wok rev 15880

Add rtmpdump
author Christophe Lincoln <pankso@slitaz.org>
date Thu Feb 06 22:05:44 2014 +0100 (2014-02-06)
parents 13bbba48e768
children 3081fbfaab46
files rtmpdump-dev/receipt rtmpdump/receipt
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/rtmpdump-dev/receipt	Thu Feb 06 22:05:44 2014 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,21 @@
   1.4 +# SliTaz package receipt.
   1.5 +
   1.6 +PACKAGE="rtmpdump-dev"
   1.7 +VERSION="2.3"
   1.8 +CATEGORY="development"
   1.9 +SHORT_DESC="The rtmpdump devel files."
  1.10 +MAINTAINER="pankso@slitaz.org"
  1.11 +LICENSE="GPL2"
  1.12 +WANTED="rtmpdump"
  1.13 +WEB_SITE="http://rtmpdump.mplayerhq.hu/"
  1.14 +
  1.15 +DEPENDS="openssl-dev"
  1.16 +
  1.17 +# Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
  1.18 +genpkg_rules()
  1.19 +{
  1.20 +	mkdir -p $fs/usr/lib
  1.21 +	cp -a $install/usr/include $fs/usr
  1.22 +	cp -a $install/usr/lib/*.*a $fs/usr/lib
  1.23 +	cp -a $install/usr/lib/pkgconfig $fs/usr/lib
  1.24 +}
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/rtmpdump/receipt	Thu Feb 06 22:05:44 2014 +0100
   2.3 @@ -0,0 +1,33 @@
   2.4 +# SliTaz package receipt.
   2.5 +
   2.6 +PACKAGE="rtmpdump"
   2.7 +VERSION="2.3"
   2.8 +CATEGORY="multimedia"
   2.9 +SHORT_DESC="rtmpdump is a toolkit for RTMP streams"
  2.10 +MAINTAINER="pankso@slitaz.org"
  2.11 +LICENSE="GPL2"
  2.12 +TARBALL="$PACKAGE-$VERSION.tgz"
  2.13 +WEB_SITE="http://rtmpdump.mplayerhq.hu/"
  2.14 +WGET_URL="http://rtmpdump.mplayerhq.hu/download/$TARBALL"
  2.15 +
  2.16 +DEPENDS="libssl"
  2.17 +BUILD_DEPENDS="openssl-dev"
  2.18 +
  2.19 +# Rules to configure and make the package.
  2.20 +compile_rules()
  2.21 +{
  2.22 +	mkdir -p $DESTDIR/usr/lib
  2.23 +	make && make \
  2.24 +		prefix="/usr" \
  2.25 +		sbindir="/usr/bin" \
  2.26 +		mandir="/usr/share/man" \
  2.27 +		DESTDIR="$DESTDIR" install
  2.28 +}
  2.29 +
  2.30 +# Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
  2.31 +genpkg_rules()
  2.32 +{
  2.33 +	mkdir -p $fs/usr/lib
  2.34 +	cp -a $install/usr/lib/*.so* $fs/usr/lib
  2.35 +	cp -a $install/usr/bin $fs/usr
  2.36 +}