get-scripts log b43-firmware

age author description
2016-04-23 Pascal Bellard Update wifi firmware scripts (again)
2016-04-23 Pascal Bellard Update wifi firmware scripts
2016-04-23 Pascal Bellard Add zd1201-firmware
2015-04-29 Pascal Bellard fix b43-firmware
2015-03-23 Pascal Bellard Add sublime-text-3
2014-02-17 Pascal Bellard Add iwlwifi
2014-02-17 Pascal Bellard Add ipw2100-firmware ipw2200-firmware
2014-02-16 Pascal Bellard Add some wifi-firmaware