wok log tuxtype/receipt

age author description
2009-06-07 Claudinei Pereira Add: tuxtype