wok annotate xfce4-taskmanager/receipt @ rev 5693

Up: xfce4-taskmanager (1.0.0)
author Alexander Medvedev <devl547@gmail.com>
date Wed Jun 16 19:47:46 2010 +0000 (2010-06-16)
parents 413b0174114a
children a3ce54180620
rev   line source
erjo@4866 1 # SliTaz package receipt.
erjo@4866 2
erjo@4866 3 PACKAGE="xfce4-taskmanager"
devl547@5693 4 VERSION="1.0.0"
erjo@4866 5 CATEGORY="x-window"
erjo@4866 6 SHORT_DESC="Simple taskmanager for Xfce."
erjo@4866 7 MAINTAINER="erjo@slitaz.org"
pascal@5008 8 DEPENDS="libxfce4util libxfcegui4 startup-notification"
erjo@4866 9 BUILD_DEPENDS="libxfce4util-dev libxfcegui4-dev"
erjo@4866 10 TARBALL="$PACKAGE-$VERSION.tar.bz2"
erjo@4866 11 WEB_SITE="http://goodies.xfce.org/projects/applications/xfce4-taskmanager"
devl547@5693 12 WGET_URL="http://archive.xfce.org/src/apps/$PACKAGE/1.0/$TARBALL"
erjo@4866 13
erjo@4866 14 # Rules to configure and make the package.
erjo@4866 15 compile_rules()
erjo@4866 16 {
erjo@4866 17 cd $src
erjo@4866 18 ./configure \
erjo@4866 19 --prefix=/usr \
erjo@4866 20 --infodir=/usr/share/info \
erjo@4866 21 --mandir=/usr/share/man \
erjo@4866 22 $CONFIGURE_ARGS &&
erjo@4866 23 make && make DESTDIR=$PWD/_pkg install
erjo@4866 24 }
erjo@4866 25
erjo@4866 26 # Rules to gen a SliTaz package suitable for Tazpkg.
erjo@4866 27 genpkg_rules()
erjo@4866 28 {
erjo@4866 29 mkdir -p $fs/usr/share/applications
erjo@4866 30 cp -a $_pkg/usr/bin $fs/usr
erjo@4866 31 cp -a stuff/*.desktop $fs/usr/share/applications
erjo@4866 32 }
erjo@4866 33