slitaz-base-files view po/vi.po @ rev 321

Update Vietnamese translations (thanks Anh B?nh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jan 16 09:10:51 2017 +0200 (2017-01-16)
parents
children 158e813e99d8
line source
1 # Vietnamese translations for the slitaz-base-files package.
2 # Copyright (C) 2017 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the slitaz-base-files package.
4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 23:51+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:18+0700\n"
12 "Language: vi_VN\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
17 "Language-Team: \n"
18 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
20 #: rootfs/lib/libtaz.sh:16
21 msgid "y"
22 msgstr "y"
24 #: rootfs/lib/libtaz.sh:17
25 msgid "Y"
26 msgstr "Y"
28 #: rootfs/lib/libtaz.sh:18
29 msgid "n"
30 msgstr "n"
32 #: rootfs/lib/libtaz.sh:19
33 msgid "N"
34 msgstr "N"
36 #: rootfs/lib/libtaz.sh:24
37 msgid "Done"
38 msgstr "Hoàn thành"
40 #: rootfs/lib/libtaz.sh:25
41 msgid "Failed"
42 msgstr "Thất bại"
44 #: rootfs/lib/libtaz.sh:148
45 msgid "You must be root to execute:"
46 msgstr "Bạn phải có quyền root để thực hiện:"
48 #. Translators: 'w' is the width the wider translated message ('[ Done ]' or '[ Failed ]') takes in a terminal; place here the number
49 #: rootfs/lib/libtaz.sh:230
50 msgid "w"
51 msgstr "14"
53 #: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:32
54 msgid "Mirror is unreachable"
55 msgstr "Bản sao không thể truy cập"
57 #: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:36
58 msgid "Mirror is up-to-date"
59 msgstr "Bản sao đã cập nhật"
61 #: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:45
62 msgid "Missing receipt: %s"
63 msgstr "Thiếu: %s"
65 #: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:65
66 msgid "File %s is not a tazpkg. Exiting"
67 msgstr "Tệp %s không phải tazpkg. Đang thoát"
69 #: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:12
70 msgid "CGI SHell Environment"
71 msgstr "Môi trường dòng lệnh CGI"
73 #: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:31
74 msgid ""
75 "Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of "
76 "SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some "
77 "requests."
78 msgstr ""
79 "Chào mừng bạn đến SliTaz máy chủ web môi trường CGI Shell. Mang sức mạnh của "
80 "lệnh SHell cho web! Để bạn có thể kiểm tra thông tin HTTP và thử một số yêu "
81 "cầu."
83 #: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:35
84 msgid "Including %s in your scripts lets you use PHP-like syntax such as: %s"
85 msgstr "Bao gồm %s trong lệnh của bạn để bạn có thể dùng dạng PHP như: %s"
87 #: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:38
88 msgid "QUERY_STRING test:"
89 msgstr "Kiểm tra TỪ_TRUY_VẤN:"
91 #: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:43
92 msgid "HTTP Info"
93 msgstr "Thông tin HTTP"
95 #: rootfs/usr/bin/man:58
96 msgid "<b>Usage:</b> man [section] command"
97 msgstr "<b>Sử dụng:</b> man [phần] lệnh"
99 #: rootfs/usr/bin/man:70
100 msgid "in section %s"
101 msgstr "trong phần %s"
103 #: rootfs/usr/bin/man:123
104 msgid "Found local manpage %s but no tool to display it."
105 msgstr "Tìm thấy trang quản lý %s nhưng không có công cụ để hiển thị nó."
107 #: rootfs/usr/bin/man:124
108 msgid "Consider installing groff by running: %s"
109 msgstr "Hãy xem xét cài đặt groff bằng cách chạy: %s"
111 #: rootfs/usr/bin/man:140
112 msgid "%s found in the following sections:\\n%s\\nPlease choose one: "
113 msgstr "%s tìm thấy trong:\\n%s\\nChọn một: "
115 #: rootfs/usr/bin/man:149
116 msgid "No manual entry for %s"
117 msgstr "Không có mục hướng dẫn cho %s"