tazirc view po/vi.po @ rev 22

revision of german messages
author Hans-G?nter Theisgen
date Mon Oct 09 17:11:41 2017 +0100 (2017-10-09)
parents 394341a722c6
children
line source
1 # Vietnamese translations for the tazirc package.
2 # Copyright (C) 2017 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the tazirc package.
4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazIRC 1.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-01-16 11:41+0700\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:44+0700\n"
12 "Language-Team: \n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
17 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "Language: vi\n"
21 #: tazirc:26
22 msgid "Auto-join a channel is optional"
23 msgstr "Tự động tham gia một kênh là tùy chọn"
25 #: tazirc:29 tazirc:31
26 msgid "IRC server : "
27 msgstr "Máy chủ IRC:"
29 #: tazirc:34
30 msgid "Nick name : "
31 msgstr "Biệt danh :"
33 #: tazirc:37
34 msgid "Channel : "
35 msgstr "Kênh :"
37 #: tazirc:41
38 msgid "empty value"
39 msgstr "Giá trị rỗng"
41 #: tazirc:57 tazirc-lb:18
42 msgid "Usage:"
43 msgstr "Sử dụng:"
45 #: tazirc:59 tazirc-lb:20
46 msgid "Options:"
47 msgstr "Tùy chọn:"
49 #: tazirc:60
50 msgid "Join specified channel after connection"
51 msgstr "Tham gia Kênh được chỉ định sau khi kết nối"
53 #: tazirc:61 tazirc-lb:22
54 msgid "Use specified mode. Default: +i"
55 msgstr "Sử dụng chế độ quy định. Mặc định: + i"
57 #: tazirc:62 tazirc-lb:23
58 msgid "Use specified port. Default: 6667"
59 msgstr "Sử dụng cổng đã chỉ định. Mặc định: 6667"
61 #: tazirc:63
62 msgid "Will ask for server, nick and channel"
63 msgstr "Sẽ yêu cầu cho máy chủ, biệt danh và kênh"
65 #: tazirc:89 tazirc-lb:44
66 msgid "Connecting to:"
67 msgstr "Kết nối tới:"
69 #: tazirc:127
70 msgid "Joining:"
71 msgstr "Tham gia:"
73 #: tazirc:130
74 msgid "Disconnecting from:"
75 msgstr "Ngắt kết nối từ:"
77 #: tazirc:137
78 msgid "No channel to send to"
79 msgstr "Không có kênh để gửi đến"
81 #: tazirc-lb:21
82 msgid "Set the Bot IRC nickname"
83 msgstr "Đặt biệt danh Bot IRC"
85 #: tazirc-lb:24
86 msgid "Log files destination path"
87 msgstr "Đường dẫn tệp nhật ký"