tazpanel view po/pl.po @ rev 469

Typo in hardware.cgi
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Mon Apr 27 00:16:35 2015 +0200 (2015-04-27)
parents 0b0d7c431046
children 3117717c007d
line source
1 # Polish translations for TazPanel package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the TazPanel package.
4 # Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazPanel 1.4.3\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-04-09 22:58+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:33+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: tazpanel:53
25 msgid "TazPanel is already running."
26 msgstr "TazPanel jest już uruchomiony."
28 #: tazpanel:56
29 msgid "Starting TazPanel web server on port %d..."
30 msgstr "Uruchamianie web serwera TazPanel na porcie %d..."
32 #: tazpanel:58
33 msgid "TazPanel Authentication - Default: root:root"
34 msgstr "Autoryzacja dostępu do TazPanel - domyślnie: root:root"
36 #: tazpanel:65
37 msgid "TazPanel is not running."
38 msgstr "TazPanel nie jest uruchomiony."
40 #: tazpanel:68
41 msgid "Stopping TazPanel web server..."
42 msgstr "Zatrzymywanie web serwera TazPanel..."
44 #: tazpanel:76
45 msgid "Changing password for TazPanel"
46 msgstr "Zmienianie hasła do TazPanelu"
48 #: tazpanel:77
49 msgid "New password: "
50 msgstr "Nowe hasło: "
52 #: tazpanel:79
53 msgid "Password changed successfully"
54 msgstr "Hasło zmienione pomyślnie"
56 #: index.cgi:37 index.cgi:131
57 msgid "Differences"
58 msgstr "Różnice/Zmiany"
60 #: index.cgi:88
61 msgid "TazPanel - exec"
62 msgstr "TazPanel - exec"
64 #: index.cgi:120
65 msgid "TazPanel - File"
66 msgstr "TazPanel - Plik"
68 #: index.cgi:130 index.cgi:149
69 msgid "Save"
70 msgstr "Zapisz"
72 #: index.cgi:184 network.cgi:262 network.cgi:553 network.cgi:621 boot.cgi:382
73 #: hardware.cgi:467 settings.cgi:667
74 msgid "Edit"
75 msgstr "Edytuj"
77 #: index.cgi:228
78 msgid "TazPanel - Terminal"
79 msgstr "TazPanel - Terminal"
81 #: index.cgi:249
82 #, fuzzy
83 msgid "History"
84 msgstr "Terytorium"
86 #: index.cgi:250 lib/libtazpanel:334
87 msgid "Back"
88 msgstr ""
90 #: index.cgi:256
91 msgid "run"
92 msgstr ""
94 #: index.cgi:271
95 msgid "Clear"
96 msgstr ""
98 #: network.cgi:15
99 msgid "TazPanel - Network"
100 msgstr "TazPanel - Sieć"
102 #: network.cgi:141
103 msgid "Changed hostname: %s"
104 msgstr "Zmieniona nazwa hosta: %s"
106 #: network.cgi:164
107 msgid "Scanning open ports..."
108 msgstr "Skanowanie otwartych portów..."
110 #: network.cgi:169
111 msgid "Port scanning for %s"
112 msgstr "Skanowanie portów dla %s"
114 #: network.cgi:170 styles/default/header.html:33
115 msgid "Network"
116 msgstr "Sieć"
118 #: network.cgi:197
119 msgid "Ethernet connection"
120 msgstr "Połączenie przewodowe"
122 #: network.cgi:200
123 msgid ""
124 "Here you can configure a wired connection using DHCP to automatically get a "
125 "random IP or configure a static/fixed IP"
126 msgstr ""
127 "Tu możesz skonfigurować połączenie przewodowe do użycia DHCP aby "
128 "automatycznie pobierać losowy adres IP, albo skonfigurować dla połączenia "
129 "statyczny/stały adres IP"
131 #: network.cgi:204 boot.cgi:112
132 msgid "Configuration"
133 msgstr "Konfiguracja"
135 #: network.cgi:209 lib/libtazpanel:154
136 msgid "Interface"
137 msgstr "Interfejs"
139 #: network.cgi:217
140 msgid "Static IP"
141 msgstr ""
143 #: network.cgi:219
144 msgid "Use static IP"
145 msgstr ""
147 #: network.cgi:221
148 msgid "IP address"
149 msgstr "Adres IP"
151 #: network.cgi:224
152 msgid "Netmask"
153 msgstr "Maska sieci"
155 #: network.cgi:227
156 msgid "Gateway"
157 msgstr "Brama sieci"
159 #: network.cgi:230
160 msgid "DNS server"
161 msgstr "Serwer DNS"
163 #: network.cgi:237 network.cgi:396 network.cgi:594 boot.cgi:244
164 msgid "Start"
165 msgstr "Start"
167 #: network.cgi:238 network.cgi:397 network.cgi:595 boot.cgi:233
168 msgid "Stop"
169 msgstr "Stop"
171 #: network.cgi:257 network.cgi:548
172 msgid "Configuration file"
173 msgstr "Plik konfiguracyjny"
175 #: network.cgi:267
176 msgid ""
177 "These values are the ethernet settings in the main /etc/network.conf "
178 "configuration file"
179 msgstr ""
180 "Poniższe wartości są ustawieniami sieci przewodowej w głównym pliku "
181 "konfiguracyjnym /etc/network.conf"
183 #: network.cgi:279
184 msgid "(hidden)"
185 msgstr ""
187 #: network.cgi:285 boot.cgi:110 hardware.cgi:38 settings.cgi:375
188 #: lib/libtazpanel:155
189 msgid "Name"
190 msgstr "Nazwa"
192 #: network.cgi:286
193 msgid "Signal level"
194 msgstr ""
196 #: network.cgi:287
197 #, fuzzy
198 msgid "Channel"
199 msgstr "Zmień"
201 #: network.cgi:288
202 msgid "Encryption"
203 msgstr "Szyfrowanie"
205 #: network.cgi:289 boot.cgi:113 lib/libtazpanel:156
206 msgid "Status"
207 msgstr "Status"
209 #: network.cgi:340 network.cgi:436 network.cgi:458
210 msgid "None"
211 msgstr ""
213 #: network.cgi:353
214 msgid "Connected"
215 msgstr "Połączony"
217 #: network.cgi:383
218 msgid "Wireless connection"
219 msgstr "Połączenie bezprzewodowe"
221 #: network.cgi:398 lib/libtazpanel:139
222 msgid "Scan"
223 msgstr "Skanuj"
225 #: network.cgi:406
226 msgid "Scanning wireless interface..."
227 msgstr "Scanowanie interfejsu sieci bezprzewodowej..."
229 #: network.cgi:424
230 msgid "Connection"
231 msgstr "Połączenie"
233 #: network.cgi:430
234 #, fuzzy
235 msgid "Network SSID"
236 msgstr "Sieć"
238 #: network.cgi:434
239 msgid "Security"
240 msgstr ""
242 #: network.cgi:445
243 msgid "EAP method"
244 msgstr ""
246 #: network.cgi:456
247 msgid "Phase 2 authentication"
248 msgstr ""
250 #: network.cgi:468
251 msgid "CA certificate"
252 msgstr ""
254 #: network.cgi:473
255 msgid "User certificate"
256 msgstr ""
258 #: network.cgi:478
259 msgid "Identity"
260 msgstr ""
262 #: network.cgi:483
263 msgid "Anonymous identity"
264 msgstr ""
266 #: network.cgi:488
267 #, fuzzy
268 msgid "Password"
269 msgstr "Hasło:"
271 #: network.cgi:491
272 #, fuzzy
273 msgid "Show password"
274 msgstr "Nowe hasło: "
276 #: network.cgi:501
277 msgid "Access point"
278 msgstr "Punkt dostępowy"
280 #: network.cgi:539
281 msgid "Configure"
282 msgstr "Konfiguruj"
284 #: network.cgi:558
285 msgid ""
286 "These values are the wifi settings in the main /etc/network.conf "
287 "configuration file"
288 msgstr ""
289 "Poniższe wartości są ustawieniami sieci bezprzewodowej w głównym pliku "
290 "konfiguracyjnym /etc/network.conf"
292 #: network.cgi:564
293 msgid "Output of iwconfig"
294 msgstr "Wyjście iwconfig"
296 #: network.cgi:587
297 msgid "Networking"
298 msgstr "Sieć i połączenia sieciowe"
300 #: network.cgi:589
301 msgid "Manage network connections and services"
302 msgstr "Zarządzanie połączeniami i usługami sieciowymi"
304 #: network.cgi:596
305 msgid "Restart"
306 msgstr "Restartuj"
308 #: network.cgi:600
309 msgid "Configuration:"
310 msgstr "Konfiguracja:"
312 #: network.cgi:608
313 #, fuzzy
314 msgid "Network interfaces"
315 msgstr "Status sieci"
317 #: network.cgi:614
318 msgid "Hosts"
319 msgstr "Hosty"
321 #: network.cgi:630
322 msgid "Hostname"
323 msgstr "Nazwa hosta"
325 #: boot.cgi:16
326 msgid "TazPanel - Boot"
327 msgstr "TazPanel - Uruchamianie"
329 #: boot.cgi:27
330 msgid "Show more..."
331 msgstr "Pokaż więcej..."
333 #: boot.cgi:56
334 msgid "Boot log files"
335 msgstr "Logi uruchamiania"
337 #: boot.cgi:59 styles/default/header.html:53
338 msgid "Kernel messages"
339 msgstr "Komunikaty Jadra Linux (Kernel messages)"
341 #: boot.cgi:60 styles/default/header.html:54
342 msgid "Boot scripts"
343 msgstr "Skrypty uruchamiania"
345 #: boot.cgi:61 styles/default/header.html:55
346 msgid "X server"
347 msgstr "Serwer X"
349 #: boot.cgi:62 styles/default/header.html:56
350 msgid "X session"
351 msgstr ""
353 #: boot.cgi:84 boot.cgi:347 styles/default/header.html:59
354 msgid "Manage daemons"
355 msgstr "Zarządzaj usługami (daemons)"
357 #: boot.cgi:86
358 msgid "Check, start and stop daemons on SliTaz"
359 msgstr "Sprawdź, uruchom i wyłącz usługi (daemons) w SliTaz"
361 #: boot.cgi:111 hardware.cgi:153 settings.cgi:496
362 msgid "Description"
363 msgstr "Opis"
365 #: boot.cgi:114
366 msgid "Action"
367 msgstr "Akcja"
369 #: boot.cgi:115
370 msgid "PID"
371 msgstr "PID"
373 #: boot.cgi:138
374 msgid "SliTaz Firewall with iptable rules"
375 msgstr "Firewall i ustawienia iptables w SliTaz"
377 #: boot.cgi:140
378 msgid "Small and fast web server with CGI support"
379 msgstr "Niewielki i szybki serwer web z obsługą CGI"
381 #: boot.cgi:142
382 msgid "Network time protocol daemon"
383 msgstr "Usługa protokołu czasu sieciowego (NTP)"
385 #: boot.cgi:145
386 msgid "Anonymous FTP server"
387 msgstr "Annimowy serwer FTP"
389 #: boot.cgi:147
390 msgid "Busybox DHCP server"
391 msgstr "Serwer DHCP Busybox"
393 #: boot.cgi:149
394 msgid "Linux Kernel log daemon"
395 msgstr "Usługa logów Jadra Linux"
397 #: boot.cgi:152
398 msgid "Execute scheduled commands"
399 msgstr "Wykonuje zaplanowane polecenia"
401 #: boot.cgi:155
402 msgid "Small static DNS server daemon"
403 msgstr "Usługa statycznego, niewielkiego serwera DNS"
405 #: boot.cgi:158
406 msgid "Transfer a file on tftp request"
407 msgstr "Przesyła pliki przy pomocy protokołu TFTP (np web boot)"
409 #: boot.cgi:160
410 msgid "Listen for network connections and launch programs"
411 msgstr "Nasłuchuje połączeń sieciowych i uruchamia odpowiednie usługi"
413 #: boot.cgi:163
414 msgid "Manage a ZeroConf IPv4 link-local address"
415 msgstr "Zarządzaj ZeroConf IPv4 link-local address"
417 #: boot.cgi:232
418 msgid "Started"
419 msgstr "Uruchomiony"
421 #: boot.cgi:243
422 msgid "Stopped"
423 msgstr "Zatrzymany"
425 #: boot.cgi:270
426 msgid "GRUB Boot loader"
427 msgstr "Boot loader GRUB"
429 #: boot.cgi:272
430 msgid "The first application started when the computer powers on"
431 msgstr "Pierwsza aplikacja uruchamiana tuż po włączeniu komputera"
433 #: boot.cgi:279
434 msgid "Default entry:"
435 msgstr "Domyślny wpis:"
437 #: boot.cgi:281
438 msgid "Timeout:"
439 msgstr "Timeout:"
441 #: boot.cgi:283
442 msgid "Splash image:"
443 msgstr "Obraz powitalny:"
445 #: boot.cgi:288 settings.cgi:557 settings.cgi:623 settings.cgi:694
446 msgid "Change"
447 msgstr "Zmień"
449 #: boot.cgi:295
450 msgid "View or edit menu.lst"
451 msgstr "Zobacz albo edytuj menu.lst"
453 #: boot.cgi:300
454 msgid "Boot entries"
455 msgstr "Wpisy boot"
457 #: boot.cgi:307
458 msgid "Entry"
459 msgstr "Wpis"
461 #: boot.cgi:328
462 msgid "Web boot is available with gPXE"
463 msgstr "Uruchamianie przez sieć jest dostępne poprzez gPXE"
465 #: boot.cgi:341
466 msgid "Boot &amp; Start services"
467 msgstr "Uruchamianie i Start Usług"
469 #: boot.cgi:343
470 msgid "Everything that happens before user login"
471 msgstr "Wszystko co się wydarzyło przed zalogowaniem uzytkownika"
473 #: boot.cgi:346 styles/default/header.html:51
474 msgid "Boot logs"
475 msgstr "Logi uruchamiania (boot)"
477 #: boot.cgi:350 styles/default/header.html:48
478 msgid "Boot loader"
479 msgstr "Program rozruchowy (boot loader)"
481 #: boot.cgi:357
482 msgid "Configuration files"
483 msgstr "Pliki konfiguracyjne"
485 #: boot.cgi:360
486 msgid "Main configuration file:"
487 msgstr "Główny plik konfiguracyjny:"
489 #: boot.cgi:361 boot.cgi:363
490 msgid "View"
491 msgstr ""
493 #: boot.cgi:362
494 msgid "Login manager settings:"
495 msgstr "Ustawienia menadżera logowania:"
497 #: boot.cgi:370
498 msgid "Kernel cmdline"
499 msgstr "Wiersz poleceń jądra"
501 #: boot.cgi:377
502 msgid "Local startup commands"
503 msgstr "Lokalne polecenia podczas uruchamiania"
505 #: hardware.cgi:13
506 msgid "TazPanel - Hardware"
507 msgstr "TazPanel - Sprzęt"
509 #: hardware.cgi:35
510 msgid "Bus"
511 msgstr ""
513 #: hardware.cgi:36 hardware.cgi:509
514 msgid "Device"
515 msgstr ""
517 #: hardware.cgi:37
518 #, fuzzy
519 msgid "ID"
520 msgstr "PID"
522 #: hardware.cgi:90
523 msgid "Detect hardware"
524 msgstr "Wykryj urządzenia"
526 #: hardware.cgi:91
527 msgid "Detect PCI and USB hardware"
528 msgstr "Wykryj urządzenia PCI i USB"
530 #: hardware.cgi:104 hardware.cgi:225 styles/default/header.html:67
531 msgid "Kernel modules"
532 msgstr "Moduły jądra Linux"
534 #: hardware.cgi:105
535 msgid "Manage, search or get information about the Linux kernel modules"
536 msgstr "Zarządzaj, szukaj albo pobierz informacje na temat modułów jądra Linux"
538 #: hardware.cgi:109
539 msgid "Modules search"
540 msgstr "Szukaj moduły"
542 #: hardware.cgi:117
543 msgid "Detailed information for module: %s"
544 msgstr "Szczegółowe informacje dla modułu: %s"
546 #: hardware.cgi:137
547 msgid "Matching result(s) for: %s"
548 msgstr "Pasujące rezultat(y) dla: %s"
550 #: hardware.cgi:143
551 msgid "Module:"
552 msgstr "Moduł:"
554 #: hardware.cgi:152
555 msgid "Module"
556 msgstr "Moduł"
558 #: hardware.cgi:154 lib/libtazpanel:285
559 msgid "Size"
560 msgstr "Rozmiar"
562 #: hardware.cgi:155 hardware.cgi:563 lib/libtazpanel:287
563 msgid "Used"
564 msgstr "Używany"
566 #: hardware.cgi:156
567 msgid "by"
568 msgstr "przez"
570 #: hardware.cgi:180
571 msgid "Information for USB Device %s"
572 msgstr "Informacje i urządzeniu USB %s"
574 #: hardware.cgi:182 hardware.cgi:200
575 msgid "Detailed information about specified device."
576 msgstr "Szczegółowe informacje o wybranym urządzeniu."
578 #: hardware.cgi:198
579 msgid "Information for PCI Device %s"
580 msgstr "Informacje o urządzeniu PCI %s"
582 #: hardware.cgi:221
583 msgid "Drivers &amp; Devices"
584 msgstr "Sterowniki i Urządzenia"
586 #: hardware.cgi:222
587 msgid "Manage your computer hardware"
588 msgstr "Zarządzanie sprzętem i podłączonymi urządzeniami"
590 #: hardware.cgi:226 styles/default/header.html:68
591 msgid "Detect PCI/USB"
592 msgstr "Wykryj urządzenia PCI/USB"
594 #: hardware.cgi:227
595 msgid "Auto-install Xorg video driver"
596 msgstr ""
598 #: hardware.cgi:237 hardware.cgi:254
599 msgid "Battery"
600 msgstr "Bateria"
602 #: hardware.cgi:257
603 msgid "health"
604 msgstr "zużycie"
606 #: hardware.cgi:266
607 msgid "Discharging %d%% - %s"
608 msgstr "Rozładowywanie %d%% - %s"
610 #: hardware.cgi:270
611 #, sh-format
612 msgid "Charging %d%% - %s"
613 msgstr "Ładowanie %d%% - %s"
615 #: hardware.cgi:272
616 #, fuzzy
617 msgid "Charged 100%%"
618 msgstr "Naładowana w 100%%"
620 #: hardware.cgi:291
621 msgid "Temperature:"
622 msgstr "Temperatura:"
624 #: hardware.cgi:306
625 msgid "Brightness"
626 msgstr "Jasność ekranu"
628 #: hardware.cgi:326
629 msgid "Filesystem usage statistics"
630 msgstr "Statystyka użycia systemu plików"
632 #: hardware.cgi:446
633 #, fuzzy
634 msgid "new mount point:"
635 msgstr "Punkt montowania"
637 #: hardware.cgi:447
638 msgid "read-only"
639 msgstr ""
641 #: hardware.cgi:462
642 msgid "Filesystems table"
643 msgstr "Tabela systemów plików"
645 #: hardware.cgi:475 lib/libtazpanel:282
646 msgid "Disk"
647 msgstr "Dysk"
649 #: hardware.cgi:476 lib/libtazpanel:288
650 msgid "Mount point"
651 msgstr "Punkt montowania"
653 #: hardware.cgi:477 lib/libtazpanel:284
654 msgid "Type"
655 msgstr "Typ"
657 #: hardware.cgi:478
658 #, fuzzy
659 msgid "Options"
660 msgstr "Akcja"
662 #: hardware.cgi:479
663 msgid "Freq"
664 msgstr ""
666 #: hardware.cgi:480
667 #, fuzzy
668 msgid "Pass"
669 msgstr "Hasło:"
671 #: hardware.cgi:502
672 msgid "Loop devices"
673 msgstr ""
675 #: hardware.cgi:510
676 #, fuzzy
677 msgid "Backing file"
678 msgstr "Plik konfiguracyjny"
680 #: hardware.cgi:511
681 #, fuzzy
682 msgid "Access"
683 msgstr "Punkt dostępowy"
685 #: hardware.cgi:512
686 msgid "Offset"
687 msgstr ""
689 #: hardware.cgi:520
690 msgid "read/write"
691 msgstr ""
693 #: hardware.cgi:521 hardware.cgi:543
694 msgid "read only"
695 msgstr ""
697 #: hardware.cgi:540
698 msgid "Setup"
699 msgstr ""
701 #: hardware.cgi:541
702 msgid "new backing file:"
703 msgstr ""
705 #: hardware.cgi:542
706 msgid "offset in bytes:"
707 msgstr ""
709 #: hardware.cgi:560
710 msgid "System memory"
711 msgstr "Pamięć systemowa"
713 #: hardware.cgi:566
714 msgid "Buffers"
715 msgstr ""
717 #: hardware.cgi:569
718 msgid "Free"
719 msgstr ""
721 #: settings.cgi:17
722 msgid "TazPanel - Settings"
723 msgstr "TazPanel - Ustawienia"
725 #: settings.cgi:83
726 msgid "US"
727 msgstr ""
729 #: settings.cgi:85
730 msgid "metric"
731 msgstr ""
733 #: settings.cgi:266 settings.cgi:544
734 msgid "Manage groups"
735 msgstr "Zarządzaj grupami"
737 #: settings.cgi:273 settings.cgi:364
738 msgid "Selection:"
739 msgstr "Zaznaczone:"
741 #: settings.cgi:274
742 msgid "Delete group"
743 msgstr "Usuń grupę"
745 #: settings.cgi:281
746 msgid "Group"
747 msgstr "Grupa"
749 #: settings.cgi:282
750 msgid "Group ID"
751 msgstr "ID Grupy"
753 #: settings.cgi:283
754 msgid "Members"
755 msgstr "Członkowie"
757 #: settings.cgi:312
758 msgid "Add a new group"
759 msgstr "Dodaj nową grupę"
761 #: settings.cgi:316 settings.cgi:333
762 msgid "Group name:"
763 msgstr "Nazwa Grupy:"
765 #: settings.cgi:320
766 msgid "Create group"
767 msgstr "Utwórz grupę użytkowników"
769 #: settings.cgi:328
770 msgid "Manage group membership"
771 msgstr "Zarządzaj grupą użytkowników"
773 #: settings.cgi:335 settings.cgi:427
774 msgid "User name:"
775 msgstr "Nazwa użytkownika:"
777 #: settings.cgi:340
778 msgid "Add user"
779 msgstr "Dodaj użytkownika"
781 #: settings.cgi:343
782 msgid "Remove user"
783 msgstr "Usuń użytkownika"
785 #: settings.cgi:359 settings.cgi:543
786 msgid "Manage users"
787 msgstr "Zarządzaj użytkownikami"
789 #: settings.cgi:365
790 msgid "Delete user"
791 msgstr "Usuń uzytkownika"
793 #: settings.cgi:366
794 msgid "Lock user"
795 msgstr "Zablokuj uzytkownika"
797 #: settings.cgi:367
798 msgid "Unlock user"
799 msgstr "Odblokuj użytkownika"
801 #: settings.cgi:373
802 msgid "Login"
803 msgstr "Login"
805 #: settings.cgi:374
806 msgid "User ID"
807 msgstr "ID użytkownika"
809 #: settings.cgi:376
810 msgid "Home"
811 msgstr "Katalog domowy"
813 #: settings.cgi:377
814 msgid "Shell"
815 msgstr "Powłoka"
817 #: settings.cgi:410
818 msgid "Password:"
819 msgstr "Hasło:"
821 #: settings.cgi:412
822 msgid "Change password"
823 msgstr "Zmień hasło"
825 #: settings.cgi:420
826 msgid "Add a new user"
827 msgstr "Dodaj nowego użytkownika"
829 #: settings.cgi:425
830 msgid "User login:"
831 msgstr "Login użytkownika:"
833 #: settings.cgi:429
834 msgid "User password:"
835 msgstr "Hasło użytkownika:"
837 #: settings.cgi:434
838 msgid "Create user"
839 msgstr "Utwórz konto użytkownika"
841 #: settings.cgi:441
842 msgid "Current user sessions"
843 msgstr "Aktualne sesje użytkowników"
845 #: settings.cgi:447
846 msgid "Last user sessions"
847 msgstr "Ostatnie sesje użytkowników"
849 #: settings.cgi:458
850 msgid "Please wait..."
851 msgstr "Proszę czekać..."
853 #: settings.cgi:462
854 msgid "Choose locale"
855 msgstr "Wybierz lokalizację"
857 #: settings.cgi:465
858 msgid "Current locale settings:"
859 msgstr "Aktualne ustawienia lokalizacji:"
861 #: settings.cgi:472
862 msgid "Locales that are currently installed on the machine:"
863 msgstr "Lokalizacje aktualnie zainstalowane na komputerze:"
865 #: settings.cgi:482
866 #, fuzzy
867 msgid ""
868 "Can't see your language?<br/>You can <a href='pkgs.cgi?do=Install&amp;glibc-"
869 "locale'>install glibc-locale</a> to see a larger list of available locales."
870 msgstr ""
871 "Nie widzisz swojego języka?</br/>Możesz <a href='/pkgs.cgi?do=Install&glibc-"
872 "locale'>zainstalować glibc-locale</a> aby zobaczyć obszerniejszą listę "
873 "dostępnych lokalizacji."
875 #: settings.cgi:489
876 msgid "Available locales:"
877 msgstr "Dostępne lokalizacje:"
879 #: settings.cgi:493
880 msgid "Code"
881 msgstr "Kod"
883 #: settings.cgi:494
884 msgid "Language"
885 msgstr "Język"
887 #: settings.cgi:495
888 msgid "Territory"
889 msgstr "Terytorium"
891 #: settings.cgi:512 settings.cgi:513
892 msgid "-d"
893 msgstr "-d"
895 #: settings.cgi:524 settings.cgi:666 settings.cgi:677 settings.cgi:689
896 msgid "Activate"
897 msgstr "Aktywuj"
899 #: settings.cgi:538
900 msgid "System settings"
901 msgstr "Ustawienia Systemu"
903 #: settings.cgi:540
904 msgid "Manage system time, users or language settings"
905 msgstr ""
906 "Zarządzaj czasem systemowym, użytkownikami albo ustawieniami językowymi"
908 #: settings.cgi:548
909 msgid "System time"
910 msgstr "Czas systemowy"
912 #: settings.cgi:551
913 msgid "Time zone:"
914 msgstr "Strefa czasowa:"
916 #: settings.cgi:560
917 msgid "System time:"
918 msgstr "Czas systemowy:"
920 #: settings.cgi:562
921 msgid "Sync online"
922 msgstr "Synchronizuj online"
924 #: settings.cgi:565
925 msgid "Hardware clock:"
926 msgstr "Zegar sprzętowy RTC:"
928 #: settings.cgi:567
929 msgid "Set hardware clock"
930 msgstr "Ustaw zegar sprzętowy RTC"
932 #: settings.cgi:570 settings.cgi:582
933 msgid "Set date"
934 msgstr "Ustaw datę"
936 #: settings.cgi:605
937 msgid "System language"
938 msgstr "Język systemu"
940 #: settings.cgi:618
941 msgid ""
942 "You must logout and login again to your current session to use %s locale."
943 msgstr ""
944 "Należy się wylogować i zalogować ponownie aby używać ustawień regionalnych "
945 "%s."
947 #: settings.cgi:621
948 msgid "Current system locale:"
949 msgstr "Aktualne ustawienia regionalne systemu:"
951 #: settings.cgi:633
952 msgid "Keyboard layout"
953 msgstr ""
955 #: settings.cgi:647
956 msgid "Current console keymap: %s"
957 msgstr "Aktualny układ klawiatury dla konsoli: %s"
959 #: settings.cgi:665
960 msgid "Suggested keymap for Xorg:"
961 msgstr "Sugerowany układ klawiatury dla Xorg:"
963 #: settings.cgi:673
964 msgid "Available keymaps:"
965 msgstr "Dostępne układy klawiatury:"
967 #: settings.cgi:684
968 msgid "Panel configuration"
969 msgstr "Konfiguracja Panelu"
971 #: settings.cgi:687
972 msgid "Style:"
973 msgstr "Styl:"
975 #: settings.cgi:692
976 msgid "Panel password:"
977 msgstr "Hasło do Panelu:"
979 #: settings.cgi:698
980 msgid "Configuration files:"
981 msgstr "Pliki konfiguracyjne:"
983 #: settings.cgi:699 styles/default/header.html:23
984 msgid "Panel"
985 msgstr "Panel"
987 #: settings.cgi:700
988 msgid "Server"
989 msgstr "Serwer"
991 #: settings.cgi:703
992 #, fuzzy
993 msgid "TazPanel provides a debugging mode and page:"
994 msgstr "TazPanel udostępnia tryb debugowania i stronę:"
996 #: lib/libtazpanel:137
997 msgid "connected"
998 msgstr "połączony"
1000 #: lib/libtazpanel:157
1001 msgid "IP Address"
1002 msgstr "Adres IP"
1004 #: lib/libtazpanel:158
1005 msgid "Scan ports"
1006 msgstr "Skanuj porty"
1008 #: lib/libtazpanel:283
1009 msgid "Label"
1010 msgstr "Etykieta"
1012 #: lib/libtazpanel:286
1013 msgid "Available"
1014 msgstr "Dostepny"
1016 #: lib/libtazpanel:353
1017 msgid "You must be root to show this page."
1018 msgstr ""
1020 #: help.cgi:20
1021 msgid "Manual"
1022 msgstr "Instrukcja"
1024 #: help.cgi:28
1025 msgid "TazPanel - Help &amp; Doc"
1026 msgstr "TazPanel - Pomoc i Dokumentacja"
1028 #: styles/default/header.html:25 styles/default/header.html:35
1029 #: styles/default/header.html:45 styles/default/header.html:66
1030 #: styles/default/header.html:76
1031 msgid "Summary"
1032 msgstr "Podsumowanie"
1034 #: styles/default/header.html:26
1035 msgid "Processes"
1036 msgstr "Uruchomione procesy"
1038 #: styles/default/header.html:27
1039 msgid "Terminal"
1040 msgstr "Terminal"
1042 #: styles/default/header.html:28
1043 msgid "Create Report"
1044 msgstr "Utwórz raport"
1046 #: styles/default/header.html:36
1047 msgid "Config file"
1048 msgstr "Plik konfiguracyjny"
1050 #: styles/default/header.html:37
1051 msgid "Ethernet"
1052 msgstr "Sieć przewodowa"
1054 #: styles/default/header.html:38
1055 msgid "Wireless"
1056 msgstr "Sieć bezprzewodowa"
1058 #: styles/default/header.html:43
1059 msgid "Boot"
1060 msgstr "Uruchamianie"
1062 #: styles/default/header.html:64
1063 msgid "Hardware"
1064 msgstr "Sprzęt"
1066 #: styles/default/header.html:69
1067 msgid "Disks"
1068 msgstr "Dyski"
1070 #: styles/default/header.html:74
1071 msgid "Settings"
1072 msgstr "Ustawienia"
1074 #: styles/default/header.html:77
1075 msgid "Users"
1076 msgstr "Użytkownicy"
1078 #: styles/default/header.html:78
1079 msgid "Groups"
1080 msgstr "Grupy"
1082 #: styles/default/header.html:93
1083 msgid "Some features are disabled."
1084 msgstr ""
1086 #: styles/default/header.html:98
1087 msgid "You are logged in to the TazPanel as user %s."
1088 msgstr ""
1090 #: styles/default/header.html:99
1091 msgid "Click to re-login."
1092 msgstr ""
1094 #: styles/default/footer.html:7
1095 msgid "Copyright"
1096 msgstr "Copyright"
1098 #: styles/default/footer.html:9
1099 msgid "BSD License"
1100 msgstr "Licencja BSD"
1102 #~ msgid "Small terminal emulator, commands options are supported."
1103 #~ msgstr "Niewielki emulator terminala, opcje poleceń są obsługiwane."
1105 #~ msgid "Commands: %s"
1106 #~ msgstr "Polecenia: %s"
1108 #~ msgid "Downloading to: %s"
1109 #~ msgstr "Pobieranie do: %s"
1111 #~ msgid "%s needs an argument"
1112 #~ msgstr "%s wymaga podania argumentu"
1114 #~ msgid "Unknown command: %s"
1115 #~ msgstr "Nieznane polecenie: %s"
1117 #~ msgid "TazPanel - Process activity"
1118 #~ msgstr "TazPanel - Aktywność procesów"
1120 #~ msgid "Refresh:"
1121 #~ msgstr "Odświeżanie:"
1123 #~ msgid "1s"
1124 #~ msgstr "1s"
1126 #~ msgid "5s"
1127 #~ msgstr "5s"
1129 #~ msgid "10s"
1130 #~ msgstr "10s"
1132 #~ msgid "none"
1133 #~ msgstr "brak"
1135 #~ msgid "TazPanel - Debug"
1136 #~ msgstr "TazPanel - Debugowanie"
1138 #~ msgid "HTTP Environment"
1139 #~ msgstr "Środowisko HTTP"
1141 #~ msgid "TazPanel - System report"
1142 #~ msgstr "TazPanel - Raport systemu"
1144 #~ msgid "Reporting to: %s"
1145 #~ msgstr "Zapisywanie raportu do: %s"
1147 #~ msgid "Creating report header..."
1148 #~ msgstr "Tworzenie nagłówka raportu..."
1150 #~ msgid "SliTaz system report"
1151 #~ msgstr "SliTaz raport systemu"
1153 #~ msgid "Creating system summary..."
1154 #~ msgstr "Tworzenie podsumowania systemu..."
1156 #~ msgid "Date:"
1157 #~ msgstr "Data:"
1159 #~ msgid "Getting hardware info..."
1160 #~ msgstr "Pobieranie informacji o sprzęcie..."
1162 #~ msgid "Getting networking info..."
1163 #~ msgstr "Pobieranie informacji o sieciach..."
1165 #~ msgid "Getting filesystems info..."
1166 #~ msgstr "Pobieranie informacji o systemie plików..."
1168 #~ msgid "Getting boot logs..."
1169 #~ msgstr "Pobieranie logów uruchamiania..."
1171 #~ msgid "Creating report footer..."
1172 #~ msgstr "Tworzenie stopki raportu..."
1174 #~ msgid "View report"
1175 #~ msgstr "Zobacz raport"
1177 #~ msgid "This report can be attached with a bug report on:"
1178 #~ msgstr "Ten raport może być dołączony do zgłoszenia błędu na:"
1180 #~ msgid "Host: %s"
1181 #~ msgstr "Host: %s"
1183 #~ msgid "SliTaz administration and configuration Panel"
1184 #~ msgstr "Panel administracyjny i konfiguracyjny SliTaz"
1186 #~ msgid "Process activity"
1187 #~ msgstr "Aktywność procesów"
1189 #~ msgid "Create a report"
1190 #~ msgstr "Utwórz raport"
1192 #~ msgid "Uptime:"
1193 #~ msgstr "Czas pracy (uptime):"
1195 #~ msgid "Memory in Mb:"
1196 #~ msgstr "Pamięć w Mb:"
1198 #~ msgid "Total: %d, Used: %d, Free: %d"
1199 #~ msgstr "Całkowita: %d, Użyta: %d, Wolna: %d"
1201 #~ msgid "Linux kernel:"
1202 #~ msgstr "Jądro Linux:"
1204 #~ msgid "Panel Activity"
1205 #~ msgstr "Aktywność Panelu"
1207 #~ msgid "Quality"
1208 #~ msgstr "Jakość"
1210 #~ msgid "Setting up IP..."
1211 #~ msgstr "Konfigurowanie IP..."
1213 #~ msgid "Value"
1214 #~ msgstr "Wartość"
1216 #~ msgid "Activate (static)"
1217 #~ msgstr "Aktywuj (statyczny)"
1219 #~ msgid "Activate (DHCP)"
1220 #~ msgstr "Aktywuj (DHCP)"
1222 #~ msgid "Disable"
1223 #~ msgstr "Deaktywuj"
1225 #~ msgid "Manual Edit"
1226 #~ msgstr "Ręczna Edycja"
1228 #~ msgid "Wifi name (ESSID)"
1229 #~ msgstr "Nazwa Wifi (ESSID)"
1231 #~ msgid "Password (Wifi key)"
1232 #~ msgstr "Hasło (Klucz Wifi)"
1234 #~ msgid "Encryption type"
1235 #~ msgstr "Typ szyfrowania"
1237 #~ msgid "Edit hosts"
1238 #~ msgstr "Edytuj hosts"
1240 #~ msgid "Change hostname"
1241 #~ msgstr "Zmień nazwę hosta"
1243 #~ msgid "Output of ifconfig"
1244 #~ msgstr "Wyjście ifconfig"
1246 #~ msgid "Routing table"
1247 #~ msgstr "Tablica Routingu"
1249 #~ msgid "Domain name resolution"
1250 #~ msgstr "Ustawienia DNS"
1252 #~ msgid "ARP table"
1253 #~ msgstr "Tablica ARP"
1255 #~ msgid "IP Connections"
1256 #~ msgstr "Połączenia IP"
1258 #~ msgid "Edit script"
1259 #~ msgstr "Edytuj skrypt"
1261 #~ msgid "Console keymap"
1262 #~ msgstr "Układ klawiatury konsoli"