tazpkg view po/pl.po @ rev 947

modules/get: get_pkg_cookmode(): file may be absent.
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jun 05 22:36:04 2017 +0300 (2017-06-05)
parents 54ebb19d4cc6
children e6f7a109cfe3
line source
1 # Polish translation for TazPkg package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazPkg package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazPkg 5.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-20 00:11+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-08-07 13:34+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazpkg:105
25 msgid "Creating folder \"%s\"..."
26 msgstr "Tworzenie \"%s\"..."
28 #: tazpkg:141
29 msgid "Please specify a package name on the command line."
30 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
32 #: tazpkg:144
33 #, fuzzy
34 msgid "Please specify a list name on the command line."
35 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
37 #: tazpkg:147
38 #, fuzzy
39 msgid "Please specify a flavor name on the command line."
40 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
42 #: tazpkg:150
43 #, fuzzy
44 msgid "Please specify a release name on the command line."
45 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
47 #: tazpkg:153
48 msgid "Unable to find file \"%s\""
49 msgstr "Nie można odnaleźć: \"%s\""
51 #: tazpkg:156
52 #, fuzzy
53 msgid "Please specify an existing folder name on the command line."
54 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
56 #: tazpkg:159
57 #, fuzzy
58 msgid "Please specify a pattern to search for."
59 msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pliku."
61 #: tazpkg:162
62 msgid "Unable to find the receipt \"%s\""
63 msgstr "Nie można odnaleźć recepty: %s"
65 #: tazpkg:230 modules/extract:19 modules/install:202 modules/recompress:19
66 msgid "Extracting package..."
67 msgstr "Rozpakowywanie..."
69 #: tazpkg:244 modules/list:44
70 msgid "base-system"
71 msgstr "podstawowy-system"
73 #: tazpkg:244 modules/list:44
74 msgid "x-window"
75 msgstr "x-window"
77 #: tazpkg:245 modules/list:45
78 msgid "utilities"
79 msgstr "narzędzia"
81 #: tazpkg:245 modules/list:45
82 msgid "network"
83 msgstr "sieć"
85 #: tazpkg:246 modules/list:46
86 msgid "graphics"
87 msgstr "grafika"
89 #: tazpkg:246 modules/list:46
90 msgid "multimedia"
91 msgstr "multimedia"
93 #: tazpkg:247 modules/list:47
94 msgid "office"
95 msgstr "biuro"
97 #: tazpkg:247 modules/list:47
98 msgid "development"
99 msgstr "narzędzia-programistyczne"
101 #: tazpkg:248 modules/list:48
102 msgid "system-tools"
103 msgstr "narzędzia-systemowe"
105 #: tazpkg:248 modules/list:48
106 msgid "security"
107 msgstr "bezpieczeństwo"
109 #: tazpkg:249 modules/list:49
110 msgid "games"
111 msgstr "gry"
113 #: tazpkg:249 modules/list:49
114 msgid "misc"
115 msgstr "różne"
117 #: tazpkg:249 modules/list:49
118 msgid "meta"
119 msgstr "meta-pakiety"
121 #: tazpkg:250 modules/list:50
122 msgid "non-free"
123 msgstr "nie-wolne"
125 #: tazpkg:435
126 #, fuzzy
127 msgid "Done: %s"
128 msgstr "Rozmiar: %s"
130 #: tazpkg:511
131 #, fuzzy
132 msgid "TazPkg SHell."
133 msgstr "TazPkg SHell."
135 #: tazpkg:512
136 msgid "Type 'usage' to list all available commands or 'quit' or 'q' to exit."
137 msgstr ""
138 "Wpisz 'usage' aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, albo 'quit' lub 'q' "
139 "aby\n"
140 "zakończyć."
142 #: tazpkg:521
143 #, fuzzy
144 msgid "You are already running a TazPkg SHell."
145 msgstr "TazPkg SHell jest już uruchomiony."
147 #: modules/block:18 modules/remove:101
148 msgid "Package \"%s\" is not installed."
149 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
151 #: modules/block:27
152 #, fuzzy
153 msgid "Package \"%s\" is already blocked."
154 msgstr "%s jest już zainstalowany."
156 #: modules/block:32 modules/block:61 modules/get:425 modules/install:603
157 #, fuzzy
158 msgid "Package \"%s\" blocked."
159 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
161 #: modules/block:43 modules/block:56
162 #, fuzzy
163 msgid "Package \"%s\" unblocked."
164 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
166 #: modules/block:45
167 #, fuzzy
168 msgid "Package \"%s\" is not blocked."
169 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
171 #: modules/bugs:21
172 msgid "No known bugs."
173 msgstr "Brak znanych błędów."
175 #: modules/bugs:23
176 #, fuzzy
177 msgid "Known bugs in packages"
178 msgstr "Pokazuje znane błędy w pakietach"
180 #: modules/bugs:30
181 msgid "Bug list completed"
182 msgstr "Lista błędów skompletowana"
184 #: modules/bugs:32
185 msgid "Bugs in package \"%s\" version %s:"
186 msgstr "Błędy w pakiecie %s wersja %s:"
188 #: modules/cache:22
189 msgid "Cleaning cache directory..."
190 msgstr "Czyszczenie katalogu pamięci podręcznej..."
192 #: modules/cache:23
193 #, fuzzy
194 msgid "Path: %s"
195 msgstr "Ścieżka:"
197 #: modules/cache:28
198 msgid "%s file removed from cache (%s)."
199 msgid_plural "%s files removed from cache (%s)."
200 msgstr[0] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
201 msgstr[1] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
202 msgstr[2] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
204 #: modules/cache:34 tazpanel/pkgs.cgi:1243
205 msgid "Packages cache"
206 msgstr "Pamięć podręczna pakietów"
208 #: modules/cache:38
209 msgid "%s file (%s)"
210 msgid_plural "%s files (%s)"
211 msgstr[0] "%s plik (%s)"
212 msgstr[1] "%s pliki (%s)"
213 msgstr[2] "%s plików (%s)"
215 #: modules/check:20 tazpanel/pkgs.cgi:997
216 msgid "Package %s"
217 msgstr "Pakiet %s"
219 #: modules/check:96
220 msgid "The package installation has not completed"
221 msgstr "Instalacja pakietu nie została zakończona pomyśłnie"
223 #: modules/check:104
224 msgid "The package has been modified by:"
225 msgstr "Pakiet został zmodyfikowany przez:"
227 #: modules/check:108
228 msgid "Files lost from package:"
229 msgstr "Brakujące pliki pochodzące z:"
231 #: modules/check:112
232 msgid "target of symlink"
233 msgstr "cel dla dowiązania symbolicznego"
235 #: modules/check:119
236 msgid "Missing dependencies for package:"
237 msgstr "Brakujące zależności dla:"
239 #: modules/check:128
240 msgid "Dependencies loop between package and:"
241 msgstr "Pętla zależności pomiędzy pakietem i:"
243 #: modules/check:134
244 msgid "Looking for known bugs..."
245 msgstr "Sprawdzanie listy znanych błędów..."
247 #: modules/check:141
248 msgid "Mismatch checksum of installed files:"
249 msgstr ""
251 #: modules/check:160
252 #, fuzzy
253 msgid "Check file providers:"
254 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
256 #: modules/check:171
257 msgid "The following packages provide file \"%s\":"
258 msgstr "Poniższe pakiety dostarczają plik %s:"
260 #: modules/check:176
261 msgid "(overridden by %s)"
262 msgstr "(pominięta przez %s)"
264 #: modules/check:188
265 #, fuzzy
266 msgid "Alien files:"
267 msgstr "Zainstalowane pliki:"
269 #: modules/check:189
270 msgid "No package has installed the following files:"
271 msgstr "Poniższe pliki nie zostały zainstalowane przez pakiety:"
273 #: modules/check:200
274 msgid "Check completed."
275 msgstr "Sprawdzanie zakończone."
277 #: modules/convert:27
278 msgid "No dependency for:"
279 msgstr "Brak zależności dla:"
281 #: modules/convert:30
282 msgid "WARNING: unknown dependency for %s"
283 msgstr "OSTRZEŻENIE: nierozpoznana zależność dla %s"
285 #: modules/convert:84 modules/convert:238 modules/convert:276
286 #: modules/convert:346 modules/convert:397 modules/convert:479
287 #: modules/convert:722 modules/convert:743
288 msgid "File \"%s\" does not look like %s package!"
289 msgstr "Plik %s nie wygląda jak pakiet systemu %s!"
291 #: modules/convert:203 modules/convert:536
292 msgid "Invalid target: %s (expected i386)"
293 msgstr "Błędna platforma docelowa: %s (spodziewana to i386)"
295 #: modules/convert:586
296 msgid "Unable to extract the RPM using standard tools (rpm2cpio)."
297 msgstr ""
298 "Nie można rozpakować pliku RPM używając standardowych narzędzi (rpm2cpio)."
300 #: modules/convert:587
301 msgid "Do you want to install \"%s\" package? (y/N)"
302 msgstr "Czy chcesz zainstalować pakiet '%s'? (t/N)"
304 #: modules/convert:626
305 msgid "Arch \"%s\" not supported."
306 msgstr ""
308 #: modules/convert:776
309 msgid "Unsupported format"
310 msgstr "Nieobsługiwany format"
312 #: modules/depends:121
313 #, fuzzy
314 msgid "Total: %s package (%s)"
315 msgid_plural "Total: %s packages (%s)"
316 msgstr[0] "Dostępne pakiety"
317 msgstr[1] "Dostępne pakiety"
318 msgstr[2] "Dostępne pakiety"
320 #: modules/depends:128
321 #, fuzzy
322 msgid "To install: %s package (%s)"
323 msgid_plural "To install: %s packages (%s)"
324 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet"
325 msgstr[1] "%s zainstalowany pakiet"
326 msgstr[2] "%s zainstalowany pakiet"
328 #: modules/description:73
329 msgid "Description of package \"%s\""
330 msgstr "Opis dla: %s"
332 #: modules/description:80
333 #, fuzzy
334 msgid "Description absent."
335 msgstr "Opis"
337 #: modules/extract:36
338 msgid "Extracting package \"%s\""
339 msgstr "Rozpakowywanie: %s"
341 #: modules/extract:47 modules/recompress:35
342 msgid "Copying original package..."
343 msgstr "Kopiowanie oryginalnego pakietu..."
345 #: modules/extract:54
346 msgid "Package \"%s\" is extracted to \"%s\""
347 msgstr "Pakiet %s został rozpakowany do: %s"
349 #: modules/find-depends:21
350 msgid "Find depends..."
351 msgstr ""
353 #: modules/find-depends:42
354 msgid "for %s"
355 msgstr ""
357 #: modules/flavor:94
358 msgid "Can't find flavor \"%s\". Abort."
359 msgstr "Nie można odnaleźć konfiguracji dla odmiany %s. Przerwano."
361 #: modules/get:140 modules/getenv:59
362 msgid "File \"%s\" empty."
363 msgstr ""
365 #: modules/get:141 modules/get:147
366 #, fuzzy
367 msgid "Unable to find package \"%s\" in the extra packages list."
368 msgstr "Nie można znaleźć: %s na liście pakietów na serwerze."
370 #: modules/get:165 modules/get:385
371 msgid "Package \"%s\" already in the cache"
372 msgstr "%s aktualnie w pamięci podręcznej"
374 #: modules/get:364
375 msgid "Unable to find package \"%s\" in the mirrored packages list."
376 msgstr "Nie można znaleźć: %s na liście pakietów na serwerze."
378 #: modules/get:389
379 msgid "Continuing package \"%s\" download"
380 msgstr "Kontynuowanie pobierania %s"
382 #: modules/get:400
383 msgid "Checksum error for \"%s\""
384 msgstr ""
386 #: modules/get:410
387 msgid "Please wait until the mirror synchronization is complete and try again."
388 msgstr ""
390 #: modules/get:434 modules/install:616
391 msgid "\"%s\" package is already installed."
392 msgstr "Pakiet \"%s\" już jest zainstalowany."
394 #: modules/get:435 modules/install:617
395 msgid "You can use the --forced option to force installation."
396 msgstr ""
397 "Można użyć opcji --forced aby wymusić instalację, albo usunąć\n"
398 "go zainstalować ponownie."
400 #: modules/getenv:41 modules/getenv:49 modules/link:31
401 msgid "Missing: %s"
402 msgstr "Brakujące: %s"
404 #: modules/getenv:41 modules/getenv:49 modules/getenv:59 modules/getenv:160
405 msgid "Please run tazpkg as root."
406 msgstr ""
408 #: modules/getenv:121 modules/getenv:146
409 msgid "File \"%s\" generated. Please wait..."
410 msgstr ""
412 #: modules/getenv:160
413 msgid "Old \"%s\"."
414 msgstr ""
416 #: modules/help:17 modules/summary:18
417 msgid "SliTaz package manager - Version: %s"
418 msgstr "Menadżer pakietów SliTaz - Wersja: %s"
420 #: modules/help:19 tazpkg-box:23 tazpkg-notify:53
421 msgid "Usage:"
422 msgstr "Użycie:"
424 #: modules/help:20
425 msgid "tazpkg [command] [package|dir|pattern|list|cat|--opt] [dir|--opt]"
426 msgstr ""
427 "tazpkg [komenda] [pakiet|katalog|wzór|lista|kategoria|--opt] [katalog|--opt]"
429 #: modules/help:22
430 msgid "SHell:"
431 msgstr "SHell:"
433 #: modules/help:24
434 msgid "Commands:"
435 msgstr "Komendy:"
437 #: modules/help:26
438 msgid "Print this short usage"
439 msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu"
441 #: modules/help:27
442 msgid "Show help on the TazPkg commands"
443 msgstr ""
445 #: modules/help:28
446 msgid "Show TazPkg activity log"
447 msgstr ""
449 #: modules/help:29
450 msgid "Clean all packages downloaded in cache directory"
451 msgstr "Czyści wszystkie pakiety pobrane do katalogu tymczasowego"
453 #: modules/help:30
454 #, fuzzy
455 msgid "List *.tazpkg packages downloaded to the cache"
456 msgstr "Czyści wszystkie pakiety pobrane do katalogu tymczasowego"
458 #: modules/help:31
459 msgid "Run interactive TazPkg shell"
460 msgstr ""
462 #: modules/help:33
463 msgid "List installed packages on the system"
464 msgstr "Wyświetla zainstalowane w systemie pakiety"
466 #: modules/help:34
467 msgid "List all available packages on the mirror"
468 msgstr "Wyświetl wszystkie dostępne pakiety na serwerze (mirror)"
470 #: modules/help:35
471 msgid "List the configuration files"
472 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
474 #: modules/help:37
475 msgid "Search for a package by pattern or name"
476 msgstr "Wyszukuje pakiety wg nazwy albo szablonu (pattern)"
478 #: modules/help:38
479 msgid "Search on mirror for package having a particular file"
480 msgstr ""
481 "Szukaj na serwerze (mirror) pakietu posiadającego\n"
482 " konkretny plik"
484 #: modules/help:39
485 msgid "Search for file in all installed packages files"
486 msgstr "Szukaj pliku we wszystkich zainstalowanych pakietach"
488 #: modules/help:41
489 msgid "Download a package into the current directory"
490 msgstr "Pobiera pakiet do aktualnego katalogu"
492 #: modules/help:42
493 msgid "Install a local package"
494 msgstr "Zainstaluj lokalny pakiet"
496 #: modules/help:43
497 msgid "Download and install a package from the mirror"
498 msgstr "Pobiera i instaluje pakiet z serwera (mirror)"
500 #: modules/help:44
501 #, fuzzy
502 msgid "Install all packages from a list of packages"
503 msgstr "Zainstaluj wszystkie pakiety z listy pakietów"
505 #: modules/help:45
506 msgid "Download and install a list of packages from the mirror"
507 msgstr "Pobiera i instaluje listę pakietów z serwera (mirror)"
509 #: modules/help:46
510 msgid "Remove the specified package and all installed files"
511 msgstr "Usuń wskazany pakiet i wszystkie zainstalowane pliki"
513 #: modules/help:47
514 msgid "Replay post install script from package"
515 msgstr "Ponawia skrypt po-instalacyjny dla pakietu"
517 #: modules/help:48
518 msgid "Link a package from another SliTaz installation"
519 msgstr "Dowiązanie do pakietu z innej instalacji SliTaz"
521 #: modules/help:49
522 msgid "Change release and update packages"
523 msgstr "Zmień wydanie i zaktualizuj pakiety"
525 #: modules/help:50
526 msgid "Install the flavor list of packages"
527 msgstr "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji"
529 #: modules/help:51
530 msgid "Install the flavor list of packages and remove other ones"
531 msgstr ""
532 "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji i usuwa\n"
533 " wszystkie inne"
535 #: modules/help:53
536 msgid "Print information about a package"
537 msgstr "Wyświetla informacje na temat pakietu"
539 #: modules/help:54
540 msgid "Print description of a package"
541 msgstr "Wyświetla opis pakietu"
543 #: modules/help:55
544 msgid "List the files installed with a package"
545 msgstr "Wyświetla listę plików zainstalowanych razem z pakietem"
547 #: modules/help:56
548 msgid "Block an installed package version or unblock it for upgrade"
549 msgstr ""
550 "Blokuje zainstalowaną wersję pakietu, albo odblokowuje ją\n"
551 " do aktualizacji"
553 #: modules/help:57
554 msgid "Verify consistency of installed packages"
555 msgstr "Sprawdza zgodność i zależności zainstalowanych pakietów"
557 #: modules/help:58
558 msgid "Show known bugs in packages"
559 msgstr "Pokazuje znane błędy w pakietach"
561 #: modules/help:59
562 msgid "Display dependencies tree"
563 msgstr "Pokazuje drzewo zależności"
565 #: modules/help:60
566 msgid "Display reverse dependencies tree"
567 msgstr "Pokazuje odwrotne drzewo zależności"
569 #: modules/help:61
570 msgid "Extract a (*.tazpkg) package into a directory"
571 msgstr "Wypakuj pakiet (*.tazpkg) do katalogu"
573 #: modules/help:62
574 msgid "Pack an unpacked or prepared package tree"
575 msgstr ""
576 "Pakuje rozpakowane albo przygotowane drzewo katalogów\n"
577 " pakietu"
579 #: modules/help:63
580 msgid "Create a package archive from an installed package"
581 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z już zainstalowanego pakietu"
583 #: modules/help:64
584 msgid "Create a package archive with configuration files"
585 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z plikami konfiguracyjnymi"
587 #: modules/help:65
588 msgid "Rebuild a package with a better compression ratio"
589 msgstr "Przebudowuje pakiet używając lepszej kompresji"
591 #: modules/help:66
592 msgid "Convert alien package to tazpkg"
593 msgstr ""
594 "Konwertuje pakiet deb/rpm/tgz/pet/sfs/sb/arch/ipk na format\n"
595 " pakietów SliTaz (*.tazpkg)"
597 #: modules/help:67
598 #, fuzzy
599 msgid "Print list of suggested packages"
600 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
602 #: modules/help:69
603 msgid "Recharge your packages.list from the mirror"
604 msgstr ""
605 "Załaduj listę pakietów packages.list z serwera lustrzanego\n"
606 " (mirror)"
608 #: modules/help:70
609 msgid "Check packages %s to list and install latest upgrades"
610 msgstr ""
611 "Sprawdza sumy %s pakietów aby wyświetlić i\n"
612 " zainstalować najnowsze aktualizacje"
614 #: modules/help:71
615 msgid "Change the mirror URL configuration"
616 msgstr "Zmienia konfigurację URL serwera"
618 #: modules/help:72
619 msgid "Update an undigest mirror"
620 msgstr "Aktualizuje prywatne repozytorium"
622 #: modules/help:73
623 msgid "List undigest mirrors"
624 msgstr "Wyświetla listę prywatnych repozytoriów"
626 #: modules/help:74
627 msgid "Add an undigest mirror"
628 msgstr "Dodaje prywatne repozytorium"
630 #: modules/help:75
631 msgid "Remove an undigest mirror"
632 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium"
634 #: modules/help:76
635 msgid "Make a TazPkg database for a folder with *.tazpkg packages"
636 msgstr ""
638 #: modules/help:105 modules/help:136
639 #, fuzzy
640 msgid "Sorry, no help for \"%s\""
641 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla: %s"
643 #: modules/help:112
644 msgid "%d help topic available:"
645 msgid_plural "%d help topics available:"
646 msgstr[0] ""
647 msgstr[1] ""
648 msgstr[2] ""
650 #: modules/help:166
651 msgid "%s"
652 msgstr ""
654 #: modules/info:33
655 #, fuzzy
656 msgid "local package"
657 msgstr "Dostępne pakiety"
659 #: modules/info:39 tazpanel/pkgs.cgi:968
660 #, fuzzy
661 msgid "installed package"
662 msgstr "%s zainstalowany pakiet"
664 #: modules/info:45
665 #, fuzzy
666 msgid "(new version \"%s\" available)"
667 msgstr "Nowa wersja %s"
669 #: modules/info:50
670 msgid "(new build available)"
671 msgstr ""
673 #: modules/info:74 tazpanel/pkgs.cgi:971
674 #, fuzzy
675 msgid "mirrored package"
676 msgstr "Pakiety na serwerze:"
678 #: modules/info:77 modules/list:217 tazpanel/pkgs.cgi:990
679 #, fuzzy
680 msgid "Package \"%s\" not available."
681 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
683 #: modules/info:84 modules/search:66 modules/search:100
684 msgid ""
685 "No \"%s\" found to check for mirrored packages. For more results, please run "
686 "\"%s\" once as root before searching."
687 msgstr ""
688 "Nie znaleziono '%s' aby sprawdzić pakiety na serwerze. Proszę wykonać '%s' "
689 "jako administrator aby uzyskać więcej informacji podczas wyszukiwania."
691 #: modules/info:92
692 #, fuzzy
693 msgid "TazPkg information"
694 msgstr "Informacje TazPkg"
696 #: modules/info:107
697 msgid "Package : %s"
698 msgstr "Pakiet : %s"
700 #: modules/info:108
701 #, fuzzy
702 msgid "State : %s"
703 msgstr "Rozmiar: %s"
705 #: modules/info:109
706 msgid "Version : %s"
707 msgstr "Wersja : %s"
709 #: modules/info:110
710 msgid "Category : %s"
711 msgstr "Kategoria : %s"
713 #: modules/info:111
714 msgid "Short desc : %s"
715 msgstr "Krótki opis: %s"
717 #: modules/info:112
718 msgid "Maintainer : %s"
719 msgstr "Opiekun : %s"
721 #: modules/info:113
722 msgid "License : %s"
723 msgstr "Licencja : %s"
725 #: modules/info:114
726 msgid "Depends : %s"
727 msgstr "Zależności : %s"
729 #: modules/info:115
730 msgid "Suggested : %s"
731 msgstr "Sugerowane : %s"
733 #: modules/info:116
734 msgid "Build deps : %s"
735 msgstr "Zależności budowania: %s"
737 #: modules/info:117
738 msgid "Wanted src : %s"
739 msgstr "Wymagane źródła: %s"
741 #: modules/info:118
742 msgid "Web site : %s"
743 msgstr "Strona www : %s"
745 #: modules/info:119
746 msgid "Conf. files: %s"
747 msgstr ""
749 #: modules/info:120
750 #, fuzzy
751 msgid "Provide : %s"
752 msgstr "Pakiet : %s"
754 #: modules/info:121
755 #, fuzzy
756 msgid "Size : %s"
757 msgstr "Rozmiar: %s"
759 #: modules/info:122
760 msgid "Tags : %s"
761 msgstr ""
763 #: modules/install:109
764 msgid "WARNING! Dependency loop between \"%s\" and \"%s\"."
765 msgstr "OSTRZEŻENIE! Pętla zależności pomiędzy %s a %s."
767 #: modules/install:117
768 msgid "Tracking dependencies for package \"%s\""
769 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
771 #: modules/install:122
772 msgid "Missing package \"%s\""
773 msgstr "Brakujące: %s"
775 #: modules/install:126
776 msgid "%s missing package to install."
777 msgid_plural "%s missing packages to install."
778 msgstr[0] "%s brakujący pakiet do instalacji."
779 msgstr[1] "%s brakujące pakiety do instalacji."
780 msgstr[2] "%s brakujących pakietów do instalacji."
782 #: modules/install:138
783 msgid "Install all missing dependencies? (y/N)"
784 msgstr "Zainstaluj wszystkie brakujące zalezności? (t/N)"
786 #: modules/install:163
787 msgid "Checking if package \"%s\" exists in local list..."
788 msgstr "Sprawdzanie czy %s istnieje na lokalnej liście pakietów..."
790 #: modules/install:190
791 msgid "Leaving dependencies for package \"%s\" unresolved."
792 msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla %s."
794 #: modules/install:191
795 #, fuzzy
796 msgid "The package will be installed but will probably not work."
797 msgstr "Pakiet jest zainstalowany ale prawdopodobnie nie będzie działał."
799 #: modules/install:262
800 #, fuzzy
801 msgid "Execute pre-install commands..."
802 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
804 #: modules/install:276 modules/reconfigure:36
805 #, fuzzy
806 msgid "Execute post-install commands..."
807 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
809 #: modules/install:346
810 #, fuzzy
811 msgid "Installation of package \"%s\" (%s)"
812 msgstr "Instalacja: %s"
814 #: modules/install:348
815 msgid "Installation of package \"%s\""
816 msgstr "Instalacja: %s"
818 #: modules/install:356
819 msgid "Copying package..."
820 msgstr "Kopiowanie..."
822 #: modules/install:386
823 #, fuzzy
824 msgid "Remember modified packages..."
825 msgstr "Usuwanie starej wersji..."
827 #: modules/install:448
828 msgid "Saving configuration files..."
829 msgstr "Zachowywanie plików konfiguracyjnych..."
831 #: modules/install:479
832 msgid "Installing package..."
833 msgstr "Instalowanie..."
835 #: modules/install:499
836 #, fuzzy
837 msgid "Removing old files..."
838 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
840 #: modules/install:515
841 msgid "Removing all tmp files..."
842 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
844 #: modules/install:540 modules/remove:224
845 #, fuzzy
846 msgid "Update system databases..."
847 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
849 #: modules/install:580
850 msgid "Package \"%s\" (%s) is installed."
851 msgstr "Pakiet %s (%s) nie jest zainstalowany."
853 #: modules/link:20
854 msgid "Package \"%s\" is already installed."
855 msgstr "%s jest już zainstalowany."
857 #: modules/link:36
858 msgid "Link all missing dependencies? (y/N)"
859 msgstr "Tworzy dowiązanie wszystkich brakujących zależnośći? (t/N)"
861 #: modules/link:45
862 #, fuzzy
863 msgid "Leaving dependencies unresolved for package \"%s\""
864 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
866 #: modules/link:46
867 msgid "The package is installed but probably will not work."
868 msgstr "Pakiet jest zainstalowany, ale prawdopodobnie nie będzie działać."
870 #: modules/list:50
871 msgid "all"
872 msgstr "wszystko"
874 #: modules/list:50
875 #, fuzzy
876 msgid "extra"
877 msgstr "Wypakuj"
879 #: modules/list:82
880 msgid "Blocked packages"
881 msgstr "Zablokowane pakiety"
883 #: modules/list:87 modules/list:121 modules/search:223
884 msgid "%s package"
885 msgid_plural "%s packages"
886 msgstr[0] "%s pakiet"
887 msgstr[1] "%s pakiety"
888 msgstr[2] "%s pakietów"
890 #: modules/list:90
891 msgid "No blocked packages found."
892 msgstr "Nie znaleziono zablokowanych pakietów."
894 #: modules/list:97
895 msgid "Packages categories"
896 msgstr "Kategorie pakietów"
898 #: modules/list:104
899 msgid "%s category"
900 msgid_plural "%s categories"
901 msgstr[0] "%s kategoria"
902 msgstr[1] "%s kategorie"
903 msgstr[2] "%s kategorii"
905 #: modules/list:111
906 #, fuzzy
907 msgid "Linked packages"
908 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
910 #: modules/list:124
911 #, fuzzy
912 msgid "No linked packages found."
913 msgstr "Nie znaleziono zablokowanych pakietów."
915 #: modules/list:131
916 msgid "List of all installed packages"
917 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
919 #: modules/list:137
920 msgid "%s package installed."
921 msgid_plural "%s packages installed."
922 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet."
923 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety."
924 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów."
926 #: modules/list:147 tazpanel/pkgs.cgi:714
927 msgid "Installed packages of category \"%s\""
928 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
930 #: modules/list:156
931 msgid "%s package installed of category \"%s\"."
932 msgid_plural "%s packages installed of category \"%s\"."
933 msgstr[0] "Zainstalowano %s pakiet w kategorii %s."
934 msgstr[1] "Zainstalowano %s pakiety w kategorii %s."
935 msgstr[2] "Zainstalowano %s pakietów w kategorii %s."
937 #: modules/list:167 modules/recharge:181
938 msgid "Mirrored packages diff"
939 msgstr "Różnice (diff) w liście pakietów na serwerze"
941 #: modules/list:171
942 msgid "%s new package listed on the mirror."
943 msgid_plural "%s new packages listed on the mirror."
944 msgstr[0] "%s nowy pakiet wymieniony na liście z serwera."
945 msgstr[1] "%s nowe pakiety wymienione na liście z serwera."
946 msgstr[2] "%s nowych pakietów wymienionych na liście z serwera."
948 #: modules/list:176
949 msgid "Unable to list anything, no packages.diff found."
950 msgstr "Nie można sporządzić listy, nie znaleziono pliku packages.diff."
952 #: modules/list:177
953 msgid "Recharge your current list to create a first diff."
954 msgstr ""
955 "Odśwież aktualną listę pakietów aby utworzy pierwszy plik różnic (diff)."
957 #: modules/list:181
958 msgid "List of available packages on the mirror"
959 msgstr "Sporządza listę pakietów dostępnych na serwerze"
961 #: modules/list:188
962 msgid "%s package in the last recharged list."
963 msgid_plural "%s packages in the last recharged list."
964 msgstr[0] "%s pakiet w ostatnio pobranej liście pakietów."
965 msgstr[1] "%s pakiety w ostatnio pobranej liście pakietów."
966 msgstr[2] "%s pakietów w ostatnio pobranej liście pakietów."
968 #: modules/list:200 modules/list:207
969 msgid "Installed files by \"%s\""
970 msgstr "Pliki zainstalowane przez: %s"
972 #: modules/list:203 modules/list:213 modules/search:194 tazpanel/pkgs.cgi:72
973 msgid "%s file"
974 msgid_plural "%s files"
975 msgstr[0] "%s plik"
976 msgstr[1] "%s pliki"
977 msgstr[2] "%s plików"
979 #: modules/list:226
980 msgid "TazPkg Activity"
981 msgstr ""
983 #: modules/list:261
984 msgid "File lost"
985 msgstr "Brakujący plik"
987 #: modules/list:273 tazpanel/pkgs.cgi:1100 tazpanel/pkgs.cgi:1190
988 msgid "Configuration files"
989 msgstr "Pliki konfiguracyjne"
991 #: modules/mirror:23
992 msgid "Current mirror(s)"
993 msgstr "Aktualne serwer(y)"
995 #: modules/mirror:25
996 msgid ""
997 "Please enter URL of the new mirror (http, ftp or local path). You must "
998 "specify the complete address to the directory of the packages and packages."
999 "list file."
1000 msgstr ""
1001 "Proszę wprowadzić URL nowego serwera (http, ftp albo lokalna ścieżka). "
1002 "Należy wprowadzić kompletny adres do katalogu pakietów i pliku packages."
1003 "list ."
1005 #: modules/mirror:30
1006 msgid "New mirror(s) URL: "
1007 msgstr "Nowy URL serwera(ów)"
1009 #: modules/mirror:39
1010 msgid "Nothing has been changed."
1011 msgstr "Nic nie zostało zmienione"
1013 #: modules/mirror:41
1014 msgid "Setting mirror(s) to: \"%s\""
1015 msgstr "Ustawianie serwera na: %s"
1017 #: modules/mirror:63
1018 msgid "Current undigest(s)"
1019 msgstr "Aktualne prywatne repozytoria"
1021 #: modules/mirror:66
1022 msgid "No undigest mirror found."
1023 msgstr "Nie znaleziono prywatnych repozytoriów."
1025 #: modules/mirror:81
1026 msgid "Remove \"%s\" undigest? (y/N)"
1027 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium %s? (t/N)"
1029 #: modules/mirror:83
1030 msgid "Removing \"%s\" undigest..."
1031 msgstr "Usuwanie prywatnego repozytorium %s..."
1033 #: modules/mirror:89
1034 msgid "Undigest \"%s\" not found"
1035 msgstr "Nie znaleziono prywatnego repozytorium %s"
1037 #: modules/mirror:108
1038 msgid "Creating new undigest \"%s\"."
1039 msgstr "Tworzenie nowego prywatnego repozytorium %s."
1041 #: modules/mkdb:74
1042 msgid "Input folder not specified"
1043 msgstr ""
1045 #: modules/mkdb:80
1046 msgid "You are not allowed to write to the folder \"%s\""
1047 msgstr ""
1049 #: modules/mkdb:84
1050 #, fuzzy
1051 msgid "Folder \"%s\" does not contain packages"
1052 msgstr "Plik %s nie wygląda jak pakiet systemu %s!"
1054 #: modules/mkdb:102
1055 #, fuzzy
1056 msgid "Packages DB already exists."
1057 msgstr "%s jest już zainstalowany."
1059 #: modules/mkdb:110
1060 msgid "Calculate %s..."
1061 msgstr ""
1063 #: modules/pack:22
1064 msgid "Receipt is missing. Please read the documentation."
1065 msgstr "Brakuje recepty. Proszę zapoznać się z dokumentacją."
1067 #: modules/pack:26
1068 msgid "Packing package \"%s\""
1069 msgstr "Pakowanie: %s"
1071 #: modules/pack:29
1072 msgid "Creating the list of files..."
1073 msgstr "Tworzenie listy plików..."
1075 #: modules/pack:36
1076 msgid "Creating %s of files..."
1077 msgstr "Tworzenie %s dla plików..."
1079 #: modules/pack:50
1080 msgid "Compressing the FS..."
1081 msgstr "Kompresowanie systemu plików..."
1083 #: modules/pack:60
1084 msgid "Updating receipt sizes..."
1085 msgstr "Aktualizacja rozmiarów recepty..."
1087 #: modules/pack:66
1088 msgid "Creating full cpio archive..."
1089 msgstr "Tworzenie pełnego archiwum cpio..."
1091 #: modules/pack:70
1092 msgid "Restoring original package tree..."
1093 msgstr "Odtwarzanie oryginalnego drzewa pakietu..."
1095 #: modules/pack:80
1096 msgid "Package \"%s\" compressed successfully."
1097 msgstr "Pakiet %s został pomyślnie skompresowany."
1099 #: modules/pack:81 modules/repack:81
1100 msgid "Size: %s"
1101 msgstr "Rozmiar: %s"
1103 #: modules/recharge:48
1104 #, fuzzy
1105 msgid "Restoring database files..."
1106 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
1108 #: modules/recharge:56
1109 #, fuzzy
1110 msgid "Recharging failed"
1111 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1113 #: modules/recharge:70
1114 msgid "Repository \"%s\" doesn't exist."
1115 msgstr "%s nie istnieje."
1117 #: modules/recharge:87 modules/summary:33
1118 msgid "Undigest %s"
1119 msgstr "Prywatne %s"
1121 #: modules/recharge:90
1122 #, fuzzy
1123 msgid "Recharging repository \"%s\""
1124 msgstr "Pobieranie świeżej listy dla prywatnego repozytorium %s:"
1126 #: modules/recharge:99
1127 #, fuzzy
1128 msgid "Checking..."
1129 msgstr "Sprawdzanie uaktualnień..."
1131 #: modules/recharge:105
1132 msgid "Database timestamp: %s"
1133 msgstr ""
1135 #: modules/recharge:110
1136 msgid "Repository \"%s\" is up to date."
1137 msgstr "Repozytorium %s jest aktualne."
1139 #: modules/recharge:116
1140 msgid "Creating backup of the last packages list..."
1141 msgstr "Tworzenie kopii zapasowej ostatniej listy pakietów..."
1143 #: modules/recharge:127 modules/recharge:142 modules/recharge:146
1144 #, fuzzy
1145 msgid "Getting \"%s\"..."
1146 msgstr "Tworzenie \"%s\"..."
1148 #: modules/recharge:161
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Last database is ready to use."
1151 msgstr "Najnowsze jest gotowe do użycia."
1153 #: modules/recharge:184
1154 msgid "%s new package on the mirror."
1155 msgid_plural "%s new packages on the mirror."
1156 msgstr[0] "%s nowy pakiet na serwerze."
1157 msgstr[1] "%s nowe pakiety na serwerze."
1158 msgstr[2] "%s nowych pakietów na serwerze."
1160 #: modules/recharge:189
1161 msgid ""
1162 "Note that next time you recharge the list, a list of differences will be "
1163 "displayed to show new and upgradeable packages."
1164 msgstr ""
1165 "Przy następny odświeżeniu listy pakietów zostanie wyświetlona lista różnic "
1166 "aby pokazać nowe i zaktualizowane pakiety."
1168 #: modules/recompress:32
1169 msgid "Recompressing package \"%s\""
1170 msgstr "Rekompresowanie: %s"
1172 #: modules/recompress:42
1173 msgid "Recompressing the FS..."
1174 msgstr "Rekompresowanie systemu plików..."
1176 #: modules/recompress:47
1177 msgid "Creating new package..."
1178 msgstr "Tworzenie nowego pakietu..."
1180 #: modules/reconfigure:47
1181 msgid "Nothing to do for package \"%s\"."
1182 msgstr "Brak działań do wykonania na %s."
1184 #: modules/remove:38
1185 #, fuzzy
1186 msgid "Execute pre-remove commands..."
1187 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
1189 #: modules/remove:51
1190 #, fuzzy
1191 msgid "Execute post-remove commands..."
1192 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
1194 #: modules/remove:111
1195 msgid "The following packages depend on package \"%s\":"
1196 msgstr "Poniższe pakiety mają w zależnościach %s:"
1198 #: modules/remove:119
1199 msgid "The following packages have been modified by package \"%s\":"
1200 msgstr "Poniższe pakiety zostały zmodyfikowane przez %s:"
1202 #: modules/remove:127
1203 msgid "Remove package \"%s\" (%s)? (y/N)"
1204 msgstr "Usuwa %s (%s)? (t/N)"
1206 #: modules/remove:129
1207 msgid "Uninstallation of package \"%s\" cancelled."
1208 msgstr "Usuwanie pakietu %s zostało anulowane."
1210 #: modules/remove:136
1211 msgid "Removing package \"%s\""
1212 msgstr "Usuwanie: %s"
1214 #: modules/remove:148
1215 msgid "Removing all files installed..."
1216 msgstr "Usuwania wszystkich zainstalowanych plików..."
1218 #: modules/remove:247
1219 msgid "Removing package receipt..."
1220 msgstr "Usuwanie recepty dla pakietu..."
1222 #: modules/remove:253
1223 #, fuzzy
1224 msgid "Package \"%s\" (%s) removed."
1225 msgstr "Pakiet %s (%s) nie jest zainstalowany."
1227 #: modules/remove:266
1228 msgid "Remove packages depending on package \"%s\"? (y/N)"
1229 msgstr "Usunąć pakiety zależne od %s? (t/N)"
1231 #: modules/remove:283
1232 msgid "Reinstall packages modified by package \"%s\"? (y/N)"
1233 msgstr "Zainstalować ponownie pakiety zmodyfikowane przez %s? (t/N)"
1235 #: modules/remove:289
1236 msgid ""
1237 "Package \"%s\" was modified by \"%s\" and other packages. It will not be "
1238 "reinstalled."
1239 msgstr ""
1241 #: modules/remove:291
1242 #, fuzzy
1243 msgid "Check \"%s\" for reinstallation."
1244 msgstr "Sprawdza %s w poszukiwaniu reinstalacji"
1246 #: modules/repack:16
1247 msgid "Repacking \"%s\""
1248 msgstr "Przepakowywanie: %s"
1250 #: modules/repack:19
1251 msgid "Can't repack package \"%s\""
1252 msgstr "Nie można przepakować %s"
1254 #: modules/repack:24
1255 msgid "Can't repack, \"%s\" files have been modified by:"
1256 msgstr "Nie można przepakować, pliki z %s zostały zmodyfikowane przez:"
1258 #: modules/repack:35
1259 msgid "Can't repack, the following files are lost:"
1260 msgstr "Nie można przepakować, brakuje następujących plików:"
1262 #: modules/repack:69
1263 msgid "Can't repack, %s error."
1264 msgstr "Nie można przepakować, błąd %s."
1266 #: modules/repack:80
1267 msgid "Package \"%s\" repacked successfully."
1268 msgstr "Pakiet %s został z powodzeniem przepakowany."
1270 #: modules/repack-config:46
1271 msgid "User configuration backup on date %s"
1272 msgstr "Kopia zapasowa ustawień użytkownika z %s"
1274 #: modules/search:19 tazpanel/pkgs.cgi:676
1275 msgid "Installed packages"
1276 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1278 #: modules/search:32
1279 msgid "%s installed package found for \"%s\""
1280 msgid_plural "%s installed packages found for \"%s\""
1281 msgstr[0] "Znaleziono %s zainstalowany pakiet dla: %s"
1282 msgstr[1] "Znaleziono %s zainstalowane pakiety dla: %s"
1283 msgstr[2] "Znaleziono %s zainstalowanych pakietów dla: %s"
1285 #: modules/search:41 tazpanel/pkgs.cgi:675
1286 msgid "Available packages"
1287 msgstr "Dostępne pakiety"
1289 #: modules/search:73 modules/search:107
1290 msgid "%s available package found for \"%s\""
1291 msgid_plural "%s available packages found for \"%s\""
1292 msgstr[0] "Znaleziono %s dostępny pakiet dla: %s"
1293 msgstr[1] "Znaleziono %s dostępne pakiety dla: %s"
1294 msgstr[2] "Znaleziono %s dostępnych pakietów dla: %s"
1296 #: modules/search:83
1297 msgid "Matching packages name with version and desc"
1298 msgstr "Pasujące nazwy pakietów wraz z wersją i opisem"
1300 #: modules/search:127
1301 msgid "Search result for \"%s\""
1302 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla: %s"
1304 #: modules/search:144
1305 msgid "Search result for file \"%s\""
1306 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla pliku %s"
1308 #: modules/search:164 modules/search:179
1309 msgid "Package %s:"
1310 msgstr "Pakiet %s:"
1312 #: modules/search:204
1313 msgid "Search result for package \"%s\""
1314 msgstr "Rezultat wyszukiwania pakietu %s"
1316 #: modules/summary:36
1317 #, fuzzy
1318 msgid "Repository:"
1319 msgstr "Repozytorium: %s"
1321 #: modules/summary:38 tazpanel/pkgs.cgi:1730
1322 msgid "Last recharge:"
1323 msgstr "Ostatnie odświeżenie listy:"
1325 #: modules/summary:50 tazpanel/pkgs.cgi:1743
1326 msgid "Today at %s."
1327 msgstr ""
1329 #: modules/summary:51 tazpanel/pkgs.cgi:1744
1330 msgid "Yesterday at %s."
1331 msgstr ""
1333 #: modules/summary:52 tazpanel/pkgs.cgi:1741
1334 msgid "%d day ago."
1335 msgid_plural "%d days ago."
1336 msgstr[0] ""
1337 msgstr[1] ""
1338 msgstr[2] ""
1340 #: modules/summary:55
1341 msgid "Database timestamp:"
1342 msgstr ""
1344 #: modules/summary:58 tazpanel/pkgs.cgi:1751
1345 msgid "never."
1346 msgstr ""
1348 #: modules/summary:62 tazpanel/pkgs.cgi:1761
1349 msgid "Mirrored packages:"
1350 msgstr "Pakiety na serwerze:"
1352 #: modules/summary:66
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Linked packages:"
1355 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
1357 #: modules/summary:74 tazpanel/pkgs.cgi:1756
1358 msgid "Installed packages:"
1359 msgstr "Zainstalowane pakiety:"
1361 #: modules/summary:75 tazpanel/pkgs.cgi:1771
1362 msgid "Installed files:"
1363 msgstr "Zainstalowane pliki:"
1365 #: modules/summary:76 tazpanel/pkgs.cgi:1774
1366 msgid "Blocked packages:"
1367 msgstr "Zablokowane pakiety:"
1369 #: modules/summary:77 tazpanel/pkgs.cgi:1766
1370 msgid "Upgradeable packages:"
1371 msgstr "Pakiety do aktualizacji:"
1373 #: modules/upgrade:43
1374 msgid "New build"
1375 msgstr "Nowy build"
1377 #: modules/upgrade:45
1378 msgid "Blocked"
1379 msgstr "Zablokowany"
1381 #: modules/upgrade:88 modules/upgrade:104 tazpanel/pkgs.cgi:826
1382 msgid "Package"
1383 msgstr "Pakiet"
1385 #: modules/upgrade:88 modules/upgrade:104 tazpanel/pkgs.cgi:594
1386 #, fuzzy
1387 msgid "Repository"
1388 msgstr "Repozytorium: %s"
1390 #: modules/upgrade:88 modules/upgrade:104 tazpanel/pkgs.cgi:326
1391 #: tazpanel/pkgs.cgi:1060
1392 msgid "Version"
1393 msgstr "Wersja"
1395 #: modules/upgrade:88 modules/upgrade:104
1396 msgid "Status"
1397 msgstr "Status"
1399 #: modules/upgrade:115
1400 msgid "System is up-to-date..."
1401 msgstr "System jest aktualny..."
1403 #: modules/upgrade:120
1404 msgid "%s blocked"
1405 msgid_plural "%s blocked"
1406 msgstr[0] "%s zablokowany"
1407 msgstr[1] "%s zablokowane"
1408 msgstr[2] "%s zablokowanych"
1410 #: modules/upgrade:125
1411 msgid "You have %s available upgrade (%s)"
1412 msgid_plural "You have %s available upgrades (%s)"
1413 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja (%s)"
1414 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje (%s)"
1415 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji (%s)"
1417 #: modules/upgrade:130
1418 msgid "%s installed package scanned in %ds"
1419 msgid_plural "%s installed packages scanned in %ds"
1420 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet przeskanowany w %ds"
1421 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety przeskanowane w %ds"
1422 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów przeskanowanych w %ds"
1424 #: modules/upgrade:145
1425 msgid "Do you wish to install them now? (y/N)"
1426 msgstr "Czy chcesz je teraz zainstalować? (t/N)"
1428 #: modules/upgrade:157
1429 msgid "Leaving without any upgrades installed."
1430 msgstr "Kończenie bez instalacji jakichkolwiek aktualizacji."
1432 #: tazpkg-box:15
1433 #, fuzzy
1434 msgid "SliTaz Package Action"
1435 msgstr "Działanie TazPkg"
1437 #: tazpkg-box:23
1438 msgid "package"
1439 msgstr "pakiet"
1441 #: tazpkg-box:55 tazpanel/pkgs.cgi:287
1442 msgid "Install"
1443 msgstr "Instaluj"
1445 #: tazpkg-box:56
1446 msgid "Extract"
1447 msgstr "Wypakuj"
1449 #: tazpkg-box:79
1450 #, fuzzy
1451 msgid "Downloading: %s"
1452 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1454 #: tazpkg-notify:30
1455 msgid "%s installed package"
1456 msgid_plural "%s installed packages"
1457 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet"
1458 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety"
1459 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów"
1461 #: tazpkg-notify:68 tazpanel/pkgs.cgi:41 tazpanel/pkgs.cgi:282
1462 #: tazpanel/pkgs.cgi:571
1463 msgid "My packages"
1464 msgstr "Moje pakiety"
1466 #: tazpkg-notify:69 tazpkg-notify:80 tazpkg-notify:88 tazpkg-notify:106
1467 msgid "Recharge lists"
1468 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1470 #: tazpkg-notify:70 tazpkg-notify:99 tazpkg-notify:106
1471 msgid "Check upgrade"
1472 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1474 #: tazpkg-notify:71
1475 msgid "TazPkg SHell"
1476 msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
1478 #: tazpkg-notify:72
1479 msgid "TazPkg manual"
1480 msgstr "TazPkg instrukcja"
1482 #: tazpkg-notify:73
1483 msgid "Close notification"
1484 msgstr "Zamknij powiadomienie"
1486 #: tazpkg-notify:78
1487 msgid "No packages list found"
1488 msgstr "Nie znaleziono listy pakietów"
1490 #: tazpkg-notify:86
1491 msgid "Your packages list is older than 10 days"
1492 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 10 dni"
1494 #: tazpkg-notify:95
1495 msgid "There is %s upgradeable package"
1496 msgid_plural "There are %s upgradeable packages"
1497 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja pakietów"
1498 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje pakietów"
1499 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji pakietów"
1501 #: tazpkg-notify:104
1502 msgid "System is up to date"
1503 msgstr "System jest aktualny"
1505 #: tazpanel/pkgs.cgi:38 tazpanel/pkgs.cgi:206
1506 msgid "Packages"
1507 msgstr "Pakiety"
1509 #: tazpanel/pkgs.cgi:40 tazpanel/pkgs.cgi:1726
1510 msgid "Summary"
1511 msgstr "Podsumowanie"
1513 #: tazpanel/pkgs.cgi:42 tazpanel/pkgs.cgi:280
1514 msgid "Recharge list"
1515 msgstr "Pobierz świeżą listę"
1517 #: tazpanel/pkgs.cgi:43
1518 msgid "Check updates"
1519 msgstr "Sprawdź aktualizacje"
1521 #: tazpanel/pkgs.cgi:44 tazpanel/pkgs.cgi:285 tazpanel/pkgs.cgi:1136
1522 #: tazpanel/pkgs.cgi:1386
1523 msgid "Administration"
1524 msgstr "Administracja"
1526 #: tazpanel/pkgs.cgi:192
1527 msgid "Receipt for package %s unavailable"
1528 msgstr ""
1530 #: tazpanel/pkgs.cgi:281
1531 msgid "Check upgrades"
1532 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1534 #: tazpanel/pkgs.cgi:283 tazpanel/pkgs.cgi:1072
1535 #, fuzzy
1536 msgid "Tags"
1537 msgstr "Tagi:"
1539 #: tazpanel/pkgs.cgi:284 tazpanel/pkgs.cgi:630
1540 msgid "Linkable packages"
1541 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
1543 #: tazpanel/pkgs.cgi:286
1544 msgid "Install (Non Free)"
1545 msgstr "Zainstaluj (Nie-Wolne)"
1547 #: tazpanel/pkgs.cgi:288
1548 msgid "Remove"
1549 msgstr "Usuń"
1551 #: tazpanel/pkgs.cgi:289
1552 msgid "Link"
1553 msgstr "Dowiązanie"
1555 #: tazpanel/pkgs.cgi:290
1556 msgid "Block"
1557 msgstr "Zablokuj"
1559 #: tazpanel/pkgs.cgi:291
1560 msgid "Unblock"
1561 msgstr "Odblokuj"
1563 #: tazpanel/pkgs.cgi:292
1564 #, fuzzy
1565 msgid "(Un)block"
1566 msgstr "Odblokuj"
1568 #: tazpanel/pkgs.cgi:293
1569 msgid "Repack"
1570 msgstr "Przepakuj"
1572 #: tazpanel/pkgs.cgi:294
1573 msgid "Save configuration"
1574 msgstr "Zapisz konfigurację"
1576 #: tazpanel/pkgs.cgi:295
1577 msgid "List configuration files"
1578 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
1580 #: tazpanel/pkgs.cgi:296
1581 msgid "Quick check"
1582 msgstr "Szybkie sprawdzenie spójności"
1584 #: tazpanel/pkgs.cgi:297
1585 msgid "Full check"
1586 msgstr "Dogłębne sprawdzenie spójności"
1588 #: tazpanel/pkgs.cgi:298
1589 msgid "Clean"
1590 msgstr ""
1592 #: tazpanel/pkgs.cgi:299
1593 msgid "Set link"
1594 msgstr "Ustaw dowiązanie"
1596 #: tazpanel/pkgs.cgi:300
1597 msgid "Remove link"
1598 msgstr "Usuń dowiązanie"
1600 #: tazpanel/pkgs.cgi:301
1601 #, fuzzy
1602 msgid "Add mirror"
1603 msgstr "serwer"
1605 #: tazpanel/pkgs.cgi:302
1606 #, fuzzy
1607 msgid "Add repository"
1608 msgstr "Repozytorium: %s"
1610 #: tazpanel/pkgs.cgi:303
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Toggle all"
1613 msgstr "Zmień wszystkie"
1615 #: tazpanel/pkgs.cgi:325 tazpanel/pkgs.cgi:1054 tazpanel/pkgs.cgi:1320
1616 msgid "Name"
1617 msgstr "Nazwa"
1619 #: tazpanel/pkgs.cgi:327 tazpanel/pkgs.cgi:1064
1620 msgid "Description"
1621 msgstr "Opis"
1623 #: tazpanel/pkgs.cgi:365 tazpanel/pkgs.cgi:1260
1624 msgid "Repository: %s"
1625 msgstr "Repozytorium: %s"
1627 #: tazpanel/pkgs.cgi:375 tazpanel/pkgs.cgi:452
1628 #, fuzzy
1629 msgid "Pages:"
1630 msgstr "Pakiety"
1632 #: tazpanel/pkgs.cgi:536
1633 msgid "Web search tool"
1634 msgstr ""
1636 #: tazpanel/pkgs.cgi:538
1637 msgid "Search"
1638 msgstr "Szukaj"
1640 #: tazpanel/pkgs.cgi:539
1641 msgid "Files"
1642 msgstr "Pliki"
1644 #: tazpanel/pkgs.cgi:572
1645 #, fuzzy
1646 msgid "All packages"
1647 msgstr "Dostępne pakiety"
1649 #: tazpanel/pkgs.cgi:576
1650 msgid "Categories"
1651 msgstr "Kategorie"
1653 #: tazpanel/pkgs.cgi:597
1654 msgid "Public"
1655 msgstr "Publiczne"
1657 #: tazpanel/pkgs.cgi:601
1658 msgid "Any"
1659 msgstr "Wszystkie"
1661 #: tazpanel/pkgs.cgi:608
1662 msgid "All tags..."
1663 msgstr ""
1665 #: tazpanel/pkgs.cgi:609
1666 #, fuzzy
1667 msgid "All categories..."
1668 msgstr "Kategorie"
1670 #: tazpanel/pkgs.cgi:631
1671 msgid "Listing linkable packages..."
1672 msgstr "Tworzenie listy pakietów mogących być dowiązanymi..."
1674 #: tazpanel/pkgs.cgi:635
1675 msgid "Selection:"
1676 msgstr "Zaznaczenie:"
1678 #: tazpanel/pkgs.cgi:665
1679 #, fuzzy
1680 msgid "Categories list"
1681 msgstr "Kategorie"
1683 #: tazpanel/pkgs.cgi:674 tazpanel/pkgs.cgi:1062
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Category"
1686 msgstr "Kategoria:"
1688 #: tazpanel/pkgs.cgi:707 tazpanel/pkgs.cgi:761 tazpanel/pkgs.cgi:1366
1689 #, fuzzy
1690 msgid "Packages list"
1691 msgstr "Pakiet %s"
1693 #: tazpanel/pkgs.cgi:708 tazpanel/pkgs.cgi:762
1694 msgid "Listing packages..."
1695 msgstr "Sporządzanie listy pakietów..."
1697 #: tazpanel/pkgs.cgi:715
1698 #, fuzzy
1699 msgid "All packages of category \"%s\""
1700 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1702 #: tazpanel/pkgs.cgi:719
1703 #, fuzzy
1704 msgid "Installed packages of category \"%s\" in repository \"%s\""
1705 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1707 #: tazpanel/pkgs.cgi:720
1708 #, fuzzy
1709 msgid "All packages of category \"%s\" in repository \"%s\""
1710 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1712 #: tazpanel/pkgs.cgi:729
1713 msgid "You can not view a list of all packages until recharging lists."
1714 msgstr ""
1716 #: tazpanel/pkgs.cgi:733 tazpanel/pkgs.cgi:774 tazpanel/pkgs.cgi:812
1717 #: tazpanel/pkgs.cgi:892 tazpanel/pkgs.cgi:1498 tazpanel/pkgs.cgi:1526
1718 #, fuzzy
1719 msgid "Selected packages:"
1720 msgstr "Zablokowane pakiety:"
1722 #: tazpanel/pkgs.cgi:769
1723 #, fuzzy
1724 msgid "Packages suggested by %s"
1725 msgstr "Pakiet %s został rozpakowany do: %s"
1727 #: tazpanel/pkgs.cgi:804
1728 msgid "Search packages"
1729 msgstr "Szukaj pakietów"
1731 #: tazpanel/pkgs.cgi:805
1732 msgid "Searching packages..."
1733 msgstr "Wyszukiwanie pakietów..."
1735 #: tazpanel/pkgs.cgi:827
1736 msgid "File"
1737 msgstr "Plik"
1739 #: tazpanel/pkgs.cgi:862
1740 msgid "Recharge"
1741 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1743 #: tazpanel/pkgs.cgi:863
1744 msgid "Recharging lists..."
1745 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1747 #: tazpanel/pkgs.cgi:866
1748 msgid "Recharge checks for new or updated packages"
1749 msgstr ""
1750 "Odświeżenie listy pakietów sprawdza serwer w poszukiwaniu nowych albo "
1751 "zaktualizowanych pakietów"
1753 #: tazpanel/pkgs.cgi:870
1754 #, fuzzy
1755 msgid "Recharging log"
1756 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1758 #: tazpanel/pkgs.cgi:874
1759 msgid "Recharging packages list"
1760 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów"
1762 #: tazpanel/pkgs.cgi:877
1763 msgid "Packages lists are up-to-date. You should check for upgrades now."
1764 msgstr "Listy pakietów są już aktualne. Należy teraz sprawdzić aktualizacje."
1766 #: tazpanel/pkgs.cgi:887
1767 msgid "Up packages"
1768 msgstr "Uaktualnij pakiety"
1770 #: tazpanel/pkgs.cgi:888
1771 msgid "Checking for upgrades..."
1772 msgstr "Sprawdzanie uaktualnień..."
1774 #: tazpanel/pkgs.cgi:929
1775 #, fuzzy
1776 msgid "Installing: %s"
1777 msgstr "Zainstalowanych plików: %s"
1779 #: tazpanel/pkgs.cgi:930
1780 #, fuzzy
1781 msgid "Removing: %s"
1782 msgstr "Usuwanie: %s"
1784 #: tazpanel/pkgs.cgi:931
1785 #, fuzzy
1786 msgid "Linking: %s"
1787 msgstr "Brakujące: %s"
1789 #: tazpanel/pkgs.cgi:932
1790 #, fuzzy
1791 msgid "Blocking: %s"
1792 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1794 #: tazpanel/pkgs.cgi:933
1795 #, fuzzy
1796 msgid "Unblocking: %s"
1797 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1799 #: tazpanel/pkgs.cgi:934
1800 #, fuzzy
1801 msgid "(Un)blocking: %s"
1802 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1804 #: tazpanel/pkgs.cgi:935
1805 #, fuzzy
1806 msgid "Repacking: %s"
1807 msgstr "Przepakowywanie: %s"
1809 #: tazpanel/pkgs.cgi:961
1810 #, fuzzy
1811 msgid "Package info"
1812 msgstr "Pakiet"
1814 #: tazpanel/pkgs.cgi:962
1815 msgid "Getting package info..."
1816 msgstr "Pobieranie informacji o pakiecie..."
1818 #: tazpanel/pkgs.cgi:976
1819 #, fuzzy
1820 msgid "Packages providing %s"
1821 msgstr "Pakiet %s"
1823 #: tazpanel/pkgs.cgi:985
1824 msgid "if"
1825 msgstr ""
1827 #: tazpanel/pkgs.cgi:985
1828 #, fuzzy
1829 msgid "is installed"
1830 msgstr "%s zainstalowany pakiet"
1832 #: tazpanel/pkgs.cgi:1058
1833 #, fuzzy
1834 msgid "State"
1835 msgstr "Status"
1837 #: tazpanel/pkgs.cgi:1066
1838 #, fuzzy
1839 msgid "Maintainer"
1840 msgstr "Opiekun:"
1842 #: tazpanel/pkgs.cgi:1068
1843 #, fuzzy
1844 msgid "License"
1845 msgstr "Licencja : %s"
1847 #: tazpanel/pkgs.cgi:1070
1848 #, fuzzy
1849 msgid "Website"
1850 msgstr "Strona internetowa:"
1852 #: tazpanel/pkgs.cgi:1074
1853 #, fuzzy
1854 msgid "Sizes"
1855 msgstr "Rozmiary:"
1857 #: tazpanel/pkgs.cgi:1076
1858 msgid "Depends"
1859 msgstr "Zależności"
1861 #: tazpanel/pkgs.cgi:1078
1862 #, fuzzy
1863 msgid "Provide"
1864 msgstr "Pakiet : %s"
1866 #: tazpanel/pkgs.cgi:1080
1867 #, fuzzy
1868 msgid "Suggested"
1869 msgstr "Sugerowane :"
1871 #: tazpanel/pkgs.cgi:1085
1872 msgid "View receipt"
1873 msgstr ""
1875 #: tazpanel/pkgs.cgi:1086
1876 #, fuzzy
1877 msgid "Improve package"
1878 msgstr "Uaktualnij pakiety"
1880 #: tazpanel/pkgs.cgi:1109
1881 msgid "Installed files"
1882 msgstr "Zainstalowanych plików"
1884 #: tazpanel/pkgs.cgi:1111
1885 msgid "Please wait"
1886 msgstr ""
1888 #: tazpanel/pkgs.cgi:1174
1889 msgid "TazPkg administration and settings"
1890 msgstr "TazPkg administracja i ustawienia"
1892 #: tazpanel/pkgs.cgi:1183
1893 msgid "Creating the package..."
1894 msgstr "Tworzenie pakietu..."
1896 #: tazpanel/pkgs.cgi:1187
1897 msgid "Path:"
1898 msgstr "Ścieżka:"
1900 #: tazpanel/pkgs.cgi:1206
1901 msgid "Checking packages consistency..."
1902 msgstr "Sprawdzanie spójności pakietów..."
1904 #: tazpanel/pkgs.cgi:1210
1905 msgid "Full packages check..."
1906 msgstr "Dogłębne sprawdzanie pakietów..."
1908 #: tazpanel/pkgs.cgi:1219 tazpanel/pkgs.cgi:1230
1909 #, fuzzy
1910 msgid "%s is installed on /mnt/packages"
1911 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1913 #: tazpanel/pkgs.cgi:1245
1914 msgid "Packages in the cache: %s (%s)"
1915 msgstr "Pakiety w pamięci podręcznej: %s (%s)"
1917 #: tazpanel/pkgs.cgi:1252
1918 msgid "Current mirror list"
1919 msgstr "Aktualna lista serwerów"
1921 #: tazpanel/pkgs.cgi:1262 tazpanel/pkgs.cgi:1308
1922 msgid "Delete"
1923 msgstr "Usuń"
1925 #: tazpanel/pkgs.cgi:1298
1926 msgid "Private repositories"
1927 msgstr "Prywatne repozytoria"
1929 #: tazpanel/pkgs.cgi:1321
1930 msgid "URL:"
1931 msgstr ""
1933 #: tazpanel/pkgs.cgi:1331
1934 msgid "Link to another SliTaz installation"
1935 msgstr "Dowiązanie do innej instalacji SliTaz"
1937 #: tazpanel/pkgs.cgi:1334
1938 msgid ""
1939 "This link points to the root of another SliTaz installation. You will be "
1940 "able to install packages using soft links to it."
1941 msgstr ""
1942 "To dowiązanie wskazuje do głównego katalogu innej instalacji SliTaz. Możliwa "
1943 "będzie instalacja pakietów używając miękkich dowiązań do niego."
1945 #: tazpanel/pkgs.cgi:1345
1946 msgid "SliTaz packages DVD"
1947 msgstr "DVD z pakietami SliTaz"
1949 #: tazpanel/pkgs.cgi:1348
1950 msgid ""
1951 "A bootable DVD image of all available packages for the %s version is "
1952 "generated every day. It also contains a copy of the website and can be used "
1953 "without an internet connection. This image can be installed on a DVD or a "
1954 "USB key."
1955 msgstr ""
1956 "Botowalny obraz DVD zawierający wszystkie dostępne pakiety dla wersji %s "
1957 "jest generowany każdego dnia. Zawiera on również kopię strony internetowej i "
1958 "może być używany bez dostępu do internetu. Obraz ten może być zainstalowany "
1959 "jedynie na nośniku DVD bądź USB."
1961 #: tazpanel/pkgs.cgi:1351
1962 msgid "Install from ISO image:"
1963 msgstr "Zainstaluj z obrazu ISO:"
1965 #: tazpanel/pkgs.cgi:1358
1966 msgid "Download DVD image"
1967 msgstr "Pobierz obraz DVD"
1969 #: tazpanel/pkgs.cgi:1360
1970 msgid "Install from DVD/USB key"
1971 msgstr "Zainstaluj z nośnika DVD/USB"
1973 #: tazpanel/pkgs.cgi:1369
1974 msgid ""
1975 "Long list of packages is paginated. Here you can set the page size (default: "
1976 "100, turning off the pager: 0)."
1977 msgstr ""
1979 #: tazpanel/pkgs.cgi:1374
1980 msgid "Set"
1981 msgstr ""
1983 #: tazpanel/pkgs.cgi:1400
1984 #, fuzzy
1985 msgid "Licenses for package %s"
1986 msgstr "Brakujące pliki pochodzące z %s:"
1988 #: tazpanel/pkgs.cgi:1421
1989 msgid "%s license on %s website"
1990 msgstr ""
1992 #: tazpanel/pkgs.cgi:1422
1993 msgid "Read online:"
1994 msgstr ""
1996 #: tazpanel/pkgs.cgi:1422
1997 msgid "Read local:"
1998 msgstr ""
2000 #: tazpanel/pkgs.cgi:1463
2001 #, fuzzy
2002 msgid "Tags list"
2003 msgstr "Pobierz świeżą listę"
2005 #: tazpanel/pkgs.cgi:1467
2006 #, fuzzy
2007 msgid "List of tags in all repositories"
2008 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
2010 #: tazpanel/pkgs.cgi:1468
2011 msgid "List of tags in repository \"%s\""
2012 msgstr ""
2014 #: tazpanel/pkgs.cgi:1494
2015 #, fuzzy
2016 msgid "Tag \"%s\""
2017 msgstr "Przepakowywanie: %s"
2019 #: tazpanel/pkgs.cgi:1522
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Blocked packages list"
2022 msgstr "Zablokowane pakiety"
2024 #: tazpanel/pkgs.cgi:1560 tazpanel/pkgs.cgi:1637
2025 #, fuzzy
2026 msgid "Improve package \"%s\""
2027 msgstr "Usuwanie: %s"
2029 #: tazpanel/pkgs.cgi:1595
2030 msgid "Please log in using your TazBug account."
2031 msgstr ""
2033 #: tazpanel/pkgs.cgi:1599
2034 msgid "Login:"
2035 msgstr ""
2037 #: tazpanel/pkgs.cgi:1601
2038 msgid "Password:"
2039 msgstr ""
2041 #: tazpanel/pkgs.cgi:1604
2042 msgid "Remember me"
2043 msgstr ""
2045 #: tazpanel/pkgs.cgi:1606
2046 msgid "Log in"
2047 msgstr ""
2049 #: tazpanel/pkgs.cgi:1610
2050 msgid "Create new account"
2051 msgstr ""
2053 #: tazpanel/pkgs.cgi:1638 tazpanel/pkgs.cgi:1695
2054 msgid "Back"
2055 msgstr ""
2057 #: tazpanel/pkgs.cgi:1661
2058 msgid "How can you help:"
2059 msgstr ""
2061 #: tazpanel/pkgs.cgi:1663
2062 msgid "Please select an action"
2063 msgstr ""
2065 #: tazpanel/pkgs.cgi:1664
2066 #, fuzzy
2067 msgid "Report new version"
2068 msgstr "Nowa wersja %s"
2070 #: tazpanel/pkgs.cgi:1665
2071 msgid "Improve short description"
2072 msgstr ""
2074 #: tazpanel/pkgs.cgi:1666
2075 msgid "Translate short description"
2076 msgstr ""
2078 #: tazpanel/pkgs.cgi:1667
2079 msgid "Add or improve description"
2080 msgstr ""
2082 #: tazpanel/pkgs.cgi:1668
2083 #, fuzzy
2084 msgid "Translate description"
2085 msgstr "Opis"
2087 #: tazpanel/pkgs.cgi:1669
2088 #, fuzzy
2089 msgid "Improve category"
2090 msgstr "%s kategoria"
2092 #: tazpanel/pkgs.cgi:1670
2093 msgid "Add or improve tags"
2094 msgstr ""
2096 #: tazpanel/pkgs.cgi:1671
2097 msgid "Add application icon"
2098 msgstr ""
2100 #: tazpanel/pkgs.cgi:1672
2101 msgid "Add application screenshot"
2102 msgstr ""
2104 #: tazpanel/pkgs.cgi:1673
2105 msgid "Improve receipt"
2106 msgstr ""
2108 #: tazpanel/pkgs.cgi:1674
2109 msgid "Other"
2110 msgstr ""
2112 #: tazpanel/pkgs.cgi:1685
2113 msgid "Send"
2114 msgstr ""
2116 #: tazpanel/pkgs.cgi:1694
2117 msgid "Thank you!"
2118 msgstr ""
2120 #: tazpanel/pkgs.cgi:1747
2121 msgid "It is recommended to [recharge] the lists."
2122 msgstr ""
2124 #: tazpanel/pkgs.cgi:1752
2125 msgid "You need to [download] the lists for further work."
2126 msgstr ""
2128 #: tazpanel/pkgs.cgi:1784
2129 msgid "Latest log entries"
2130 msgstr "Ostatnie wpisy logów"
2132 #: tazpanel/pkgs.cgi:1786
2133 msgid "Show"
2134 msgstr ""
2136 #~ msgid "Checking packages lists - %s"
2137 #~ msgstr "Sprawdzanie listy pakietów - %s"
2139 #~ msgid "Checking post install dependencies..."
2140 #~ msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
2142 #~ msgid "Please run \"%s\" in / and retry."
2143 #~ msgstr "Proszę wykonać '%s' w głównym katalogu / i ponowić próbę."
2145 #~ msgid "Removing old package..."
2146 #~ msgstr "Usuwanie starej wersji..."
2148 #~ msgid "Adding implicit depends \"%s\"..."
2149 #~ msgstr "Dodawanie domyślnych zależności %s..."
2151 #~ msgid "Unable to find the list \"%s\""
2152 #~ msgstr "Nie można odnaleźć listy: %s"
2154 #~ msgid ""
2155 #~ "You must probably run '%s' as root to get the latest list of packages "
2156 #~ "available on the mirror."
2157 #~ msgstr ""
2158 #~ "Prawdopodobnie należy uruchomić '%s' jako administrator aby pobrać "
2159 #~ "najnowszą listę pakietów dostępnych na serwerze."
2161 #~ msgid "Unable to find list \"%s\""
2162 #~ msgstr "Nie można znaleźć: %s"
2164 #~ msgid "rootconfig needs --root= option used."
2165 #~ msgstr "Użycie rootconfig wymaga użycia opcji -root="
2167 #~ msgid "Install package with \"%s\" or \"%s\""
2168 #~ msgstr "Instalacja pakietu przy pomocy '%s' albo '%s'"
2170 #~ msgid "Usage: tazpkg link package_name slitaz_root"
2171 #~ msgstr "Użycie: tazpkg link nazwa_pakietu slitaz_root"
2173 #~ msgid "Example:"
2174 #~ msgstr "Przykład:"
2176 #~ msgid "\"%s\" will use less than 100k in your running system RAM."
2177 #~ msgstr "'%s' użyje mniej niż 100k w pamięci ram w uruchomionym systemie."
2179 #~ msgid "Usage for command up:"
2180 #~ msgstr "TazPkg użycie poleceń:"
2182 #~ msgid "option"
2183 #~ msgstr "opcja"
2185 #~ msgid "Without options run in interactive mode and ask before install"
2186 #~ msgstr ""
2187 #~ "W przypadku braku podania opcji - uruchamia w trybie interaktywnym i "
2188 #~ "wymaga\n"
2189 #~ " potwierdzenia przed instalacją"
2191 #~ msgid "Where options are:"
2192 #~ msgstr "Gdzie opcje to:"
2194 #~ msgid "Check only for available upgrades"
2195 #~ msgstr "Sprawdza tylko dostępne aktualizacje"
2197 #~ msgid "Force recharge of packages list and check"
2198 #~ msgstr "Wymusza pobranie i sprawdzenie listy pakietów "
2200 #~ msgid "Check for upgrades and install them all"
2201 #~ msgstr ""
2202 #~ "Sprawdza czy są uaktualnienie, a następnie instaluje\n"
2203 #~ " wszystkie dostępne"
2205 #~ msgid ""
2206 #~ "Please change directory (cd) to the packages repository and specify the "
2207 #~ "list of packages to install."
2208 #~ msgstr ""
2209 #~ "Proszę zmienić katalog (cd) na repozytorium pakietów i wprowadzić listę "
2210 #~ "pakietów do instalacji."
2212 #~ msgid "Please specify the release you want on the command line."
2213 #~ msgstr "Proszę sprecyzować wersję wydania w linii poleceń."
2215 #~ msgid "Please specify a pattern or package name to search for."
2216 #~ msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pakietu."
2218 #~ msgid "List \"%s\" is older than one week... Recharging."
2219 #~ msgstr "%s jest starsza niż jeden tydzień... pobieranie nowej"
2221 #~ msgid "Short desc"
2222 #~ msgstr "Krótki opis"
2224 #~ msgid "Unknown option \"%s\"."
2225 #~ msgstr "Nierozpoznana opcja %s."
2227 #, fuzzy
2228 #~ msgid "TazPkg"
2229 #~ msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
2231 #~ msgid "TazPanel - Packages"
2232 #~ msgstr "TazPanel - Pakiety"
2234 #~ msgid "y"
2235 #~ msgstr "t"
2237 #~ msgid "Sorry, no description available for this package."
2238 #~ msgstr "Przepraszamy, brak dostępnego opisu dla tego pakietu."
2240 #~ msgid "Package \"%s\" is already in the blocked packages list."
2241 #~ msgstr "%s jest aktualnie na liście blokowanych pakietów."
2243 #~ msgid "Add package \"%s\" to: %s..."
2244 #~ msgstr "Dodaje %s do: %s..."
2246 #~ msgid "Removing package \"%s\" from: %s..."
2247 #~ msgstr "Usuwanie %s z: %s..."
2249 #~ msgid "Package \"%s\" is not in the blocked packages list."
2250 #~ msgstr "%s nie znajduje się na liście zablokowanych pakietów."
2252 #~ msgid "(Older than 10 days)"
2253 #~ msgstr "(Starsze niż 10 dni)"
2255 #~ msgid "(Not older than 10 days)"
2256 #~ msgstr "(Nie starsze niż 10 dni)"
2258 #~ msgid "Use as default"
2259 #~ msgstr "Użyj jako domyślny"
2261 #~ msgid "Web"
2262 #~ msgstr "Sieć"
2264 #~ msgid "Repositories"
2265 #~ msgstr "Repozytoria"
2267 #~ msgid "Category: %s"
2268 #~ msgstr "Kategoria: %s"
2270 #~ msgid "Performing tasks on packages"
2271 #~ msgstr "Wykonywanie działań na pakietach"
2273 #~ msgid "Executing %s for: %s"
2274 #~ msgstr "Wykonywanie %s dla: %s"
2276 #~ msgid "Default mirror"
2277 #~ msgstr "Domyślny serwer"
2279 #~ msgid "Website:"
2280 #~ msgstr "Strona internetowa:"
2282 #~ msgid "Sizes:"
2283 #~ msgstr "Rozmiary:"
2285 #~ msgid "Name:"
2286 #~ msgstr "Nazwa:"
2288 #~ msgid "Version:"
2289 #~ msgstr "Wersja:"
2291 #~ msgid "Description:"
2292 #~ msgstr "Opis:"
2294 #~ msgid "Depends:"
2295 #~ msgstr "Zależności:"
2297 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like an Archlinux/Alpine package!"
2298 #~ msgstr ""
2299 #~ "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemów Archlinux/Alpine!"
2301 #, fuzzy
2302 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Puppy package!"
2303 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2305 #, fuzzy
2306 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slax package!"
2307 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2309 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slackware package!"
2310 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2312 #~ msgid "Leaving dependencies unresolved for: $PACKAGE"
2313 #~ msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla: $PACKAGE"
2315 #~ msgid "No new packages on the mirror."
2316 #~ msgstr "Brak nowych pakietów na serwerze."
2318 #~ msgid "$num file found for: $pkg"
2319 #~ msgid_plural "$num files found for: $pkg"
2320 #~ msgstr[0] "Znaleziono $num plik dla: $pkg"
2321 #~ msgstr[1] "Znaleziono $num pliki dla: $pkg"
2322 #~ msgstr[2] "Znaleziono $num plików dla: $pkg"
2324 #, fuzzy
2325 #~ msgid "Path: $CACHE_DIR"
2326 #~ msgstr "Wyczyść pamięć podręczną: $CACHE_DIR"
2328 #, fuzzy
2329 #~ msgid "0 blocked"
2330 #~ msgstr "$num zablokowany"
2332 #~ msgid "No file found for: $file"
2333 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $file"
2335 #, fuzzy
2336 #~ msgid "0 files found for: $pkg"
2337 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $pkg"
2339 #, fuzzy
2340 #~ msgid "No available packages found for \"%s\""
2341 #~ msgstr "Nie znaleziono zainstalowanych pakietów dla: %s"
2343 #~ msgid "$pkg_name is installed."
2344 #~ msgstr "$pkg_name jest zainstalowany."
2346 #, fuzzy
2347 #~ msgid "$num files removed from cache."
2348 #~ msgstr "Usunięto $num plik z pamięci podręcznej."
2350 #~ msgid "Extracting the pseudo fs..."
2351 #~ msgstr "Rozpakowywanie pseudo fs..."
2353 #~ msgid "Package name: <b>$pkgname</b>"
2354 #~ msgstr "Nazwa pakietu: <b>$pkgname</b>"
2356 #~ msgid "URL"
2357 #~ msgstr "URL"