slitaz-pizza view po/pl.po @ rev 108

Tiny edits, improve translations...
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Fri May 02 17:40:45 2014 +0000 (2014-05-02)
parents 5d7a43f409a3
children badda89e08ee
line source
1 # Polish translation for SliTaz Pizza package.
2 # Copyright (C) 2013 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the SliTaz Pizza package.
4 # Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: SliTaz Pizza\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-05-02 16:31+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-07-23 12:35+0100\n"
12 "Last-Translator: Paweł Pyrczak <tkr.tkr.pl@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Paweł Pyrczak <support@pyrczak.pl>\n"
14 "Language: pl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Poedit-Language: Polish\n"
21 "X-Poedit-Country: POLAND\n"
22 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
24 #: web/pizza.cgi:71
25 msgid "First step"
26 msgstr "Pierwszy krok"
28 #: web/pizza.cgi:73
29 msgid ""
30 "Choose your distribution name and the one you want to use as base. We need "
31 "your mail to notify you when your SliTaz Flavor is built and if anything "
32 "goes wrong."
33 msgstr ""
34 "Wybierz nazwę dla Twojej dystrybucji, jak również wskaż jaką chcesz użyć "
35 "bazę. Potrzebujemy twojego adresu mailowego aby poinformować kiedy Twoja "
36 "odmiana dystrybucji SLiTaz będzie gotowa, i oczywiście gdyby coś poszło nie "
37 "tak."
39 #: web/pizza.cgi:81
40 msgid "Flavor name"
41 msgstr "Nazwa odmiany dystrybucji"
43 #: web/pizza.cgi:85
44 msgid "Short description"
45 msgstr "Krótki opis"
47 #: web/pizza.cgi:89
48 msgid "Email"
49 msgstr "Email"
51 #: web/pizza.cgi:93
52 msgid "Based on"
53 msgstr "Bazująca na"
55 #: web/pizza.cgi:97
56 msgid "Text mode system"
57 msgstr "System w tyrbie tekstowym"
59 #: web/pizza.cgi:99
60 msgid "X without GTK or QT"
61 msgstr "X bez obsługi GTK albo QT"
63 #: web/pizza.cgi:101
64 msgid "Clean GTK desktop"
65 msgstr "Czysty pulpit GTK"
67 #: web/pizza.cgi:103
68 msgid "Default SliTaz desktop"
69 msgstr "Domyślny pulpit SliTaz"
71 #: web/pizza.cgi:114 web/pkgs.cgi:173 web/rootfs.cgi:236
72 msgid "Continue"
73 msgstr "Kontynuuj"
75 #: web/pizza.cgi:129
76 msgid "Generate"
77 msgstr "Wygeneruj"
79 #: web/pizza.cgi:131
80 msgid ""
81 "Last chance to stop process or start over. Next step will pack your flavor "
82 "and add it to the build queue. Here you can also add a note to your receipt "
83 "flavor, this will be displayed on your flavor ID page and can be used to "
84 "give more info to other users and SliTaz developers."
85 msgstr ""
86 "Ostatnia szansa na zatrzymanie procesu, albo jego rozpoczęcie. Następny krok "
87 "spakuje twoje poprawki do odmiany i doda je do kolejki budowania. Tu możesz "
88 "również dodać notatkę do recepty Twojej odmiany dystrybucji, która będzie "
89 "wyświetlona na stronie ID Twojej odmiany i może dostarczyć więcej informacji "
90 "innym użytkownikom i deweloperom SliTaz."
92 #: web/pizza.cgi:151
93 msgid "Cancel"
94 msgstr "Anuluj"
96 #: web/pizza.cgi:154
97 msgid "Build flavor"
98 msgstr "Zbuduj odmianę"
100 #: web/pizza.cgi:161
101 #, sh-format
102 msgid "Removing temporary files for: $id"
103 msgstr "Usuwanie tymczasowych plików dla: $id"
105 #: web/pizza.cgi:165
106 msgid "Start over"
107 msgstr "Rozpocznij"
109 #: web/pizza.cgi:181
110 #, sh-format
111 msgid "Packing: $FLAVOR"
112 msgstr "Pakowanie: $FLAVOR"
114 #: web/pizza.cgi:193
115 msgid "Creating SliTaz CD-ROM README..."
116 msgstr ""
118 #: web/pizza.cgi:200
119 msgid "Creating flavor tarball..."
120 msgstr ""
122 #: web/pizza.cgi:215
123 msgid "Your ISO will be built on next Pizza Bot run"
124 msgstr "Twoje ISO zostanie zbudowane przy następnym uruchomieniu Pizza Bot"
126 #: web/pizza.cgi:218
127 #, sh-format
128 msgid "There is $inqueue flavor in queue"
129 msgid_plural "There are $inqueue flavors in queue"
130 msgstr[0] "Obecnie znajduje się $inqueue odmian w kolejce do budowania"
131 msgstr[1] "Obecnie znajduje się $inqueue odmian w kolejce do budowania"
132 msgstr[2] "Obecnie znajduje się $inqueue odmian w kolejce do budowania"
134 #: web/pizza.cgi:227 web/pizza.cgi:284
135 msgid "Download tarball:"
136 msgstr "Pobierz archiwum tar:"
138 #: web/pizza.cgi:234
139 msgid "Status"
140 msgstr "Status"
142 #: web/pizza.cgi:255
143 msgid "Download ISO:"
144 msgstr "Pobierz ISO:"
146 #: web/pizza.cgi:259
147 msgid "Flavor is building or still in the build queue"
148 msgstr "Odmiana jest budowana, albo nadal znajduje się w kolejce do budowania"
150 #: web/pizza.cgi:267
151 #, sh-format
152 msgid "Status for: $FLAVOR"
153 msgstr "Status dla: $FLAVOR"
155 #: web/pizza.cgi:269
156 msgid "Flavor description:"
157 msgstr "Opis odmiany dystrybucji:"
159 #: web/pizza.cgi:307
160 msgid "Help"
161 msgstr "Pomoc"
163 #: web/pizza.cgi:330 web/pizza.cgi:379
164 msgid "Activity"
165 msgstr "Aktywność"
167 #: web/pizza.cgi:347
168 msgid "Welcome"
169 msgstr "Witamy"
171 #: web/pizza.cgi:350
172 msgid ""
173 "SliTaz Pizza lets you create your own SliTaz ISO flavor online. The ISO "
174 "image can be burnt on a cdrom or installed on USB media. Please read the "
175 "SliTaz Pizza <a href=\"?help\">Help</a> before starting a new flavor."
176 msgstr ""
177 "SLiTaz Pizza pozwali Ci stworzyć online Twoją własną odmianę SliTaz ISO. "
178 "Obraz ISO może zostać wypalony na płycie CD, albo zainstalowany na nośniku "
179 "USB. Przeczytaj <a href=\"?help\">Pomoc</a> odnośnie SliTaz Pizza przed "
180 "rozpoczęciem budowania nowej odmiany dystrybucji."
182 #: web/pizza.cgi:360
183 msgid "Create a new flavor"
184 msgstr "Stwórz nową odmianę dystrybucji"
186 #: web/pizza.cgi:364
187 msgid "Latest builds"
188 msgstr "Ostatnio zbudowane"
190 #: web/pizza.cgi:383
191 msgid "More activity"
192 msgstr "Więcej aktywności"
194 #: web/pkgs.cgi:109
195 msgid "Creating receipt and packages list"
196 msgstr "Tworzenie recepty i listy pakietów"
198 #: web/pkgs.cgi:138
199 msgid "Remove package(s)"
200 msgstr "Usuń pakiet(y)"
202 #: web/pkgs.cgi:145
203 msgid "Add package(s)"
204 msgstr "Dodaj pakiet(y)"
206 #: web/pkgs.cgi:152
207 msgid ""
208 "Here you can add or remove some packages to your flavor. You can also search "
209 "for a package name and description to find a package name"
210 msgstr ""
211 "Tu możesz dodać albo usunąć pakiety do twojej odmiany dystrybucji. Możesz "
212 "również wyszukać odpowiedni pakiet posługując się jego nazwą albo opisem."
214 #: web/pkgs.cgi:158
215 msgid "Search"
216 msgstr "Szukaj"
218 #: web/rootfs.cgi:18
219 #, sh-format
220 msgid "File name: $tarball"
221 msgstr ""
223 #: web/rootfs.cgi:19
224 #, sh-format
225 msgid "File size: $size Bytes"
226 msgstr ""
228 #: web/rootfs.cgi:20
229 #, sh-format
230 msgid "Moving rootfs tarball to slitaz-$id..."
231 msgstr ""
233 #: web/rootfs.cgi:28
234 msgid "Extracting archive for sanity checks..."
235 msgstr ""
237 #: web/rootfs.cgi:40
238 msgid "Checking Filesystem Standard..."
239 msgstr ""
241 #: web/rootfs.cgi:45
242 #, sh-format
243 msgid "Bad FSH path for: $i"
244 msgstr ""
246 #: web/rootfs.cgi:50
247 msgid "Checking uploaded rootfs size..."
248 msgstr ""
250 #: web/rootfs.cgi:84
251 #, sh-format
252 msgid "Added image: $wallpaper ($size Bytes)"
253 msgstr ""
255 #: web/rootfs.cgi:86
256 msgid "Unsupported image format"
257 msgstr ""
259 #: web/rootfs.cgi:99
260 #, sh-format
261 msgid "Added file: $file ($size Bytes)"
262 msgstr ""
264 #: web/rootfs.cgi:101
265 msgid "Unsupported file type"
266 msgstr ""
268 #: web/rootfs.cgi:116
269 msgid "Fast boot conversion"
270 msgstr ""
272 #: web/rootfs.cgi:135
273 msgid "Low RAM conversion:"
274 msgstr ""
276 #: web/rootfs.cgi:161
277 msgid ""
278 "SliTaz root filesystem modification can be done via an easy to use form, a "
279 "single tarball or by uploading files one by one in the wanted directory."
280 msgstr ""
282 #: web/rootfs.cgi:165
283 msgid "Easy customization"
284 msgstr ""
286 #: web/rootfs.cgi:168
287 msgid "Desktop Wallpaper in JPG format"
288 msgstr ""
290 #: web/rootfs.cgi:176
291 msgid "Upload Image"
292 msgstr ""
294 #: web/rootfs.cgi:179
295 msgid ""
296 "Files on user desktop such as README, desktop files or documentation. The "
297 "files will be copied in the Home directory of each new user. SliTaz creates "
298 "the default Live user at boot. Allowed files and extensions are:"
299 msgstr ""
301 #: web/rootfs.cgi:190
302 msgid "Upload File"
303 msgstr ""
305 #: web/rootfs.cgi:193
306 msgid "RootFS tarball"
307 msgstr ""
309 #: web/rootfs.cgi:195
310 msgid ""
311 "The files in the rootfs archive must have the same directory structure as "
312 "any standard SliTaz or Linux system. For example if you wish to have a "
313 "custom boot configuration file, you will have: rootfs/etc/rcS.conf. Accepted "
314 "tarball formats are: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> and the "
315 "archived directory must be named rootfs with a valid file system hierachy "
316 "such as: /usr/bin /etc /var/www"
317 msgstr ""
319 #: web/rootfs.cgi:208
320 msgid "Upload rootFS"
321 msgstr ""
323 #: web/rootfs.cgi:210
324 msgid "ISO image conversion"
325 msgstr ""
327 #: web/rootfs.cgi:213
328 msgid "Fast boot"
329 msgstr ""
331 #: web/rootfs.cgi:214
332 msgid "Low RAM support"
333 msgstr ""
335 #: web/rootfs.cgi:216
336 msgid "No"
337 msgstr ""
339 #: web/rootfs.cgi:217
340 msgid "In RAM only"
341 msgstr ""
343 #: web/rootfs.cgi:218
344 msgid "Small CD-ROM or RAM"
345 msgstr ""
347 #: web/rootfs.cgi:219
348 msgid "Large CD-ROM or RAM"
349 msgstr ""
351 #: web/rootfs.cgi:221
352 msgid "Convert"
353 msgstr ""
355 #: web/rootfs.cgi:229
356 msgid "Uniq ID :"
357 msgstr ""
359 #: web/rootfs.cgi:230
360 msgid "Flavor :"
361 msgstr ""
363 #: web/rootfs.cgi:231
364 msgid "Short desc :"
365 msgstr "Krótki opis:"