slitaz-pizza rev 117

Add po/vi_VN.po (thanks tuananh88c25)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Tue Oct 04 17:31:55 2016 +0200 (20 months ago)
parents 22259a64b86e
children 0cd2c7916e87
files po/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/po/vi_VN.po	Tue Oct 04 17:31:55 2016 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,366 @@
   1.4 +# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
   1.5 +# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
   1.6 +# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   1.7 +# FIRST AUTHOR &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;, YEAR.
   1.8 +#
   1.9 +#, fuzzy
  1.10 +msgid ""
  1.11 +msgstr ""
  1.12 +"Project-Id-Version: SliTaz Pizza\n"
  1.13 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1.14 +"POT-Creation-Date: 2014-05-02 16:31+0000\n"
  1.15 +"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  1.16 +"Last-Translator: FULL NAME &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;\n"
  1.17 +"Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;\n"
  1.18 +"Language: Vietnam\n"
  1.19 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.20 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1.21 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.22 +"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
  1.23 +
  1.24 +#: web/pizza.cgi:71
  1.25 +msgid "First step"
  1.26 +msgstr "Bước đầu tiên"
  1.27 +
  1.28 +#: web/pizza.cgi:73
  1.29 +msgid ""
  1.30 +"Choose your distribution name and the one you want to use as base. We need "
  1.31 +"your mail to notify you when your SliTaz Flavor is built and if anything "
  1.32 +"goes wrong."
  1.33 +msgstr ""
  1.34 +"Chọn tên phân phối của bạn và cái bạn muốn sử dụng như là cơ sở. Chúng ta cần "
  1.35 +"mail của bạn để thông báo cho bạn khi Flavor SliTaz của bạn được xây dựng và "
  1.36 +"nếu bất cứ điều gì sai xảy ra."
  1.37 +
  1.38 +#: web/pizza.cgi:81
  1.39 +msgid "Flavor name"
  1.40 +msgstr "Tên Flavor"
  1.41 +
  1.42 +#: web/pizza.cgi:85
  1.43 +msgid "Short description"
  1.44 +msgstr "Miêu tả ngắn"
  1.45 +
  1.46 +#: web/pizza.cgi:89
  1.47 +msgid "Email"
  1.48 +msgstr ""
  1.49 +
  1.50 +#: web/pizza.cgi:93
  1.51 +msgid "Based on"
  1.52 +msgstr "Cơ bản từ"
  1.53 +
  1.54 +#: web/pizza.cgi:97
  1.55 +msgid "Text mode system"
  1.56 +msgstr "Hệ thống chế độ chữ"
  1.57 +
  1.58 +#: web/pizza.cgi:99
  1.59 +msgid "X không GTK hoặc QT"
  1.60 +msgstr ""
  1.61 +
  1.62 +#: web/pizza.cgi:101
  1.63 +msgid "Clean GTK desktop"
  1.64 +msgstr "Desktop GTK sạch"
  1.65 +
  1.66 +#: web/pizza.cgi:103
  1.67 +msgid "Default SliTaz desktop"
  1.68 +msgstr "Desktop SliTaz mặc định"
  1.69 +
  1.70 +#: web/pizza.cgi:114 web/pkgs.cgi:173 web/rootfs.cgi:236
  1.71 +msgid "Continue"
  1.72 +msgstr "Tiếp tục"
  1.73 +
  1.74 +#: web/pizza.cgi:129
  1.75 +msgid "Tạo ra"
  1.76 +msgstr ""
  1.77 +
  1.78 +#: web/pizza.cgi:131
  1.79 +msgid ""
  1.80 +"Last chance to stop process or start over. Next step will pack your flavor "
  1.81 +"and add it to the build queue. Here you can also add a note to your receipt "
  1.82 +"flavor, this will be displayed on your flavor ID page and can be used to "
  1.83 +"give more info to other users and SliTaz developers."
  1.84 +msgstr ""
  1.85 +"Cuối cùng để ngăn chặn quá trình hoặc bắt đầu lại. Bước tiếp theo sẽ đóng gói flavor "
  1.86 +"Và thêm nó vào hàng đợi. Ở đây bạn cũng có thể thêm một lưu ý tới receipt của bạn"
  1.87 +", điều này sẽ được hiển thị trên trang ID flavor của bạn và có thể được sử dụng để "
  1.88 +"thêm thông tin cho người khác và nhà phát triển SliTaz."
  1.89 +
  1.90 +#: web/pizza.cgi:151
  1.91 +msgid "Cancel"
  1.92 +msgstr "Thôi"
  1.93 +
  1.94 +#: web/pizza.cgi:154
  1.95 +msgid "Build flavor"
  1.96 +msgstr "Tạo flavor"
  1.97 +
  1.98 +#: web/pizza.cgi:161
  1.99 +#, sh-format
  1.100 +msgid "Removing temporary files for: $id"
  1.101 +msgstr "Loại bỏ các file tạm cho: $id"
  1.102 +
  1.103 +#: web/pizza.cgi:165
  1.104 +msgid "Start over"
  1.105 +msgstr "Bắt đầu lại"
  1.106 +
  1.107 +#: web/pizza.cgi:181
  1.108 +#, sh-format
  1.109 +msgid "Packing: $FLAVOR"
  1.110 +msgstr "Đóng gói: $FLAVOR"
  1.111 +
  1.112 +#: web/pizza.cgi:193
  1.113 +msgid "Creating SliTaz CD-ROM README..."
  1.114 +msgstr "Tạo SliTaz README CD-ROM..."
  1.115 +
  1.116 +#: web/pizza.cgi:200
  1.117 +msgid "Creating flavor tarball..."
  1.118 +msgstr "Tạo flavor tarball..."
  1.119 +
  1.120 +#: web/pizza.cgi:215
  1.121 +msgid "Your ISO will be built on next Pizza Bot run"
  1.122 +msgstr "ISO của bạn sẽ được xây dựng trên lệnh Pizza Bot tiếp theo"
  1.123 +
  1.124 +#: web/pizza.cgi:218
  1.125 +#, sh-format
  1.126 +msgid "There is $inqueue flavor in queue"
  1.127 +msgid_plural "There are $inqueue flavors in queue"
  1.128 +msgstr[0] "Đây là $inqueue flavor trong hàng đợi"
  1.129 +msgstr[1] "Đây là $inqueue flavor trong hàng đợi"
  1.130 +
  1.131 +#: web/pizza.cgi:227 web/pizza.cgi:284
  1.132 +msgid "Download tarball:"
  1.133 +msgstr "Tải tarball:"
  1.134 +
  1.135 +#: web/pizza.cgi:234
  1.136 +msgid "Status"
  1.137 +msgstr "Trạng thái"
  1.138 +
  1.139 +#: web/pizza.cgi:255
  1.140 +msgid "Download ISO:"
  1.141 +msgstr "Tải ISO:"
  1.142 +
  1.143 +#: web/pizza.cgi:259
  1.144 +msgid "Flavor is building or still in the build queue"
  1.145 +msgstr "Flavor đang xây dựng hoặc còn trong hàng đợi"
  1.146 +
  1.147 +#: web/pizza.cgi:267
  1.148 +#, sh-format
  1.149 +msgid "Status for: $FLAVOR"
  1.150 +msgstr "Trạng thái: $FLAVOR"
  1.151 +
  1.152 +#: web/pizza.cgi:269
  1.153 +msgid "Flavor description:"
  1.154 +msgstr "Miêu tả Flavor:"
  1.155 +
  1.156 +#: web/pizza.cgi:307
  1.157 +msgid "Help"
  1.158 +msgstr "Trợ giúp"
  1.159 +
  1.160 +#: web/pizza.cgi:330 web/pizza.cgi:379
  1.161 +msgid "Activity"
  1.162 +msgstr "Hoạt động"
  1.163 +
  1.164 +#: web/pizza.cgi:347
  1.165 +msgid "Welcome"
  1.166 +msgstr "Chào mừng"
  1.167 +
  1.168 +#: web/pizza.cgi:350
  1.169 +msgid ""
  1.170 +"SliTaz Pizza lets you create your own SliTaz ISO flavor online. The ISO "
  1.171 +"image can be burnt on a cdrom or installed on USB media. Please read the "
  1.172 +"SliTaz Pizza &lt;a href=\"?help\"&gt;Help&lt;/a&gt; before starting a new flavor."
  1.173 +msgstr ""
  1.174 +
  1.175 +#: web/pizza.cgi:360
  1.176 +msgid "Create a new flavor"
  1.177 +msgstr "Tạo flavor mới"
  1.178 +
  1.179 +#: web/pizza.cgi:364
  1.180 +msgid "Latest builds"
  1.181 +msgstr "Xây dựng mới nhất"
  1.182 +
  1.183 +#: web/pizza.cgi:383
  1.184 +msgid "More activity"
  1.185 +msgstr "Thêm hoạt động"
  1.186 +
  1.187 +#: web/pkgs.cgi:109
  1.188 +msgid "Creating receipt and packages list"
  1.189 +msgstr "Tạo receipt và gói danh sách"
  1.190 +
  1.191 +#: web/pkgs.cgi:138
  1.192 +msgid "Remove package(s)"
  1.193 +msgstr "Hủy bỏ gói"
  1.194 +
  1.195 +#: web/pkgs.cgi:145
  1.196 +msgid "Add package(s)"
  1.197 +msgstr "Thêm gói"
  1.198 +
  1.199 +#: web/pkgs.cgi:152
  1.200 +msgid ""
  1.201 +"Here you can add or remove some packages to your flavor. You can also search "
  1.202 +"for a package name and description to find a package name"
  1.203 +msgstr ""
  1.204 +"Ở đây bạn có thể thêm hoặc loại bỏ một số gói đến flavor. Bạn cũng có thể tìm kiếm gói"
  1.205 +"bằng tên và mô tả để tìm một tên gói"
  1.206 +
  1.207 +#: web/pkgs.cgi:158
  1.208 +msgid "Search"
  1.209 +msgstr "Tìm kiếm"
  1.210 +
  1.211 +#: web/rootfs.cgi:18
  1.212 +#, sh-format
  1.213 +msgid "File name: $tarball"
  1.214 +msgstr "Tên tệp: $tarball"
  1.215 +
  1.216 +#: web/rootfs.cgi:19
  1.217 +#, sh-format
  1.218 +msgid "File size: $size Bytes"
  1.219 +msgstr "Kích cỡ tệp: $size Bytes"
  1.220 +
  1.221 +#: web/rootfs.cgi:20
  1.222 +#, sh-format
  1.223 +msgid "Moving rootfs tarball to slitaz-$id..."
  1.224 +msgstr "Chuyển rootfs tarball đến slitaz-$id..."
  1.225 +
  1.226 +#: web/rootfs.cgi:28
  1.227 +msgid "Extracting archive for sanity checks..."
  1.228 +msgstr "Giải nén lưu trữ để kiểm tra lỗi..."
  1.229 +
  1.230 +#: web/rootfs.cgi:40
  1.231 +msgid "Checking Filesystem Standard..."
  1.232 +msgstr "Kiểm tra hệ thống tập tin tiêu chuẩn..."
  1.233 +
  1.234 +#: web/rootfs.cgi:45
  1.235 +#, sh-format
  1.236 +msgid "Bad FSH path for: $i"
  1.237 +msgstr "Đường dẫn FSH sai: $i"
  1.238 +
  1.239 +#: web/rootfs.cgi:50
  1.240 +msgid "Checking uploaded rootfs size..."
  1.241 +msgstr "Kiểm tra kích thước rootfs đã tải lên..."
  1.242 +
  1.243 +#: web/rootfs.cgi:84
  1.244 +#, sh-format
  1.245 +msgid "Added image: $wallpaper ($size Bytes)"
  1.246 +msgstr "Thêm hình ảnh: $wallpaper ($size Bytes)"
  1.247 +
  1.248 +#: web/rootfs.cgi:86
  1.249 +msgid "Unsupported image format"
  1.250 +msgstr "Định dạng hình ảnh được hỗ trợ"
  1.251 +
  1.252 +#: web/rootfs.cgi:99
  1.253 +#, sh-format
  1.254 +msgid "Added file: $file ($size Bytes)"
  1.255 +msgstr "Thêm vào tập tin: $file ($size Bytes)"
  1.256 +
  1.257 +#: web/rootfs.cgi:101
  1.258 +msgid "Unsupported file type"
  1.259 +msgstr "Loại tập tin không được hỗ trợ"
  1.260 +
  1.261 +#: web/rootfs.cgi:116
  1.262 +msgid "Fast boot conversion"
  1.263 +msgstr "Chuyển đổi khởi động nhanh"
  1.264 +
  1.265 +#: web/rootfs.cgi:135
  1.266 +msgid "Low RAM conversion:"
  1.267 +msgstr "chuyển đổi RAM thấp:"
  1.268 +
  1.269 +#: web/rootfs.cgi:161
  1.270 +msgid ""
  1.271 +"SliTaz root filesystem modification can be done via an easy to use form, a "
  1.272 +"single tarball or by uploading files one by one in the wanted directory."
  1.273 +msgstr ""
  1.274 +"SliTaz hệ thống tập tin gốc sửa đổi có thể được thực hiện thông qua form,"
  1.275 +"tarball đơn hoặc tải lên các tập tin trong các thư mục mong muốn."
  1.276 +
  1.277 +#: web/rootfs.cgi:165
  1.278 +msgid "Easy customization"
  1.279 +msgstr "Dễ dàng tùy biến"
  1.280 +
  1.281 +#: web/rootfs.cgi:168
  1.282 +msgid "Desktop Wallpaper in JPG format"
  1.283 +msgstr "Hình nền định dạng JPG"
  1.284 +
  1.285 +#: web/rootfs.cgi:176
  1.286 +msgid "Upload Image"
  1.287 +msgstr "Tải ảnh"
  1.288 +
  1.289 +#: web/rootfs.cgi:179
  1.290 +msgid ""
  1.291 +"Files on user desktop such as README, desktop files or documentation. The "
  1.292 +"files will be copied in the Home directory of each new user. SliTaz creates "
  1.293 +"the default Live user at boot. Allowed files and extensions are:"
  1.294 +msgstr ""
  1.295 +"Các tập tin trên desktop như README, tệp desktop hoặc tài liệu. "
  1.296 +"Tệp sẽ được sao chép vào thư mục Home của người dùng mới. SliTaz tạo "
  1.297 +"người dùng mặc định lúc khởi động. Cho phép các tập tin và tiện ích là:"
  1.298 +
  1.299 +#: web/rootfs.cgi:190
  1.300 +msgid "Upload File"
  1.301 +msgstr "Tải tệp"
  1.302 +
  1.303 +#: web/rootfs.cgi:193
  1.304 +msgid "RootFS tarball"
  1.305 +msgstr ""
  1.306 +
  1.307 +#: web/rootfs.cgi:195
  1.308 +msgid ""
  1.309 +"The files in the rootfs archive must have the same directory structure as "
  1.310 +"any standard SliTaz or Linux system. For example if you wish to have a "
  1.311 +"custom boot configuration file, you will have: rootfs/etc/rcS.conf. Accepted "
  1.312 +"tarball formats are: &lt;strong&gt;tar.gz tar.bz2 tar.lzma&lt;/strong&gt; and the "
  1.313 +"archived directory must be named rootfs with a valid file system hierachy "
  1.314 +"such as: /usr/bin /etc /var/www"
  1.315 +msgstr ""
  1.316 +"Các tập tin trong rootfs phải có cấu trúc thư mục giống như "
  1.317 +"bất kỳ tiêu chuẩn SliTaz hoặc hệ thống Linux. Ví dụ, nếu bạn muốn có một "
  1.318 +"tập tin cấu hình khởi động tùy chỉnh, bạn sẽ có: rootfs/etc/rcS.conf. "
  1.319 +"Chấp nhận tarball dạng: &lt;strong&gt;tar.gz tar.bz2 tar.lzma&lt;/strong&gt; và "
  1.320 +"thư mục phải được đặt tên là rootfs với một hệ thống phân cấp hệ thống tập tin hợp lệ "
  1.321 +"như: /usr/bin /etc /var/www"
  1.322 +
  1.323 +#: web/rootfs.cgi:208
  1.324 +msgid "Upload rootFS"
  1.325 +msgstr "Tải rootFS"
  1.326 +
  1.327 +#: web/rootfs.cgi:210
  1.328 +msgid "ISO image conversion"
  1.329 +msgstr "ISO chuyển đổi"
  1.330 +
  1.331 +#: web/rootfs.cgi:213
  1.332 +msgid "Fast boot"
  1.333 +msgstr "khởi động nhanh"
  1.334 +
  1.335 +#: web/rootfs.cgi:214
  1.336 +msgid "Low RAM support"
  1.337 +msgstr "hỗ trợ bộ nhớ RAM thấp"
  1.338 +
  1.339 +#: web/rootfs.cgi:216
  1.340 +msgid "No"
  1.341 +msgstr "Không"
  1.342 +
  1.343 +#: web/rootfs.cgi:217
  1.344 +msgid "In RAM only"
  1.345 +msgstr "Chỉ trong bộ nhớ RAM"
  1.346 +
  1.347 +#: web/rootfs.cgi:218
  1.348 +msgid "Small CD-ROM or RAM"
  1.349 +msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM nhỏ"
  1.350 +
  1.351 +#: web/rootfs.cgi:219
  1.352 +msgid "Large CD-ROM or RAM"
  1.353 +msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM lớn"
  1.354 +
  1.355 +#: web/rootfs.cgi:221
  1.356 +msgid "Convert"
  1.357 +msgstr "Đổi"
  1.358 +
  1.359 +#: web/rootfs.cgi:229
  1.360 +msgid "Uniq ID  :"
  1.361 +msgstr ""
  1.362 +
  1.363 +#: web/rootfs.cgi:230
  1.364 +msgid "Flavor   :"
  1.365 +msgstr ""
  1.366 +
  1.367 +#: web/rootfs.cgi:231
  1.368 +msgid "Short desc :"
  1.369 +msgstr "Miêu tả ngắn :"