tazirc rev 19

Add Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jan 16 09:24:33 2017 +0200 (2017-01-16)
parents 1400d1fecb09
children 64cf1e966f17
files Makefile po/vi.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Tue Jan 10 13:11:04 2017 +0200
   1.2 +++ b/Makefile	Mon Jan 16 09:24:33 2017 +0200
   1.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   1.4 
   1.5 PREFIX?=/usr
   1.6 DESTDIR?=
   1.7 -LINGUAS?=fr ja pt_BR ru
   1.8 +LINGUAS?=fr ja pt_BR ru vi
   1.9 
  1.10 VERSION=1.0
  1.11 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/vi.po	Mon Jan 16 09:24:33 2017 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,87 @@
   2.4 +# Vietnamese translations for the slitaz-base-files package.
   2.5 +# Copyright (C) 2017 SliTaz
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the slitaz-base-files package.
   2.7 +# Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: TazIRC 1.0\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2017-01-16 11:41+0700\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:44+0700\n"
  2.15 +"Language-Team: \n"
  2.16 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.17 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.18 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.19 +"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
  2.20 +"Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  2.22 +"Language: vi\n"
  2.23 +
  2.24 +#: tazirc:26
  2.25 +msgid "Auto-join a channel is optional"
  2.26 +msgstr "Tự động tham gia một kênh là tùy chọn"
  2.27 +
  2.28 +#: tazirc:29 tazirc:31
  2.29 +msgid "IRC server : "
  2.30 +msgstr "Máy chủ IRC:"
  2.31 +
  2.32 +#: tazirc:34
  2.33 +msgid "Nick name : "
  2.34 +msgstr "Biệt danh :"
  2.35 +
  2.36 +#: tazirc:37
  2.37 +msgid "Channel  : "
  2.38 +msgstr "Kênh  :"
  2.39 +
  2.40 +#: tazirc:41
  2.41 +msgid "empty value"
  2.42 +msgstr "Giá trị rỗng"
  2.43 +
  2.44 +#: tazirc:57 tazirc-lb:18
  2.45 +msgid "Usage:"
  2.46 +msgstr "Sử dụng:"
  2.47 +
  2.48 +#: tazirc:59 tazirc-lb:20
  2.49 +msgid "Options:"
  2.50 +msgstr "Tùy chọn:"
  2.51 +
  2.52 +#: tazirc:60
  2.53 +msgid "Join specified channel after connection"
  2.54 +msgstr "Tham gia Kênh được chỉ định sau khi kết nối"
  2.55 +
  2.56 +#: tazirc:61 tazirc-lb:22
  2.57 +msgid "Use specified mode. Default: +i"
  2.58 +msgstr "Sử dụng chế độ quy định. Mặc định: + i"
  2.59 +
  2.60 +#: tazirc:62 tazirc-lb:23
  2.61 +msgid "Use specified port. Default: 6667"
  2.62 +msgstr "Sử dụng cổng đã chỉ định. Mặc định: 6667"
  2.63 +
  2.64 +#: tazirc:63
  2.65 +msgid "Will ask for server, nick and channel"
  2.66 +msgstr "Sẽ yêu cầu cho máy chủ, biệt danh và kênh"
  2.67 +
  2.68 +#: tazirc:89 tazirc-lb:44
  2.69 +msgid "Connecting to:"
  2.70 +msgstr "Kết nối tới:"
  2.71 +
  2.72 +#: tazirc:127
  2.73 +msgid "Joining:"
  2.74 +msgstr "Tham gia:"
  2.75 +
  2.76 +#: tazirc:130
  2.77 +msgid "Disconnecting from:"
  2.78 +msgstr "Ngắt kết nối từ:"
  2.79 +
  2.80 +#: tazirc:137
  2.81 +msgid "No channel to send to"
  2.82 +msgstr "Không có kênh để gửi đến"
  2.83 +
  2.84 +#: tazirc-lb:21
  2.85 +msgid "Set the Bot IRC nickname"
  2.86 +msgstr "Đặt biệt danh Bot IRC"
  2.87 +
  2.88 +#: tazirc-lb:24
  2.89 +msgid "Log files destination path"
  2.90 +msgstr "Đường dẫn tệp nhật ký"