wok log python-netifaces/receipt

age author description
2013-01-29 ernia add python netifaces