slitaz-pizza rev 121

Update Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jan 16 09:19:40 2017 +0200 (2017-01-16)
parents 2e2427ef95b3
children f6c523b4e43d
files Makefile po/vi.po po/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- a/Makefile	Tue Jan 10 12:24:57 2017 +0200
   1.2 +++ b/Makefile	Mon Jan 16 09:19:40 2017 +0200
   1.3 @@ -4,7 +4,7 @@
   1.4 PACKAGE="pizza"
   1.5 PREFIX?=/usr
   1.6 DESTDIR?=
   1.7 -LINGUAS?=el fa fr ja pl pt_BR ru sv vi_VN zh_CN
   1.8 +LINGUAS?=el fa fr ja pl pt_BR ru sv vi zh_CN
   1.9 
  1.10 all:
  1.11 
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/po/vi.po	Mon Jan 16 09:19:40 2017 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,373 @@
   2.4 +# Vietnamese translations for the SliTaz Pizza.
   2.5 +# Copyright (C) 2016 SliTaz
   2.6 +# This file is distributed under the same license as the SliTaz Pizza.
   2.7 +# Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
   2.8 +#
   2.9 +msgid ""
  2.10 +msgstr ""
  2.11 +"Project-Id-Version: SliTaz Pizza\n"
  2.12 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  2.13 +"POT-Creation-Date: 2016-11-19 22:53+0200\n"
  2.14 +"PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:31+0700\n"
  2.15 +"Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  2.16 +"Language-Team: \n"
  2.17 +"Language: vi\n"
  2.18 +"MIME-Version: 1.0\n"
  2.19 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2.20 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2.21 +"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  2.22 +"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
  2.23 +
  2.24 +#: web/pizza.cgi:71
  2.25 +msgid "First step"
  2.26 +msgstr "Bước đầu tiên"
  2.27 +
  2.28 +#: web/pizza.cgi:73
  2.29 +msgid ""
  2.30 +"Choose your distribution name and the one you want to use as base. We need "
  2.31 +"your mail to notify you when your SliTaz Flavor is built and if anything "
  2.32 +"goes wrong."
  2.33 +msgstr ""
  2.34 +"Chọn tên phân phối của bạn và cái bạn muốn sử dụng như là cơ sở. Chúng ta "
  2.35 +"cần mail của bạn để thông báo cho bạn khi Flavor SliTaz của bạn được xây "
  2.36 +"dựng và nếu bất cứ điều gì sai xảy ra."
  2.37 +
  2.38 +#: web/pizza.cgi:81
  2.39 +msgid "Flavor name"
  2.40 +msgstr "Tên Flavor"
  2.41 +
  2.42 +#: web/pizza.cgi:85
  2.43 +msgid "Short description"
  2.44 +msgstr "Miêu tả ngắn"
  2.45 +
  2.46 +#: web/pizza.cgi:89
  2.47 +msgid "Email"
  2.48 +msgstr "Email"
  2.49 +
  2.50 +#: web/pizza.cgi:93
  2.51 +msgid "Based on"
  2.52 +msgstr "Cơ bản từ"
  2.53 +
  2.54 +#: web/pizza.cgi:97
  2.55 +msgid "Text mode system"
  2.56 +msgstr "Hệ thống chế độ chữ"
  2.57 +
  2.58 +#: web/pizza.cgi:99
  2.59 +msgid "X without GTK or Qt"
  2.60 +msgstr "X không qua GTK hoặc Qt"
  2.61 +
  2.62 +#: web/pizza.cgi:101
  2.63 +msgid "Clean GTK desktop"
  2.64 +msgstr "Desktop GTK sạch"
  2.65 +
  2.66 +#: web/pizza.cgi:103
  2.67 +msgid "Default SliTaz desktop"
  2.68 +msgstr "Desktop SliTaz mặc định"
  2.69 +
  2.70 +#: web/pizza.cgi:114 web/pkgs.cgi:173 web/rootfs.cgi:236
  2.71 +msgid "Continue"
  2.72 +msgstr "Tiếp tục"
  2.73 +
  2.74 +#: web/pizza.cgi:129
  2.75 +msgid "Generate"
  2.76 +msgstr "Tạo ra"
  2.77 +
  2.78 +#: web/pizza.cgi:131
  2.79 +msgid ""
  2.80 +"Last chance to stop process or start over. Next step will pack your flavor "
  2.81 +"and add it to the build queue. Here you can also add a note to your receipt "
  2.82 +"flavor, this will be displayed on your flavor ID page and can be used to "
  2.83 +"give more info to other users and SliTaz developers."
  2.84 +msgstr ""
  2.85 +"Cuối cùng để ngăn chặn quá trình hoặc bắt đầu lại. Bước tiếp theo sẽ đóng "
  2.86 +"gói flavor Và thêm nó vào hàng đợi. Ở đây bạn cũng có thể thêm một lưu ý tới "
  2.87 +"receipt của bạn, điều này sẽ được hiển thị trên trang ID flavor của bạn và "
  2.88 +"có thể được sử dụng để thêm thông tin cho người khác và nhà phát triển "
  2.89 +"SliTaz."
  2.90 +
  2.91 +#: web/pizza.cgi:151
  2.92 +msgid "Cancel"
  2.93 +msgstr "Thôi"
  2.94 +
  2.95 +#: web/pizza.cgi:154
  2.96 +msgid "Build flavor"
  2.97 +msgstr "Tạo flavor"
  2.98 +
  2.99 +#: web/pizza.cgi:161
  2.100 +#, sh-format
  2.101 +msgid "Removing temporary files for: $id"
  2.102 +msgstr "Loại bỏ các file tạm cho: $id"
  2.103 +
  2.104 +#: web/pizza.cgi:165
  2.105 +msgid "Start over"
  2.106 +msgstr "Bắt đầu lại"
  2.107 +
  2.108 +#: web/pizza.cgi:181
  2.109 +#, sh-format
  2.110 +msgid "Packing: $FLAVOR"
  2.111 +msgstr "Đóng gói: $FLAVOR"
  2.112 +
  2.113 +#: web/pizza.cgi:193
  2.114 +msgid "Creating SliTaz CD-ROM README..."
  2.115 +msgstr "Tạo SliTaz README CD-ROM..."
  2.116 +
  2.117 +#: web/pizza.cgi:200
  2.118 +msgid "Creating flavor tarball..."
  2.119 +msgstr "Tạo flavor tarball..."
  2.120 +
  2.121 +#: web/pizza.cgi:215
  2.122 +msgid "Your ISO will be built on next Pizza Bot run"
  2.123 +msgstr "ISO của bạn sẽ được xây dựng trên lệnh Pizza Bot tiếp theo"
  2.124 +
  2.125 +#: web/pizza.cgi:218
  2.126 +#, sh-format
  2.127 +msgid "There is $inqueue flavor in queue"
  2.128 +msgid_plural "There are $inqueue flavors in queue"
  2.129 +msgstr[0] "Đây là $inqueue flavor trong hàng đợi"
  2.130 +
  2.131 +#: web/pizza.cgi:227 web/pizza.cgi:284
  2.132 +msgid "Download tarball:"
  2.133 +msgstr "Tải tarball:"
  2.134 +
  2.135 +#: web/pizza.cgi:234
  2.136 +msgid "Status"
  2.137 +msgstr "Trạng thái"
  2.138 +
  2.139 +#: web/pizza.cgi:255
  2.140 +msgid "Download ISO:"
  2.141 +msgstr "Tải ISO:"
  2.142 +
  2.143 +#: web/pizza.cgi:259
  2.144 +msgid "Flavor is building or still in the build queue"
  2.145 +msgstr "Flavor đang xây dựng hoặc còn trong hàng đợi"
  2.146 +
  2.147 +#: web/pizza.cgi:267
  2.148 +#, sh-format
  2.149 +msgid "Status for: $FLAVOR"
  2.150 +msgstr "Trạng thái: $FLAVOR"
  2.151 +
  2.152 +#: web/pizza.cgi:269
  2.153 +msgid "Flavor description:"
  2.154 +msgstr "Miêu tả Flavor:"
  2.155 +
  2.156 +#: web/pizza.cgi:307
  2.157 +msgid "Help"
  2.158 +msgstr "Trợ giúp"
  2.159 +
  2.160 +#: web/pizza.cgi:330 web/pizza.cgi:379
  2.161 +msgid "Activity"
  2.162 +msgstr "Hoạt động"
  2.163 +
  2.164 +#: web/pizza.cgi:347
  2.165 +msgid "Welcome"
  2.166 +msgstr "Chào mừng"
  2.167 +
  2.168 +#: web/pizza.cgi:350
  2.169 +msgid ""
  2.170 +"SliTaz Pizza lets you create your own SliTaz ISO flavor online. The ISO "
  2.171 +"image can be burnt on a cdrom or installed on USB media. Please read the "
  2.172 +"SliTaz Pizza <a href=\"?help\">Help</a> before starting a new flavor."
  2.173 +msgstr ""
  2.174 +"SliTaz Pizza cho phép bạn tạo ra bản SliTaz ISO của riêng bạn trực tuyến. "
  2.175 +"Những tệp ISO có thể được ghi vào đĩa CD-ROM hoặc cài đặt trên USB. Vui lòng "
  2.176 +"đọc <a href=\"?help\">Trợ giúp</a> SliTaz Pizza trước khi bắt đầu một bản "
  2.177 +"mới."
  2.178 +
  2.179 +#: web/pizza.cgi:360
  2.180 +msgid "Create a new flavor"
  2.181 +msgstr "Tạo flavor mới"
  2.182 +
  2.183 +#: web/pizza.cgi:364
  2.184 +msgid "Latest builds"
  2.185 +msgstr "Xây dựng mới nhất"
  2.186 +
  2.187 +#: web/pizza.cgi:383
  2.188 +msgid "More activity"
  2.189 +msgstr "Thêm hoạt động"
  2.190 +
  2.191 +#: web/pkgs.cgi:109
  2.192 +msgid "Creating receipt and packages list"
  2.193 +msgstr "Tạo receipt và gói danh sách"
  2.194 +
  2.195 +#: web/pkgs.cgi:138
  2.196 +msgid "Remove package(s)"
  2.197 +msgstr "Hủy bỏ gói"
  2.198 +
  2.199 +#: web/pkgs.cgi:145
  2.200 +msgid "Add package(s)"
  2.201 +msgstr "Thêm gói"
  2.202 +
  2.203 +#: web/pkgs.cgi:152
  2.204 +msgid ""
  2.205 +"Here you can add or remove some packages to your flavor. You can also search "
  2.206 +"for a package name and description to find a package name"
  2.207 +msgstr ""
  2.208 +"Ở đây bạn có thể thêm hoặc loại bỏ một số gói đến flavor. Bạn cũng có thể "
  2.209 +"tìm kiếm góibằng tên và mô tả để tìm một tên gói"
  2.210 +
  2.211 +#: web/pkgs.cgi:158
  2.212 +msgid "Search"
  2.213 +msgstr "Tìm kiếm"
  2.214 +
  2.215 +#: web/rootfs.cgi:18
  2.216 +#, sh-format
  2.217 +msgid "File name: $tarball"
  2.218 +msgstr "Tên tệp: $tarball"
  2.219 +
  2.220 +#: web/rootfs.cgi:19
  2.221 +#, sh-format
  2.222 +msgid "File size: $size Bytes"
  2.223 +msgstr "Kích cỡ tệp: $size Bytes"
  2.224 +
  2.225 +#: web/rootfs.cgi:20
  2.226 +#, sh-format
  2.227 +msgid "Moving rootfs tarball to slitaz-$id..."
  2.228 +msgstr "Chuyển rootfs tarball đến slitaz-$id..."
  2.229 +
  2.230 +#: web/rootfs.cgi:28
  2.231 +msgid "Extracting archive for sanity checks..."
  2.232 +msgstr "Giải nén lưu trữ để kiểm tra lỗi..."
  2.233 +
  2.234 +#: web/rootfs.cgi:40
  2.235 +msgid "Checking Filesystem Standard..."
  2.236 +msgstr "Kiểm tra hệ thống tập tin tiêu chuẩn..."
  2.237 +
  2.238 +#: web/rootfs.cgi:45
  2.239 +#, sh-format
  2.240 +msgid "Bad FSH path for: $i"
  2.241 +msgstr "Đường dẫn FSH sai: $i"
  2.242 +
  2.243 +#: web/rootfs.cgi:50
  2.244 +msgid "Checking uploaded rootfs size..."
  2.245 +msgstr "Kiểm tra kích thước rootfs đã tải lên..."
  2.246 +
  2.247 +#: web/rootfs.cgi:84
  2.248 +#, sh-format
  2.249 +msgid "Added image: $wallpaper ($size Bytes)"
  2.250 +msgstr "Thêm hình ảnh: $wallpaper ($size Bytes)"
  2.251 +
  2.252 +#: web/rootfs.cgi:86
  2.253 +msgid "Unsupported image format"
  2.254 +msgstr "Định dạng hình ảnh được hỗ trợ"
  2.255 +
  2.256 +#: web/rootfs.cgi:99
  2.257 +#, sh-format
  2.258 +msgid "Added file: $file ($size Bytes)"
  2.259 +msgstr "Thêm vào tập tin: $file ($size Bytes)"
  2.260 +
  2.261 +#: web/rootfs.cgi:101
  2.262 +msgid "Unsupported file type"
  2.263 +msgstr "Loại tập tin không được hỗ trợ"
  2.264 +
  2.265 +#: web/rootfs.cgi:116
  2.266 +msgid "Fast boot conversion"
  2.267 +msgstr "Chuyển đổi khởi động nhanh"
  2.268 +
  2.269 +#: web/rootfs.cgi:135
  2.270 +msgid "Low RAM conversion:"
  2.271 +msgstr "chuyển đổi RAM thấp:"
  2.272 +
  2.273 +#: web/rootfs.cgi:161
  2.274 +msgid ""
  2.275 +"SliTaz root filesystem modification can be done via an easy to use form, a "
  2.276 +"single tarball or by uploading files one by one in the wanted directory."
  2.277 +msgstr ""
  2.278 +"SliTaz hệ thống tập tin gốc sửa đổi có thể được thực hiện thông qua form,"
  2.279 +"tarball đơn hoặc tải lên các tập tin trong các thư mục mong muốn."
  2.280 +
  2.281 +#: web/rootfs.cgi:165
  2.282 +msgid "Easy customization"
  2.283 +msgstr "Dễ dàng tùy biến"
  2.284 +
  2.285 +#: web/rootfs.cgi:168
  2.286 +msgid "Desktop Wallpaper in JPG format"
  2.287 +msgstr "Hình nền định dạng JPG"
  2.288 +
  2.289 +#: web/rootfs.cgi:176
  2.290 +msgid "Upload Image"
  2.291 +msgstr "Tải ảnh"
  2.292 +
  2.293 +#: web/rootfs.cgi:179
  2.294 +msgid ""
  2.295 +"Files on user desktop such as README, desktop files or documentation. The "
  2.296 +"files will be copied in the Home directory of each new user. SliTaz creates "
  2.297 +"the default Live user at boot. Allowed files and extensions are:"
  2.298 +msgstr ""
  2.299 +"Các tập tin trên desktop như README, tệp desktop hoặc tài liệu. Tệp sẽ được "
  2.300 +"sao chép vào thư mục Home của người dùng mới. SliTaz tạo người dùng mặc định "
  2.301 +"lúc khởi động. Cho phép các tập tin và tiện ích là:"
  2.302 +
  2.303 +#: web/rootfs.cgi:190
  2.304 +msgid "Upload File"
  2.305 +msgstr "Tải tệp"
  2.306 +
  2.307 +#: web/rootfs.cgi:193
  2.308 +msgid "RootFS tarball"
  2.309 +msgstr "RootFS tarball"
  2.310 +
  2.311 +#: web/rootfs.cgi:195
  2.312 +msgid ""
  2.313 +"The files in the rootfs archive must have the same directory structure as "
  2.314 +"any standard SliTaz or Linux system. For example if you wish to have a "
  2.315 +"custom boot configuration file, you will have: rootfs/etc/rcS.conf. Accepted "
  2.316 +"tarball formats are: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> and the "
  2.317 +"archived directory must be named rootfs with a valid file system hierachy "
  2.318 +"such as: /usr/bin /etc /var/www"
  2.319 +msgstr ""
  2.320 +"Các tập tin trong rootfs phải có cấu trúc thư mục giống như bất kỳ tiêu "
  2.321 +"chuẩn SliTaz hoặc hệ thống Linux. Ví dụ, nếu bạn muốn có một tập tin cấu "
  2.322 +"hình khởi động tùy chỉnh, bạn sẽ có: rootfs/etc/rcS.conf. Chấp nhận tarball "
  2.323 +"dạng: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> và thư mục phải được đặt tên "
  2.324 +"là rootfs với một hệ thống phân cấp hệ thống tập tin hợp lệ như: /usr/bin /"
  2.325 +"etc /var/www"
  2.326 +
  2.327 +#: web/rootfs.cgi:208
  2.328 +msgid "Upload rootFS"
  2.329 +msgstr "Tải rootFS"
  2.330 +
  2.331 +#: web/rootfs.cgi:210
  2.332 +msgid "ISO image conversion"
  2.333 +msgstr "ISO chuyển đổi"
  2.334 +
  2.335 +#: web/rootfs.cgi:213
  2.336 +msgid "Fast boot"
  2.337 +msgstr "khởi động nhanh"
  2.338 +
  2.339 +#: web/rootfs.cgi:214
  2.340 +msgid "Low RAM support"
  2.341 +msgstr "hỗ trợ bộ nhớ RAM thấp"
  2.342 +
  2.343 +#: web/rootfs.cgi:216
  2.344 +msgid "No"
  2.345 +msgstr "Không"
  2.346 +
  2.347 +#: web/rootfs.cgi:217
  2.348 +msgid "In RAM only"
  2.349 +msgstr "Chỉ trong bộ nhớ RAM"
  2.350 +
  2.351 +#: web/rootfs.cgi:218
  2.352 +msgid "Small CD-ROM or RAM"
  2.353 +msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM nhỏ"
  2.354 +
  2.355 +#: web/rootfs.cgi:219
  2.356 +msgid "Large CD-ROM or RAM"
  2.357 +msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM lớn"
  2.358 +
  2.359 +#: web/rootfs.cgi:221
  2.360 +msgid "Convert"
  2.361 +msgstr "Đổi"
  2.362 +
  2.363 +#: web/rootfs.cgi:229
  2.364 +msgid "Uniq ID  :"
  2.365 +msgstr "Uniq ID  :"
  2.366 +
  2.367 +#: web/rootfs.cgi:230
  2.368 +msgid "Flavor   :"
  2.369 +msgstr "Flavor   :"
  2.370 +
  2.371 +#: web/rootfs.cgi:231
  2.372 +msgid "Short desc :"
  2.373 +msgstr "Miêu tả ngắn :"
  2.374 +SliTaz Paste is powered by Zerobin
  2.375 +
  2.376 +#
   3.1 --- a/po/vi_VN.po	Tue Jan 10 12:24:57 2017 +0200
   3.2 +++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.3 @@ -1,365 +0,0 @@
   3.4 -# Vietnamese translations for the SliTaz Pizza.
   3.5 -# Copyright (C) 2016 SliTaz
   3.6 -# This file is distributed under the same license as the SliTaz Pizza.
   3.7 -# tuananh88c25 <tuananh88c25@gmail.com>, 2016.
   3.8 -#
   3.9 -msgid ""
  3.10 -msgstr ""
  3.11 -"Project-Id-Version: SliTaz Pizza\n"
  3.12 -"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  3.13 -"POT-Creation-Date: 2016-11-19 22:53+0200\n"
  3.14 -"PO-Revision-Date: 2016-10-04 17:31+0200\n"
  3.15 -"Last-Translator: tuananh88c25 <tuananh88c25@gmail.com>\n"
  3.16 -"Language-Team: \n"
  3.17 -"Language: Vietnamese\n"
  3.18 -"MIME-Version: 1.0\n"
  3.19 -"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  3.20 -"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  3.21 -"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  3.22 -
  3.23 -#: web/pizza.cgi:71
  3.24 -msgid "First step"
  3.25 -msgstr "Bước đầu tiên"
  3.26 -
  3.27 -#: web/pizza.cgi:73
  3.28 -msgid ""
  3.29 -"Choose your distribution name and the one you want to use as base. We need "
  3.30 -"your mail to notify you when your SliTaz Flavor is built and if anything "
  3.31 -"goes wrong."
  3.32 -msgstr ""
  3.33 -"Chọn tên phân phối của bạn và cái bạn muốn sử dụng như là cơ sở. Chúng ta "
  3.34 -"cần mail của bạn để thông báo cho bạn khi Flavor SliTaz của bạn được xây "
  3.35 -"dựng và nếu bất cứ điều gì sai xảy ra."
  3.36 -
  3.37 -#: web/pizza.cgi:81
  3.38 -msgid "Flavor name"
  3.39 -msgstr "Tên Flavor"
  3.40 -
  3.41 -#: web/pizza.cgi:85
  3.42 -msgid "Short description"
  3.43 -msgstr "Miêu tả ngắn"
  3.44 -
  3.45 -#: web/pizza.cgi:89
  3.46 -msgid "Email"
  3.47 -msgstr ""
  3.48 -
  3.49 -#: web/pizza.cgi:93
  3.50 -msgid "Based on"
  3.51 -msgstr "Cơ bản từ"
  3.52 -
  3.53 -#: web/pizza.cgi:97
  3.54 -msgid "Text mode system"
  3.55 -msgstr "Hệ thống chế độ chữ"
  3.56 -
  3.57 -#: web/pizza.cgi:99
  3.58 -msgid "X without GTK or Qt"
  3.59 -msgstr ""
  3.60 -
  3.61 -#: web/pizza.cgi:101
  3.62 -msgid "Clean GTK desktop"
  3.63 -msgstr "Desktop GTK sạch"
  3.64 -
  3.65 -#: web/pizza.cgi:103
  3.66 -msgid "Default SliTaz desktop"
  3.67 -msgstr "Desktop SliTaz mặc định"
  3.68 -
  3.69 -#: web/pizza.cgi:114 web/pkgs.cgi:173 web/rootfs.cgi:236
  3.70 -msgid "Continue"
  3.71 -msgstr "Tiếp tục"
  3.72 -
  3.73 -#: web/pizza.cgi:129
  3.74 -msgid "Generate"
  3.75 -msgstr ""
  3.76 -
  3.77 -#: web/pizza.cgi:131
  3.78 -msgid ""
  3.79 -"Last chance to stop process or start over. Next step will pack your flavor "
  3.80 -"and add it to the build queue. Here you can also add a note to your receipt "
  3.81 -"flavor, this will be displayed on your flavor ID page and can be used to "
  3.82 -"give more info to other users and SliTaz developers."
  3.83 -msgstr ""
  3.84 -"Cuối cùng để ngăn chặn quá trình hoặc bắt đầu lại. Bước tiếp theo sẽ đóng "
  3.85 -"gói flavor Và thêm nó vào hàng đợi. Ở đây bạn cũng có thể thêm một lưu ý tới "
  3.86 -"receipt của bạn, điều này sẽ được hiển thị trên trang ID flavor của bạn và "
  3.87 -"có thể được sử dụng để thêm thông tin cho người khác và nhà phát triển "
  3.88 -"SliTaz."
  3.89 -
  3.90 -#: web/pizza.cgi:151
  3.91 -msgid "Cancel"
  3.92 -msgstr "Thôi"
  3.93 -
  3.94 -#: web/pizza.cgi:154
  3.95 -msgid "Build flavor"
  3.96 -msgstr "Tạo flavor"
  3.97 -
  3.98 -#: web/pizza.cgi:161
  3.99 -#, sh-format
  3.100 -msgid "Removing temporary files for: $id"
  3.101 -msgstr "Loại bỏ các file tạm cho: $id"
  3.102 -
  3.103 -#: web/pizza.cgi:165
  3.104 -msgid "Start over"
  3.105 -msgstr "Bắt đầu lại"
  3.106 -
  3.107 -#: web/pizza.cgi:181
  3.108 -#, sh-format
  3.109 -msgid "Packing: $FLAVOR"
  3.110 -msgstr "Đóng gói: $FLAVOR"
  3.111 -
  3.112 -#: web/pizza.cgi:193
  3.113 -msgid "Creating SliTaz CD-ROM README..."
  3.114 -msgstr "Tạo SliTaz README CD-ROM..."
  3.115 -
  3.116 -#: web/pizza.cgi:200
  3.117 -msgid "Creating flavor tarball..."
  3.118 -msgstr "Tạo flavor tarball..."
  3.119 -
  3.120 -#: web/pizza.cgi:215
  3.121 -msgid "Your ISO will be built on next Pizza Bot run"
  3.122 -msgstr "ISO của bạn sẽ được xây dựng trên lệnh Pizza Bot tiếp theo"
  3.123 -
  3.124 -#: web/pizza.cgi:218
  3.125 -#, sh-format
  3.126 -msgid "There is $inqueue flavor in queue"
  3.127 -msgid_plural "There are $inqueue flavors in queue"
  3.128 -msgstr[0] "Đây là $inqueue flavor trong hàng đợi"
  3.129 -
  3.130 -#: web/pizza.cgi:227 web/pizza.cgi:284
  3.131 -msgid "Download tarball:"
  3.132 -msgstr "Tải tarball:"
  3.133 -
  3.134 -#: web/pizza.cgi:234
  3.135 -msgid "Status"
  3.136 -msgstr "Trạng thái"
  3.137 -
  3.138 -#: web/pizza.cgi:255
  3.139 -msgid "Download ISO:"
  3.140 -msgstr "Tải ISO:"
  3.141 -
  3.142 -#: web/pizza.cgi:259
  3.143 -msgid "Flavor is building or still in the build queue"
  3.144 -msgstr "Flavor đang xây dựng hoặc còn trong hàng đợi"
  3.145 -
  3.146 -#: web/pizza.cgi:267
  3.147 -#, sh-format
  3.148 -msgid "Status for: $FLAVOR"
  3.149 -msgstr "Trạng thái: $FLAVOR"
  3.150 -
  3.151 -#: web/pizza.cgi:269
  3.152 -msgid "Flavor description:"
  3.153 -msgstr "Miêu tả Flavor:"
  3.154 -
  3.155 -#: web/pizza.cgi:307
  3.156 -msgid "Help"
  3.157 -msgstr "Trợ giúp"
  3.158 -
  3.159 -#: web/pizza.cgi:330 web/pizza.cgi:379
  3.160 -msgid "Activity"
  3.161 -msgstr "Hoạt động"
  3.162 -
  3.163 -#: web/pizza.cgi:347
  3.164 -msgid "Welcome"
  3.165 -msgstr "Chào mừng"
  3.166 -
  3.167 -#: web/pizza.cgi:350
  3.168 -msgid ""
  3.169 -"SliTaz Pizza lets you create your own SliTaz ISO flavor online. The ISO "
  3.170 -"image can be burnt on a cdrom or installed on USB media. Please read the "
  3.171 -"SliTaz Pizza <a href=\"?help\">Help</a> before starting a new flavor."
  3.172 -msgstr ""
  3.173 -
  3.174 -#: web/pizza.cgi:360
  3.175 -msgid "Create a new flavor"
  3.176 -msgstr "Tạo flavor mới"
  3.177 -
  3.178 -#: web/pizza.cgi:364
  3.179 -msgid "Latest builds"
  3.180 -msgstr "Xây dựng mới nhất"
  3.181 -
  3.182 -#: web/pizza.cgi:383
  3.183 -msgid "More activity"
  3.184 -msgstr "Thêm hoạt động"
  3.185 -
  3.186 -#: web/pkgs.cgi:109
  3.187 -msgid "Creating receipt and packages list"
  3.188 -msgstr "Tạo receipt và gói danh sách"
  3.189 -
  3.190 -#: web/pkgs.cgi:138
  3.191 -msgid "Remove package(s)"
  3.192 -msgstr "Hủy bỏ gói"
  3.193 -
  3.194 -#: web/pkgs.cgi:145
  3.195 -msgid "Add package(s)"
  3.196 -msgstr "Thêm gói"
  3.197 -
  3.198 -#: web/pkgs.cgi:152
  3.199 -msgid ""
  3.200 -"Here you can add or remove some packages to your flavor. You can also search "
  3.201 -"for a package name and description to find a package name"
  3.202 -msgstr ""
  3.203 -"Ở đây bạn có thể thêm hoặc loại bỏ một số gói đến flavor. Bạn cũng có thể "
  3.204 -"tìm kiếm góibằng tên và mô tả để tìm một tên gói"
  3.205 -
  3.206 -#: web/pkgs.cgi:158
  3.207 -msgid "Search"
  3.208 -msgstr "Tìm kiếm"
  3.209 -
  3.210 -#: web/rootfs.cgi:18
  3.211 -#, sh-format
  3.212 -msgid "File name: $tarball"
  3.213 -msgstr "Tên tệp: $tarball"
  3.214 -
  3.215 -#: web/rootfs.cgi:19
  3.216 -#, sh-format
  3.217 -msgid "File size: $size Bytes"
  3.218 -msgstr "Kích cỡ tệp: $size Bytes"
  3.219 -
  3.220 -#: web/rootfs.cgi:20
  3.221 -#, sh-format
  3.222 -msgid "Moving rootfs tarball to slitaz-$id..."
  3.223 -msgstr "Chuyển rootfs tarball đến slitaz-$id..."
  3.224 -
  3.225 -#: web/rootfs.cgi:28
  3.226 -msgid "Extracting archive for sanity checks..."
  3.227 -msgstr "Giải nén lưu trữ để kiểm tra lỗi..."
  3.228 -
  3.229 -#: web/rootfs.cgi:40
  3.230 -msgid "Checking Filesystem Standard..."
  3.231 -msgstr "Kiểm tra hệ thống tập tin tiêu chuẩn..."
  3.232 -
  3.233 -#: web/rootfs.cgi:45
  3.234 -#, sh-format
  3.235 -msgid "Bad FSH path for: $i"
  3.236 -msgstr "Đường dẫn FSH sai: $i"
  3.237 -
  3.238 -#: web/rootfs.cgi:50
  3.239 -msgid "Checking uploaded rootfs size..."
  3.240 -msgstr "Kiểm tra kích thước rootfs đã tải lên..."
  3.241 -
  3.242 -#: web/rootfs.cgi:84
  3.243 -#, sh-format
  3.244 -msgid "Added image: $wallpaper ($size Bytes)"
  3.245 -msgstr "Thêm hình ảnh: $wallpaper ($size Bytes)"
  3.246 -
  3.247 -#: web/rootfs.cgi:86
  3.248 -msgid "Unsupported image format"
  3.249 -msgstr "Định dạng hình ảnh được hỗ trợ"
  3.250 -
  3.251 -#: web/rootfs.cgi:99
  3.252 -#, sh-format
  3.253 -msgid "Added file: $file ($size Bytes)"
  3.254 -msgstr "Thêm vào tập tin: $file ($size Bytes)"
  3.255 -
  3.256 -#: web/rootfs.cgi:101
  3.257 -msgid "Unsupported file type"
  3.258 -msgstr "Loại tập tin không được hỗ trợ"
  3.259 -
  3.260 -#: web/rootfs.cgi:116
  3.261 -msgid "Fast boot conversion"
  3.262 -msgstr "Chuyển đổi khởi động nhanh"
  3.263 -
  3.264 -#: web/rootfs.cgi:135
  3.265 -msgid "Low RAM conversion:"
  3.266 -msgstr "chuyển đổi RAM thấp:"
  3.267 -
  3.268 -#: web/rootfs.cgi:161
  3.269 -msgid ""
  3.270 -"SliTaz root filesystem modification can be done via an easy to use form, a "
  3.271 -"single tarball or by uploading files one by one in the wanted directory."
  3.272 -msgstr ""
  3.273 -"SliTaz hệ thống tập tin gốc sửa đổi có thể được thực hiện thông qua form,"
  3.274 -"tarball đơn hoặc tải lên các tập tin trong các thư mục mong muốn."
  3.275 -
  3.276 -#: web/rootfs.cgi:165
  3.277 -msgid "Easy customization"
  3.278 -msgstr "Dễ dàng tùy biến"
  3.279 -
  3.280 -#: web/rootfs.cgi:168
  3.281 -msgid "Desktop Wallpaper in JPG format"
  3.282 -msgstr "Hình nền định dạng JPG"
  3.283 -
  3.284 -#: web/rootfs.cgi:176
  3.285 -msgid "Upload Image"
  3.286 -msgstr "Tải ảnh"
  3.287 -
  3.288 -#: web/rootfs.cgi:179
  3.289 -msgid ""
  3.290 -"Files on user desktop such as README, desktop files or documentation. The "
  3.291 -"files will be copied in the Home directory of each new user. SliTaz creates "
  3.292 -"the default Live user at boot. Allowed files and extensions are:"
  3.293 -msgstr ""
  3.294 -"Các tập tin trên desktop như README, tệp desktop hoặc tài liệu. Tệp sẽ được "
  3.295 -"sao chép vào thư mục Home của người dùng mới. SliTaz tạo người dùng mặc định "
  3.296 -"lúc khởi động. Cho phép các tập tin và tiện ích là:"
  3.297 -
  3.298 -#: web/rootfs.cgi:190
  3.299 -msgid "Upload File"
  3.300 -msgstr "Tải tệp"
  3.301 -
  3.302 -#: web/rootfs.cgi:193
  3.303 -msgid "RootFS tarball"
  3.304 -msgstr ""
  3.305 -
  3.306 -#: web/rootfs.cgi:195
  3.307 -msgid ""
  3.308 -"The files in the rootfs archive must have the same directory structure as "
  3.309 -"any standard SliTaz or Linux system. For example if you wish to have a "
  3.310 -"custom boot configuration file, you will have: rootfs/etc/rcS.conf. Accepted "
  3.311 -"tarball formats are: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> and the "
  3.312 -"archived directory must be named rootfs with a valid file system hierachy "
  3.313 -"such as: /usr/bin /etc /var/www"
  3.314 -msgstr ""
  3.315 -"Các tập tin trong rootfs phải có cấu trúc thư mục giống như bất kỳ tiêu "
  3.316 -"chuẩn SliTaz hoặc hệ thống Linux. Ví dụ, nếu bạn muốn có một tập tin cấu "
  3.317 -"hình khởi động tùy chỉnh, bạn sẽ có: rootfs/etc/rcS.conf. Chấp nhận tarball "
  3.318 -"dạng: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> và thư mục phải được đặt tên "
  3.319 -"là rootfs với một hệ thống phân cấp hệ thống tập tin hợp lệ như: /usr/bin /"
  3.320 -"etc /var/www"
  3.321 -
  3.322 -#: web/rootfs.cgi:208
  3.323 -msgid "Upload rootFS"
  3.324 -msgstr "Tải rootFS"
  3.325 -
  3.326 -#: web/rootfs.cgi:210
  3.327 -msgid "ISO image conversion"
  3.328 -msgstr "ISO chuyển đổi"
  3.329 -
  3.330 -#: web/rootfs.cgi:213
  3.331 -msgid "Fast boot"
  3.332 -msgstr "khởi động nhanh"
  3.333 -
  3.334 -#: web/rootfs.cgi:214
  3.335 -msgid "Low RAM support"
  3.336 -msgstr "hỗ trợ bộ nhớ RAM thấp"
  3.337 -
  3.338 -#: web/rootfs.cgi:216
  3.339 -msgid "No"
  3.340 -msgstr "Không"
  3.341 -
  3.342 -#: web/rootfs.cgi:217
  3.343 -msgid "In RAM only"
  3.344 -msgstr "Chỉ trong bộ nhớ RAM"
  3.345 -
  3.346 -#: web/rootfs.cgi:218
  3.347 -msgid "Small CD-ROM or RAM"
  3.348 -msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM nhỏ"
  3.349 -
  3.350 -#: web/rootfs.cgi:219
  3.351 -msgid "Large CD-ROM or RAM"
  3.352 -msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM lớn"
  3.353 -
  3.354 -#: web/rootfs.cgi:221
  3.355 -msgid "Convert"
  3.356 -msgstr "Đổi"
  3.357 -
  3.358 -#: web/rootfs.cgi:229
  3.359 -msgid "Uniq ID  :"
  3.360 -msgstr ""
  3.361 -
  3.362 -#: web/rootfs.cgi:230
  3.363 -msgid "Flavor   :"
  3.364 -msgstr ""
  3.365 -
  3.366 -#: web/rootfs.cgi:231
  3.367 -msgid "Short desc :"
  3.368 -msgstr "Miêu tả ngắn :"