msgstr "باگ ها"
  3.44 +
  3.45 +#: search.sh:227 search.sh:334 search.sh:358
  3.46 +msgid "Receipt"
  3.47 +msgstr "دریافتی"
  3.48 +
  3.49 +#: search.sh:228
  3.50 +msgid "Depends"
  3.51 +msgstr "وابسته ها"
  3.52 +
  3.53 +#: search.sh:229
  3.54 +msgid "Build depends"
  3.55 +msgstr "ساخت وابسته ها"
  3.56 +
  3.57 +#: search.sh:230
  3.58 +msgid "File"
  3.59 +msgstr "فایل"
  3.60 +
  3.61 +#: search.sh:231
  3.62 +msgid "File list"
  3.63 +msgstr "لیست فایل"
  3.64 +
  3.65 +#: search.sh:232
  3.66 +msgid "common files"
  3.67 +msgstr "فایل های عمومی"
  3.68 +
  3.69 +#: search.sh:233
  3.70 +msgid "Category"
  3.71 +msgstr "دسته بندی"
  3.72 +
  3.73 +#: search.sh:234
  3.74 +msgid "Maintainer"
  3.75 +msgstr "حامی"
  3.76 +
  3.77 +#: search.sh:235
  3.78 +msgid "License"
  3.79 +msgstr "مجوز"
  3.80 +
  3.81 +#: search.sh:243
  3.82 +msgid "cooking"
  3.83 +msgstr "آشپزی"
  3.84 +
  3.85 +#: search.sh:248
  3.86 +msgid "tiny"
  3.87 +msgstr "کوچک"
  3.88 +
  3.89 +#: search.sh:249
  3.90 +msgid "undigest"
  3.91 +msgstr ""
  3.92 +
  3.93 +#: search.sh:250
  3.94 +msgid "backports"
  3.95 +msgstr ""
  3.96 +
  3.97 +#: search.sh:254
  3.98 +msgid "Search"
  3.99 +msgstr "جستجو"
  3.100 +
  3.101 +#: search.sh:325 search.sh:327 search.sh:351 search.sh:353
  3.102 +msgid "Cooker"
  3.103 +msgstr "Cooker"
  3.104 +
  3.105 +#: search.sh:436
  3.106 +msgid ""
  3.107 +"\tglibc-base and gcc-lib-base are implicit dependencies,\n"
  3.108 +"\t<b>every</b> package is supposed to depend on them."
  3.109 +msgstr ""
  3.110 +"وابسته های الزامی هستند gcc-lib-base و \tglibc-base\n"
  3.111 +"\t<b>همه ی</b> پکیج ها آن دو را نیاز دارند."
  3.112 +
  3.113 +#: search.sh:482
  3.114 +#, sh-format
  3.115 +msgid "No package $SEARCH"
  3.116 +msgstr "موجود نیست $SEARCH پکیج "
  3.117 +
  3.118 +#: search.sh:714
  3.119 +msgid "Search for packages"
  3.120 +msgstr "جستجوی پکیج ها"
  3.121 +
  3.122 +#: search.sh:728
  3.123 +msgid "Depends loops"
  3.124 +msgstr "حلقه های پکیج های وابسته"
  3.125 +
  3.126 +#: search.sh:743
  3.127 +#, sh-format
  3.128 +msgid "Dependency tree for: $SEARCH"
  3.129 +msgstr "$SEARCH :درختواره وابسته های"
  3.130 +
  3.131 +#: search.sh:754
  3.132 +#, sh-format
  3.133 +msgid "Dependency tree for: $SEARCH (SUGGESTED)"
  3.134 +msgstr "(پیشنهاد شده) $SEARCH :درختواره وابسته های"
  3.135 +
  3.136 +#: search.sh:763
  3.137 +#, sh-format
  3.138 +msgid "Reverse dependency tree for: $SEARCH"
  3.139 +msgstr "$SEARCH :برگرداندن درختواره وابسته های "
  3.140 +
  3.141 +#: search.sh:780
  3.142 +msgid "Build depends loops"
  3.143 +msgstr "حلقه های وابسته های ساخت"
  3.144 +
  3.145 +#: search.sh:796
  3.146 +#, sh-format
  3.147 +msgid "$SEARCH needs these packages to be built"
  3.148 +msgstr "برای ساخته شدن به این پکیج ها نیازمند است $SEARCH"
  3.149 +
  3.150 +#: search.sh:804
  3.151 +#, sh-format
  3.152 +msgid "Packages who need $SEARCH to be built"
  3.153 +msgstr ".برای ساخته شدن نیازمندند $SEARCH پکیج هایی که به"
  3.154 +
  3.155 +#: search.sh:821
  3.156 +#, sh-format
  3.157 +msgid "These packages may overload files of $SEARCH"
  3.158 +msgstr ".لود کنند $SEARCH این پکیج ها ممکن است فایل های زیادی را از "
  3.159 +
  3.160 +#: search.sh:849 search.sh:886 search.sh:920 search.sh:959 search.sh:980
  3.161 +#: search.sh:1007 search.sh:1034 search.sh:1061 search.sh:1089 search.sh:1107
  3.162 +#, sh-format
  3.163 +msgid "Result for: $SEARCH"
  3.164 +msgstr "$SEARCH :نتایج برای"
  3.165 +
  3.166 +#: search.sh:897
  3.167 +#, sh-format
  3.168 +msgid "$filenb file"
  3.169 +msgid_plural "$filenb files"
  3.170 +msgstr[0] "$filenb فایل"
  3.171 +
  3.172 +#: search.sh:912
  3.173 +#, sh-format
  3.174 +msgid "Description of package: $SEARCH"
  3.175 +msgstr "$SEARCH :شرح پکیج"
  3.176 +
  3.177 +#: search.sh:938
  3.178 +#, sh-format
  3.179 +msgid "Result for known bugs"
  3.180 +msgstr "نتایج برای باگ های شناخته شده"
  3.181 +
  3.182 +#: search.sh:1113
  3.183 +msgid "description"
  3.184 +msgstr "شرح"
  3.185 +
  3.186 +#: search.sh:1124
  3.187 +#, sh-format
  3.188 +msgid "Result for: $SEARCH (package providing $vpkg)"
  3.189 +msgstr "$SEARCH (package providing $vpkg) :نتایج جستجوی"
  3.190 +
  3.191 +#: lib/header.sh:6
  3.192 +#, sh-format
  3.193 +msgid "SliTaz Packages - Search $SEARCH"
  3.194 +msgstr "$SEARCH - جستجوی SliTaz پکیج های"
  3.195 +
  3.196 +#: lib/header.sh:20
  3.197 +msgid "Home"
  3.198 +msgstr "خانه"
  3.199 +
  3.200 +#: lib/header.sh:21
  3.201 +msgid "Community"
  3.202 +msgstr "انجمن"
  3.203 +
  3.204 +#: lib/header.sh:22
  3.205 +msgid "Doc"
  3.206 +msgstr "سند"
  3.207 +
  3.208 +#: lib/header.sh:23
  3.209 +msgid "Forum"
  3.210 +msgstr "انجمن گفتمان"
  3.211 +
  3.212 +#: lib/header.sh:24
  3.213 +msgid "Pro"
  3.214 +msgstr "حرفه ای"
  3.215 +
  3.216 +#: lib/header.sh:25
  3.217 +msgid "Shop"
  3.218 +msgstr "خرید"
  3.219 +
  3.220 +#: lib/header.sh:27
  3.221 +msgid "Hg"
  3.222 +msgstr "Hg"
  3.223 +
  3.224 +#: lib/header.sh:29
  3.225 +msgid "SliTaz Packages"
  3.226 +msgstr "SliTaz پکیج"
   4.1 --- a/pkgs/search.sh	Thu Jun 26 09:27:30 2014 +0200
   4.2 +++ b/pkgs/search.sh	Thu Jun 26 13:41:04 2014 +0300
   4.3 @@ -25,6 +25,7 @@
   4.4 		case "$lang" in
   4.5 			de) LANG="de_DE" ;;
   4.6 			es) LANG="es_AR" ;;
   4.7 +			fa) LANG="fa_IR" ;;
   4.8 			fr) LANG="fr_FR" ;;
   4.9 			it) LANG="it_IT" ;;
  4.10 			pl) LANG="pl_PL" ;;
  4.11 @@ -33,7 +34,7 @@
  4.12 			sv) LANG="sv_SE" ;;
  4.13 			zh) LANG="zh_TW" ;;
  4.14 		esac
  4.15 -		if echo "de en es fr pl pt ru sv zh" | fgrep -q "$lang"; then
  4.16 +		if echo "de en es fa fr pl pt ru sv zh" | fgrep -q "$lang"; then
  4.17 			break
  4.18 		fi
  4.19 	done