slitaz-pizza view po/vi.po @ rev 121

Update Vietnamese translations (thanks Anh Binh)
author Aleksej Bobylev <al.bobylev@gmail.com>
date Mon Jan 16 09:19:40 2017 +0200 (2017-01-16)
parents
children
line source
1 # Vietnamese translations for the SliTaz Pizza.
2 # Copyright (C) 2016 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the SliTaz Pizza.
4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: SliTaz Pizza\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 22:53+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:31+0700\n"
12 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
21 #: web/pizza.cgi:71
22 msgid "First step"
23 msgstr "Bước đầu tiên"
25 #: web/pizza.cgi:73
26 msgid ""
27 "Choose your distribution name and the one you want to use as base. We need "
28 "your mail to notify you when your SliTaz Flavor is built and if anything "
29 "goes wrong."
30 msgstr ""
31 "Chọn tên phân phối của bạn và cái bạn muốn sử dụng như là cơ sở. Chúng ta "
32 "cần mail của bạn để thông báo cho bạn khi Flavor SliTaz của bạn được xây "
33 "dựng và nếu bất cứ điều gì sai xảy ra."
35 #: web/pizza.cgi:81
36 msgid "Flavor name"
37 msgstr "Tên Flavor"
39 #: web/pizza.cgi:85
40 msgid "Short description"
41 msgstr "Miêu tả ngắn"
43 #: web/pizza.cgi:89
44 msgid "Email"
45 msgstr "Email"
47 #: web/pizza.cgi:93
48 msgid "Based on"
49 msgstr "Cơ bản từ"
51 #: web/pizza.cgi:97
52 msgid "Text mode system"
53 msgstr "Hệ thống chế độ chữ"
55 #: web/pizza.cgi:99
56 msgid "X without GTK or Qt"
57 msgstr "X không qua GTK hoặc Qt"
59 #: web/pizza.cgi:101
60 msgid "Clean GTK desktop"
61 msgstr "Desktop GTK sạch"
63 #: web/pizza.cgi:103
64 msgid "Default SliTaz desktop"
65 msgstr "Desktop SliTaz mặc định"
67 #: web/pizza.cgi:114 web/pkgs.cgi:173 web/rootfs.cgi:236
68 msgid "Continue"
69 msgstr "Tiếp tục"
71 #: web/pizza.cgi:129
72 msgid "Generate"
73 msgstr "Tạo ra"
75 #: web/pizza.cgi:131
76 msgid ""
77 "Last chance to stop process or start over. Next step will pack your flavor "
78 "and add it to the build queue. Here you can also add a note to your receipt "
79 "flavor, this will be displayed on your flavor ID page and can be used to "
80 "give more info to other users and SliTaz developers."
81 msgstr ""
82 "Cuối cùng để ngăn chặn quá trình hoặc bắt đầu lại. Bước tiếp theo sẽ đóng "
83 "gói flavor Và thêm nó vào hàng đợi. Ở đây bạn cũng có thể thêm một lưu ý tới "
84 "receipt của bạn, điều này sẽ được hiển thị trên trang ID flavor của bạn và "
85 "có thể được sử dụng để thêm thông tin cho người khác và nhà phát triển "
86 "SliTaz."
88 #: web/pizza.cgi:151
89 msgid "Cancel"
90 msgstr "Thôi"
92 #: web/pizza.cgi:154
93 msgid "Build flavor"
94 msgstr "Tạo flavor"
96 #: web/pizza.cgi:161
97 #, sh-format
98 msgid "Removing temporary files for: $id"
99 msgstr "Loại bỏ các file tạm cho: $id"
101 #: web/pizza.cgi:165
102 msgid "Start over"
103 msgstr "Bắt đầu lại"
105 #: web/pizza.cgi:181
106 #, sh-format
107 msgid "Packing: $FLAVOR"
108 msgstr "Đóng gói: $FLAVOR"
110 #: web/pizza.cgi:193
111 msgid "Creating SliTaz CD-ROM README..."
112 msgstr "Tạo SliTaz README CD-ROM..."
114 #: web/pizza.cgi:200
115 msgid "Creating flavor tarball..."
116 msgstr "Tạo flavor tarball..."
118 #: web/pizza.cgi:215
119 msgid "Your ISO will be built on next Pizza Bot run"
120 msgstr "ISO của bạn sẽ được xây dựng trên lệnh Pizza Bot tiếp theo"
122 #: web/pizza.cgi:218
123 #, sh-format
124 msgid "There is $inqueue flavor in queue"
125 msgid_plural "There are $inqueue flavors in queue"
126 msgstr[0] "Đây là $inqueue flavor trong hàng đợi"
128 #: web/pizza.cgi:227 web/pizza.cgi:284
129 msgid "Download tarball:"
130 msgstr "Tải tarball:"
132 #: web/pizza.cgi:234
133 msgid "Status"
134 msgstr "Trạng thái"
136 #: web/pizza.cgi:255
137 msgid "Download ISO:"
138 msgstr "Tải ISO:"
140 #: web/pizza.cgi:259
141 msgid "Flavor is building or still in the build queue"
142 msgstr "Flavor đang xây dựng hoặc còn trong hàng đợi"
144 #: web/pizza.cgi:267
145 #, sh-format
146 msgid "Status for: $FLAVOR"
147 msgstr "Trạng thái: $FLAVOR"
149 #: web/pizza.cgi:269
150 msgid "Flavor description:"
151 msgstr "Miêu tả Flavor:"
153 #: web/pizza.cgi:307
154 msgid "Help"
155 msgstr "Trợ giúp"
157 #: web/pizza.cgi:330 web/pizza.cgi:379
158 msgid "Activity"
159 msgstr "Hoạt động"
161 #: web/pizza.cgi:347
162 msgid "Welcome"
163 msgstr "Chào mừng"
165 #: web/pizza.cgi:350
166 msgid ""
167 "SliTaz Pizza lets you create your own SliTaz ISO flavor online. The ISO "
168 "image can be burnt on a cdrom or installed on USB media. Please read the "
169 "SliTaz Pizza <a href=\"?help\">Help</a> before starting a new flavor."
170 msgstr ""
171 "SliTaz Pizza cho phép bạn tạo ra bản SliTaz ISO của riêng bạn trực tuyến. "
172 "Những tệp ISO có thể được ghi vào đĩa CD-ROM hoặc cài đặt trên USB. Vui lòng "
173 "đọc <a href=\"?help\">Trợ giúp</a> SliTaz Pizza trước khi bắt đầu một bản "
174 "mới."
176 #: web/pizza.cgi:360
177 msgid "Create a new flavor"
178 msgstr "Tạo flavor mới"
180 #: web/pizza.cgi:364
181 msgid "Latest builds"
182 msgstr "Xây dựng mới nhất"
184 #: web/pizza.cgi:383
185 msgid "More activity"
186 msgstr "Thêm hoạt động"
188 #: web/pkgs.cgi:109
189 msgid "Creating receipt and packages list"
190 msgstr "Tạo receipt và gói danh sách"
192 #: web/pkgs.cgi:138
193 msgid "Remove package(s)"
194 msgstr "Hủy bỏ gói"
196 #: web/pkgs.cgi:145
197 msgid "Add package(s)"
198 msgstr "Thêm gói"
200 #: web/pkgs.cgi:152
201 msgid ""
202 "Here you can add or remove some packages to your flavor. You can also search "
203 "for a package name and description to find a package name"
204 msgstr ""
205 "Ở đây bạn có thể thêm hoặc loại bỏ một số gói đến flavor. Bạn cũng có thể "
206 "tìm kiếm góibằng tên và mô tả để tìm một tên gói"
208 #: web/pkgs.cgi:158
209 msgid "Search"
210 msgstr "Tìm kiếm"
212 #: web/rootfs.cgi:18
213 #, sh-format
214 msgid "File name: $tarball"
215 msgstr "Tên tệp: $tarball"
217 #: web/rootfs.cgi:19
218 #, sh-format
219 msgid "File size: $size Bytes"
220 msgstr "Kích cỡ tệp: $size Bytes"
222 #: web/rootfs.cgi:20
223 #, sh-format
224 msgid "Moving rootfs tarball to slitaz-$id..."
225 msgstr "Chuyển rootfs tarball đến slitaz-$id..."
227 #: web/rootfs.cgi:28
228 msgid "Extracting archive for sanity checks..."
229 msgstr "Giải nén lưu trữ để kiểm tra lỗi..."
231 #: web/rootfs.cgi:40
232 msgid "Checking Filesystem Standard..."
233 msgstr "Kiểm tra hệ thống tập tin tiêu chuẩn..."
235 #: web/rootfs.cgi:45
236 #, sh-format
237 msgid "Bad FSH path for: $i"
238 msgstr "Đường dẫn FSH sai: $i"
240 #: web/rootfs.cgi:50
241 msgid "Checking uploaded rootfs size..."
242 msgstr "Kiểm tra kích thước rootfs đã tải lên..."
244 #: web/rootfs.cgi:84
245 #, sh-format
246 msgid "Added image: $wallpaper ($size Bytes)"
247 msgstr "Thêm hình ảnh: $wallpaper ($size Bytes)"
249 #: web/rootfs.cgi:86
250 msgid "Unsupported image format"
251 msgstr "Định dạng hình ảnh được hỗ trợ"
253 #: web/rootfs.cgi:99
254 #, sh-format
255 msgid "Added file: $file ($size Bytes)"
256 msgstr "Thêm vào tập tin: $file ($size Bytes)"
258 #: web/rootfs.cgi:101
259 msgid "Unsupported file type"
260 msgstr "Loại tập tin không được hỗ trợ"
262 #: web/rootfs.cgi:116
263 msgid "Fast boot conversion"
264 msgstr "Chuyển đổi khởi động nhanh"
266 #: web/rootfs.cgi:135
267 msgid "Low RAM conversion:"
268 msgstr "chuyển đổi RAM thấp:"
270 #: web/rootfs.cgi:161
271 msgid ""
272 "SliTaz root filesystem modification can be done via an easy to use form, a "
273 "single tarball or by uploading files one by one in the wanted directory."
274 msgstr ""
275 "SliTaz hệ thống tập tin gốc sửa đổi có thể được thực hiện thông qua form,"
276 "tarball đơn hoặc tải lên các tập tin trong các thư mục mong muốn."
278 #: web/rootfs.cgi:165
279 msgid "Easy customization"
280 msgstr "Dễ dàng tùy biến"
282 #: web/rootfs.cgi:168
283 msgid "Desktop Wallpaper in JPG format"
284 msgstr "Hình nền định dạng JPG"
286 #: web/rootfs.cgi:176
287 msgid "Upload Image"
288 msgstr "Tải ảnh"
290 #: web/rootfs.cgi:179
291 msgid ""
292 "Files on user desktop such as README, desktop files or documentation. The "
293 "files will be copied in the Home directory of each new user. SliTaz creates "
294 "the default Live user at boot. Allowed files and extensions are:"
295 msgstr ""
296 "Các tập tin trên desktop như README, tệp desktop hoặc tài liệu. Tệp sẽ được "
297 "sao chép vào thư mục Home của người dùng mới. SliTaz tạo người dùng mặc định "
298 "lúc khởi động. Cho phép các tập tin và tiện ích là:"
300 #: web/rootfs.cgi:190
301 msgid "Upload File"
302 msgstr "Tải tệp"
304 #: web/rootfs.cgi:193
305 msgid "RootFS tarball"
306 msgstr "RootFS tarball"
308 #: web/rootfs.cgi:195
309 msgid ""
310 "The files in the rootfs archive must have the same directory structure as "
311 "any standard SliTaz or Linux system. For example if you wish to have a "
312 "custom boot configuration file, you will have: rootfs/etc/rcS.conf. Accepted "
313 "tarball formats are: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> and the "
314 "archived directory must be named rootfs with a valid file system hierachy "
315 "such as: /usr/bin /etc /var/www"
316 msgstr ""
317 "Các tập tin trong rootfs phải có cấu trúc thư mục giống như bất kỳ tiêu "
318 "chuẩn SliTaz hoặc hệ thống Linux. Ví dụ, nếu bạn muốn có một tập tin cấu "
319 "hình khởi động tùy chỉnh, bạn sẽ có: rootfs/etc/rcS.conf. Chấp nhận tarball "
320 "dạng: <strong>tar.gz tar.bz2 tar.lzma</strong> và thư mục phải được đặt tên "
321 "là rootfs với một hệ thống phân cấp hệ thống tập tin hợp lệ như: /usr/bin /"
322 "etc /var/www"
324 #: web/rootfs.cgi:208
325 msgid "Upload rootFS"
326 msgstr "Tải rootFS"
328 #: web/rootfs.cgi:210
329 msgid "ISO image conversion"
330 msgstr "ISO chuyển đổi"
332 #: web/rootfs.cgi:213
333 msgid "Fast boot"
334 msgstr "khởi động nhanh"
336 #: web/rootfs.cgi:214
337 msgid "Low RAM support"
338 msgstr "hỗ trợ bộ nhớ RAM thấp"
340 #: web/rootfs.cgi:216
341 msgid "No"
342 msgstr "Không"
344 #: web/rootfs.cgi:217
345 msgid "In RAM only"
346 msgstr "Chỉ trong bộ nhớ RAM"
348 #: web/rootfs.cgi:218
349 msgid "Small CD-ROM or RAM"
350 msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM nhỏ"
352 #: web/rootfs.cgi:219
353 msgid "Large CD-ROM or RAM"
354 msgstr "CD-ROM hoặc bộ nhớ RAM lớn"
356 #: web/rootfs.cgi:221
357 msgid "Convert"
358 msgstr "Đổi"
360 #: web/rootfs.cgi:229
361 msgid "Uniq ID :"
362 msgstr "Uniq ID :"
364 #: web/rootfs.cgi:230
365 msgid "Flavor :"
366 msgstr "Flavor :"
368 #: web/rootfs.cgi:231
369 msgid "Short desc :"
370 msgstr "Miêu tả ngắn :"
371 SliTaz Paste is powered by Zerobin
373 #