tazpkg view po/pl.po @ rev 838

repack SHORT_DESC fix (thanks aleksej)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Sun Aug 16 11:20:17 2015 +0200 (2015-08-16)
parents 358a978f45a9
children a02e36d44d06
line source
1 # Polish translation for TazPkg package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazPkg package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazPkg 5.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-10 22:45+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-08-07 13:34+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazpkg:86 tazpkg:2887
25 msgid "SliTaz package manager - Version: %s"
26 msgstr "Menadżer pakietów SliTaz - Wersja: %s"
28 #: tazpkg:88 tazpkg-box:24 tazpkg-notify:78
29 msgid "Usage:"
30 msgstr "Użycie:"
32 #: tazpkg:89
33 msgid "tazpkg [command] [package|dir|pattern|list|cat|--opt] [dir|--opt]"
34 msgstr ""
35 "tazpkg [komenda] [pakiet|katalog|wzór|lista|kategoria|--opt] [katalog|--opt]"
37 #: tazpkg:91
38 msgid "SHell:"
39 msgstr "SHell:"
41 #: tazpkg:93
42 msgid "Commands:"
43 msgstr "Komendy:"
45 #: tazpkg:95
46 msgid "Print this short usage"
47 msgstr "Pokazuje tą krótką informację o użyciu"
49 #: tazpkg:96
50 msgid "Show help on the TazPkg commands"
51 msgstr ""
53 #: tazpkg:97
54 msgid "Show TazPkg activity log"
55 msgstr ""
57 #: tazpkg:98
58 msgid "Clean all packages downloaded in cache directory"
59 msgstr "Czyści wszystkie pakiety pobrane do katalogu tymczasowego"
61 #: tazpkg:99
62 msgid "Run interactive TazPkg shell"
63 msgstr ""
65 #: tazpkg:101
66 msgid "List installed packages on the system"
67 msgstr "Wyświetla zainstalowane w systemie pakiety"
69 #: tazpkg:102
70 msgid "List all available packages on the mirror"
71 msgstr "Wyświetl wszystkie dostępne pakiety na serwerze (mirror)"
73 #: tazpkg:103
74 msgid "List the configuration files"
75 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
77 #: tazpkg:105
78 msgid "Search for a package by pattern or name"
79 msgstr "Wyszukuje pakiety wg nazwy albo szablonu (pattern)"
81 #: tazpkg:106
82 msgid "Search on mirror for package having a particular file"
83 msgstr ""
84 "Szukaj na serwerze (mirror) pakietu posiadającego\n"
85 " konkretny plik"
87 #: tazpkg:107
88 msgid "Search for file in all installed packages files"
89 msgstr "Szukaj pliku we wszystkich zainstalowanych pakietach"
91 #: tazpkg:109
92 msgid "Download a package into the current directory"
93 msgstr "Pobiera pakiet do aktualnego katalogu"
95 #: tazpkg:110
96 msgid "Install a local package"
97 msgstr "Zainstaluj lokalny pakiet"
99 #: tazpkg:111
100 msgid "Download and install a package from the mirror"
101 msgstr "Pobiera i instaluje pakiet z serwera (mirror)"
103 #: tazpkg:112
104 #, fuzzy
105 msgid "Install all packages from a list of packages"
106 msgstr "Zainstaluj wszystkie pakiety z listy pakietów"
108 #: tazpkg:113
109 msgid "Download and install a list of packages from the mirror"
110 msgstr "Pobiera i instaluje listę pakietów z serwera (mirror)"
112 #: tazpkg:114
113 msgid "Remove the specified package and all installed files"
114 msgstr "Usuń wskazany pakiet i wszystkie zainstalowane pliki"
116 #: tazpkg:115
117 msgid "Replay post install script from package"
118 msgstr "Ponawia skrypt po-instalacyjny dla pakietu"
120 #: tazpkg:116
121 msgid "Link a package from another SliTaz installation"
122 msgstr "Dowiązanie do pakietu z innej instalacji SliTaz"
124 #: tazpkg:117
125 msgid "Change release and update packages"
126 msgstr "Zmień wydanie i zaktualizuj pakiety"
128 #: tazpkg:118
129 msgid "Install the flavor list of packages"
130 msgstr "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji"
132 #: tazpkg:119
133 msgid "Install the flavor list of packages and remove other ones"
134 msgstr ""
135 "Instaluje listę pakietów z odmiany dystrybucji i usuwa\n"
136 " wszystkie inne"
138 #: tazpkg:121
139 msgid "Print information about a package"
140 msgstr "Wyświetla informacje na temat pakietu"
142 #: tazpkg:122
143 msgid "Print description of a package"
144 msgstr "Wyświetla opis pakietu"
146 #: tazpkg:123
147 msgid "List the files installed with a package"
148 msgstr "Wyświetla listę plików zainstalowanych razem z pakietem"
150 #: tazpkg:124
151 msgid "Block an installed package version or unblock it for upgrade"
152 msgstr ""
153 "Blokuje zainstalowaną wersję pakietu, albo odblokowuje ją\n"
154 " do aktualizacji"
156 #: tazpkg:125
157 msgid "Verify consistency of installed packages"
158 msgstr "Sprawdza zgodność i zależności zainstalowanych pakietów"
160 #: tazpkg:126
161 msgid "Show known bugs in packages"
162 msgstr "Pokazuje znane błędy w pakietach"
164 #: tazpkg:127
165 msgid "Display dependencies tree"
166 msgstr "Pokazuje drzewo zależności"
168 #: tazpkg:128
169 msgid "Display reverse dependencies tree"
170 msgstr "Pokazuje odwrotne drzewo zależności"
172 #: tazpkg:129
173 msgid "Extract a (*.tazpkg) package into a directory"
174 msgstr "Wypakuj pakiet (*.tazpkg) do katalogu"
176 #: tazpkg:130
177 msgid "Pack an unpacked or prepared package tree"
178 msgstr ""
179 "Pakuje rozpakowane albo przygotowane drzewo katalogów\n"
180 " pakietu"
182 #: tazpkg:131
183 msgid "Create a package archive from an installed package"
184 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z już zainstalowanego pakietu"
186 #: tazpkg:132
187 msgid "Create a package archive with configuration files"
188 msgstr "Tworzy archiwum pakietu z plikami konfiguracyjnymi"
190 #: tazpkg:133
191 msgid "Rebuild a package with a better compression ratio"
192 msgstr "Przebudowuje pakiet używając lepszej kompresji"
194 #: tazpkg:134
195 msgid "Convert alien package to tazpkg"
196 msgstr ""
197 "Konwertuje pakiet deb/rpm/tgz/pet/sfs/sb/arch/ipk na format\n"
198 " pakietów SliTaz (*.tazpkg)"
200 #: tazpkg:135
201 #, fuzzy
202 msgid "Print list of suggested packages"
203 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
205 #: tazpkg:137
206 msgid "Recharge your packages.list from the mirror"
207 msgstr ""
208 "Załaduj listę pakietów packages.list z serwera lustrzanego\n"
209 " (mirror)"
211 #: tazpkg:138
212 msgid "Check packages %s to list and install latest upgrades"
213 msgstr ""
214 "Sprawdza sumy %s pakietów aby wyświetlić i\n"
215 " zainstalować najnowsze aktualizacje"
217 #: tazpkg:139
218 msgid "Change the mirror URL configuration"
219 msgstr "Zmienia konfigurację URL serwera"
221 #: tazpkg:140
222 msgid "Update an undigest mirror"
223 msgstr "Aktualizuje prywatne repozytorium"
225 #: tazpkg:141
226 msgid "List undigest mirrors"
227 msgstr "Wyświetla listę prywatnych repozytoriów"
229 #: tazpkg:142
230 msgid "Add an undigest mirror"
231 msgstr "Dodaje prywatne repozytorium"
233 #: tazpkg:143
234 msgid "Remove an undigest mirror"
235 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium"
237 #: tazpkg:151
238 msgid "Usage for command up:"
239 msgstr "TazPkg użycie poleceń:"
241 #: tazpkg:151
242 msgid "option"
243 msgstr "opcja"
245 #: tazpkg:153
246 msgid "Without options run in interactive mode and ask before install"
247 msgstr ""
248 "W przypadku braku podania opcji - uruchamia w trybie interaktywnym i wymaga\n"
249 " potwierdzenia przed instalacją"
251 #: tazpkg:155
252 msgid "Where options are:"
253 msgstr "Gdzie opcje to:"
255 #: tazpkg:157
256 msgid "Check only for available upgrades"
257 msgstr "Sprawdza tylko dostępne aktualizacje"
259 #: tazpkg:158
260 msgid "Force recharge of packages list and check"
261 msgstr "Wymusza pobranie i sprawdzenie listy pakietów "
263 #: tazpkg:159
264 msgid "Check for upgrades and install them all"
265 msgstr ""
266 "Sprawdza czy są uaktualnienie, a następnie instaluje\n"
267 " wszystkie dostępne"
269 #: tazpkg:162 tazpkg:1422 tazpkg:1443 tazpkg:1505 tazpkg:1583 tazpkg:1637
270 #: tazpkg:2823
271 msgid "Example:"
272 msgstr "Przykład:"
274 #: tazpkg:173
275 msgid "Creating folder \"%s\"..."
276 msgstr "Tworzenie \"%s\"..."
278 #: tazpkg:203
279 msgid "Please specify a package name on the command line."
280 msgstr "Proszę podać nazwę pakietu w linii poleceń."
282 #: tazpkg:215 tazpkg:332
283 msgid "Unable to find file \"%s\""
284 msgstr "Nie można odnaleźć: \"%s\""
286 #: tazpkg:227
287 msgid "Unable to find the receipt \"%s\""
288 msgstr "Nie można odnaleźć recepty: %s"
290 #: tazpkg:284
291 msgid "\"%s\" package is already installed."
292 msgstr "Pakiet \"%s\" już jest zainstalowany."
294 #: tazpkg:285
295 msgid "You can use the --forced option to force installation."
296 msgstr ""
297 "Można użyć opcji --forced aby wymusić instalację, albo usunąć\n"
298 "go zainstalować ponownie."
300 #: tazpkg:301
301 msgid "Unable to find the list \"%s\""
302 msgstr "Nie można odnaleźć listy: %s"
304 #: tazpkg:303
305 msgid ""
306 "You must probably run 'tazpkg recharge' as root to get the latest list of\n"
307 "packages available on the mirror."
308 msgstr ""
309 "Prawdopodobnie należy uruchomić 'tazpkg recharge' jako administrator\n"
310 "aby pobrać najnowszą listę pakietów dostępnych na serwerze."
312 #: tazpkg:319 tazpkg:340
313 msgid "File \"%s\" generated. Please wait..."
314 msgstr ""
316 #: tazpkg:333
317 msgid "Please run tazpkg as root."
318 msgstr ""
320 #: tazpkg:460
321 msgid "Unable to find package \"%s\" in the mirrored packages list."
322 msgstr "Nie można znaleźć: %s na liście pakietów na serwerze."
324 #: tazpkg:543
325 msgid "Extracting package..."
326 msgstr "Rozpakowywanie..."
328 #: tazpkg:629
329 msgid "Installation of package \"%s\""
330 msgstr "Instalacja: %s"
332 #: tazpkg:634
333 msgid "Copying package..."
334 msgstr "Kopiowanie..."
336 #: tazpkg:650
337 msgid "Checking post install dependencies..."
338 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
340 #: tazpkg:653
341 msgid "Please run \"%s\" in / and retry."
342 msgstr "Proszę wykonać '%s' w głównym katalogu / i ponowić próbę."
344 #: tazpkg:736
345 msgid "Saving configuration files..."
346 msgstr "Zachowywanie plików konfiguracyjnych..."
348 #: tazpkg:754
349 msgid "Installing package..."
350 msgstr "Instalowanie..."
352 #: tazpkg:759
353 msgid "Removing old package..."
354 msgstr "Usuwanie starej wersji..."
356 #: tazpkg:768
357 msgid "Removing all tmp files..."
358 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
360 #: tazpkg:774
361 #, fuzzy
362 msgid "Execute post-install commands..."
363 msgstr "Sprawdzanie po instalacyjnych zależności..."
365 #: tazpkg:819
366 msgid "Package \"%s\" (%s) is installed."
367 msgstr "Pakiet %s (%s) nie jest zainstalowany."
369 #: tazpkg:859
370 msgid "Could not download \"%s\" from \"%s\". Exiting."
371 msgstr ""
373 #: tazpkg:956
374 msgid "WARNING! Dependency loop between \"%s\" and \"%s\"."
375 msgstr "OSTRZEŻENIE! Pętla zależności pomiędzy %s a %s."
377 #: tazpkg:961
378 msgid "Tracking dependencies for package \"%s\""
379 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
381 #: tazpkg:966
382 msgid "Missing package \"%s\""
383 msgstr "Brakujące: %s"
385 #: tazpkg:970
386 msgid "%s missing package to install."
387 msgid_plural "%s missing packages to install."
388 msgstr[0] "%s brakujący pakiet do instalacji."
389 msgstr[1] "%s brakujące pakiety do instalacji."
390 msgstr[2] "%s brakujących pakietów do instalacji."
392 #: tazpkg:989
393 msgid "Install all missing dependencies? (y/N)"
394 msgstr "Zainstaluj wszystkie brakujące zalezności? (t/N)"
396 #: tazpkg:1004
397 msgid "Checking if package \"%s\" exists in local list..."
398 msgstr "Sprawdzanie czy %s istnieje na lokalnej liście pakietów..."
400 #: tazpkg:1030
401 msgid "Leaving dependencies for package \"%s\" unresolved."
402 msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla %s."
404 #: tazpkg:1031
405 msgid "The package is installed but will probably not work."
406 msgstr "Pakiet jest zainstalowany ale prawdopodobnie nie będzie działał."
408 #: tazpkg:1040 tazpanel/pkgs.cgi:608
409 msgid "Installed packages"
410 msgstr "Zainstalowane pakiety"
412 #: tazpkg:1052
413 msgid "%s installed package found for \"%s\""
414 msgid_plural "%s installed packages found for \"%s\""
415 msgstr[0] "Znaleziono %s zainstalowany pakiet dla: %s"
416 msgstr[1] "Znaleziono %s zainstalowane pakiety dla: %s"
417 msgstr[2] "Znaleziono %s zainstalowanych pakietów dla: %s"
419 #: tazpkg:1061 tazpanel/pkgs.cgi:607
420 msgid "Available packages"
421 msgstr "Dostępne pakiety"
423 #: tazpkg:1090 tazpkg:1121
424 msgid ""
425 "No \"%s\" found to check for mirrored packages. For more results, please run "
426 "\"%s\" once as root before searching."
427 msgstr ""
428 "Nie znaleziono '%s' aby sprawdzić pakiety na serwerze. Proszę wykonać '%s' "
429 "jako administrator aby uzyskać więcej informacji podczas wyszukiwania."
431 #: tazpkg:1097 tazpkg:1127
432 msgid "%s available package found for \"%s\""
433 msgid_plural "%s available packages found for \"%s\""
434 msgstr[0] "Znaleziono %s dostępny pakiet dla: %s"
435 msgstr[1] "Znaleziono %s dostępne pakiety dla: %s"
436 msgstr[2] "Znaleziono %s dostępnych pakietów dla: %s"
438 #: tazpkg:1107
439 msgid "Matching packages name with version and desc"
440 msgstr "Pasujące nazwy pakietów wraz z wersją i opisem"
442 #: tazpkg:1178
443 msgid "Can't find flavor \"%s\". Abort."
444 msgstr "Nie można odnaleźć konfiguracji dla odmiany %s. Przerwano."
446 #: tazpkg:1192
447 msgid "Current mirror(s)"
448 msgstr "Aktualne serwer(y)"
450 #: tazpkg:1195
451 msgid ""
452 "Please enter URL of the new mirror (http, ftp or local path). You must "
453 "specify the complete address to the directory of the packages and packages."
454 "list file."
455 msgstr ""
456 "Proszę wprowadzić URL nowego serwera (http, ftp albo lokalna ścieżka). "
457 "Należy wprowadzić kompletny adres do katalogu pakietów i pliku packages."
458 "list ."
460 #: tazpkg:1199
461 msgid "New mirror(s) URL: "
462 msgstr "Nowy URL serwera(ów)"
464 #: tazpkg:1208
465 msgid "Nothing has been changed."
466 msgstr "Nic nie zostało zmienione"
468 #: tazpkg:1210
469 msgid "Setting mirror(s) to: \"%s\""
470 msgstr "Ustawianie serwera na: %s"
472 #: tazpkg:1316
473 #, fuzzy
474 msgid "Restoring database files..."
475 msgstr "Usuwanie wszystkich tymczasowych plików tmp..."
477 #: tazpkg:1324
478 #, fuzzy
479 msgid "Recharging failed"
480 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
482 #: tazpkg:1332 tazpanel/pkgs.cgi:872
483 msgid "Package %s"
484 msgstr "Pakiet %s"
486 #: tazpkg:1407
487 msgid "Description of package \"%s\""
488 msgstr "Opis dla: %s"
490 #: tazpkg:1411
491 #, fuzzy
492 msgid "Description absent."
493 msgstr "Opis"
495 #: tazpkg:1421
496 msgid "Please specify a pattern or package name to search for."
497 msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pakietu."
499 #: tazpkg:1426
500 msgid "Search result for \"%s\""
501 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla: %s"
503 #: tazpkg:1442 tazpkg:1504
504 msgid "Please specify a pattern or file name to search for."
505 msgstr "Proszę wprowadzić szukany wzór albo nazwę pliku."
507 #: tazpkg:1447
508 msgid "Search result for file \"%s\""
509 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla pliku %s"
511 #: tazpkg:1466 tazpkg:1480
512 msgid "Package %s:"
513 msgstr "Pakiet %s:"
515 #: tazpkg:1495 modules/list:203 modules/list:213 tazpanel/pkgs.cgi:72
516 msgid "%s file"
517 msgid_plural "%s files"
518 msgstr[0] "%s plik"
519 msgstr[1] "%s pliki"
520 msgstr[2] "%s plików"
522 #: tazpkg:1509
523 msgid "Search result for package \"%s\""
524 msgstr "Rezultat wyszukiwania pakietu %s"
526 #: tazpkg:1529 modules/list:86 modules/list:120
527 msgid "%s package"
528 msgid_plural "%s packages"
529 msgstr[0] "%s pakiet"
530 msgstr[1] "%s pakiety"
531 msgstr[2] "%s pakietów"
533 #: tazpkg:1581
534 msgid ""
535 "Please change directory (cd) to the packages repository and specify the list "
536 "of packages to install."
537 msgstr ""
538 "Proszę zmienić katalog (cd) na repozytorium pakietów i wprowadzić listę "
539 "pakietów do instalacji."
541 #: tazpkg:1589
542 msgid "Unable to find list \"%s\""
543 msgstr "Nie można znaleźć: %s"
545 #: tazpkg:1609
546 msgid "Adding implicit depends \"%s\"..."
547 msgstr "Dodawanie domyślnych zależności %s..."
549 #: tazpkg:1636
550 msgid "Please specify the release you want on the command line."
551 msgstr "Proszę sprecyzować wersję wydania w linii poleceń."
553 #: tazpkg:1665 tazpkg:2466 tazpkg:2486 tazpkg:2506 tazpkg:2753
554 msgid "Package \"%s\" is not installed."
555 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
557 #: tazpkg:1677
558 msgid "The following packages depend on package \"%s\":"
559 msgstr "Poniższe pakiety mają w zależnościach %s:"
561 #: tazpkg:1685
562 msgid "The following packages have been modified by package \"%s\":"
563 msgstr "Poniższe pakiety zostały zmodyfikowane przez %s:"
565 #: tazpkg:1693
566 msgid "Remove package \"%s\" (%s)? (y/N)"
567 msgstr "Usuwa %s (%s)? (t/N)"
569 #: tazpkg:1695
570 msgid "Uninstallation of package \"%s\" cancelled."
571 msgstr "Usuwanie pakietu %s zostało anulowane."
573 #: tazpkg:1702
574 msgid "Removing package \"%s\""
575 msgstr "Usuwanie: %s"
577 #: tazpkg:1706
578 msgid "Execution of pre-remove commands..."
579 msgstr ""
581 #: tazpkg:1712
582 msgid "Removing all files installed..."
583 msgstr "Usuwania wszystkich zainstalowanych plików..."
585 #: tazpkg:1731
586 msgid "Execution of post-remove commands..."
587 msgstr ""
589 #: tazpkg:1737
590 msgid "Removing package receipt..."
591 msgstr "Usuwanie recepty dla pakietu..."
593 #: tazpkg:1743
594 #, fuzzy
595 msgid "Package \"%s\" (%s) removed."
596 msgstr "Pakiet %s (%s) nie jest zainstalowany."
598 #: tazpkg:1756
599 msgid "Remove packages depending on package \"%s\"? (y/N)"
600 msgstr "Usunąć pakiety zależne od %s? (t/N)"
602 #: tazpkg:1773
603 msgid "Reinstall packages modified by package \"%s\"? (y/N)"
604 msgstr "Zainstalować ponownie pakiety zmodyfikowane przez %s? (t/N)"
606 #: tazpkg:1779
607 msgid "Check %s for reinstallation"
608 msgstr "Sprawdza %s w poszukiwaniu reinstalacji"
610 #: tazpkg:1795
611 msgid "Extracting package \"%s\""
612 msgstr "Rozpakowywanie: %s"
614 #: tazpkg:1806 tazpkg:1824
615 msgid "Copying original package..."
616 msgstr "Kopiowanie oryginalnego pakietu..."
618 #: tazpkg:1813
619 msgid "Package \"%s\" is extracted to \"%s\""
620 msgstr "Pakiet %s został rozpakowany do: %s"
622 #: tazpkg:1821
623 msgid "Recompressing package \"%s\""
624 msgstr "Rekompresowanie: %s"
626 #: tazpkg:1831
627 msgid "Recompressing the FS..."
628 msgstr "Rekompresowanie systemu plików..."
630 #: tazpkg:1836
631 msgid "Creating new package..."
632 msgstr "Tworzenie nowego pakietu..."
634 #: tazpkg:1876
635 msgid "User configuration backup on date %s"
636 msgstr "Kopia zapasowa ustawień użytkownika z %s"
638 #: tazpkg:1893
639 msgid "Repacking \"%s\""
640 msgstr "Przepakowywanie: %s"
642 #: tazpkg:1896
643 msgid "Can't repack package \"%s\""
644 msgstr "Nie można przepakować %s"
646 #: tazpkg:1901
647 msgid "Can't repack, \"%s\" files have been modified by:"
648 msgstr "Nie można przepakować, pliki z %s zostały zmodyfikowane przez:"
650 #: tazpkg:1914
651 msgid "Can't repack, the following files are lost:"
652 msgstr "Nie można przepakować, brakuje następujących plików:"
654 #: tazpkg:1947
655 msgid "Can't repack, %s error."
656 msgstr "Nie można przepakować, błąd %s."
658 #: tazpkg:1959
659 msgid "Package \"%s\" repacked successfully."
660 msgstr "Pakiet %s został z powodzeniem przepakowany."
662 #: tazpkg:1960 tazpkg:2027
663 msgid "Size: %s"
664 msgstr "Rozmiar: %s"
666 #: tazpkg:1971
667 msgid "Receipt is missing. Please read the documentation."
668 msgstr "Brakuje recepty. Proszę zapoznać się z dokumentacją."
670 #: tazpkg:1975
671 msgid "Packing package \"%s\""
672 msgstr "Pakowanie: %s"
674 #: tazpkg:1978
675 msgid "Creating the list of files..."
676 msgstr "Tworzenie listy plików..."
678 #: tazpkg:1985
679 msgid "Creating %s of files..."
680 msgstr "Tworzenie %s dla plików..."
682 #: tazpkg:2000
683 msgid "Compressing the FS..."
684 msgstr "Kompresowanie systemu plików..."
686 #: tazpkg:2011
687 msgid "Updating receipt sizes..."
688 msgstr "Aktualizacja rozmiarów recepty..."
690 #: tazpkg:2017
691 msgid "Creating full cpio archive..."
692 msgstr "Tworzenie pełnego archiwum cpio..."
694 #: tazpkg:2021
695 msgid "Restoring original package tree..."
696 msgstr "Odtwarzanie oryginalnego drzewa pakietu..."
698 #: tazpkg:2026
699 msgid "Package \"%s\" compressed successfully."
700 msgstr "Pakiet %s został pomyślnie skompresowany."
702 #: tazpkg:2052
703 msgid "Repository \"%s\" doesn't exist."
704 msgstr "%s nie istnieje."
706 #: tazpkg:2067 tazpkg:2908
707 msgid "Undigest %s"
708 msgstr "Prywatne %s"
710 #: tazpkg:2070
711 #, fuzzy
712 msgid "Recharging repository \"%s\""
713 msgstr "Pobieranie świeżej listy dla prywatnego repozytorium %s:"
715 #: tazpkg:2083
716 #, fuzzy
717 msgid "Checking..."
718 msgstr "Sprawdzanie uaktualnień..."
720 #: tazpkg:2084
721 msgid "Repository \"%s\" is up to date."
722 msgstr "Repozytorium %s jest aktualne."
724 #: tazpkg:2090
725 msgid "Database timestamp: %s"
726 msgstr ""
728 #: tazpkg:2092
729 msgid "Creating backup of the last packages list..."
730 msgstr "Tworzenie kopii zapasowej ostatniej listy pakietów..."
732 #: tazpkg:2102 tazpkg:2118 tazpkg:2123
733 #, fuzzy
734 msgid "Getting \"%s\"..."
735 msgstr "Tworzenie \"%s\"..."
737 #: tazpkg:2139
738 #, fuzzy
739 msgid "Last database is ready to use."
740 msgstr "Najnowsze jest gotowe do użycia."
742 #: tazpkg:2159 modules/list:167
743 msgid "Mirrored packages diff"
744 msgstr "Różnice (diff) w liście pakietów na serwerze"
746 #: tazpkg:2162
747 msgid "%s new package on the mirror."
748 msgid_plural "%s new packages on the mirror."
749 msgstr[0] "%s nowy pakiet na serwerze."
750 msgstr[1] "%s nowe pakiety na serwerze."
751 msgstr[2] "%s nowych pakietów na serwerze."
753 #: tazpkg:2167
754 msgid ""
755 "Note that next time you recharge the list, a list of differences will be "
756 "displayed to show new and upgradeable packages."
757 msgstr ""
758 "Przy następny odświeżeniu listy pakietów zostanie wyświetlona lista różnic "
759 "aby pokazać nowe i zaktualizowane pakiety."
761 #: tazpkg:2208
762 msgid "List \"%s\" is older than one week... Recharging."
763 msgstr "%s jest starsza niż jeden tydzień... pobieranie nowej"
765 #: tazpkg:2213 tazpkg-box:51 tazpanel/pkgs.cgi:716
766 msgid "Package"
767 msgstr "Pakiet"
769 #: tazpkg:2213 tazpkg-box:52 tazpanel/pkgs.cgi:283 tazpanel/pkgs.cgi:932
770 msgid "Version"
771 msgstr "Wersja"
773 #: tazpkg:2213
774 msgid "Status"
775 msgstr "Status"
777 #: tazpkg:2241
778 msgid "Blocked"
779 msgstr "Zablokowany"
781 #: tazpkg:2248
782 msgid "New build"
783 msgstr "Nowy build"
785 #: tazpkg:2250
786 msgid "New version %s"
787 msgstr "Nowa wersja %s"
789 #: tazpkg:2263
790 msgid "System is up-to-date..."
791 msgstr "System jest aktualny..."
793 #: tazpkg:2267
794 msgid "%s installed package scanned in %ds"
795 msgid_plural "%s installed packages scanned in %ds"
796 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet przeskanowany w %ds"
797 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety przeskanowane w %ds"
798 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów przeskanowanych w %ds"
800 #: tazpkg:2273
801 msgid "%s blocked"
802 msgid_plural "%s blocked"
803 msgstr[0] "%s zablokowany"
804 msgstr[1] "%s zablokowane"
805 msgstr[2] "%s zablokowanych"
807 #: tazpkg:2278
808 msgid "You have %s available upgrade (%s)"
809 msgid_plural "You have %s available upgrades (%s)"
810 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja (%s)"
811 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje (%s)"
812 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji (%s)"
814 #: tazpkg:2290
815 msgid "Do you wish to install them now? (y/N)"
816 msgstr "Czy chcesz je teraz zainstalować? (t/N)"
818 #: tazpkg:2302
819 msgid "Leaving without any upgrades installed."
820 msgstr "Kończenie bez instalacji jakichkolwiek aktualizacji."
822 #: tazpkg:2316
823 msgid "No known bugs."
824 msgstr "Brak znanych błędów."
826 #: tazpkg:2318
827 #, fuzzy
828 msgid "Known bugs in packages"
829 msgstr "Pokazuje znane błędy w pakietach"
831 #: tazpkg:2324
832 msgid "Bug list completed"
833 msgstr "Lista błędów skompletowana"
835 #: tazpkg:2326
836 msgid "Bugs in package \"%s\" version %s:"
837 msgstr "Błędy w pakiecie %s wersja %s:"
839 #: tazpkg:2350
840 msgid "The package installation has not completed"
841 msgstr "Instalacja pakietu nie została zakończona pomyśłnie"
843 #: tazpkg:2359
844 msgid "The package has been modified by:"
845 msgstr "Pakiet został zmodyfikowany przez:"
847 #: tazpkg:2363
848 msgid "Files lost from package:"
849 msgstr "Brakujące pliki pochodzące z:"
851 #: tazpkg:2367
852 msgid "target of symlink"
853 msgstr "cel dla dowiązania symbolicznego"
855 #: tazpkg:2374
856 msgid "Missing dependencies for package:"
857 msgstr "Brakujące zależności dla:"
859 #: tazpkg:2383
860 msgid "Dependencies loop between package and:"
861 msgstr "Pętla zależności pomiędzy pakietem i:"
863 #: tazpkg:2389
864 msgid "Looking for known bugs..."
865 msgstr "Sprawdzanie listy znanych błędów..."
867 #: tazpkg:2396
868 msgid "Mismatch checksum of installed files:"
869 msgstr ""
871 #: tazpkg:2416
872 #, fuzzy
873 msgid "Check file providers:"
874 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
876 #: tazpkg:2428
877 msgid "The following packages provide file \"%s\":"
878 msgstr "Poniższe pakiety dostarczają plik %s:"
880 #: tazpkg:2433
881 msgid "(overridden by %s)"
882 msgstr "(pominięta przez %s)"
884 #: tazpkg:2445
885 #, fuzzy
886 msgid "Alien files:"
887 msgstr "Zainstalowane pliki:"
889 #: tazpkg:2446
890 msgid "No package has installed the following files:"
891 msgstr "Poniższe pliki nie zostały zainstalowane przez pakiety:"
893 #: tazpkg:2457
894 msgid "Check completed."
895 msgstr "Sprawdzanie zakończone."
897 #: tazpkg:2469
898 #, fuzzy
899 msgid "Package \"%s\" is already blocked."
900 msgstr "%s jest już zainstalowany."
902 #: tazpkg:2474 tazpkg:2517
903 #, fuzzy
904 msgid "Package \"%s\" blocked."
905 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
907 #: tazpkg:2492 tazpkg:2512
908 #, fuzzy
909 msgid "Package \"%s\" unblocked."
910 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
912 #: tazpkg:2494
913 #, fuzzy
914 msgid "Package \"%s\" is not blocked."
915 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
917 #: tazpkg:2536 tazpkg:2590
918 msgid "rootconfig needs --root= option used."
919 msgstr "Użycie rootconfig wymaga użycia opcji -root="
921 #: tazpkg:2549 tazpkg:2626
922 msgid "Package \"%s\" already in the cache"
923 msgstr "%s aktualnie w pamięci podręcznej"
925 #: tazpkg:2552 tazpkg:2629
926 msgid "Continuing package \"%s\" download"
927 msgstr "Kontynuowanie pobierania %s"
929 #: tazpkg:2654
930 msgid "Cleaning cache directory..."
931 msgstr "Czyszczenie katalogu pamięci podręcznej..."
933 #: tazpkg:2655
934 #, fuzzy
935 msgid "Path: %s"
936 msgstr "Ścieżka:"
938 #: tazpkg:2660
939 msgid "%s file removed from cache (%s)."
940 msgid_plural "%s files removed from cache (%s)."
941 msgstr[0] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
942 msgstr[1] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
943 msgstr[2] "Usunięto %s plik z pamięci podręcznej (%s)."
945 #: tazpkg:2674
946 msgid "Current undigest(s)"
947 msgstr "Aktualne prywatne repozytoria"
949 #: tazpkg:2677
950 msgid "No undigest mirror found."
951 msgstr "Nie znaleziono prywatnych repozytoriów."
953 #: tazpkg:2692
954 msgid "Remove \"%s\" undigest? (y/N)"
955 msgstr "Usuwa prywatne repozytorium %s? (t/N)"
957 #: tazpkg:2694
958 msgid "Removing \"%s\" undigest..."
959 msgstr "Usuwanie prywatnego repozytorium %s..."
961 #: tazpkg:2700
962 msgid "Undigest \"%s\" not found"
963 msgstr "Nie znaleziono prywatnego repozytorium %s"
965 #: tazpkg:2720
966 msgid "Creating new undigest \"%s\"."
967 msgstr "Tworzenie nowego prywatnego repozytorium %s."
969 #: tazpkg:2749
970 msgid "Nothing to do for package \"%s\"."
971 msgstr "Brak działań do wykonania na %s."
973 #: tazpkg:2754
974 msgid "Install package with \"%s\" or \"%s\""
975 msgstr "Instalacja pakietu przy pomocy '%s' albo '%s'"
977 #: tazpkg:2769
978 #, fuzzy
979 msgid "TazPkg SHell."
980 msgstr "TazPkg SHell."
982 #: tazpkg:2770
983 msgid "Type 'usage' to list all available commands or 'quit' or 'q' to exit."
984 msgstr ""
985 "Wpisz 'usage' aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, albo 'quit' lub 'q' "
986 "aby\n"
987 "zakończyć."
989 #: tazpkg:2779
990 #, fuzzy
991 msgid "You are already running a TazPkg SHell."
992 msgstr "TazPkg SHell jest już uruchomiony."
994 #: tazpkg:2821
995 msgid "Usage: tazpkg link package_name slitaz_root"
996 msgstr "Użycie: tazpkg link nazwa_pakietu slitaz_root"
998 #: tazpkg:2825
999 msgid "\"%s\" will use less than 100k in your running system RAM."
1000 msgstr "'%s' użyje mniej niż 100k w pamięci ram w uruchomionym systemie."
1002 #: tazpkg:2830
1003 msgid "Package \"%s\" is already installed."
1004 msgstr "%s jest już zainstalowany."
1006 #: tazpkg:2839
1007 msgid "Missing: %s"
1008 msgstr "Brakujące: %s"
1010 #: tazpkg:2843
1011 msgid "Link all missing dependencies? (y/N)"
1012 msgstr "Tworzy dowiązanie wszystkich brakujących zależnośći? (t/N)"
1014 #: tazpkg:2852
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Leaving dependencies unresolved for package \"%s\""
1017 msgstr "Śledzenie zależności dla: %s"
1019 #: tazpkg:2853
1020 msgid "The package is installed but probably will not work."
1021 msgstr "Pakiet jest zainstalowany, ale prawdopodobnie nie będzie działać."
1023 #: tazpkg:2890 tazpanel/pkgs.cgi:1608
1024 msgid "Installed packages:"
1025 msgstr "Zainstalowane pakiety:"
1027 #: tazpkg:2891 tazpanel/pkgs.cgi:1623
1028 msgid "Installed files:"
1029 msgstr "Zainstalowane pliki:"
1031 #: tazpkg:2892 tazpanel/pkgs.cgi:1626
1032 msgid "Blocked packages:"
1033 msgstr "Zablokowane pakiety:"
1035 #: tazpkg:2893 tazpanel/pkgs.cgi:1618
1036 msgid "Upgradeable packages:"
1037 msgstr "Pakiety do aktualizacji:"
1039 #: tazpkg:2911
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Repository:"
1042 msgstr "Repozytorium: %s"
1044 #: modules/convert:29
1045 msgid "No dependency for:"
1046 msgstr "Brak zależności dla:"
1048 #: modules/convert:32
1049 msgid "WARNING: unknown dependency for %s"
1050 msgstr "OSTRZEŻENIE: nierozpoznana zależność dla %s"
1052 #: modules/convert:86 modules/convert:237 modules/convert:275
1053 #: modules/convert:341 modules/convert:374 modules/convert:456
1054 #: modules/convert:696 modules/convert:717
1055 msgid "File \"%s\" does not look like %s package!"
1056 msgstr "Plik %s nie wygląda jak pakiet systemu %s!"
1058 #: modules/convert:202 modules/convert:510
1059 msgid "Invalid target: %s (expected i386)"
1060 msgstr "Błędna platforma docelowa: %s (spodziewana to i386)"
1062 #: modules/convert:560
1063 msgid "Unable to extract the RPM using standard tools (rpm2cpio)."
1064 msgstr ""
1065 "Nie można rozpakować pliku RPM używając standardowych narzędzi (rpm2cpio)."
1067 #: modules/convert:561
1068 msgid "Do you want to install \"%s\" package? (y/N)"
1069 msgstr "Czy chcesz zainstalować pakiet '%s'? (t/N)"
1071 #: modules/convert:600
1072 msgid "Arch \"%s\" not supported."
1073 msgstr ""
1075 #: modules/convert:747
1076 msgid "Unsupported format"
1077 msgstr "Nieobsługiwany format"
1079 #: modules/find-depends:37
1080 msgid "Find depends..."
1081 msgstr ""
1083 #: modules/find-depends:56
1084 msgid "for %s"
1085 msgstr ""
1087 #: modules/help:30 modules/help:65
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Sorry, no help for \"%s\""
1090 msgstr "Rezultat wyszukiwania dla: %s"
1092 #: modules/help:37
1093 msgid "%d help topic available:"
1094 msgid_plural "%d help topics available:"
1095 msgstr[0] ""
1096 msgstr[1] ""
1097 msgstr[2] ""
1099 #: modules/help:95
1100 #, sh-format
1101 msgid "$title"
1102 msgstr ""
1104 #: modules/info:31
1105 #, fuzzy
1106 msgid "local package"
1107 msgstr "Dostępne pakiety"
1109 #: modules/info:37
1110 #, fuzzy
1111 msgid "installed package"
1112 msgstr "%s zainstalowany pakiet"
1114 #: modules/info:56
1115 #, fuzzy
1116 msgid "mirrored package"
1117 msgstr "Pakiety na serwerze:"
1119 #: modules/info:60 modules/list:217
1120 #, fuzzy
1121 msgid "Package \"%s\" not available."
1122 msgstr "%s nie jest zainstalowany."
1124 #: modules/info:66
1125 #, fuzzy
1126 msgid "TazPkg information"
1127 msgstr "Informacje TazPkg"
1129 #: modules/info:81
1130 msgid "Package : %s"
1131 msgstr "Pakiet : %s"
1133 #: modules/info:82
1134 #, fuzzy
1135 msgid "State : %s"
1136 msgstr "Rozmiar: %s"
1138 #: modules/info:83
1139 msgid "Version : %s"
1140 msgstr "Wersja : %s"
1142 #: modules/info:84
1143 msgid "Category : %s"
1144 msgstr "Kategoria : %s"
1146 #: modules/info:85
1147 msgid "Short desc : %s"
1148 msgstr "Krótki opis: %s"
1150 #: modules/info:86
1151 msgid "Maintainer : %s"
1152 msgstr "Opiekun : %s"
1154 #: modules/info:87
1155 msgid "License : %s"
1156 msgstr "Licencja : %s"
1158 #: modules/info:88
1159 msgid "Depends : %s"
1160 msgstr "Zależności : %s"
1162 #: modules/info:89
1163 msgid "Suggested : %s"
1164 msgstr "Sugerowane : %s"
1166 #: modules/info:90
1167 msgid "Build deps : %s"
1168 msgstr "Zależności budowania: %s"
1170 #: modules/info:91
1171 msgid "Wanted src : %s"
1172 msgstr "Wymagane źródła: %s"
1174 #: modules/info:92
1175 msgid "Web site : %s"
1176 msgstr "Strona www : %s"
1178 #: modules/info:93
1179 msgid "Conf. files: %s"
1180 msgstr ""
1182 #: modules/info:94
1183 #, fuzzy
1184 msgid "Provide : %s"
1185 msgstr "Pakiet : %s"
1187 #: modules/info:95
1188 #, fuzzy
1189 msgid "Size : %s"
1190 msgstr "Rozmiar: %s"
1192 #: modules/info:96
1193 msgid "Tags : %s"
1194 msgstr ""
1196 #: modules/list:43
1197 msgid "base-system"
1198 msgstr "podstawowy-system"
1200 #: modules/list:43
1201 msgid "x-window"
1202 msgstr "x-window"
1204 #: modules/list:44
1205 msgid "utilities"
1206 msgstr "narzędzia"
1208 #: modules/list:44
1209 msgid "network"
1210 msgstr "sieć"
1212 #: modules/list:45
1213 msgid "graphics"
1214 msgstr "grafika"
1216 #: modules/list:45
1217 msgid "multimedia"
1218 msgstr "multimedia"
1220 #: modules/list:46
1221 msgid "office"
1222 msgstr "biuro"
1224 #: modules/list:46
1225 msgid "development"
1226 msgstr "narzędzia-programistyczne"
1228 #: modules/list:47
1229 msgid "system-tools"
1230 msgstr "narzędzia-systemowe"
1232 #: modules/list:47
1233 msgid "security"
1234 msgstr "bezpieczeństwo"
1236 #: modules/list:48
1237 msgid "games"
1238 msgstr "gry"
1240 #: modules/list:48
1241 msgid "misc"
1242 msgstr "różne"
1244 #: modules/list:48
1245 msgid "meta"
1246 msgstr "meta-pakiety"
1248 #: modules/list:49
1249 msgid "non-free"
1250 msgstr "nie-wolne"
1252 #: modules/list:81
1253 msgid "Blocked packages"
1254 msgstr "Zablokowane pakiety"
1256 #: modules/list:89
1257 msgid "No blocked packages found."
1258 msgstr "Nie znaleziono zablokowanych pakietów."
1260 #: modules/list:96
1261 msgid "Packages categories"
1262 msgstr "Kategorie pakietów"
1264 #: modules/list:103
1265 msgid "%s category"
1266 msgid_plural "%s categories"
1267 msgstr[0] "%s kategoria"
1268 msgstr[1] "%s kategorie"
1269 msgstr[2] "%s kategorii"
1271 #: modules/list:110
1272 #, fuzzy
1273 msgid "Linked packages"
1274 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
1276 #: modules/list:123
1277 #, fuzzy
1278 msgid "No linked packages found."
1279 msgstr "Nie znaleziono zablokowanych pakietów."
1281 #: modules/list:130
1282 msgid "List of all installed packages"
1283 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
1285 #: modules/list:136
1286 msgid "%s package installed."
1287 msgid_plural "%s packages installed."
1288 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet."
1289 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety."
1290 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów."
1292 #: modules/list:146 tazpanel/pkgs.cgi:646
1293 msgid "Installed packages of category \"%s\""
1294 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1296 #: modules/list:155
1297 msgid "%s package installed of category \"%s\"."
1298 msgid_plural "%s packages installed of category \"%s\"."
1299 msgstr[0] "Zainstalowano %s pakiet w kategorii %s."
1300 msgstr[1] "Zainstalowano %s pakiety w kategorii %s."
1301 msgstr[2] "Zainstalowano %s pakietów w kategorii %s."
1303 #: modules/list:171
1304 msgid "%s new package listed on the mirror."
1305 msgid_plural "%s new packages listed on the mirror."
1306 msgstr[0] "%s nowy pakiet wymieniony na liście z serwera."
1307 msgstr[1] "%s nowe pakiety wymienione na liście z serwera."
1308 msgstr[2] "%s nowych pakietów wymienionych na liście z serwera."
1310 #: modules/list:176
1311 msgid "Unable to list anything, no packages.diff found."
1312 msgstr "Nie można sporządzić listy, nie znaleziono pliku packages.diff."
1314 #: modules/list:177
1315 msgid "Recharge your current list to create a first diff."
1316 msgstr ""
1317 "Odśwież aktualną listę pakietów aby utworzy pierwszy plik różnic (diff)."
1319 #: modules/list:181
1320 msgid "List of available packages on the mirror"
1321 msgstr "Sporządza listę pakietów dostępnych na serwerze"
1323 #: modules/list:188
1324 msgid "%s package in the last recharged list."
1325 msgid_plural "%s packages in the last recharged list."
1326 msgstr[0] "%s pakiet w ostatnio pobranej liście pakietów."
1327 msgstr[1] "%s pakiety w ostatnio pobranej liście pakietów."
1328 msgstr[2] "%s pakietów w ostatnio pobranej liście pakietów."
1330 #: modules/list:200 modules/list:207
1331 msgid "Installed files by \"%s\""
1332 msgstr "Pliki zainstalowane przez: %s"
1334 #: modules/list:226
1335 msgid "TazPkg Activity"
1336 msgstr ""
1338 #: modules/list:265
1339 msgid "File lost"
1340 msgstr "Brakujący plik"
1342 #: modules/list:278 tazpanel/pkgs.cgi:961 tazpanel/pkgs.cgi:1052
1343 msgid "Configuration files"
1344 msgstr "Pliki konfiguracyjne"
1346 #: modules/mkdb:76
1347 msgid "Input folder not specified"
1348 msgstr ""
1350 #: modules/mkdb:82
1351 msgid "You are not allowed to write to the folder \"%s\""
1352 msgstr ""
1354 #: modules/mkdb:86
1355 #, fuzzy
1356 msgid "Folder \"%s\" does not contain packages"
1357 msgstr "Plik %s nie wygląda jak pakiet systemu %s!"
1359 #: modules/mkdb:104
1360 #, fuzzy
1361 msgid "Packages DB already exists."
1362 msgstr "%s jest już zainstalowany."
1364 #: modules/mkdb:112
1365 msgid "Calculate %s..."
1366 msgstr ""
1368 #: tazpkg-box:17
1369 #, fuzzy
1370 msgid "SliTaz Package Action"
1371 msgstr "Działanie TazPkg"
1373 #: tazpkg-box:24
1374 msgid "package"
1375 msgstr "pakiet"
1377 #: tazpkg-box:53
1378 msgid "Short desc"
1379 msgstr "Krótki opis"
1381 #: tazpkg-box:54
1382 msgid "Unpacked size"
1383 msgstr ""
1385 #: tazpkg-box:55 tazpanel/pkgs.cgi:940
1386 msgid "Depends"
1387 msgstr "Zależności"
1389 #: tazpkg-box:65 tazpanel/pkgs.cgi:244
1390 msgid "Install"
1391 msgstr "Instaluj"
1393 #: tazpkg-box:66
1394 msgid "Extract"
1395 msgstr "Wypakuj"
1397 #: tazpkg-box:89
1398 #, fuzzy
1399 msgid "Downloading: %s"
1400 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1402 #: tazpkg-notify:35
1403 msgid "%s installed package"
1404 msgid_plural "%s installed packages"
1405 msgstr[0] "%s zainstalowany pakiet"
1406 msgstr[1] "%s zainstalowane pakiety"
1407 msgstr[2] "%s zainstalowanych pakietów"
1409 #: tazpkg-notify:54
1410 msgid "Checking packages lists - %s"
1411 msgstr "Sprawdzanie listy pakietów - %s"
1413 #: tazpkg-notify:66 tazpanel/pkgs.cgi:42 tazpanel/pkgs.cgi:239
1414 #: tazpanel/pkgs.cgi:321
1415 msgid "My packages"
1416 msgstr "Moje pakiety"
1418 #: tazpkg-notify:67
1419 msgid "Recharge lists"
1420 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1422 #: tazpkg-notify:68
1423 msgid "Check upgrade"
1424 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1426 #: tazpkg-notify:69
1427 msgid "TazPkg SHell"
1428 msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
1430 #: tazpkg-notify:70
1431 msgid "TazPkg manual"
1432 msgstr "TazPkg instrukcja"
1434 #: tazpkg-notify:71
1435 msgid "Close notification"
1436 msgstr "Zamknij powiadomienie"
1438 #: tazpkg-notify:91
1439 msgid "No packages list found - %s"
1440 msgstr "Nie znaleziono listy pakietów - %s"
1442 #: tazpkg-notify:100
1443 msgid "Your packages list is older than 10 days"
1444 msgstr "Lista pakietów jest starsza niż 10 dni"
1446 #: tazpkg-notify:110
1447 msgid "There is %s upgradeable package"
1448 msgid_plural "There are %s upgradeable packages"
1449 msgstr[0] "Dostępna jest %s aktualizacja pakietów"
1450 msgstr[1] "Dostępne są %s aktualizacje pakietów"
1451 msgstr[2] "Dostępnych jest %s aktualizacji pakietów"
1453 #: tazpkg-notify:120
1454 #, fuzzy
1455 msgid "System is up to date - %s"
1456 msgstr "System jest aktualny - %s"
1458 #: tazpanel/pkgs.cgi:39 tazpanel/pkgs.cgi:168
1459 msgid "Packages"
1460 msgstr "Pakiety"
1462 #: tazpanel/pkgs.cgi:41 tazpanel/pkgs.cgi:1578
1463 msgid "Summary"
1464 msgstr "Podsumowanie"
1466 #: tazpanel/pkgs.cgi:43 tazpanel/pkgs.cgi:237
1467 msgid "Recharge list"
1468 msgstr "Pobierz świeżą listę"
1470 #: tazpanel/pkgs.cgi:44
1471 msgid "Check updates"
1472 msgstr "Sprawdź aktualizacje"
1474 #: tazpanel/pkgs.cgi:45 tazpanel/pkgs.cgi:242 tazpanel/pkgs.cgi:998
1475 #: tazpanel/pkgs.cgi:1242
1476 msgid "Administration"
1477 msgstr "Administracja"
1479 #: tazpanel/pkgs.cgi:154
1480 msgid "Receipt for package %s unavailable"
1481 msgstr ""
1483 #: tazpanel/pkgs.cgi:238
1484 msgid "Check upgrades"
1485 msgstr "Sprawdź uaktualnienia"
1487 #: tazpanel/pkgs.cgi:240 tazpanel/pkgs.cgi:938
1488 #, fuzzy
1489 msgid "Tags"
1490 msgstr "Tagi:"
1492 #: tazpanel/pkgs.cgi:241 tazpanel/pkgs.cgi:563
1493 msgid "Linkable packages"
1494 msgstr "Pakiety mogące być dowiązanymi"
1496 #: tazpanel/pkgs.cgi:243
1497 msgid "Install (Non Free)"
1498 msgstr "Zainstaluj (Nie-Wolne)"
1500 #: tazpanel/pkgs.cgi:245
1501 msgid "Remove"
1502 msgstr "Usuń"
1504 #: tazpanel/pkgs.cgi:246
1505 msgid "Link"
1506 msgstr "Dowiązanie"
1508 #: tazpanel/pkgs.cgi:247
1509 msgid "Block"
1510 msgstr "Zablokuj"
1512 #: tazpanel/pkgs.cgi:248
1513 msgid "Unblock"
1514 msgstr "Odblokuj"
1516 #: tazpanel/pkgs.cgi:249
1517 #, fuzzy
1518 msgid "(Un)block"
1519 msgstr "Odblokuj"
1521 #: tazpanel/pkgs.cgi:250
1522 msgid "Repack"
1523 msgstr "Przepakuj"
1525 #: tazpanel/pkgs.cgi:251
1526 msgid "Save configuration"
1527 msgstr "Zapisz konfigurację"
1529 #: tazpanel/pkgs.cgi:252
1530 msgid "List configuration files"
1531 msgstr "Wyświetla listę plików konfiguracyjnych"
1533 #: tazpanel/pkgs.cgi:253
1534 msgid "Quick check"
1535 msgstr "Szybkie sprawdzenie spójności"
1537 #: tazpanel/pkgs.cgi:254
1538 msgid "Full check"
1539 msgstr "Dogłębne sprawdzenie spójności"
1541 #: tazpanel/pkgs.cgi:255
1542 msgid "Clean"
1543 msgstr ""
1545 #: tazpanel/pkgs.cgi:256
1546 msgid "Set link"
1547 msgstr "Ustaw dowiązanie"
1549 #: tazpanel/pkgs.cgi:257
1550 msgid "Remove link"
1551 msgstr "Usuń dowiązanie"
1553 #: tazpanel/pkgs.cgi:258
1554 #, fuzzy
1555 msgid "Add mirror"
1556 msgstr "serwer"
1558 #: tazpanel/pkgs.cgi:259
1559 #, fuzzy
1560 msgid "Add repository"
1561 msgstr "Repozytorium: %s"
1563 #: tazpanel/pkgs.cgi:260
1564 #, fuzzy
1565 msgid "Toggle all"
1566 msgstr "Zmień wszystkie"
1568 #: tazpanel/pkgs.cgi:282 tazpanel/pkgs.cgi:929 tazpanel/pkgs.cgi:1176
1569 msgid "Name"
1570 msgstr "Nazwa"
1572 #: tazpanel/pkgs.cgi:284 tazpanel/pkgs.cgi:934
1573 msgid "Description"
1574 msgstr "Opis"
1576 #: tazpanel/pkgs.cgi:322
1577 #, fuzzy
1578 msgid "All packages"
1579 msgstr "Dostępne pakiety"
1581 #: tazpanel/pkgs.cgi:326
1582 msgid "Categories"
1583 msgstr "Kategorie"
1585 #: tazpanel/pkgs.cgi:345
1586 #, fuzzy
1587 msgid "Repository"
1588 msgstr "Repozytorium: %s"
1590 #: tazpanel/pkgs.cgi:348
1591 msgid "Public"
1592 msgstr "Publiczne"
1594 #: tazpanel/pkgs.cgi:352
1595 msgid "Any"
1596 msgstr "Wszystkie"
1598 #: tazpanel/pkgs.cgi:358
1599 msgid "All tags..."
1600 msgstr ""
1602 #: tazpanel/pkgs.cgi:359
1603 #, fuzzy
1604 msgid "All categories..."
1605 msgstr "Kategorie"
1607 #: tazpanel/pkgs.cgi:396 tazpanel/pkgs.cgi:1117
1608 msgid "Repository: %s"
1609 msgstr "Repozytorium: %s"
1611 #: tazpanel/pkgs.cgi:405 tazpanel/pkgs.cgi:473
1612 #, fuzzy
1613 msgid "Pages:"
1614 msgstr "Pakiety"
1616 #: tazpanel/pkgs.cgi:539
1617 msgid "Web search tool"
1618 msgstr ""
1620 #: tazpanel/pkgs.cgi:541
1621 msgid "Search"
1622 msgstr "Szukaj"
1624 #: tazpanel/pkgs.cgi:542
1625 msgid "Files"
1626 msgstr "Pliki"
1628 #: tazpanel/pkgs.cgi:564
1629 msgid "Listing linkable packages..."
1630 msgstr "Tworzenie listy pakietów mogących być dowiązanymi..."
1632 #: tazpanel/pkgs.cgi:568
1633 msgid "Selection:"
1634 msgstr "Zaznaczenie:"
1636 #: tazpanel/pkgs.cgi:597
1637 #, fuzzy
1638 msgid "Categories list"
1639 msgstr "Kategorie"
1641 #: tazpanel/pkgs.cgi:606 tazpanel/pkgs.cgi:933
1642 #, fuzzy
1643 msgid "Category"
1644 msgstr "Kategoria:"
1646 #: tazpanel/pkgs.cgi:639 tazpanel/pkgs.cgi:1222
1647 #, fuzzy
1648 msgid "Packages list"
1649 msgstr "Pakiet %s"
1651 #: tazpanel/pkgs.cgi:640
1652 msgid "Listing packages..."
1653 msgstr "Sporządzanie listy pakietów..."
1655 #: tazpanel/pkgs.cgi:647
1656 #, fuzzy
1657 msgid "All packages of category \"%s\""
1658 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1660 #: tazpanel/pkgs.cgi:651
1661 #, fuzzy
1662 msgid "Installed packages of category \"%s\" in repository \"%s\""
1663 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1665 #: tazpanel/pkgs.cgi:652
1666 #, fuzzy
1667 msgid "All packages of category \"%s\" in repository \"%s\""
1668 msgstr "Zainstalowanych pakietów w kategorii: %s"
1670 #: tazpanel/pkgs.cgi:661
1671 msgid "You can not view a list of all packages until recharging lists."
1672 msgstr ""
1674 #: tazpanel/pkgs.cgi:665 tazpanel/pkgs.cgi:702 tazpanel/pkgs.cgi:785
1675 #: tazpanel/pkgs.cgi:1354 tazpanel/pkgs.cgi:1382
1676 #, fuzzy
1677 msgid "Selected packages:"
1678 msgstr "Zablokowane pakiety:"
1680 #: tazpanel/pkgs.cgi:694
1681 msgid "Search packages"
1682 msgstr "Szukaj pakietów"
1684 #: tazpanel/pkgs.cgi:695
1685 msgid "Searching packages..."
1686 msgstr "Wyszukiwanie pakietów..."
1688 #: tazpanel/pkgs.cgi:717
1689 msgid "File"
1690 msgstr "Plik"
1692 #: tazpanel/pkgs.cgi:755
1693 msgid "Recharge"
1694 msgstr "Pobierz świeżą listę pakietów"
1696 #: tazpanel/pkgs.cgi:756
1697 msgid "Recharging lists..."
1698 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1700 #: tazpanel/pkgs.cgi:759
1701 msgid "Recharge checks for new or updated packages"
1702 msgstr ""
1703 "Odświeżenie listy pakietów sprawdza serwer w poszukiwaniu nowych albo "
1704 "zaktualizowanych pakietów"
1706 #: tazpanel/pkgs.cgi:763
1707 #, fuzzy
1708 msgid "Recharging log"
1709 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów..."
1711 #: tazpanel/pkgs.cgi:767
1712 msgid "Recharging packages list"
1713 msgstr "Pobieranie świeżej listy pakietów"
1715 #: tazpanel/pkgs.cgi:770
1716 msgid "Packages lists are up-to-date. You should check for upgrades now."
1717 msgstr "Listy pakietów są już aktualne. Należy teraz sprawdzić aktualizacje."
1719 #: tazpanel/pkgs.cgi:780
1720 msgid "Up packages"
1721 msgstr "Uaktualnij pakiety"
1723 #: tazpanel/pkgs.cgi:781
1724 msgid "Checking for upgrades..."
1725 msgstr "Sprawdzanie uaktualnień..."
1727 #: tazpanel/pkgs.cgi:828
1728 #, fuzzy
1729 msgid "Installing: %s"
1730 msgstr "Zainstalowanych plików: %s"
1732 #: tazpanel/pkgs.cgi:829
1733 #, fuzzy
1734 msgid "Removing: %s"
1735 msgstr "Usuwanie: %s"
1737 #: tazpanel/pkgs.cgi:830
1738 #, fuzzy
1739 msgid "Linking: %s"
1740 msgstr "Brakujące: %s"
1742 #: tazpanel/pkgs.cgi:831
1743 #, fuzzy
1744 msgid "Blocking: %s"
1745 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1747 #: tazpanel/pkgs.cgi:832
1748 #, fuzzy
1749 msgid "Unblocking: %s"
1750 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1752 #: tazpanel/pkgs.cgi:833
1753 #, fuzzy
1754 msgid "(Un)blocking: %s"
1755 msgstr "Pobieranie: $pkg"
1757 #: tazpanel/pkgs.cgi:834
1758 #, fuzzy
1759 msgid "Repacking: %s"
1760 msgstr "Przepakowywanie: %s"
1762 #: tazpanel/pkgs.cgi:855
1763 #, fuzzy
1764 msgid "Package info"
1765 msgstr "Pakiet"
1767 #: tazpanel/pkgs.cgi:856
1768 msgid "Getting package info..."
1769 msgstr "Pobieranie informacji o pakiecie..."
1771 #: tazpanel/pkgs.cgi:935
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Maintainer"
1774 msgstr "Opiekun:"
1776 #: tazpanel/pkgs.cgi:936
1777 #, fuzzy
1778 msgid "License"
1779 msgstr "Licencja : %s"
1781 #: tazpanel/pkgs.cgi:937
1782 #, fuzzy
1783 msgid "Website"
1784 msgstr "Strona internetowa:"
1786 #: tazpanel/pkgs.cgi:939
1787 #, fuzzy
1788 msgid "Sizes"
1789 msgstr "Rozmiary:"
1791 #: tazpanel/pkgs.cgi:941
1792 #, fuzzy
1793 msgid "Suggested"
1794 msgstr "Sugerowane :"
1796 #: tazpanel/pkgs.cgi:946
1797 msgid "View receipt"
1798 msgstr ""
1800 #: tazpanel/pkgs.cgi:947
1801 #, fuzzy
1802 msgid "Improve package"
1803 msgstr "Uaktualnij pakiety"
1805 #: tazpanel/pkgs.cgi:970
1806 msgid "Installed files"
1807 msgstr "Zainstalowanych plików"
1809 #: tazpanel/pkgs.cgi:972
1810 msgid "Please wait"
1811 msgstr ""
1813 #: tazpanel/pkgs.cgi:1036
1814 msgid "TazPkg administration and settings"
1815 msgstr "TazPkg administracja i ustawienia"
1817 #: tazpanel/pkgs.cgi:1045
1818 msgid "Creating the package..."
1819 msgstr "Tworzenie pakietu..."
1821 #: tazpanel/pkgs.cgi:1049
1822 msgid "Path:"
1823 msgstr "Ścieżka:"
1825 #: tazpanel/pkgs.cgi:1063
1826 msgid "Checking packages consistency..."
1827 msgstr "Sprawdzanie spójności pakietów..."
1829 #: tazpanel/pkgs.cgi:1067
1830 msgid "Full packages check..."
1831 msgstr "Dogłębne sprawdzanie pakietów..."
1833 #: tazpanel/pkgs.cgi:1076 tazpanel/pkgs.cgi:1087
1834 #, fuzzy
1835 msgid "%s is installed on /mnt/packages"
1836 msgstr "Zainstalowane pakiety"
1838 #: tazpanel/pkgs.cgi:1100
1839 msgid "Packages cache"
1840 msgstr "Pamięć podręczna pakietów"
1842 #: tazpanel/pkgs.cgi:1102
1843 msgid "Packages in the cache: %s (%s)"
1844 msgstr "Pakiety w pamięci podręcznej: %s (%s)"
1846 #: tazpanel/pkgs.cgi:1109
1847 msgid "Current mirror list"
1848 msgstr "Aktualna lista serwerów"
1850 #: tazpanel/pkgs.cgi:1132 tazpanel/pkgs.cgi:1164
1851 msgid "Delete"
1852 msgstr "Usuń"
1854 #: tazpanel/pkgs.cgi:1154
1855 msgid "Private repositories"
1856 msgstr "Prywatne repozytoria"
1858 #: tazpanel/pkgs.cgi:1177
1859 msgid "URL:"
1860 msgstr ""
1862 #: tazpanel/pkgs.cgi:1187
1863 msgid "Link to another SliTaz installation"
1864 msgstr "Dowiązanie do innej instalacji SliTaz"
1866 #: tazpanel/pkgs.cgi:1190
1867 msgid ""
1868 "This link points to the root of another SliTaz installation. You will be "
1869 "able to install packages using soft links to it."
1870 msgstr ""
1871 "To dowiązanie wskazuje do głównego katalogu innej instalacji SliTaz. Możliwa "
1872 "będzie instalacja pakietów używając miękkich dowiązań do niego."
1874 #: tazpanel/pkgs.cgi:1201
1875 msgid "SliTaz packages DVD"
1876 msgstr "DVD z pakietami SliTaz"
1878 #: tazpanel/pkgs.cgi:1204
1879 msgid ""
1880 "A bootable DVD image of all available packages for the %s version is "
1881 "generated every day. It also contains a copy of the website and can be used "
1882 "without an internet connection. This image can be installed on a DVD or a "
1883 "USB key."
1884 msgstr ""
1885 "Botowalny obraz DVD zawierający wszystkie dostępne pakiety dla wersji %s "
1886 "jest generowany każdego dnia. Zawiera on również kopię strony internetowej i "
1887 "może być używany bez dostępu do internetu. Obraz ten może być zainstalowany "
1888 "jedynie na nośniku DVD bądź USB."
1890 #: tazpanel/pkgs.cgi:1207
1891 msgid "Install from ISO image:"
1892 msgstr "Zainstaluj z obrazu ISO:"
1894 #: tazpanel/pkgs.cgi:1214
1895 msgid "Download DVD image"
1896 msgstr "Pobierz obraz DVD"
1898 #: tazpanel/pkgs.cgi:1216
1899 msgid "Install from DVD/USB key"
1900 msgstr "Zainstaluj z nośnika DVD/USB"
1902 #: tazpanel/pkgs.cgi:1225
1903 msgid ""
1904 "Long list of packages is paginated. Here you can set the page size (default: "
1905 "100, turning off the pager: 0)."
1906 msgstr ""
1908 #: tazpanel/pkgs.cgi:1230
1909 msgid "Set"
1910 msgstr ""
1912 #: tazpanel/pkgs.cgi:1256
1913 #, fuzzy
1914 msgid "Licenses for package %s"
1915 msgstr "Brakujące pliki pochodzące z %s:"
1917 #: tazpanel/pkgs.cgi:1277
1918 msgid "%s license on %s website"
1919 msgstr ""
1921 #: tazpanel/pkgs.cgi:1278
1922 msgid "Read online:"
1923 msgstr ""
1925 #: tazpanel/pkgs.cgi:1278
1926 msgid "Read local:"
1927 msgstr ""
1929 #: tazpanel/pkgs.cgi:1319
1930 #, fuzzy
1931 msgid "Tags list"
1932 msgstr "Pobierz świeżą listę"
1934 #: tazpanel/pkgs.cgi:1323
1935 #, fuzzy
1936 msgid "List of tags in all repositories"
1937 msgstr "Sporządza listę wszystkich zainstalowanych pakietów"
1939 #: tazpanel/pkgs.cgi:1324
1940 msgid "List of tags in repository \"%s\""
1941 msgstr ""
1943 #: tazpanel/pkgs.cgi:1350
1944 #, fuzzy
1945 msgid "Tag \"%s\""
1946 msgstr "Przepakowywanie: %s"
1948 #: tazpanel/pkgs.cgi:1378
1949 #, fuzzy
1950 msgid "Blocked packages list"
1951 msgstr "Zablokowane pakiety"
1953 #: tazpanel/pkgs.cgi:1412 tazpanel/pkgs.cgi:1489
1954 #, fuzzy
1955 msgid "Improve package \"%s\""
1956 msgstr "Usuwanie: %s"
1958 #: tazpanel/pkgs.cgi:1447
1959 msgid "Please log in using your TazBug account."
1960 msgstr ""
1962 #: tazpanel/pkgs.cgi:1451
1963 msgid "Login:"
1964 msgstr ""
1966 #: tazpanel/pkgs.cgi:1453
1967 msgid "Password:"
1968 msgstr ""
1970 #: tazpanel/pkgs.cgi:1456
1971 msgid "Remember me"
1972 msgstr ""
1974 #: tazpanel/pkgs.cgi:1458
1975 msgid "Log in"
1976 msgstr ""
1978 #: tazpanel/pkgs.cgi:1462
1979 msgid "Create new account"
1980 msgstr ""
1982 #: tazpanel/pkgs.cgi:1490 tazpanel/pkgs.cgi:1547
1983 msgid "Back"
1984 msgstr ""
1986 #: tazpanel/pkgs.cgi:1513
1987 msgid "How can you help:"
1988 msgstr ""
1990 #: tazpanel/pkgs.cgi:1515
1991 msgid "Please select an action"
1992 msgstr ""
1994 #: tazpanel/pkgs.cgi:1516
1995 #, fuzzy
1996 msgid "Report new version"
1997 msgstr "Nowa wersja %s"
1999 #: tazpanel/pkgs.cgi:1517
2000 msgid "Improve short description"
2001 msgstr ""
2003 #: tazpanel/pkgs.cgi:1518
2004 msgid "Translate short description"
2005 msgstr ""
2007 #: tazpanel/pkgs.cgi:1519
2008 msgid "Add or improve description"
2009 msgstr ""
2011 #: tazpanel/pkgs.cgi:1520
2012 #, fuzzy
2013 msgid "Translate description"
2014 msgstr "Opis"
2016 #: tazpanel/pkgs.cgi:1521
2017 #, fuzzy
2018 msgid "Improve category"
2019 msgstr "%s kategoria"
2021 #: tazpanel/pkgs.cgi:1522
2022 msgid "Add or improve tags"
2023 msgstr ""
2025 #: tazpanel/pkgs.cgi:1523
2026 msgid "Add application icon"
2027 msgstr ""
2029 #: tazpanel/pkgs.cgi:1524
2030 msgid "Add application screenshot"
2031 msgstr ""
2033 #: tazpanel/pkgs.cgi:1525
2034 msgid "Improve receipt"
2035 msgstr ""
2037 #: tazpanel/pkgs.cgi:1526
2038 msgid "Other"
2039 msgstr ""
2041 #: tazpanel/pkgs.cgi:1537
2042 msgid "Send"
2043 msgstr ""
2045 #: tazpanel/pkgs.cgi:1546
2046 msgid "Thank you!"
2047 msgstr ""
2049 #: tazpanel/pkgs.cgi:1582
2050 msgid "Last recharge:"
2051 msgstr "Ostatnie odświeżenie listy:"
2053 #: tazpanel/pkgs.cgi:1593
2054 msgid "%d day ago."
2055 msgid_plural "%d days ago."
2056 msgstr[0] ""
2057 msgstr[1] ""
2058 msgstr[2] ""
2060 #: tazpanel/pkgs.cgi:1595
2061 msgid "Today at %s."
2062 msgstr ""
2064 #: tazpanel/pkgs.cgi:1596
2065 msgid "Yesterday at %s."
2066 msgstr ""
2068 #: tazpanel/pkgs.cgi:1599
2069 msgid "It is recommended to [recharge] the lists."
2070 msgstr ""
2072 #: tazpanel/pkgs.cgi:1603
2073 msgid "never."
2074 msgstr ""
2076 #: tazpanel/pkgs.cgi:1604
2077 msgid "You need to [download] the lists for further work."
2078 msgstr ""
2080 #: tazpanel/pkgs.cgi:1613
2081 msgid "Mirrored packages:"
2082 msgstr "Pakiety na serwerze:"
2084 #: tazpanel/pkgs.cgi:1636
2085 msgid "Latest log entries"
2086 msgstr "Ostatnie wpisy logów"
2088 #: tazpanel/pkgs.cgi:1638
2089 msgid "Show"
2090 msgstr ""
2092 #~ msgid "Unknown option \"%s\"."
2093 #~ msgstr "Nierozpoznana opcja %s."
2095 #, fuzzy
2096 #~ msgid "TazPkg"
2097 #~ msgstr "Powłoka TazPkg SHell"
2099 #~ msgid "TazPanel - Packages"
2100 #~ msgstr "TazPanel - Pakiety"
2102 #~ msgid "y"
2103 #~ msgstr "t"
2105 #~ msgid "Sorry, no description available for this package."
2106 #~ msgstr "Przepraszamy, brak dostępnego opisu dla tego pakietu."
2108 #~ msgid "Package \"%s\" is already in the blocked packages list."
2109 #~ msgstr "%s jest aktualnie na liście blokowanych pakietów."
2111 #~ msgid "Add package \"%s\" to: %s..."
2112 #~ msgstr "Dodaje %s do: %s..."
2114 #~ msgid "Removing package \"%s\" from: %s..."
2115 #~ msgstr "Usuwanie %s z: %s..."
2117 #~ msgid "Package \"%s\" is not in the blocked packages list."
2118 #~ msgstr "%s nie znajduje się na liście zablokowanych pakietów."
2120 #~ msgid "(Older than 10 days)"
2121 #~ msgstr "(Starsze niż 10 dni)"
2123 #~ msgid "(Not older than 10 days)"
2124 #~ msgstr "(Nie starsze niż 10 dni)"
2126 #~ msgid "Use as default"
2127 #~ msgstr "Użyj jako domyślny"
2129 #~ msgid "Web"
2130 #~ msgstr "Sieć"
2132 #~ msgid "all"
2133 #~ msgstr "wszystko"
2135 #, fuzzy
2136 #~ msgid "extra"
2137 #~ msgstr "Wypakuj"
2139 #~ msgid "Repositories"
2140 #~ msgstr "Repozytoria"
2142 #~ msgid "Category: %s"
2143 #~ msgstr "Kategoria: %s"
2145 #~ msgid "Performing tasks on packages"
2146 #~ msgstr "Wykonywanie działań na pakietach"
2148 #~ msgid "Executing %s for: %s"
2149 #~ msgstr "Wykonywanie %s dla: %s"
2151 #~ msgid "Default mirror"
2152 #~ msgstr "Domyślny serwer"
2154 #~ msgid "Website:"
2155 #~ msgstr "Strona internetowa:"
2157 #~ msgid "Sizes:"
2158 #~ msgstr "Rozmiary:"
2160 #~ msgid "Name:"
2161 #~ msgstr "Nazwa:"
2163 #~ msgid "Version:"
2164 #~ msgstr "Wersja:"
2166 #~ msgid "Description:"
2167 #~ msgstr "Opis:"
2169 #~ msgid "Depends:"
2170 #~ msgstr "Zależności:"
2172 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like an Archlinux/Alpine package!"
2173 #~ msgstr ""
2174 #~ "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemów Archlinux/Alpine!"
2176 #, fuzzy
2177 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Puppy package!"
2178 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2180 #, fuzzy
2181 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slax package!"
2182 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2184 #~ msgid "$PACKAGE_FILE does not look like a Slackware package!"
2185 #~ msgstr "Plik $PACKAGE_FILE nie wygląda jak pakiet systemu Slackware!"
2187 #~ msgid "Leaving dependencies unresolved for: $PACKAGE"
2188 #~ msgstr "Pozostawianie nierozwiązanych zależności dla: $PACKAGE"
2190 #~ msgid "No new packages on the mirror."
2191 #~ msgstr "Brak nowych pakietów na serwerze."
2193 #~ msgid "$num file found for: $pkg"
2194 #~ msgid_plural "$num files found for: $pkg"
2195 #~ msgstr[0] "Znaleziono $num plik dla: $pkg"
2196 #~ msgstr[1] "Znaleziono $num pliki dla: $pkg"
2197 #~ msgstr[2] "Znaleziono $num plików dla: $pkg"
2199 #, fuzzy
2200 #~ msgid "Path: $CACHE_DIR"
2201 #~ msgstr "Wyczyść pamięć podręczną: $CACHE_DIR"
2203 #, fuzzy
2204 #~ msgid "0 blocked"
2205 #~ msgstr "$num zablokowany"
2207 #~ msgid "No file found for: $file"
2208 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $file"
2210 #, fuzzy
2211 #~ msgid "0 files found for: $pkg"
2212 #~ msgstr "Nie znaleziono plików dla: $pkg"
2214 #, fuzzy
2215 #~ msgid "No available packages found for \"%s\""
2216 #~ msgstr "Nie znaleziono zainstalowanych pakietów dla: %s"
2218 #~ msgid "$pkg_name is installed."
2219 #~ msgstr "$pkg_name jest zainstalowany."
2221 #, fuzzy
2222 #~ msgid "$num files removed from cache."
2223 #~ msgstr "Usunięto $num plik z pamięci podręcznej."
2225 #~ msgid "Extracting the pseudo fs..."
2226 #~ msgstr "Rozpakowywanie pseudo fs..."
2228 #~ msgid "Package name: <b>$pkgname</b>"
2229 #~ msgstr "Nazwa pakietu: <b>$pkgname</b>"
2231 #~ msgid "URL"
2232 #~ msgstr "URL"