wok rev 13900

Add libjreen (1.1.1)
author Alexander Medvedev <devl547@gmail.com>
date Sat Jan 19 15:31:49 2013 +0000 (2013-01-19)
parents cdb2c7640d47
children 21e11c3d31bb
files libjreen-dev/receipt libjreen/receipt qutim/receipt
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/libjreen-dev/receipt	Sat Jan 19 15:31:49 2013 +0000
   1.3 @@ -0,0 +1,18 @@
   1.4 +# SliTaz package receipt.
   1.5 +
   1.6 +PACKAGE="libjreen-dev"
   1.7 +VERSION="1.1.1"
   1.8 +CATEGORY="development"
   1.9 +SHORT_DESC="Qt jabber library, written in C++"
  1.10 +MAINTAINER="devl547@gmail.com"
  1.11 +DEPENDS="libjreen"
  1.12 +WEB_SITE="http://qutim.org/jreen"
  1.13 +WANTED="libjreen"
  1.14 +
  1.15 +# Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
  1.16 +genpkg_rules()
  1.17 +{
  1.18 +	mkdir -p $fs/usr/share $fs/usr/lib
  1.19 +	cp -a $_pkg/usr/include $fs/usr
  1.20 +	cp -a $_pkg/usr/lib/pkgconfig $fs/usr/lib
  1.21 +}
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/libjreen/receipt	Sat Jan 19 15:31:49 2013 +0000
   2.3 @@ -0,0 +1,28 @@
   2.4 +# SliTaz package receipt.
   2.5 +
   2.6 +PACKAGE="libjreen"
   2.7 +VERSION="1.1.1"
   2.8 +CATEGORY="misc"
   2.9 +SHORT_DESC="Qt jabber library, written in C++"
  2.10 +MAINTAINER="devl547@gmail.com"
  2.11 +DEPENDS="qt4 qca libidn"
  2.12 +BUILD_DEPENDS="Qt4-dev qca-dev libidn-dev cmake qmake"
  2.13 +TARBALL="$PACKAGE-$VERSION.tar.bz2"
  2.14 +WEB_SITE="http://qutim.org/jreen"
  2.15 +WGET_URL="http://qutim.org/dwnl/37/$TARBALL"
  2.16 +
  2.17 +# Rules to configure and make the package.
  2.18 +compile_rules()
  2.19 +{
  2.20 +	cd $src
  2.21 +	mkdir build && cd build
  2.22 +	cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr &&
  2.23 +	make DESTDIR=$DESTDIR install
  2.24 +}
  2.25 +
  2.26 +# Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
  2.27 +genpkg_rules()
  2.28 +{
  2.29 +	mkdir -p $fs/usr/
  2.30 +	cp -a $_pkg/usr/lib $fs/usr
  2.31 +}
   3.1 --- a/qutim/receipt	Sat Jan 19 15:58:06 2013 +0100
   3.2 +++ b/qutim/receipt	Sat Jan 19 15:31:49 2013 +0000
   3.3 @@ -9,15 +9,16 @@
   3.4 WEB_SITE="http://qutim.org"
   3.5 WGET_URL="$WEB_SITE/dwnl/40/$TARBALL"
   3.6 
   3.7 -DEPENDS="libQtCore libQtGui libQtNetwork"
   3.8 -BUILD_DEPENDS="Qt4-dev qmake cmake dbus-dev"
   3.9 +DEPENDS="qt4 qca qt4-phonon xorg-libXss libjreen"
  3.10 +BUILD_DEPENDS="Qt4-dev qmake cmake qca-dev xorg-libXss-dev dbus-dev libjreen-dev"
  3.11 
  3.12 # Rules to configure and make the package.
  3.13 compile_rules()
  3.14 {
  3.15 	cd $src
  3.16 	mkdir ../qutim-build && cd ../qutim-build
  3.17 -	cmake ../$PACKAGE-$VERSION -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr &&
  3.18 +	cmake ../$PACKAGE-$VERSION -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=release \
  3.19 +	-DQUTIM_ENABLE_ALL_PLUGINS=on &&
  3.20 	make $MAKEOPTS &&
  3.21 	make DESTDIR=$DESTDIR install
  3.22 }
  3.23 @@ -27,6 +28,6 @@
  3.24 {
  3.25 	mkdir -p $fs/usr/
  3.26 	cp -a $install/usr/bin $fs/usr
  3.27 -	cp -a $install/usr/lib $fs/lib
  3.28 +	cp -a $install/usr/lib $fs/usr
  3.29 	cp -a $install/usr/share $fs/usr
  3.30 }