slitaz-base-files rev 310

Add po/vi_VN.po (thanks tuananh88c25)
author Pascal Bellard <pascal.bellard@slitaz.org>
date Tue Oct 04 17:34:48 2016 +0200 (2016-10-04)
parents 1dd292a4b72b
children d19e27cb2973
files po/vi_VN.po
line diff
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/po/vi_VN.po	Tue Oct 04 17:34:48 2016 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,117 @@
   1.4 +# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
   1.5 +# Copyright (C) YEAR SliTaz
   1.6 +# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
   1.7 +# FIRST AUTHOR &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;, YEAR.
   1.8 +#
   1.9 +#, fuzzy
  1.10 +msgid ""
  1.11 +msgstr ""
  1.12 +"Project-Id-Version: SliTaz Base\n"
  1.13 +"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1.14 +"POT-Creation-Date: 2016-03-27 11:49+0300\n"
  1.15 +"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
  1.16 +"Last-Translator: FULL NAME &lt;EMAIL@ADDRESS&gt;\n"
  1.17 +"Language-Team: LANGUAGE &lt;LL@li.org&gt;\n"
  1.18 +"Language: Vietnam\n"
  1.19 +"MIME-Version: 1.0\n"
  1.20 +"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1.21 +"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1.22 +
  1.23 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:16
  1.24 +msgid "y"
  1.25 +msgstr ""
  1.26 +
  1.27 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:17
  1.28 +msgid "Y"
  1.29 +msgstr ""
  1.30 +
  1.31 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:18
  1.32 +msgid "n"
  1.33 +msgstr ""
  1.34 +
  1.35 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:19
  1.36 +msgid "N"
  1.37 +msgstr ""
  1.38 +
  1.39 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:24
  1.40 +msgid "Done"
  1.41 +msgstr "Hoàn thành"
  1.42 +
  1.43 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:25
  1.44 +msgid "Failed"
  1.45 +msgstr "Thất bại"
  1.46 +
  1.47 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:148
  1.48 +msgid "You must be root to execute:"
  1.49 +msgstr "Bạn phải có quyền root để thực hiện:"
  1.50 +
  1.51 +#. Translators: 'w' is the width the wider translated message ('[ Done ]' or '[ Failed ]') takes in a terminal; place here the number
  1.52 +#: rootfs/lib/libtaz.sh:223
  1.53 +msgid "w"
  1.54 +msgstr ""
  1.55 +
  1.56 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:32
  1.57 +msgid "Mirror is unreachable"
  1.58 +msgstr "Bản sao không thể truy cập"
  1.59 +
  1.60 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:36
  1.61 +msgid "Mirror is up-to-date"
  1.62 +msgstr "Bản sao đã cập nhật"
  1.63 +
  1.64 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:45
  1.65 +msgid "Missing receipt: %s"
  1.66 +msgstr "Thiếu: %s"
  1.67 +
  1.68 +#: rootfs/usr/lib/slitaz/libpkg.sh:65
  1.69 +msgid "File %s is not a tazpkg. Exiting"
  1.70 +msgstr "Tệp %s không phải tazpkg. Đang thoát"
  1.71 +
  1.72 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:12
  1.73 +msgid "CGI SHell Environment"
  1.74 +msgstr ""
  1.75 +
  1.76 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:31
  1.77 +msgid ""
  1.78 +"Welcome to the SliTaz web server CGI Shell environment. Let the power of "
  1.79 +"SHell script meet the web! Here you can check HTTP info and try some "
  1.80 +"requests."
  1.81 +msgstr ""
  1.82 +"Chào mừng bạn đến SliTaz máy chủ web môi trường CGI Shell. Mang sức mạnh của "
  1.83 +"lệnh SHell cho web! Để bạn có thể kiểm tra thông tin HTTP và thử một số "
  1.84 +"yêu cầu."
  1.85 +
  1.86 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:35
  1.87 +msgid "Including %s in your scripts lets you use PHP-like syntax such as: %s"
  1.88 +msgstr "Bao gồm %s trong lệnh của bạn để bạn có thể dùng dạng PHP như: %s"
  1.89 +
  1.90 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:38
  1.91 +msgid "QUERY_STRING test:"
  1.92 +msgstr ""
  1.93 +
  1.94 +#: rootfs/var/www/cgi-bin/cgi-env.sh:43
  1.95 +msgid "HTTP Info"
  1.96 +msgstr "Thông tin HTTP"
  1.97 +
  1.98 +#: rootfs/usr/bin/man:58
  1.99 +msgid "&lt;b&gt;Usage:&lt;/b&gt; man [section] command"
  1.100 +msgstr ""
  1.101 +
  1.102 +#: rootfs/usr/bin/man:70
  1.103 +msgid "in section %s"
  1.104 +msgstr "trong phần %s"
  1.105 +
  1.106 +#: rootfs/usr/bin/man:123
  1.107 +msgid "Found local manpage %s but no tool to display it."
  1.108 +msgstr "Tìm thấy trang quản lý %s nhưng không có công cụ để hiển thị nó."
  1.109 +
  1.110 +#: rootfs/usr/bin/man:124
  1.111 +msgid "Consider installing groff by running: %s"
  1.112 +msgstr "Hãy xem xét cài đặt groff bằng cách chạy: %s"
  1.113 +
  1.114 +#: rootfs/usr/bin/man:140
  1.115 +msgid "%s found in the following sections:\\n%s\\nPlease choose one: "
  1.116 +msgstr "%s tìm thấy trong:\\n%s\\nChọn một: "
  1.117 +
  1.118 +#: rootfs/usr/bin/man:149
  1.119 +msgid "No manual entry for %s"
  1.120 +msgstr "Không có mục hướng dẫn cho %s"