slitaz-forge view pkgs/po/vi.po @ rev 711

Update pangolin
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Wed Jan 01 18:26:56 2020 +0100 (3 months ago)
parents d24c59eb9fa8
children
line source
1 # Vietnamese translations for the tazpkg-web package.
2 # Copyright (C) 2017 SliTaz
3 # This file is distributed under the same license as the tazpkg-web package.
4 # Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: TazPkg Web\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-01-30 11:17+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-01-16 11:28+0700\n"
12 "Last-Translator: Anh Bình <tuananh88c25@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
21 #: search.sh:147
22 msgid "Cooker"
23 msgstr "Người làm"
25 #: search.sh:148
26 msgid "Download"
27 msgstr "Tải"
29 #: search.sh:149 search.sh:275
30 msgid "Receipt"
31 msgstr "Tiếp nhận"
33 #: search.sh:270
34 msgid "Package name"
35 msgstr "Tên gói"
37 #: search.sh:271 search.sh:1104 search.sh:1230
38 msgid "Description"
39 msgstr "Diễn tả"
41 #: search.sh:272
42 msgid "Tag"
43 msgstr "Thẻ"
45 #: search.sh:273
46 msgid "Architecture"
47 msgstr "Kiến trúc"
49 #: search.sh:274 lib/header.sh:39
50 msgid "Bugs"
51 msgstr "Những lỗi"
53 #: search.sh:276
54 msgid "Dependencies"
55 msgstr "Phụ thuộc"
57 #: search.sh:277
58 msgid "Build dependencies"
59 msgstr "Xây dựng phụ thuộc"
61 #: search.sh:278
62 msgid "File"
63 msgstr "Tệp"
65 #: search.sh:279
66 msgid "File list"
67 msgstr "Danh sách tệp"
69 #: search.sh:280
70 msgid "Common files"
71 msgstr "Tập tin phổ biến"
73 #: search.sh:281 search.sh:1099
74 msgid "Category"
75 msgstr "Thể loại"
77 #: search.sh:282 search.sh:1114
78 msgid "Maintainer"
79 msgstr "Duy trì"
81 #: search.sh:283 search.sh:1121
82 msgid "License"
83 msgstr "Giấy phép"
85 #: search.sh:292
86 msgid "SliTaz version"
87 msgstr "Phiên bản SliTaz"
89 #: search.sh:293
90 msgid "cooking"
91 msgstr "đang làm"
93 #: search.sh:298
94 msgid "tiny"
95 msgstr "nhỏ"
97 #: search.sh:299
98 msgid "undigest"
99 msgstr "undigest"
101 #: search.sh:300
102 msgid "backports"
103 msgstr "cổng sau"
105 #: search.sh:304
106 msgid "Search"
107 msgstr "Tìm kiếm"
109 #: search.sh:360
110 msgid "%s package"
111 msgid_plural "%s packages"
112 msgstr[0] "%s gói"
114 #: search.sh:362
115 msgid " and %s file in %s database"
116 msgid_plural " and %s files in %s database"
117 msgstr[0] "và %s tệp trong %s dữ liệu"
119 #: search.sh:396
120 msgid "Page generated in %s second."
121 msgid_plural "Page generated in %s seconds."
122 msgstr[0] "Trang tạo trong %s giây"
124 #: search.sh:507
125 msgid "Nothing found"
126 msgstr "Không thấy"
128 #: search.sh:666
129 msgid ""
130 "\"glibc-base\" and \"gcc-lib-base\" are implicit dependencies, <b>every</b> "
131 "package is supposed to depend on them."
132 msgstr ""
133 "\"Glibc-base\" và \"gcc-lib-base\" có thể phụ thuộc, <b>mọi</ b> gói được "
134 "cho là phụ thuộc vào chúng."
136 #: search.sh:713 search.sh:1452
137 msgid "Please specify name of the package."
138 msgstr "Hãy xác định tên của gói"
140 #: search.sh:728
141 msgid "Package \"%s\" was not found"
142 msgstr "Gói \"%s\" không thấy"
144 #: search.sh:930
145 msgid "%s architecture"
146 msgid_plural "%s architectures"
147 msgstr[0] "%s kiến trúc"
149 #: search.sh:931
150 msgid "%s maintainer"
151 msgid_plural "%s maintainers"
152 msgstr[0] "%s duy trì"
154 #: search.sh:932
155 msgid "%s license"
156 msgid_plural "%s licenses"
157 msgstr[0] "%s giấy phép"
159 #: search.sh:933
160 msgid "%s category"
161 msgid_plural "%s categories"
162 msgstr[0] "%s thể loại"
164 #: search.sh:934
165 msgid "%s tag"
166 msgid_plural "%s tags"
167 msgstr[0] "%s thẻ"
169 #: search.sh:1072
170 msgid "base-system"
171 msgstr "Cơ sở hệ thống"
173 #: search.sh:1072
174 msgid "x-window"
175 msgstr "cửa sổ x"
177 #: search.sh:1072
178 msgid "utilities"
179 msgstr "tiện ích"
181 #: search.sh:1072
182 msgid "network"
183 msgstr "Mạng lưới"
185 #: search.sh:1072
186 msgid "graphics"
187 msgstr "đồ họa"
189 #: search.sh:1073
190 msgid "multimedia"
191 msgstr "đa phương tiện"
193 #: search.sh:1073
194 msgid "office"
195 msgstr "văn phòng"
197 #: search.sh:1073
198 msgid "development"
199 msgstr "phát triển"
201 #: search.sh:1073
202 msgid "system-tools"
203 msgstr "công cụ hệ thống"
205 #: search.sh:1073
206 msgid "security"
207 msgstr "Bảo vệ"
209 #: search.sh:1074
210 msgid "games"
211 msgstr "Trò chơi"
213 #: search.sh:1074
214 msgid "misc"
215 msgstr "Linh tinh"
217 #: search.sh:1074
218 msgid "meta"
219 msgstr "meta"
221 #: search.sh:1074
222 msgid "non-free"
223 msgstr "trả phí"
225 #: search.sh:1085
226 msgid "Name"
227 msgstr "Tên"
229 #: search.sh:1093
230 msgid "Version"
231 msgstr "Phiên bản"
233 #: search.sh:1130
234 msgid "Website"
235 msgstr "Trang chủ"
237 #: search.sh:1134
238 msgid "Tags"
239 msgstr "Thẻ"
241 #: search.sh:1139 search.sh:1146
242 msgid "Sizes"
243 msgstr "Kích cỡ"
245 #: search.sh:1152
246 msgid "Depends on"
247 msgstr "Phụ thuộc"
249 #: search.sh:1154
250 msgid "Provides"
251 msgstr "Cung cấp"
253 #: search.sh:1156
254 msgid "Suggested"
255 msgstr "Đề nghị"
257 #: search.sh:1167 search.sh:1169
258 msgid "Show cooking log"
259 msgstr "Hiện bản ghi cooking"
261 #: search.sh:1171
262 msgid "N/A"
263 msgstr "N/A"
265 #: search.sh:1181
266 msgid "Download package"
267 msgstr "Tải gói"
269 #: search.sh:1188
270 msgid "Show receipt"
271 msgstr "Hiện receipt"
273 #: search.sh:1189
274 msgid "Show files list"
275 msgstr "Hiển thị danh sách các tập tin "
277 #: search.sh:1194
278 msgid "Install package"
279 msgstr "Cài gói"
281 #: search.sh:1197
282 msgid "Remove package"
283 msgstr "Xóa gói"
285 #: search.sh:1239
286 msgid "Configuration files"
287 msgstr "Các file cấu hình"
289 #: search.sh:1266
290 msgid "Loop dependency"
291 msgstr "phụ thuộc vòng lặp"
293 #: search.sh:1279
294 msgid "Dependency tree for package \"%s\""
295 msgstr "cây phụ thuộc gói \"%s\""
297 #: search.sh:1290
298 msgid "Dependency tree for packages suggested by package \"%s\""
299 msgstr "Cây phụ thuộc đối với các gói đề xuất bởi gói \"%s\""
301 #: search.sh:1299
302 msgid "Reverse dependency tree for package \"%s\""
303 msgstr "Đảo cây phụ thuộc gói \"%s\""
305 #: search.sh:1316
306 msgid "Loop dependency of build"
307 msgstr "Vòng phụ thuộc vào xây dựng"
309 #: search.sh:1330
310 msgid "Package \"%s\" requires next packages to be built"
311 msgstr "Gói \"%s\" yêu cầu tiếp theo sẽ được xây dựng"
313 #: search.sh:1338
314 msgid "Next packages require package \"%s\" to be built"
315 msgstr "Gói yêu cầu tiếp theo \"%s\" để xây dựng"
317 #: search.sh:1356
318 msgid "Next packages may overwrite files of package \"%s\""
319 msgstr "Gói tiếp theo có thể đè tệp của gói \"%s\""
321 #: search.sh:1385
322 msgid "File names matching \"%s\""
323 msgstr "Tên tập tin phù hợp \"%s\""
325 #: search.sh:1424
326 msgid "List of files in the package \"%s\""
327 msgstr "Danh sách các tập tin trong gói \"%s\""
329 #: search.sh:1435
330 msgid "%s file"
331 msgid_plural "%s files"
332 msgstr[0] "%s tệp"
334 #: search.sh:1460
335 msgid "Descriptions matching \"%s\""
336 msgstr "Mô tả phù hợp \"%s\""
338 #: search.sh:1483
339 msgid "Known bugs in the packages"
340 msgstr "Lỗi được biết đến trong các gói"
342 #: search.sh:1509
343 msgid "The list of packages of architecture \"%s\""
344 msgstr "Danh sách các gói kiến ​​trúc \"%s\""
346 #: search.sh:1538
347 msgid "The list of packages that <%s> maintains"
348 msgstr "Danh sách các gói duy trì <%s>"
350 #: search.sh:1564
351 msgid "Packages with \"%s\" license"
352 msgstr "Gói theo giấy phép \"%s\""
354 #: search.sh:1588
355 msgid "Packages of category \"%s\""
356 msgstr "Gói theo loại \"%s\""
358 #: search.sh:1626
359 msgid "The list of packages tagged \"%s\""
360 msgstr "Danh sách gói gắn thẻ \"%s\""
362 #: search.sh:1665
363 msgid "Receipt for package \"%s\""
364 msgstr "Tiếp nhận gói \"%s\""
366 #: search.sh:1685
367 msgid "Package names matching \"%s\""
368 msgstr "Tên gói phù hợp \"%s\""
370 #: search.sh:1703
371 msgid "Packages providing the package \"%s\""
372 msgstr "Gói cung cấp \"%s\""
374 #: lib/header.sh:16
375 #, sh-format
376 msgid "SliTaz Packages - Search $SEARCH"
377 msgstr "Gói SliTaz - Tìm $SEARCH"
379 #: lib/header.sh:31
380 msgid "SliTaz Packages"
381 msgstr "Gói SliTaz"
383 #: lib/header.sh:33
384 msgid "Home"
385 msgstr "Trang chủ"
387 #: lib/header.sh:34
388 msgid "Community"
389 msgstr "Cộng đồng"
391 #: lib/header.sh:35
392 msgid "Doc"
393 msgstr "Tài liệu"
395 #: lib/header.sh:36
396 msgid "Forum"
397 msgstr "Diễn đàn"
399 #: lib/header.sh:37
400 msgid "Pro"
401 msgstr "Pro"
403 #: lib/header.sh:38
404 msgid "Shop"
405 msgstr "Cửa hàng"
407 #: lib/header.sh:40
408 msgid "Hg"
409 msgstr "Hg"