tazpkg view po/pl.po @ rev 730

pkgs.cgi: html: remove "$SCRIPT_NAME" and replace "&" with "&".
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Sun Dec 28 05:10:28 2014 +0200 (2014-12-28)
parents 79096c6ac28e
children fbc217002307
line source
1 # Polish translation for Tazpkg package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the Tazpkg package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Tazpkg 5.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-12-13 15:58+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-08-07 13:34+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazpkg:59 pkgs.cgi:177
25 msgid "base-system"
26 msgstr "podstawowy-system"
28 #: tazpkg:59 pkgs.cgi:178
29 msgid "x-window"
30 msgstr "x-window"
32 #: tazpkg:60 pkgs.cgi:179
33 msgid "utilities"
34 msgstr "narzędzia"
36 #: tazpkg:60 pkgs.cgi:180
37 msgid "network"
38 msgstr "sieć"
40 #: tazpkg:61 pkgs.cgi:182
41 msgid "graphics"
42 msgstr "grafika"
44 #: tazpkg:61 pkgs.cgi:184
45 msgid "multimedia"
46 msgstr "multimedia"
48 #: tazpkg:62 pkgs.cgi:183
49 msgid "office"
50 msgstr "biuro"
52 #: tazpkg:62 pkgs.cgi:185
53 msgid "development"
54 msgstr "narzędzia-programistyczne"
56 #: tazpkg:63 pkgs.cgi:186
57 msgid "system-tools"
58 msgstr "narzędzia-systemowe"
60 #: tazpkg:63 pkgs.cgi:187
61 msgid "security"
62 msgstr "bezpieczeństwo"
64 #: tazpkg:64 pkgs.cgi:181
65 msgid "games"
66 msgstr "gry"
68 #: tazpkg:64 pkgs.cgi:188
69 msgid "misc"
70 msgstr "różne"
72 #: tazpkg:64 pkgs.cgi:189
73 msgid "meta"
74 msgstr "meta-pakiety"
76 #: tazpkg:65 pkgs.cgi:190
77 msgid "non-free"
78 msgstr "nie-wolne"
80 #: tazpkg:144
81 msgid "SliTaz package manager - Version: %s"
82 msgstr "Menadżer pakietów SliTaz - Wersja: %s"
84 #: tazpkg:146 tazpkg-box:27 tazpkg-notify:66
85 msgid "Usage:"
86 msgstr "Użycie:"
88 #: tazpkg:147
89 msgid "tazpkg [command] [package|dir|pattern|list|cat|--opt] [dir|--opt]"
90 msgstr ""
91 "tazpkg [komenda] [pakiet|katalog|wzór|lista|kategoria|--opt] [katalog|--opt]"
93 #: tazpkg:149
94 msgid "SHell:"
95 msgstr "SHell:"
97 #: tazpkg:151
98 msgid "Commands:"
99 msgstr "Komendy:"
101 #: tazpkg:153
102 msgid "Print this short usage"
103 msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu"
105 #: tazpkg:154
106 msgid "Show known bugs in packages"
107 msgstr "Pokazuje znane błędy w pakietach"
109 #: tazpkg:155
110 msgid "Show TazPkg activity log"
111 msgstr ""
113 #: tazpkg:156
114 msgid "List installed packages on the system"
115 msgstr "Wyświetla zainstalowane w systemie pakiety"
117 #: tazpkg:157
118 msgid "List all available packages on the mirror"
119 msgstr "Wyświetl wszystkie dostępne pakiety na serwerze (mirror)"
121 #: tazpkg:158
122 msgid "Print information about a package"
123 msgstr "Wyświetla informacje na temat pakietu"
125 #: tazpkg:159
126 msgid "Print description of a package"
127 msgstr "Wyświetla opis pakietu"
129 #: tazpkg:160
130 msgid "List the files installed with a package"
131 msgstr "Wyświetla listę plików zainstalowanych razem z pakietem"
133 #: tazpkg:161
134 msgid "List the configuration files"
135 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
137 #: tazpkg:163
138 msgid "Search for a package by pattern or name"
139 msgstr "Wyszukuje pakiety wg nazwy albo szablonu (pattern)"
141 #: tazpkg:164
142 msgid "Search on mirror for package having a particular file"
143 msgstr ""
144 "Szukaj na serwerze (mirror) pakietu posiadającego\n"
145 " konkretny plik"
147 #: tazpkg:165
148 msgid "Search for file in all installed packages files"
149 msgstr "Szukaj pliku we wszystkich zainstalowanych pakietach"
151 #: tazpkg:167
152 msgid "Download a package into the current directory"
153 msgstr "Pobiera pakiet do aktualnego katalogu"
155 #: tazpkg:168
156 msgid "Download and install a package from the mirror"
157 msgstr "Pobiera i instaluje pakiet z serwera (mirror)"
159 #: tazpkg:169
160 msgid "Download and install a list of packages from the mirror"
161 msgstr "Pobiera i instaluje listę pakietów z serwera (mirror)"
163 #: tazpkg:170
164 msgid "Install a local package"
165 msgstr "Zainstaluj lokalny pakiet"
167 #: tazpkg:171
168 #, fuzzy
169 msgid "Install all packages from a list of packages"
170 msgstr "Zainstaluj wszystkie pakiety z listy pakietów"
172 #: tazpkg:172
173 msgid "Remove the specified package and all installed files"
174 msgstr "Usuń wskazany pakiet i wszystkie zainstalowane pliki"
176 #: tazpkg:173
177 msgid "Extract a (*.tazpkg) package into a directory"
178 msgstr "Wypakuj pakiet (*.tazpkg) do katalogu"
180 #: tazpkg:174
181 msgid "Pack an unpacked or prepared package tree"
182 msgstr ""
183 "Pakuje rozpakowane albo przygotowane drzewo katalogów\n"
184 " pakietu"
186 #: tazpkg:176
187 msgid "Recharge your packages.list from the mirror"
188 msgstr ""
189 "Załaduj listę pakietów packages.list z serwera lustrzanego\n"
190 " (mirror)"
192 #: tazpkg:177
193 msgid "Check packages %s to list and install latest upgrades"
194 msgstr ""
195 "Sprawdza sumy %s pakietów aby wyświetlić i\n"
196 " zainstalować najnowsze aktualizacje"
198 #: tazpkg:179
199 msgid "Create a package archive from an installed package"
200 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z już zainstalowanego pakietu"
202 #: tazpkg:180
203 msgid "Create a package archive with configuration files"
204 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z plikami konfiguracyjnymi"
206 #: tazpkg:181
207 msgid "Rebuild a package with a better compression ratio"
208 msgstr "Przebudowuje pakiet używając lepszej kompresji"
210 #: tazpkg:182
211 msgid "Block an installed package version or unblock it for upgrade"
212 msgstr ""
213 "Blokuje zainstalowaną wersję pakietu, albo odblokowuje ją\n"
214 " do aktualizacji"
216 #: tazpkg:183
217 msgid "Verify consistency of installed packages"
218 msgstr "Sprawdza zgodność i zależności zainstalowanych pakietów"
220 #: tazpkg:185
221 msgid "Install the flavor list of packages"
222 msgstr "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji"
224 #: tazpkg:186
225 msgid "Install the flavor list of packages and remove other ones"
226 msgstr ""
227 "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji i usuwa\n"
228 " wszystkie inne"
230 #: tazpkg:188
231 msgid "Change release and update packages"
232 msgstr "Zmień wydanie i zaktualizuj pakiety"
234 #: tazpkg:189
235 msgid "Clean all packages downloaded in cache directory"
236 msgstr "Czyści wszystkie pakiety pobrane do katalogu tymczasowego"
238 #: tazpkg:191
239 msgid "Display dependencies tree"
240 msgstr "Pokazuje drzewo zależności"
242 #: tazpkg:192
243 msgid "Display reverse dependencies tree"
244 msgstr "Pokazuje odwrotne drzewo zależności"
246 #: tazpkg:194
247 msgid "Convert alien package to tazpkg"
248 msgstr ""
249 "Konwertuje pakiet deb/rpm/tgz/pet/sfs/sb/arch/ipk na format\n"
250 " pakietów SliTaz (*.tazpkg)"
252 #: tazpkg:195
253 msgid "Link a package from another slitaz installation"
254 msgstr "Dowiązanie do pakietu z innej instalacji SliTaz"
256 #: tazpkg:197
257 msgid "Change the mirror url configuration"
258 msgstr "Zmienia konfigurację url serwera"
260 #: tazpkg:198
261 msgid "List undigest mirrors"
262 msgstr "Wyświetla listę prywatnych repozytoriów"
264 #: tazpkg:199
265 msgid "Remove an undigest mirror"
266 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium"
268 #: tazpkg:200
269 msgid "Add an undigest mirror"
270 msgstr "Dodaje prywatne repozytorium"
272 #: tazpkg:201
273 msgid "Update an undigest mirror"
274 msgstr "Aktualizuje prywatne repozytorium"
276 #: tazpkg:203
277 msgid "Replay post install script from package"
278 msgstr "Ponawia skrypt po-instalacyjny dla pakietu"
280 #: tazpkg:211
281 msgid "Usage for command up:"
282 msgstr "TazPkg użycie poleceń:"
284 #: tazpkg:211
285 msgid "option"
286 msgstr "opcja"
288 #: tazpkg:213
289 msgid "Without options run in interactive mode and ask before install"
290 msgstr ""
291 "W przypadku braku podania opcji - uruchamia w trybie interaktywnym i wymaga\n"
292 " potwierdzenia przed instalacją"
294 #: tazpkg:215
295 msgid "Where options are:"
296 msgstr "Gdzie opcje to:"
298 #: tazpkg:217
299 msgid "Check only for available upgrades"
300 msgstr "Sprawdza tylko dostępne aktualizacje"
302 #: tazpkg:218
303 msgid "Force recharge of packages list and check"
304 msgstr "Wymusza pobranie i sprawdzenie listy pakietów "
306 #: tazpkg:219
307 msgid "Check for upgrades and install them all"
308 msgstr ""
309 "Sprawdza czy są uaktualnienie, a następnie instaluje\n"
310 " wszystkie dostępne"
312 #: tazpkg:222 tazpkg:1528 tazpkg:1552 tazpkg:1613 tazpkg:1688 tazpkg:1743
313 #: tazpkg:2831
314 msgid "Example:"
315 msgstr "Przykład:"
317 #: tazpkg:234
318 msgid "Creating folder \"%s\"..."
319 msgstr "Tworzenie \"%s\"..."
321 #: tazpkg:266
322 msgid "Please specify a package name on the command line."
323 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
325 #: tazpkg:279 tazpkg:402
326 msgid "Unable to find file \"%s\""
327 msgstr "Nie można odnaleźć: \"%s\""
329 #: tazpkg:292
330 msgid "Unable to find the receipt \"%s\""
331 msgstr "Nie można odnaleźć recepty: %s"
333 #: tazpkg:354
334 msgid "\"%s\" package is already installed."
335 msgstr "Pakiet \"%s\" już jest zainstalowany."
337 #: tazpkg:355
338 msgid "You can use the --forced option to force installation."
339 msgstr ""
340 "Można użyć opcji --forced aby wymusić instalację, albo usunąć\n"
341 "go zainstalować ponownie."
343 #: tazpkg:372
344 msgid "Unable to find the list \"%s\""
345 msgstr "Nie można odnaleźć listy: %s"
347 #: tazpkg:374
348 msgid ""
349 "You must probably run 'tazpkg recharge' as root to get the latest list of\n"
350 "packages available on the mirror."
351 msgstr ""
352 "Prawdopodobnie należy uruchomić 'tazpkg recharge' jako administrator\n"
353 "aby pobrać najnowszą listę pakietów dostępnych na serwerze."
355 #: tazpkg:391
356 msgid "File \"%s\" generated. Please wait..."
357 msgstr ""
359 #: tazpkg:403
360 msgid "Please run tazpkg as root."
361 msgstr ""
363 #: tazpkg:524
364 msgid "Unable to find package \"%s\" in the mirrored packages list."
365 msgstr "Nie można znaleźć: %s na liście pakietów na serwerze."
367 #: tazpkg:611
368 msgid "Extracting package..."
369 msgstr "Rozpakowywanie..."
371 #: tazpkg:687
372 msgid "Installation of package \"%s\""
373 msgstr "Instalacja: %s"
375 #: tazpkg:689
376 msgid "Copying package..."
377 msgstr "Kopiowanie..."
379 #: tazpkg:705
380 msgid "Checking post install dependencies..."
381 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
383 #: tazpkg:708
384 msgid "Please run \"%s\" in / and retry."
385 msgstr "Proszę wykonać '%s' w głównym katalogu / i ponowić próbę."
387 #: tazpkg:790
388 msgid "Saving configuration files..."
389 msgstr "Zachowywanie plików konfiguracyjnych..."
391 #: tazpkg:806
392 msgid "Installing package..."
393 msgstr "Instalowanie..."
395 #: tazpkg:811
396 msgid "Removing old package..."
397 msgstr "Usuwanie starej wersji..."
399 #: tazpkg:820
400 msgid "Removing all tmp files..."
401 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
403 #: tazpkg:866
404 msgid "Package \"%s\" (%s) is installed."
405 msgstr "Pakiet %s (%s) nie jest zainstalowany."
407 #: tazpkg:905
408 msgid "Could not download \"%s\" from \"%s\". Exiting."
409 msgstr ""
411 #: tazpkg:999
412 msgid "WARNING! Dependency loop between \"%s\" and \"%s\"."
413 msgstr "OSTRZEŻENIE! Pętla zależności pomiędzy %s a %s."
415 #: tazpkg:1004
416 msgid "Tracking dependencies for package \"%s\""
417 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
419 #: tazpkg:1009
420 msgid "Missing package \"%s\""
421 msgstr "Brakujące: %s"
423 #: tazpkg:1013
424 msgid "%s missing package to install."
425 msgid_plural "%s missing packages to install."
426 msgstr[0] "%s brakujący pakiet do instalacji."
427 msgstr[1] "%s brakujące pakiety do instalacji."
428 msgstr[2] "%s brakujących pakietów do instalacji."
430 #: tazpkg:1033
431 msgid "Install all missing dependencies? (y/N)"
432 msgstr "Zainstaluj wszystkie brakujące zalezności? (t/N)"
434 #: tazpkg:1048
435 msgid "Checking if package \"%s\" exists in local list..."
436 msgstr "Sprawdzanie czy %s istnieje na lokalnej liście pakietów..."
438 #: tazpkg:1074
439 msgid "Leaving dependencies for package \"%s\" unresolved."
440 msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla %s."
442 #: tazpkg:1075
443 msgid "The package is installed but will probably not work."
444 msgstr "Pakiet jest zainstalowany ale prawdopodobnie nie będzie działał."
446 #: tazpkg:1085
447 msgid "Installed packages"
448 msgstr "Zainstalowane pakiety"
450 #: tazpkg:1097
451 msgid "%s installed package found for \"%s\""
452 msgid_plural "%s installed packages found for \"%s\""
453 msgstr[0] "Znaleziono %s zainstalowany pakiet dla: %s"
454 msgstr[1] "Znaleziono %s zainstalowane pakiety dla: %s"
455 msgstr[2] "Znaleziono %s zainstalowanych pakietów dla: %s"
457 #: tazpkg:1107
458 msgid "Available packages"
459 msgstr "Dostępne pakiety"
461 #: tazpkg:1118 tazpkg:1144
462 msgid ""
463 "No \"%s\" found to check for mirrored packages. For more results, please run "
464 "\"%s\" once as root before searching."
465 msgstr ""
466 "Nie znaleziono '%s' aby sprawdzić pakiety na serwerze. Proszę wykonać '%s' "
467 "jako administrator aby uzyskać więcej informacji podczas wyszukiwania."
469 #: tazpkg:1123 tazpkg:1149
470 msgid "%s available package found for \"%s\""
471 msgid_plural "%s available packages found for \"%s\""
472 msgstr[0] "Znaleziono %s dostępny pakiet dla: %s"
473 msgstr[1] "Znaleziono %s dostępne pakiety dla: %s"
474 msgstr[2] "Znaleziono %s dostępnych pakietów dla: %s"
476 #: tazpkg:1134
477 msgid "Matching packages name with version and desc"
478 msgstr "Pasujące nazwy pakietów wraz z wersją i opisem"
480 #: tazpkg:1201
481 msgid "Can't find flavor \"%s\". Abort."
482 msgstr "Nie można odnaleźć konfiguracji dla odmiany %s. Przerwano."
484 #: tazpkg:1216
485 msgid "Current mirror(s)"
486 msgstr "Aktualne serwer(y)"
488 #: tazpkg:1219
489 msgid ""
490 "Please enter URL of the new mirror (http, ftp or local path). You must "
491 "specify the complete address to the directory of the packages and packages."
492 "list file."
493 msgstr ""
494 "Proszę wprowadzić URL nowego serwera (http, ftp albo lokalna ścieżka). "
495 "Należy wprowadzić kompletny adres do katalogu pakietów i pliku packages."
496 "list ."
498 #: tazpkg:1222
499 msgid "New mirror(s) URL: "
500 msgstr "Nowy URL serwera(ów)"
502 #: tazpkg:1230
503 msgid "Nothing has been changed."
504 msgstr "Nic nie zostało zmienione"
506 #: tazpkg:1232
507 msgid "Setting mirror(s) to: \"%s\""
508 msgstr "Ustawianie serwera na: %s"
510 #: tazpkg:1357
511 msgid "Blocked packages"
512 msgstr "Zablokowane pakiety"
514 #: tazpkg:1361
515 msgid "No blocked packages found."
516 msgstr "Nie znaleziono zablokowanych pakietów."
518 #: tazpkg:1367
519 msgid "Packages categories"
520 msgstr "Kategorie pakietów"
522 #: tazpkg:1372
523 msgid "%s category"
524 msgid_plural "%s categories"
525 msgstr[0] "%s kategoria"
526 msgstr[1] "%s kategorie"
527 msgstr[2] "%s kategorii"
529 #: tazpkg:1379
530 msgid "List of all installed packages"
531 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
533 #: tazpkg:1386
534 msgid "%s package installed."
535 msgid_plural "%s packages installed."
536 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet."
537 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety."
538 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów."
540 #: tazpkg:1394
541 msgid "Installed packages of category \"%s\""
542 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
544 #: tazpkg:1405
545 msgid "%s package installed of category \"%s\"."
546 msgid_plural "%s packages installed of category \"%s\"."
547 msgstr[0] "Zainstalowano %s pakiet w kategorii %s."
548 msgstr[1] "Zainstalowano %s pakiety w kategorii %s."
549 msgstr[2] "Zainstalowano %s pakietów w kategorii %s."
551 #: tazpkg:1418 tazpkg:2234
552 msgid "Mirrored packages diff"
553 msgstr "Różnice (diff) w liście pakietów na serwerze"
555 #: tazpkg:1422
556 msgid "%s new package listed on the mirror."
557 msgid_plural "%s new packages listed on the mirror."
558 msgstr[0] "%s nowy pakiet wymieniony na liście z serwera."
559 msgstr[1] "%s nowe pakiety wymienione na liście z serwera."
560 msgstr[2] "%s nowych pakietów wymienionych na liście z serwera."
562 #: tazpkg:1427
563 msgid "Unable to list anything, no packages.diff found."
564 msgstr "Nie można sporządzić listy, nie znaleziono pliku packages.diff."
566 #: tazpkg:1428
567 msgid "Recharge your current list to create a first diff."
568 msgstr ""
569 "Odśwież aktualną listę pakietów aby utworzy pierwszy plik różnic (diff)."
571 #: tazpkg:1432
572 msgid "List of available packages on the mirror"
573 msgstr "Sporządza listę pakietów dostępnych na serwerze"
575 #: tazpkg:1437
576 msgid "%s package in the last recharged list."
577 msgid_plural "%s packages in the last recharged list."
578 msgstr[0] "%s pakiet w ostatnio pobranej liście pakietów."
579 msgstr[1] "%s pakiety w ostatnio pobranej liście pakietów."
580 msgstr[2] "%s pakietów w ostatnio pobranej liście pakietów."
582 #: tazpkg:1447
583 msgid "Installed files by \"%s\""
584 msgstr "Pliki zainstalowane przez: %s"
586 #: tazpkg:1451 tazpkg:1603
587 msgid "%s file"
588 msgid_plural "%s files"
589 msgstr[0] "%s plik"
590 msgstr[1] "%s pliki"
591 msgstr[2] "%s plików"
593 #: tazpkg:1462
594 #, fuzzy
595 msgid "TazPKG information"
596 msgstr "Informacje TazPkg"
598 #: tazpkg:1472
599 msgid "Package : %s"
600 msgstr "Pakiet : %s"
602 #: tazpkg:1473
603 msgid "Version : %s"
604 msgstr "Wersja : %s"
606 #: tazpkg:1474
607 msgid "Category : %s"
608 msgstr "Kategoria : %s"
610 #: tazpkg:1475
611 msgid "Short desc : %s"
612 msgstr "Krótki opis: %s"
614 #: tazpkg:1476
615 msgid "Maintainer : %s"
616 msgstr "Opiekun : %s"
618 #: tazpkg:1477
619 msgid "License : %s"
620 msgstr "Licencja : %s"
622 #: tazpkg:1478
623 msgid "Depends : %s"
624 msgstr "Zależności : %s"
626 #: tazpkg:1479
627 msgid "Suggested : %s"
628 msgstr "Sugerowane : %s"
630 #: tazpkg:1480
631 msgid "Build deps : %s"
632 msgstr "Zależności budowania: %s"
634 #: tazpkg:1481
635 msgid "Wanted src : %s"
636 msgstr "Wymagane źródła: %s"
638 #: tazpkg:1482
639 msgid "Web site : %s"
640 msgstr "Strona www : %s"
642 #: tazpkg:1483
643 msgid "Tags : %s"
644 msgstr ""
646 #: tazpkg:1491
647 msgid "Description of package \"%s\""
648 msgstr "Opis dla: %s"
650 #: tazpkg:1496
651 msgid "Sorry, no description available for this package."
652 msgstr "Przepraszamy, brak dostępnego opisu dla tego pakietu."
654 #: tazpkg:1504
655 msgid "TazPKG Activity"
656 msgstr ""
658 #: tazpkg:1527
659 msgid "Please specify a pattern or package name to search for."
660 msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pakietu."
662 #: tazpkg:1532
663 msgid "Search result for \"%s\""
664 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla: %s"
666 #: tazpkg:1551 tazpkg:1612
667 msgid "Please specify a pattern or file name to search for."
668 msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pliku."
670 #: tazpkg:1556
671 msgid "Search result for file \"%s\""
672 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla pliku %s"
674 #: tazpkg:1563 tazpkg:1586
675 msgid "Package %s:"
676 msgstr "Pakiet %s:"
678 #: tazpkg:1617
679 msgid "Search result for package \"%s\""
680 msgstr "Rezultat wyszukiwania pakietu %s"
682 #: tazpkg:1637
683 msgid "%s package"
684 msgid_plural "%s packages"
685 msgstr[0] "%s pakiet"
686 msgstr[1] "%s pakiety"
687 msgstr[2] "%s pakietów"
689 #: tazpkg:1686
690 msgid ""
691 "Please change directory (cd) to the packages repository and specify the list "
692 "of packages to install."
693 msgstr ""
694 "Proszę zmienić katalog (cd) na repozytorium pakietów i wprowadzić listę "
695 "pakietów do instalacji."
697 #: tazpkg:1694
698 msgid "Unable to find list \"%s\""
699 msgstr "Nie można znaleźć: %s"
701 #: tazpkg:1714
702 msgid "Adding implicit depends \"%s\"..."
703 msgstr "Dodawanie domyślnych zależności %s..."
705 #: tazpkg:1742
706 msgid "Please specify the release you want on the command line."
707 msgstr "Proszę sprecyzować wersję wydania w linii poleceń."
709 #: tazpkg:1771 tazpkg:2763
710 msgid "Package \"%s\" is not installed."
711 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
713 #: tazpkg:1789
714 msgid "The following packages depend on package \"%s\":"
715 msgstr "Poniższe pakiety mają w zależnościach %s:"
717 #: tazpkg:1796
718 msgid "The following packages have been modified by package \"%s\":"
719 msgstr "Poniższe pakiety zostały zmodyfikowane przez %s:"
721 #: tazpkg:1804
722 msgid "Remove package \"%s\" (%s)? (y/N)"
723 msgstr "Usuwa %s (%s)? (t/N)"
725 #: tazpkg:1808
726 msgid "Removing package \"%s\""
727 msgstr "Usuwanie: %s"
729 #: tazpkg:1813
730 msgid "Removing all files installed..."
731 msgstr "Usuwania wszystkich zainstalowanych plików..."
733 #: tazpkg:1832
734 msgid "Removing package receipt..."
735 msgstr "Usuwanie recepty dla pakietu..."
737 #: tazpkg:1849
738 msgid "Remove packages depending on package \"%s\"? (y/N)"
739 msgstr "Usunąć pakiety zależne od %s? (t/N)"
741 #: tazpkg:1864
742 msgid "Reinstall packages modified by package \"%s\"? (y/N)"
743 msgstr "Zainstalować ponownie pakiety zmodyfikowane przez %s? (t/N)"
745 #: tazpkg:1870
746 msgid "Check %s for reinstallation"
747 msgstr "Sprawdza %s w poszukiwaniu reinstalacji"
749 #: tazpkg:1880
750 msgid "Uninstallation of package \"%s\" cancelled."
751 msgstr "Usuwanie pakietu %s zostało anulowane."
753 #: tazpkg:1889
754 msgid "Extracting package \"%s\""
755 msgstr "Rozpakowywanie: %s"
757 #: tazpkg:1900 tazpkg:1918
758 msgid "Copying original package..."
759 msgstr "Kopiowanie oryginalnego pakietu..."
761 #: tazpkg:1907
762 msgid "Package \"%s\" is extracted to \"%s\""
763 msgstr "Pakiet %s został rozpakowany do: %s"
765 #: tazpkg:1915
766 msgid "Recompressing package \"%s\""
767 msgstr "Rekompresowanie: %s"
769 #: tazpkg:1925
770 msgid "Recompressing the FS..."
771 msgstr "Rekompresowanie systemu plików..."
773 #: tazpkg:1930
774 msgid "Creating new package..."
775 msgstr "Tworzenie nowego pakietu..."
777 #: tazpkg:1952
778 msgid "File lost"
779 msgstr "Brakujący plik"
781 #: tazpkg:1965 pkgs.cgi:833
782 msgid "Configuration files"
783 msgstr "Pliki konfiguracyjne"
785 #: tazpkg:2003
786 msgid "User configuration backup on date %s"
787 msgstr "Kopia zapasowa ustawień użytkownika z %s"
789 #: tazpkg:2020
790 msgid "Repacking \"%s\""
791 msgstr "Przepakowywanie: %s"
793 #: tazpkg:2023
794 msgid "Can't repack package \"%s\""
795 msgstr "Nie można przepakować %s"
797 #: tazpkg:2028
798 msgid "Can't repack, \"%s\" files have been modified by:"
799 msgstr "Nie można przepakować, pliki z %s zostały zmodyfikowane przez:"
801 #: tazpkg:2041
802 msgid "Can't repack, the following files are lost:"
803 msgstr "Nie można przepakować, brakuje następujących plików:"
805 #: tazpkg:2074
806 msgid "Can't repack, %s error."
807 msgstr "Nie można przepakować, błąd %s."
809 #: tazpkg:2086
810 msgid "Package \"%s\" repacked successfully."
811 msgstr "Pakiet %s został z powodzeniem przepakowany."
813 #: tazpkg:2087 tazpkg:2143
814 msgid "Size: %s"
815 msgstr "Rozmiar: %s"
817 #: tazpkg:2097
818 msgid "Receipt is missing. Please read the documentation."
819 msgstr "Brakuje recepty. Proszę zapoznać się z dokumentacją."
821 #: tazpkg:2100
822 msgid "Packing package \"%s\""
823 msgstr "Pakowanie: %s"
825 #: tazpkg:2102
826 msgid "Creating the list of files..."
827 msgstr "Tworzenie listy plików..."
829 #: tazpkg:2108
830 msgid "Creating %s of files..."
831 msgstr "Tworzenie %s dla plików..."
833 #: tazpkg:2122
834 msgid "Compressing the FS..."
835 msgstr "Kompresowanie systemu plików..."
837 #: tazpkg:2129
838 msgid "Updating receipt sizes..."
839 msgstr "Aktualizacja rozmiarów recepty..."
841 #: tazpkg:2134
842 msgid "Creating full cpio archive..."
843 msgstr "Tworzenie pełnego archiwum cpio..."
845 #: tazpkg:2137
846 msgid "Restoring original package tree..."
847 msgstr "Odtwarzanie oryginalnego drzewa pakietu..."
849 #: tazpkg:2141
850 msgid "Package \"%s\" compressed successfully."
851 msgstr "Pakiet %s został pomyślnie skompresowany."
853 #: tazpkg:2168
854 msgid "Repository \"%s\" doesn't exist."
855 msgstr "%s nie istnieje."
857 #: tazpkg:2186
858 msgid "Undigest %s"
859 msgstr "Prywatne %s"
861 #: tazpkg:2188
862 msgid "Repository \"%s\" is up to date."
863 msgstr "Repozytorium %s jest aktualne."
865 #: tazpkg:2203
866 msgid "Recharging undigest %s:"
867 msgstr "Pobieranie świeżej listy dla prywatnego repozytorium %s:"
869 #: tazpkg:2207
870 msgid "Creating backup of the last packages list..."
871 msgstr "Tworzenie kopii zapasowej ostatniej listy pakietów..."
873 #: tazpkg:2238
874 msgid "%s new package on the mirror."
875 msgid_plural "%s new packages on the mirror."
876 msgstr[0] "%s nowy pakiet na serwerze."
877 msgstr[1] "%s nowe pakiety na serwerze."
878 msgstr[2] "%s nowych pakietów na serwerze."
880 #: tazpkg:2242
881 msgid ""
882 "Last %s is ready to use. Note that next time you recharge the list, a list "
883 "of differences will be displayed to show new and upgradeable packages."
884 msgstr ""
885 "Najnowsze %s jest gotowe do użycia. Przy następny odświeżeniu listy pakietów "
886 "zostanie wyświetlona lista różnic aby pokazać nowe i zaktualizowane pakiety."
888 #: tazpkg:2282
889 msgid "List \"%s\" is older than one week... Recharging."
890 msgstr "%s jest starsza niż jeden tydzień... pobieranie nowej"
892 #: tazpkg:2286 tazpkg-box:48 pkgs.cgi:469
893 msgid "Package"
894 msgstr "Pakiet"
896 #: tazpkg:2286 tazpkg-box:49 pkgs.cgi:163 pkgs.cgi:710
897 msgid "Version"
898 msgstr "Wersja"
900 #: tazpkg:2286
901 msgid "Status"
902 msgstr "Status"
904 #: tazpkg:2311
905 msgid "Blocked"
906 msgstr "Zablokowany"
908 #: tazpkg:2318
909 msgid "New build"
910 msgstr "Nowy build"
912 #: tazpkg:2320
913 msgid "New version %s"
914 msgstr "Nowa wersja %s"
916 #: tazpkg:2333
917 msgid "System is up-to-date..."
918 msgstr "System jest aktualny..."
920 #: tazpkg:2337
921 msgid "%s installed package scanned in %ds"
922 msgid_plural "%s installed packages scanned in %ds"
923 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet przeskanowany w %ds"
924 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety przeskanowane w %ds"
925 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów przeskanowanych w %ds"
927 #: tazpkg:2343
928 msgid "%s blocked"
929 msgid_plural "%s blocked"
930 msgstr[0] "%s zablokowany"
931 msgstr[1] "%s zablokowane"
932 msgstr[2] "%s zablokowanych"
934 #: tazpkg:2347
935 msgid "You have %s available upgrade (%s)"
936 msgid_plural "You have %s available upgrades (%s)"
937 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja (%s)"
938 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje (%s)"
939 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji (%s)"
941 #: tazpkg:2358
942 msgid "Do you wish to install them now? (y/N)"
943 msgstr "Czy chcesz je teraz zainstalować? (t/N)"
945 #: tazpkg:2370
946 msgid "Leaving without any upgrades installed."
947 msgstr "Kończenie bez instalacji jakichkolwiek aktualizacji."
949 #: tazpkg:2384
950 msgid "No known bugs."
951 msgstr "Brak znanych błędów."
953 #: tazpkg:2390
954 msgid "Bug list completed"
955 msgstr "Lista błędów skompletowana"
957 #: tazpkg:2392
958 msgid "Bugs in package \"%s\" version %s:"
959 msgstr "Błędy w pakiecie %s wersja %s:"
961 #: tazpkg:2412
962 msgid "The package \"%s\" installation has not completed"
963 msgstr "Instalacja pakietu %s nie została zakończona pomyśłnie"
965 #: tazpkg:2420
966 msgid "The package \"%s\" has been modified by:"
967 msgstr "Pakiet %s został zmodyfikowany przez:"
969 #: tazpkg:2426
970 msgid "Files lost from package \"%s\":"
971 msgstr "Brakujące pliki pochodzące z %s:"
973 #: tazpkg:2430
974 msgid "target of symlink"
975 msgstr "cel dla dowiązania symbolicznego"
977 #: tazpkg:2436
978 msgid "Missing dependencies for package \"%s\":"
979 msgstr "Brakujące zależności dla %s:"
981 #: tazpkg:2444
982 msgid "Dependencies loop between \"%s\" and:"
983 msgstr "Pętla zależności pomiędzy %s i:"
985 #: tazpkg:2449
986 msgid "Looking for known bugs..."
987 msgstr "Sprawdzanie listy znanych błędów..."
989 #: tazpkg:2478
990 msgid "The following packages provide file \"%s\":"
991 msgstr "Poniższe pakiety dostarczają plik %s:"
993 #: tazpkg:2483
994 msgid "(overridden by %s)"
995 msgstr "(pominięta przez %s)"
997 #: tazpkg:2492
998 msgid "No package has installed the following files:"
999 msgstr "Poniższe pliki nie zostały zainstalowane przez pakiety:"
1001 #: tazpkg:2501
1002 msgid "Check completed."
1003 msgstr "Sprawdzanie zakończone."
1005 #: tazpkg:2510
1006 msgid "Package \"%s\" is already in the blocked packages list."
1007 msgstr "%s jest aktualnie na liście blokowanych pakietów."
1009 #: tazpkg:2512
1010 msgid "Add package \"%s\" to: %s..."
1011 msgstr "Dodaje %s do: %s..."
1013 #: tazpkg:2528
1014 msgid "Removing package \"%s\" from: %s..."
1015 msgstr "Usuwanie %s z: %s..."
1017 #: tazpkg:2536
1018 msgid "Package \"%s\" is not in the blocked packages list."
1019 msgstr "%s nie znajduje się na liście zablokowanych pakietów."
1021 #: tazpkg:2554 tazpkg:2599
1022 msgid "rootconfig needs --root= option used."
1023 msgstr "Użycie rootconfig wymaga użycia opcji -root="
1025 #: tazpkg:2566 tazpkg:2630
1026 msgid "Package \"%s\" already in the cache"
1027 msgstr "%s aktualnie w pamięci podręcznej"
1029 #: tazpkg:2569 tazpkg:2633
1030 msgid "Continuing package \"%s\" download"
1031 msgstr "Kontynuowanie pobierania %s"
1033 #: tazpkg:2657
1034 #, fuzzy
1035 msgid "Path: %s"
1036 msgstr "Ścieżka:"
1038 #: tazpkg:2658
1039 msgid "Cleaning cache directory..."
1040 msgstr "Czyszczenie katalogu pamięci podręcznej..."
1042 #: tazpkg:2663
1043 msgid "%s file removed from cache (%s)."
1044 msgid_plural "%s files removed from cache (%s)."
1045 msgstr[0] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
1046 msgstr[1] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
1047 msgstr[2] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
1049 #: tazpkg:2677
1050 msgid "Current undigest(s)"
1051 msgstr "Aktualne prywatne repozytoria"
1053 #: tazpkg:2680
1054 msgid "No undigest mirror found."
1055 msgstr "Nie znaleziono prywatnych repozytoriów."
1057 #: tazpkg:2694
1058 msgid "Remove \"%s\" undigest? (y/N)"
1059 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium %s? (t/N)"
1061 #: tazpkg:2696
1062 msgid "Removing \"%s\" undigest..."
1063 msgstr "Usuwanie prywatnego repozytorium %s..."
1065 #: tazpkg:2702
1066 msgid "Undigest \"%s\" not found"
1067 msgstr "Nie znaleziono prywatnego repozytorium %s"
1069 #: tazpkg:2719
1070 msgid "Creating new undigest \"%s\"."
1071 msgstr "Tworzenie nowego prywatnego repozytorium %s."
1073 #: tazpkg:2744
1074 msgid "Unknown option \"%s\"."
1075 msgstr "Nierozpoznana opcja %s."
1077 #: tazpkg:2759
1078 msgid "Nothing to do for package \"%s\"."
1079 msgstr "Brak działań do wykonania na %s."
1081 #: tazpkg:2764
1082 msgid "Install package with \"%s\" or \"%s\""
1083 msgstr "Instalacja pakietu przy pomocy '%s' albo '%s'"
1085 #: tazpkg:2778
1086 #, fuzzy
1087 msgid "TazPKG SHell."
1088 msgstr "TazPkg SHell."
1090 #: tazpkg:2779
1091 msgid "Type 'usage' to list all available commands or 'quit' or 'q' to exit."
1092 msgstr ""
1093 "Wpisz 'usage' aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, albo 'quit' lub 'q' "
1094 "aby\n"
1095 "zakończyć."
1097 #: tazpkg:2788
1098 #, fuzzy
1099 msgid "You are already running a TazPKG SHell."
1100 msgstr "Tazpkg SHell jest już uruchomiony."
1102 #: tazpkg:2829
1103 msgid "Usage: tazpkg link package_name slitaz_root"
1104 msgstr "Użycie: tazpkg link nazwa_pakietu slitaz_root"
1106 #: tazpkg:2833
1107 msgid "\"%s\" will use less than 100k in your running system RAM."
1108 msgstr "'%s' użyje mniej niż 100k w pamięci ram w uruchomionym systemie."
1110 #: tazpkg:2838
1111 msgid "Package \"%s\" is already installed."
1112 msgstr "%s jest już zainstalowany."
1114 #: tazpkg:2847
1115 msgid "Missing: %s"
1116 msgstr "Brakujące: %s"
1118 #: tazpkg:2851
1119 msgid "Link all missing dependencies? (y/N)"
1120 msgstr "Tworzy dowiązanie wszystkich brakujących zależnośći? (t/N)"
1122 #: tazpkg:2860
1123 #, fuzzy
1124 msgid "Leaving dependencies unresolved for package \"%s\""
1125 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
1127 #: tazpkg:2861
1128 msgid "The package is installed but probably will not work."
1129 msgstr "Pakiet jest zainstalowany, ale prawdopodobnie nie będzie działać."
1131 #: tazpkg-convert:29
1132 msgid "No dependency for:"
1133 msgstr "Brak zależności dla:"
1135 #: tazpkg-convert:32
1136 msgid "WARNING: unknown dependency for %s"
1137 msgstr "OSTRZEŻENIE: nierozpoznana zależność dla %s"
1139 #: tazpkg-convert:87 tazpkg-convert:244 tazpkg-convert:312 tazpkg-convert:347
1140 #: tazpkg-convert:427
1141 msgid "File \"%s\" does not look like %s package!"
1142 msgstr "Plik %s nie wygląda jak pakiet systemu %s!"
1144 #: tazpkg-convert:205 tazpkg-convert:482
1145 msgid "Invalid target: %s (expected i386)"
1146 msgstr "Błędna platforma docelowa: %s (spodziewana to i386)"
1148 #: tazpkg-convert:533
1149 msgid "Unable to extract the RPM using standard tools (rpm2cpio)."
1150 msgstr ""
1151 "Nie można rozpakować pliku RPM używając standardowych narzędzi (rpm2cpio)."
1153 #: tazpkg-convert:534
1154 msgid "Do you want to install \"%s\" package? (y/N)"
1155 msgstr "Czy chcesz zainstalować pakiet '%s'? (t/N)"
1157 #: tazpkg-convert:573
1158 msgid "Arch \"%s\" not supported."
1159 msgstr ""
1161 #: tazpkg-convert:660
1162 msgid "Unsupported format"
1163 msgstr "Nieobsługiwany format"
1165 #: tazpkg-box:19
1166 #, fuzzy
1167 msgid "TazPkg"
1168 msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
1170 #: tazpkg-box:20
1171 #, fuzzy
1172 msgid "SliTaz Package Action"
1173 msgstr "Działanie TazPkg"
1175 #: tazpkg-box:27
1176 msgid "package"
1177 msgstr "pakiet"
1179 #: tazpkg-box:50
1180 msgid "Short desc"
1181 msgstr "Krótki opis"
1183 #: tazpkg-box:51
1184 msgid "Unpacked size"
1185 msgstr ""
1187 #: tazpkg-box:52 pkgs.cgi:721
1188 msgid "Depends"
1189 msgstr "Zależności"
1191 #: tazpkg-box:66 pkgs.cgi:665
1192 msgid "Install"
1193 msgstr "Instaluj"
1195 #: tazpkg-box:67
1196 msgid "Extract"
1197 msgstr "Wypakuj"
1199 #: tazpkg-box:91
1200 #, fuzzy
1201 msgid "Downloading: %s"
1202 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1204 #: pkgs:5
1205 msgid "Packages"
1206 msgstr "Pakiety"
1208 #: pkgs:8 pkgs.cgi:262 pkgs.cgi:401 pkgs.cgi:458 pkgs.cgi:525 pkgs.cgi:565
1209 #: pkgs.cgi:625 pkgs.cgi:703 pkgs.cgi:996 tazpkg-notify:54
1210 msgid "My packages"
1211 msgstr "Moje pakiety"
1213 #: pkgs:10 pkgs.cgi:272 pkgs.cgi:332 pkgs.cgi:397 pkgs.cgi:454 pkgs.cgi:563
1214 #: pkgs.cgi:1006
1215 msgid "Recharge list"
1216 msgstr "Pobierz świeżą listę"
1218 #: pkgs:12
1219 msgid "Check updates"
1220 msgstr "Sprawdź aktualizacje"
1222 #: pkgs:14 pkgs.cgi:808 pkgs.cgi:1010
1223 msgid "Administration"
1224 msgstr "Administracja"
1226 #: pkgs.cgi:19
1227 msgid "TazPanel - Packages"
1228 msgstr "TazPanel - Pakiety"
1230 #: pkgs.cgi:70
1231 msgid "Last recharge:"
1232 msgstr "Ostatnie odświeżenie listy:"
1234 #: pkgs.cgi:77
1235 msgid "(Older than 10 days)"
1236 msgstr "(Starsze niż 10 dni)"
1238 #: pkgs.cgi:79
1239 msgid "(Not older than 10 days)"
1240 msgstr "(Nie starsze niż 10 dni)"
1242 #: pkgs.cgi:83
1243 msgid "Installed packages:"
1244 msgstr "Zainstalowane pakiety:"
1246 #: pkgs.cgi:85
1247 msgid "Mirrored packages:"
1248 msgstr "Pakiety na serwerze:"
1250 #: pkgs.cgi:87
1251 msgid "Upgradeable packages:"
1252 msgstr "Pakiety do aktualizacji:"
1254 #: pkgs.cgi:89 pkgs.cgi:751
1255 msgid "Installed files:"
1256 msgstr "Zainstalowane pliki:"
1258 #: pkgs.cgi:91
1259 msgid "Blocked packages:"
1260 msgstr "Zablokowane pakiety:"
1262 #: pkgs.cgi:107
1263 msgid "Delete"
1264 msgstr "Usuń"
1266 #: pkgs.cgi:110
1267 msgid "Use as default"
1268 msgstr "Użyj jako domyślny"
1270 #: pkgs.cgi:147
1271 msgid "Search"
1272 msgstr "Szukaj"
1274 #: pkgs.cgi:149
1275 msgid "Files"
1276 msgstr "Pliki"
1278 #: pkgs.cgi:162 pkgs.cgi:709 pkgs.cgi:911
1279 msgid "Name"
1280 msgstr "Nazwa"
1282 #: pkgs.cgi:164 pkgs.cgi:711
1283 msgid "Description"
1284 msgstr "Opis"
1286 #: pkgs.cgi:165
1287 msgid "Web"
1288 msgstr "Sieć"
1290 #: pkgs.cgi:176
1291 msgid "Categories"
1292 msgstr "Kategorie"
1294 #: pkgs.cgi:191
1295 msgid "all"
1296 msgstr "wszystko"
1298 #: pkgs.cgi:192
1299 #, fuzzy
1300 msgid "extra"
1301 msgstr "Wypakuj"
1303 #: pkgs.cgi:198
1304 msgid "Repositories"
1305 msgstr "Repozytoria"
1307 #: pkgs.cgi:199
1308 msgid "Public"
1309 msgstr "Publiczne"
1311 #: pkgs.cgi:209
1312 msgid "Any"
1313 msgstr "Wszystkie"
1315 #: pkgs.cgi:259 pkgs.cgi:382
1316 msgid "Listing packages..."
1317 msgstr "Sporządzanie listy pakietów..."
1319 #: pkgs.cgi:267 pkgs.cgi:327 pkgs.cgi:390 pkgs.cgi:447 pkgs.cgi:556
1320 msgid "Selection:"
1321 msgstr "Zaznaczenie:"
1323 #: pkgs.cgi:268 pkgs.cgi:651
1324 msgid "Remove"
1325 msgstr "Usuń"
1327 #: pkgs.cgi:274 pkgs.cgi:334 pkgs.cgi:399 pkgs.cgi:456 pkgs.cgi:523
1328 #: pkgs.cgi:1008
1329 msgid "Check upgrades"
1330 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1332 #: pkgs.cgi:318
1333 msgid "Listing linkable packages..."
1334 msgstr "Tworzenie listy pakietów mogących być dowiązanymi..."
1336 #: pkgs.cgi:321 pkgs.cgi:1002
1337 msgid "Linkable packages"
1338 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
1340 #: pkgs.cgi:328
1341 msgid "Link"
1342 msgstr "Dowiązanie"
1344 #: pkgs.cgi:385
1345 msgid "Category: %s"
1346 msgstr "Kategoria: %s"
1348 #: pkgs.cgi:409 pkgs.cgi:882
1349 msgid "Repository: %s"
1350 msgstr "Repozytorium: %s"
1352 #: pkgs.cgi:440
1353 msgid "Searching packages..."
1354 msgstr "Wyszukiwanie pakietów..."
1356 #: pkgs.cgi:443
1357 msgid "Search packages"
1358 msgstr "Szukaj pakietów"
1360 #: pkgs.cgi:450 pkgs.cgi:559
1361 msgid "Toogle all"
1362 msgstr "Zmień wszystkie"
1364 #: pkgs.cgi:470
1365 msgid "File"
1366 msgstr "Plik"
1368 #: pkgs.cgi:511
1369 msgid "Recharging lists..."
1370 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1372 #: pkgs.cgi:514
1373 msgid "Recharge"
1374 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1376 #: pkgs.cgi:519
1377 msgid "Recharge checks for new or updated packages"
1378 msgstr ""
1379 "Odświeżenie listy pakietów sprawdza serwer w poszukiwaniu nowych albo "
1380 "zaktualizowanych pakietów"
1382 #: pkgs.cgi:531
1383 msgid "Recharging packages list"
1384 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów"
1386 #: pkgs.cgi:536
1387 msgid "Packages lists are up-to-date. You should check for upgrades now."
1388 msgstr "Listy pakietów są już aktualne. Należy teraz sprawdzić aktualizacje."
1390 #: pkgs.cgi:548
1391 msgid "Checking for upgrades..."
1392 msgstr "Sprawdzanie uaktualnień..."
1394 #: pkgs.cgi:551
1395 msgid "Up packages"
1396 msgstr "Uaktualnij pakiety"
1398 #: pkgs.cgi:620
1399 msgid "Performing tasks on packages"
1400 msgstr "Wykonywanie działań na pakietach"
1402 #: pkgs.cgi:630
1403 msgid "Executing %s for: %s"
1404 msgstr "Wykonywanie %s dla: %s"
1406 #: pkgs.cgi:635
1407 msgid "y"
1408 msgstr "t"
1410 #: pkgs.cgi:654
1411 msgid "Getting package info..."
1412 msgstr "Pobieranie informacji o pakiecie..."
1414 #: pkgs.cgi:669
1415 msgid "Package %s"
1416 msgstr "Pakiet %s"
1418 #: pkgs.cgi:677
1419 msgid "Install (Non Free)"
1420 msgstr "Zainstaluj (Nie-Wolne)"
1422 #: pkgs.cgi:685
1423 msgid "Unblock"
1424 msgstr "Odblokuj"
1426 #: pkgs.cgi:689
1427 msgid "Block"
1428 msgstr "Zablokuj"
1430 #: pkgs.cgi:693
1431 msgid "Repack"
1432 msgstr "Przepakuj"
1434 #: pkgs.cgi:712
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Category"
1437 msgstr "Kategoria:"
1439 #: pkgs.cgi:716
1440 #, fuzzy
1441 msgid "Maintainer"
1442 msgstr "Opiekun:"
1444 #: pkgs.cgi:717 pkgs.cgi:746
1445 #, fuzzy
1446 msgid "Website"
1447 msgstr "Strona internetowa:"
1449 #: pkgs.cgi:718 pkgs.cgi:747
1450 #, fuzzy
1451 msgid "Sizes"
1452 msgstr "Rozmiary:"
1454 #: pkgs.cgi:728
1455 #, fuzzy
1456 msgid "Suggested"
1457 msgstr "Sugerowane :"
1459 #: pkgs.cgi:734
1460 #, fuzzy
1461 msgid "Tags"
1462 msgstr "Tagi:"
1464 #: pkgs.cgi:740
1465 msgid "Installed files: %s"
1466 msgstr "Zainstalowanych plików: %s"
1468 #: pkgs.cgi:799 pkgs.cgi:928
1469 msgid "Set link"
1470 msgstr "Ustaw dowiązanie"
1472 #: pkgs.cgi:802 pkgs.cgi:929
1473 msgid "Remove link"
1474 msgstr "Usuń dowiązanie"
1476 #: pkgs.cgi:810
1477 msgid "TazPkg administration and settings"
1478 msgstr "TazPkg administracja i ustawienia"
1480 #: pkgs.cgi:814
1481 msgid "Save configuration"
1482 msgstr "Zapisz konfigurację"
1484 #: pkgs.cgi:816
1485 msgid "List configuration files"
1486 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
1488 #: pkgs.cgi:818
1489 msgid "Quick check"
1490 msgstr "Szybkie sprawdzenie spójności"
1492 #: pkgs.cgi:820
1493 msgid "Full check"
1494 msgstr "Dogłębne sprawdzenie spójności"
1496 #: pkgs.cgi:825
1497 msgid "Creating the package..."
1498 msgstr "Tworzenie pakietu..."
1500 #: pkgs.cgi:830
1501 msgid "Path:"
1502 msgstr "Ścieżka:"
1504 #: pkgs.cgi:846
1505 msgid "Checking packages consistency..."
1506 msgstr "Sprawdzanie spójności pakietów..."
1508 #: pkgs.cgi:852
1509 msgid "Full packages check..."
1510 msgstr "Dogłębne sprawdzanie pakietów..."
1512 #: pkgs.cgi:859
1513 msgid "Packages cache"
1514 msgstr "Pamięć podręczna pakietów"
1516 #: pkgs.cgi:864
1517 msgid "Packages in the cache: %s (%s)"
1518 msgstr "Pakiety w pamięci podręcznej: %s (%s)"
1520 #: pkgs.cgi:871
1521 msgid "Default mirror"
1522 msgstr "Domyślny serwer"
1524 #: pkgs.cgi:875
1525 msgid "Current mirror list"
1526 msgstr "Aktualna lista serwerów"
1528 #: pkgs.cgi:899
1529 msgid "Private repositories"
1530 msgstr "Prywatne repozytoria"
1532 #: pkgs.cgi:912
1533 msgid "mirror"
1534 msgstr "serwer"
1536 #: pkgs.cgi:918
1537 msgid "Link to another SliTaz installation"
1538 msgstr "Dowiązanie do innej instalacji SliTaz"
1540 #: pkgs.cgi:920
1541 msgid ""
1542 "This link points to the root of another SliTaz installation. You will be "
1543 "able to install packages using soft links to it."
1544 msgstr ""
1545 "To dowiązanie wskazuje do głównego katalogu innej instalacji SliTaz. Możliwa "
1546 "będzie instalacja pakietów używając miękkich dowiązań do niego."
1548 #: pkgs.cgi:936
1549 msgid "SliTaz packages DVD"
1550 msgstr "DVD z pakietami SliTaz"
1552 #: pkgs.cgi:938
1553 msgid ""
1554 "A bootable DVD image of all available packages for the %s version is "
1555 "generated every day. It also contains a copy of the website and can be used "
1556 "without an internet connection. This image can be installed on a DVD or a "
1557 "USB key."
1558 msgstr ""
1559 "Botowalny obraz DVD zawierający wszystkie dostępne pakiety dla wersji %s "
1560 "jest generowany każdego dnia. Zawiera on również kopię strony internetowej i "
1561 "może być używany bez dostępu do internetu. Obraz ten może być zainstalowany "
1562 "jedynie na nośniku DVD bądź USB."
1564 #: pkgs.cgi:948
1565 msgid "Download DVD image"
1566 msgstr "Pobierz obraz DVD"
1568 #: pkgs.cgi:950
1569 msgid "Install from DVD/USB key"
1570 msgstr "Zainstaluj z nośnika DVD/USB"
1572 #: pkgs.cgi:953
1573 msgid "Install from ISO image:"
1574 msgstr "Zainstaluj z obrazu ISO:"
1576 #: pkgs.cgi:965 pkgs.cgi:977
1577 #, fuzzy
1578 msgid "%s is installed on /mnt/packages"
1579 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1581 #: pkgs.cgi:992
1582 msgid "Summary"
1583 msgstr "Podsumowanie"
1585 #: pkgs.cgi:1016
1586 msgid "Latest log entries"
1587 msgstr "Ostatnie wpisy logów"
1589 #: tazpkg-notify:26
1590 msgid "%s installed package"
1591 msgid_plural "%s installed packages"
1592 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet"
1593 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety"
1594 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów"
1596 #: tazpkg-notify:43
1597 msgid "Checking packages lists - %s"
1598 msgstr "Sprawdzanie listy pakietów - %s"
1600 #: tazpkg-notify:55
1601 msgid "Recharge lists"
1602 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1604 #: tazpkg-notify:56
1605 msgid "Check upgrade"
1606 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1608 #: tazpkg-notify:57
1609 msgid "TazPkg SHell"
1610 msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
1612 #: tazpkg-notify:58
1613 msgid "TazPkg manual"
1614 msgstr "TazPkg instrukcja"
1616 #: tazpkg-notify:59
1617 msgid "Close notification"
1618 msgstr "Zamknij powiadomienie"
1620 #: tazpkg-notify:78
1621 msgid "No packages list found - %s"
1622 msgstr "Nie znaleziono listy pakietów - %s"
1624 #: tazpkg-notify:86
1625 msgid "Your packages list is older than 10 days"
1626 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 10 dni"
1628 #: tazpkg-notify:95
1629 msgid "There is %s upgradeable package"
1630 msgid_plural "There are %s upgradeable packages"
1631 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja pakietów"
1632 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje pakietów"
1633 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji pakietów"
1635 #: tazpkg-notify:104
1636 #, fuzzy
1637 msgid "System is up to date - %s"
1638 msgstr "System jest aktualny - %s"
1640 #~ msgid "Website:"
1641 #~ msgstr "Strona internetowa:"
1643 #~ msgid "Sizes:"
1644 #~ msgstr "Rozmiary:"
1646 #~ msgid "Name:"
1647 #~ msgstr "Nazwa:"
1649 #~ msgid "Version:"
1650 #~ msgstr "Wersja:"
1652 #~ msgid "Description:"
1653 #~ msgstr "Opis:"
1655 #~ msgid "Depends:"
1656 #~ msgstr "Zależności:"
1658 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like an Archlinux/Alpine package!"
1659 #~ msgstr ""
1660 #~ "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemów Archlinux/Alpine!"
1662 #, fuzzy
1663 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Puppy package!"
1664 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
1666 #, fuzzy
1667 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slax package!"
1668 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
1670 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slackware package!"
1671 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
1673 #~ msgid "Leaving dependencies unresolved for: $PACKAGE"
1674 #~ msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla: $PACKAGE"
1676 #~ msgid "No new packages on the mirror."
1677 #~ msgstr "Brak nowych pakietów na serwerze."
1679 #~ msgid "$num file found for: $pkg"
1680 #~ msgid_plural "$num files found for: $pkg"
1681 #~ msgstr[0] "Znaleziono $num plik dla: $pkg"
1682 #~ msgstr[1] "Znaleziono $num pliki dla: $pkg"
1683 #~ msgstr[2] "Znaleziono $num plików dla: $pkg"
1685 #, fuzzy
1686 #~ msgid "Path: $CACHE_DIR"
1687 #~ msgstr "Wyczyść pamięć podręczną: $CACHE_DIR"
1689 #, fuzzy
1690 #~ msgid "0 blocked"
1691 #~ msgstr "$num zablokowany"
1693 #~ msgid "No file found for: $file"
1694 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $file"
1696 #, fuzzy
1697 #~ msgid "0 files found for: $pkg"
1698 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $pkg"
1700 #, fuzzy
1701 #~ msgid "No available packages found for \"%s\""
1702 #~ msgstr "Nie znaleziono zainstalowanych pakietów dla: %s"
1704 #~ msgid "$pkg_name is installed."
1705 #~ msgstr "$pkg_name jest zainstalowany."
1707 #, fuzzy
1708 #~ msgid "$num files removed from cache."
1709 #~ msgstr "Usunięto $num plik z pamięci podręcznej."
1711 #~ msgid "Extracting the pseudo fs..."
1712 #~ msgstr "Rozpakowywanie pseudo fs..."
1714 #~ msgid "Package name: <b>$pkgname</b>"
1715 #~ msgstr "Nazwa pakietu: <b>$pkgname</b>"
1717 #~ msgid "URL"
1718 #~ msgstr "URL"