tazusb view po/tazusb-box/vi.po @ rev 200

Add Italian; make pot; make msgmerge; make clean
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Tue Jan 30 12:20:07 2018 +0200 (17 months ago)
parents 5830659e86d3
children
line source
1 # Vietnamese translations for the TazUsb package.
2 # Copyright (C) 2017 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazUsb package.
4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazUSB 4.2.6\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-01-30 12:18+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-01-19 14:58+0700\n"
12 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
21 #: tazusb-box:37
22 msgid "Generate SliTaz LiveUSB media and boot in RAM!"
23 msgstr "Tạo SliTaz Trực tiếp trên USB và khởi động trên RAM!"
25 #: tazusb-box:38
26 msgid ""
27 "Insert a LiveCD into the CD-ROM drive or use a local ISO image, select the "
28 "correct device and press OK."
29 msgstr ""
30 "Chèn một đĩa CD vào ổ đĩa CD-ROM hoặc sử dụng một ảnh ISO, chọn thiết bị và "
31 "nhấn OK."
33 #: tazusb-box:51
34 msgid "Reboot"
35 msgstr "Khởi động lại"
37 #: tazusb-box:60
38 msgid "No USB media found"
39 msgstr "Không thấy thiết bị USB"
41 #: tazusb-box:70
42 msgid "ISO Image:"
43 msgstr "Tệp ISO:"
45 #: tazusb-box:71
46 msgid "USB Media:"
47 msgstr "Thiết bị USB:"
49 #: tazusb-box:91
50 msgid "No device: exit"
51 msgstr "Không có thiết bị: thoát"
53 #: tazusb-box:109
54 msgid "Usage:"
55 msgstr "Sử dụng:"