slitaz-base-files rev 321

Update Vietnamese translations (thanks Anh B?nh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jan 16 09:10:51 2017 +0200 (2017-01-16)
parents 57f892223a6f
children 95bb4b133a7b
files Makefile po/vi.po po/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Thu Jan 12 10:08:38 2017 +0100
   1.2 +++ b/Makefile	Mon Jan 16 09:10:51 2017 +0200
   1.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   1.4 
   1.5 PACKAGE=slitaz-base
   1.6 PREFIX?=/usr
   1.7 -LINGUAS?=ca de el es fa fr ja pl pt_BR ru sv vi_VN zh_CN zh_TW
   1.8 +LINGUAS?=ca de el es fa fr ja pl pt_BR ru sv vi zh_CN zh_TW
   1.9 
  1.10 all: help
  1.11 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/vi.po	Mon Jan 16 09:10:51 2017 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,117 @@
   2.4 +# Vietnamese translations for the slitaz-base-files package.
   2.5 +# Copyright (C) 2017 SliTaz
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the slitaz-base-files package.
   2.7 +# Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2016-11-19 23:51+0200\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:18+0700\n"
  2.15 +"Language: vi_VN\n"
  2.16 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.17 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.18 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.19 +"Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  2.20 +"Language-Team: \n"
  2.21 +"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
  2.22 +
  2.23 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:16
  2.24 +msgid "y"
  2.25 +msgstr "y"
  2.26 +
  2.27 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:17
  2.28 +msgid "Y"
  2.29 +msgstr "Y"
  2.30 +
  2.31 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:18
  2.32 +msgid "n"
  2.33 +msgstr "n"
  2.34 +
  2.35 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:19
  2.36 +msgid "N"
  2.37 +msgstr "N"
  2.38 +
  2.39 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:24
  2.40 +msgid "Done"
  2.41 +msgstr "Hoàn thành"
  2.42 +
  2.43 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:25
  2.44 +msgid "Failed"
  2.45 +msgstr "Thất bại"
  2.46 +
  2.47 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:148
  2.48 +msgid "You must be root to execute:"
  2.49 +msgstr "Bạn phải có quyền root để thực hiện:"
  2.50 +
  2.51 +#. Translators: 'w' is the width the wider translated message ('[ Done ]' or '[ Failed ]') takes in a terminal; place here the number
  2.52 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:230
  2.53 +msgid "w"
  2.54 +msgstr "14"
  2.55 +
  2.56 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:32
  2.57 +msgid "Mirror is unreachable"
  2.58 +msgstr "Bản sao không thể truy cập"
  2.59 +
  2.60 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:36
  2.61 +msgid "Mirror is up-to-date"
  2.62 +msgstr "Bản sao đã cập nhật"
  2.63 +
  2.64 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:45
  2.65 +msgid "Missing receipt: %s"
  2.66 +msgstr "Thiếu: %s"
  2.67 +
  2.68 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:65
  2.69 +msgid "File %s is not a tazpkg. Exiting"
  2.70 +msgstr "Tệp %s không phải tazpkg. Đang thoát"
  2.71 +
  2.72 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:12
  2.73 +msgid "CGI SHell Environment"
  2.74 +msgstr "Môi trường dòng lệnh CGI"
  2.75 +
  2.76 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:31
  2.77 +msgid ""
  2.78 +"Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of "
  2.79 +"SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some "
  2.80 +"requests."
  2.81 +msgstr ""
  2.82 +"Chào mừng bạn đến SliTaz máy chủ web môi trường CGI Shell. Mang sức mạnh của "
  2.83 +"lệnh SHell cho web! Để bạn có thể kiểm tra thông tin HTTP và thử một số yêu "
  2.84 +"cầu."
  2.85 +
  2.86 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:35
  2.87 +msgid "Including %s in your scripts lets you use PHP-like syntax such as: %s"
  2.88 +msgstr "Bao gồm %s trong lệnh của bạn để bạn có thể dùng dạng PHP như: %s"
  2.89 +
  2.90 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:38
  2.91 +msgid "QUERY_STRING test:"
  2.92 +msgstr "Kiểm tra TỪ_TRUY_VẤN:"
  2.93 +
  2.94 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:43
  2.95 +msgid "HTTP Info"
  2.96 +msgstr "Thông tin HTTP"
  2.97 +
  2.98 +#: rootfs/usr/bin/man:58
  2.99 +msgid "<b>Usage:</b> man [section] command"
  2.100 +msgstr "<b>Sử dụng:</b> man [phần] lệnh"
  2.101 +
  2.102 +#: rootfs/usr/bin/man:70
  2.103 +msgid "in section %s"
  2.104 +msgstr "trong phần %s"
  2.105 +
  2.106 +#: rootfs/usr/bin/man:123
  2.107 +msgid "Found local manpage %s but no tool to display it."
  2.108 +msgstr "Tìm thấy trang quản lý %s nhưng không có công cụ để hiển thị nó."
  2.109 +
  2.110 +#: rootfs/usr/bin/man:124
  2.111 +msgid "Consider installing groff by running: %s"
  2.112 +msgstr "Hãy xem xét cài đặt groff bằng cách chạy: %s"
  2.113 +
  2.114 +#: rootfs/usr/bin/man:140
  2.115 +msgid "%s found in the following sections:\\n%s\\nPlease choose one: "
  2.116 +msgstr "%s tìm thấy trong:\\n%s\\nChọn một: "
  2.117 +
  2.118 +#: rootfs/usr/bin/man:149
  2.119 +msgid "No manual entry for %s"
  2.120 +msgstr "Không có mục hướng dẫn cho %s"
   3.1 --- a/po/vi_VN.po	Thu Jan 12 10:08:38 2017 +0100
   3.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.3 @@ -1,116 +0,0 @@
   3.4 -# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
   3.5 -# Copyright (C) YEAR SliTaz
   3.6 -# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   3.7 -# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
   3.8 -#
   3.9 -msgid ""
  3.10 -msgstr ""
  3.11 -"Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
  3.12 -"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  3.13 -"POT-Creation-Date: 2016-11-19 23:51+0200\n"
  3.14 -"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  3.15 -"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  3.16 -"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
  3.17 -"Language: Vietnam\n"
  3.18 -"MIME-Version: 1.0\n"
  3.19 -"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  3.20 -"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3.21 -
  3.22 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:16
  3.23 -msgid "y"
  3.24 -msgstr ""
  3.25 -
  3.26 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:17
  3.27 -msgid "Y"
  3.28 -msgstr ""
  3.29 -
  3.30 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:18
  3.31 -msgid "n"
  3.32 -msgstr ""
  3.33 -
  3.34 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:19
  3.35 -msgid "N"
  3.36 -msgstr ""
  3.37 -
  3.38 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:24
  3.39 -msgid "Done"
  3.40 -msgstr "Hoàn thành"
  3.41 -
  3.42 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:25
  3.43 -msgid "Failed"
  3.44 -msgstr "Thất bại"
  3.45 -
  3.46 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:148
  3.47 -msgid "You must be root to execute:"
  3.48 -msgstr "Bạn phải có quyền root để thực hiện:"
  3.49 -
  3.50 -#. Translators: 'w' is the width the wider translated message ('[ Done ]' or '[ Failed ]') takes in a terminal; place here the number
  3.51 -#: rootfs/lib/libtaz.sh:230
  3.52 -msgid "w"
  3.53 -msgstr "14"
  3.54 -
  3.55 -#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:32
  3.56 -msgid "Mirror is unreachable"
  3.57 -msgstr "Bản sao không thể truy cập"
  3.58 -
  3.59 -#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:36
  3.60 -msgid "Mirror is up-to-date"
  3.61 -msgstr "Bản sao đã cập nhật"
  3.62 -
  3.63 -#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:45
  3.64 -msgid "Missing receipt: %s"
  3.65 -msgstr "Thiếu: %s"
  3.66 -
  3.67 -#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:65
  3.68 -msgid "File %s is not a tazpkg. Exiting"
  3.69 -msgstr "Tệp %s không phải tazpkg. Đang thoát"
  3.70 -
  3.71 -#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:12
  3.72 -msgid "CGI SHell Environment"
  3.73 -msgstr ""
  3.74 -
  3.75 -#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:31
  3.76 -msgid ""
  3.77 -"Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of "
  3.78 -"SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some "
  3.79 -"requests."
  3.80 -msgstr ""
  3.81 -"Chào mừng bạn đến SliTaz máy chủ web môi trường CGI Shell. Mang sức mạnh của "
  3.82 -"lệnh SHell cho web! Để bạn có thể kiểm tra thông tin HTTP và thử một số yêu "
  3.83 -"cầu."
  3.84 -
  3.85 -#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:35
  3.86 -msgid "Including %s in your scripts lets you use PHP-like syntax such as: %s"
  3.87 -msgstr "Bao gồm %s trong lệnh của bạn để bạn có thể dùng dạng PHP như: %s"
  3.88 -
  3.89 -#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:38
  3.90 -msgid "QUERY_STRING test:"
  3.91 -msgstr ""
  3.92 -
  3.93 -#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:43
  3.94 -msgid "HTTP Info"
  3.95 -msgstr "Thông tin HTTP"
  3.96 -
  3.97 -#: rootfs/usr/bin/man:58
  3.98 -msgid "<b>Usage:</b> man [section] command"
  3.99 -msgstr ""
  3.100 -
  3.101 -#: rootfs/usr/bin/man:70
  3.102 -msgid "in section %s"
  3.103 -msgstr "trong phần %s"
  3.104 -
  3.105 -#: rootfs/usr/bin/man:123
  3.106 -msgid "Found local manpage %s but no tool to display it."
  3.107 -msgstr "Tìm thấy trang quản lý %s nhưng không có công cụ để hiển thị nó."
  3.108 -
  3.109 -#: rootfs/usr/bin/man:124
  3.110 -msgid "Consider installing groff by running: %s"
  3.111 -msgstr "Hãy xem xét cài đặt groff bằng cách chạy: %s"
  3.112 -
  3.113 -#: rootfs/usr/bin/man:140
  3.114 -msgid "%s found in the following sections:\\n%s\\nPlease choose one: "
  3.115 -msgstr "%s tìm thấy trong:\\n%s\\nChọn một: "
  3.116 -
  3.117 -#: rootfs/usr/bin/man:149
  3.118 -msgid "No manual entry for %s"
  3.119 -msgstr "Không có mục hướng dẫn cho %s"